עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: בעלי מניות ומנהלים בחברה-היזהרו!!! - סנקציות אישיות חדשות הננקטות נגד בעלי מניות ודירקטורים בחברה
מידע משפטי בנושאים: משפט מסחרי - דיני חברות - פירוק מרצון - חוק החברות - בעל מניות - דירקטור - אגרה שנתית - דו"ח שנתי
 


  מאת: עו"ד גבי מיכאלי
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:
משפט מסחרי
דיני חברות
פירוק חברה
בעלי מניות ומנהלים בחברה-היזהרו!!! - סנקציות אישיות חדשות הננקטות נגד בעלי מניות ודירקטורים בחברה
מאת: עו"ד גבי מיכאלי

 1. 1.מבוא
 1. 1.1כפי שבוודאי שמעתם בפרסומות, חוק החברות תוקן לאחרונה במטרה לגרום לחברות בלתי פעילות להימחק ולחברות פעילות לשלם אגרות ולמלא דו"ח שנתי.
 1. 1.2במסגרת תיקון מספר 10 לחוק החברות (סעיף 362א), אשר נכנס לתוקפו ביום 01.01.2010 הוענקה לרשם החברות סמכות להטיל ולהפעיל סנקציות חמורות נגד חברה אשר אינה ממלאת אחר הוראות חוק החברות.
 1. 1.3על פי התיקון בחוק החברות, חברה אשר אינה משלמת אגרה שנתית ו/או אינה מגישה דו"ח שנתי בזמן, נחשבת ל"חברה מפרה".
 1. 1.4התיקון לחוק קובע כי במקרה כאמור, ינקטו כנגד החברה וכנגד בעלי מניות שלה ומנהליה באופן אישי סנקציות חמורות.
 1. 1.5החובה לשלם אגרות שנתיות חלה על כל החברות - פרטיות, ציבוריות וחברות חוץ. כמו כן קיימת חובה על כל חברה להגיש דוחות שנתיים.
 1. 1.6היה וחברתכם היא חברה "רדומה" (בלתי פעילה) ו/או לא שילמה אגרה שנתית ו/או לא הגישה דו"ח שנתי, מכל סיבה שהיא, החברה שבבעלותכם תרשם כ"חברה מפרה", ואתם תחויבו בתשלומים באופן אישי, וכן ינקטו נגדכם, באופן אישי, סנקציות נוספות לחיוב בתשלומים.
 1. 2.הסנקציות
2.1    בשלב הראשון, תירשם התראה נגד חברה מפרה בת 30 ימים אצל מרשם החברות, אשר פתוח לעיון כל, בגין אי תשלום אגרה שנתית ו/או אי הגשת דו"ח שנתי.

2.2    החברה המפרה תקבל מכתב התראה מאת רשם החברות על היות החברה מועמדת להכרזה כחברה מפרה בתוך 30 ימים.  

2.3    במידה ובחלוף שלושים הימים מהמועד הנקוב בהתראה, לא תוקנה/ו ההפרה/ות, דהיינו לא שילמתם את כל חוב האגרות, תוכרז החברה כחברה מפרה והודעה על כך תירשם באופן בולט בנסח החברה במרשם החברות בישראל, אשר פתוח לעיון כל, וכן במידע הבסיסי, אשר ניתן לקבל באתר רשם החברות ללא תשלום.

2.4    הטלת קנסות כספיים כנגד החברה וכנגד בעלי המניות והדירקטורים באופן אישי:

2.5    רשם החברות רשאי להטיל, בנוסף על הסנקציות אשר יפורטו להלן קנס כספי אישי, בסך 7,340 ₪ בגין כל הפרה.

2.6    היה ומדובר בהפרה מתמשכת, רשאי רשם החברות להטיל קנסות כספיים עד לגובה של 250,000 ₪ גם באופן אישי על בעלי המניות של החברה ומנהליה.
    על כל הקנסות הכספיים הללו תחול פקודת המיסים (גבייה).

2.7    בנוסף לסנקציות הכספיות יוטלו הגבלות נוספות גם
באופן אישי כדלקמן:

הימנעות רשות התאגידים מביצוע פעולות במקרה של "חברה מפרה":

 • לא יבוצע שינוי שם החברה המפרה או שינוי מטרותיה;
 • רשם המשכונות לא ירשום משכון לטובת החברה המפרה;
 • לא ירשם שיעבוד על נכסי החברה המפרה;
 • לא ירשם שיעבוד לטובת החברה המפרה;
 • לא תירשם חברה חדשה שבעל מניותיה הינו החברה המפרה או בעל השליטה בה.
 • בנוסף אתם באופן אישי לא תהיו רשאים להקים חברה חדשה.
 1. 3.פירוק חברה מרצון
 1. 3.1משרדנו ממליץ בחום כי לאור התיקון בחוק, ולאור הסמכות לנקוט סנקציות אישיות נגד בעלי   מניות, תפרקו מרצון כל חברה אשר אינה פעילה.
 2. 3.2הפרוצדורה של פירוק חברה מרצון אינה מורכבת והיא נעשית באמצעות משרדנו.
 3. 3.3פירוק מרצון יחסוך הצטברות חובות אגרה נוספים וכן יחסוך הטלת/הפעלת סנקציות כמפורט לעיל  נגד חברתכם, נושא/י המשרה ובעל/י השליטה בה.
 4. 3.4חברה אשר אינה פעילה ותבצע הליך של פירוק מרצון, תהנה מפטור מחובות עבר של אגרות שנתיות בהצגת אישורים בדבר הפסקת פעילותה כפי שיובהר להלן.
 5. 3.5על מנת למקד את הנושא, להלן יובהר מהו פירוק חברה מרצון.
 1. 4.השלבים לפירוק החברה מרצון
4.1        חברה רשאית, לתועלת הציבור, להתפרק מרצון. פירוק חברה מרצון נעשה על ידי בעלי המניות  במספר שלבים:
 1. 4.1על הדירקטורים בחברה להגיש תצהיר כושר פירעון של החברה לרשם החברות, במסגרתו יוצהר על כושר פירעון החברה לפרוע את כל חובותיה תוך שנה מתחילת הליך הפירוק.
 2. על התצהיר להיות חתום על ידי הדירקטורים או מרביתם. היה ומדובר בחברה בת שני דירקטורים בלבד, יש צורך בהגשת תצהיר מטעם שניהם.
 3. 4.2החלטה על פירוק מרצון תפורסם, בתוך שבעה (7) ימים ממועד קבלתה, בעיתון יומי אשר מודפס בשפה העברית.
 4. בחברה שעיקר עסקיה מנוהלים במגזר הערבי יש לפרסם גם בעיתון יומי אשר מודפס בשפה הערבית.
 5. 4.3היה והחברה לא תפרסם כאמור את דבר רצונה להתפרק בתוך שבעה (7) ימים כאמור, דינה ודין כל נושא משרה בה שביודעין ובמזיד אישר או התיר את ההפרה - קנס נמשך.
 6. 4.4בעת קבלת התצהיר במשרדי רשם החברות, תירשם החברה בסטטוס של "לקראת פירוק".
 7. 4.5לאחר הגשת התצהיר בדבר יכולת הפירעון למשרד רשם החברות, יש לשלוח הזמנות לקיום אסיפה כללית של בעלי המניות שלא מן המניין.
 8. היה ולא יתבצע הליך זה כמפורט לעיל, פירוק החברה יהפוך ל"פירוק חברה מרצון על ידי נושים".
 9. 4.6על דבר קיום האסיפה הכללית שלא מן המניין, קבלת ההחלטה בדבר פירוק מרצון בהחלטה המיוחדת באסיפה הכללית ומינוי מפרק לחברה, יש ליידע את רשם החברות.
 10. 4.7בעת קבלת הודעה על דבר פירוק החברה מרצון ועל מינוי מפרק לחברה, רישום החברה במרשם החברות ישונה מחברה "פעילה" לחברה ב"פירוק מרצון".
 11. 4.8מפרק החברה יפעל לכינוס נכסיה כאשר מטרת הליך זה נועדה לצורך סילוק חובותיה והסרת כל השעבודים של החברה טרם חיסולה הסופי, וכן יגיש דוח סופי לאסיפה הכללית.
 12. 4.9חודש לפני כינוס האסיפה הסופית, יש לפרסם הודעה בעיתון "רשומות" ולהזמין את כל בעלי המניות לאסיפה זו.
 1. 5פטור מאגרות
 1. 5.1תקנות החברות (אגרות), התשס"א-2001 מעניקות פטור מאגרות לחברה אשר הפסיקה את פעילותה  ומצויה בהליכים של פירוק מרצון.
 2. 5.2אדגיש, כי רק חברות אשר נמצאות בהליך של פירוק מרצון יכולות לבקש פטור בהתאם לתקנות החברות (אגרות).
 3. 5.3כן, הפטור מתשלום אגרות יחול רק לגבי אגרות שנתיות אשר טרם שולמו בלבד.
 4. 5.4את המסמכים לצורך קבלת פטור מתשלום אגרות יש להגיש עם הגשת דו"ח סופי מאת מפרק החברה. בדו"ח הסופי של המפרק יצוין, כי החברה זכאית לפטור מאגרות לפי בהתאם לתקנה 5א' לתקנות החברות (אגרות), התשס"ד-2004.
 5. 5.5קיימים כללים מיוחדים ושונים לגבי חברות חוץ, חברות בית משותף, וכו'.
 1. 6סיכום
 1. 6.1אין ספק כי נושא פעילות החברות קיבל משמעות חדשה ושונה, ויש להקפיד על דיווח מתאים, ותשלום אגרה במועד.
 2. 6.2אין ספק כי נושא זה ימשיך להעסיק את בעלי החברות והדירקטורים, וסביר שיהיו כללים נוספים וחדשים אשר יבטיחו כי נושא החברות יקבל את הטיפול הראוי והאמין על ידי בעלי ומנהלי החברה.
 3. 6.3בכל מקרה, נוצר חלון הזדמנויות להסדיר את הטעון הסדר לגבי חברות פעילות, ולמחוק את אותן חברות מדף שאין בהן כל צורך.

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד גבי מיכאלי
טיפים ממשרד:  עו"ד גבי מיכאלי
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד גבי מיכאלי
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark