עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: טענות הגנה העומדות לנתבע בתביעה לביצוע שטר
מידע משפטי בנושאים: דיני שטרות - חברות סטארט אפ - - משפט מסחרי - הסכמי השקעה - מניות - תביעה שטרית - שיק - ביטול - טענות הגנה - כשלון תמורה - הונאה - הוצל"פ - ביצוע שטר
 


  מאת: עו"ד גבי מיכאלי
Untitled page

טענות הגנה העומדות לנתבע בתביעה לביצוע שטר
מאת: עו"ד גבי מיכאלי

  1. 1.ראשית דבר
כיום, במרבית העסקאות המתבצעות בין חברות ו/או גופים שונים וכן בין אנשים ככלל מתקיימים שלושה שלבים עיקריים: מו"מ, כריתת החוזה והעברת הממכר למזמין (הסחורה שהוזמנה, הזכות שהומחתה לקונה וכ'ו).
לשם הבטחת קבלת התשלום מידי המזמין (הקונה), נהוג כי במעמד כריתת החוזה מוסר הקונה למבצע (המוכר) שטר לפירעון עתידי.
לשם הבטחת התשלום על ידי הקונה, קבע המחוקק בפקודת השטרות (נוסח חדש) (להלן:"
דיני השטרות") כי עצם נתינת השטר (שיק) למוכר מהווה הדבר חוזה נפרד  מעסקת היסוד (העסקה המקורית)  שבו מתחייב הקונה להעביר למוכר את הסכום המנוי בשטר. הווא אומר, עצם העברת השטר לידי המוכר נכרת חוזה חדש ונוסף בין הצדדים שבו מתחייב הקונה לשלם למוכר סך המנוי על גבי השטר!
כוונת המחוקק המקורית הייתה לעודד תשלום באמצעות השטר בניגוד לצורך לשלם בכסף מזומן דבר הכרוך בסיכונים רבים בעיקר כאשר הסכום הוא גבוה.  

  1. 2.מבוא
כאמור לעיל, בכדי להבטיח שהמוכרים יקבלו את התמורה בעבור ממכרם, ולאפשר חיי מסחר תקינים עיגן המחוקק בדיני השטרות את מעמדו, הכמעט מוחלט, של השיק בכמה אופנים, ובין היתר, קבע המחוקק כי השיק מהווה חוזה חדש ונפרד בין הצדדים ולכן, במידה והשיק חולל (בוטל) על ידי הקונה יוכל המוכר לנקוט בהליכים משפטיים הנפרדים מעסקת היסוד כנגד מבטל השיק (הקונה) ויקבל את כספו באופן מהיר יחסית.
מטבע הדברים, ישנן עסקאות רבות אשר בהן הקונה מילא אחר התחייבויותיו בעסקה והעביר למוכר שיק לפירעון עתידי כמתחייב מההסכם, אולם, המוכר הוא אשר הפר את התחייבויותיו כלפי הקונה. על - כן, בדיני השטרות ובפסיקה נקבעו מקרים, שבהתקיימם, יוכל הקונה לטעון טענת הגנה בעבור כך שחילל (שביטל) את השיק העתידי מבלי שייחשב הדבר כהפרת חוזה.
במאמר זה נסקור בהרחבה את טענות ההגנה העיקריות שהוכרו על ידי בתי המשפט  שבהן יוכל הקונה להתגונן ולטעון שבגינן ביטל את השיק.      
המחוקק קבע עילות ספציפיות ומעטות יחסית המהוות עילה לא לכבד שיק/שטר.

  1. 3.טענות הגנה לביצוע שטר
בפסיקה נקבע כי כאשר מדובר בעסקה בין צדדים קרובים לעסקה (הצדדים אשר חתמו על העסקה היסודית) ניתן להעלות כטענות הגנה  טענות התוקפות את עסקת היסוד עצמה (דנ"א 258/98 צמח נ' שלשבסקי). הווא אומר, כאשר קונה (צד בהסכם) חילל שיק שמסר לצד שני, יוכל לטעון להגנתו כי הפרה יסודית של  עסקת היסוד על ידי הצד השני היא הסיבה לחילול השיק ועל כן היה רשאי לחלל שיק זה, כעת נתמקד בשלוש טענות הגנה עיקריות שיוכל מחולל שיק לטעון להגנתו:  

כשלון תמורה מלא

כלל הוא, כי אדם הנתבע לפי שטר על-ידי צד "קרוב" רשאי להתגונן כלפי התביעה בטענה שהתמורה נכשלה לחלוטין. הווא אומר, כאשר נכרת הסכם בין צדדים ובמסגרתו נקבעו חיובים של המוכר כלפי הקונה ( לספק את הסחורה לקונה וכ'ו) ובפועל המוכר לא מילא אחר התחייבויותיו, יוכל לטעון הקונה כי לא נתקבלה כל תמורה מהמוכר בעבור השיקים שנמסרו לו ועל כן בלבד חילל את השיק.
יוער, כי על הנתבע (הקונה) להוכיח בבית המשפט כי המוכר הפר הפרה
יסודית את ההסכם עת לא סיפק את הסחורה כמתחייב  ורק על-כן מדובר: בכישלון תמורה מלא על ידי המוכר. (ע"א 788/77 אריה פרידמן נ' איכנבאום ש.ב.א. חברה למסחר ולהשקעות בע"מ)

מצג שווא
בפס"ד דנ"א 258/98 צמח נ' שלשבסקי קבע השופט ברק כי דיני החוזים חלים על דיני השטרות. על כן טענת הגנה נוספת העומדת לרשותו של קונה אשר חילל שטר הינה: מצג שווא.
במידה ויוכיח הקונה (מוסר השיק) בבית המשפט  כי
במעמד כריתת ההסכם הציג המוכר(מקבל השיק) נתונים ועובדות שווא אודות ממכרו ועל כן בלבד התקשר בעסקה (מדובר בקש"ס כפול), יוכל המוכר לטעון לעילה לבטלות עסקת היסוד ועל כן טענת הגנה לחילול השיק. ,כלומר, במידה ובמעמד ההסכם הוצג לקונה מצג שווא  עליו להוכיח בבית המשפט כי התקשר בעסקה בעקבות מצג שווא שהוצג לו במעמד כריתת החוזה ועל כן בלבד התקשר בעסקה ומסר את השיקים למוכר.

הטעייה
טענת הגנה נוספת היא: הטעייה. במידה ויוכיח הקונה כי במעמד ההתקשרות הטעה המוכר את הקונה ובהתבסס הקונה על הטעיית המוכר – התקשר עימו בחוזה. בדומה לטענת ההגנה המנויה לעיל: מצג שווא, חובת ההוכחה להתקיימותה של הטעיה מוטלת על מבטל השיק . רק בהתקיימה, יוכל לטעון לבטלות עסקת היסוד ועל כן טענת הגנה נוספת לחילול השיק.  

  1. 4.כיצד קיבל בית המשפט את טענת ההגנה של נתבע בתביעה שטרית ללקוח במשרדנו
משרד גבי מיכאלי ושות'-עורכי דין היה מעורב לאחרונה בתביעה שטרית עת ייצג את הנתבע בהליך.

בתביעה אזרחית שהתקיימה בבית המשפט השלום בת"א ובמסגרתה ניתן פס"ד ביום 26.05.2011. מדובר במקרה שבו התובעת (חברה בע"מ) התקשרה בהסכם השקעה עם הנתבע (המשקיע).  במהלך מו"מ, הציג מנהל החברה לנתבע כי התובעת בעלת פטנט עולמי והינו בבעלותה הבלעדי, כמו-כן, טען מנהל החברה בפניי הנתבע כי שווי המוערך התובעת הינו סך של 10,000,000 מיליון ש"ח ובמידה וישקיע בחברה יהא זכאי להירשם כבעל מניות בחברה. על-כן בלבד, נחתם הסכם השקעה בין הצדדים שבמסגרתו העביר הנתבע לתובעת שיק לפירעון עתידי על סך 287,565 ש"ח.
לימים, התב
רר לנתבע כי מנהל החברה הוליך אותו שולל וכי אין ולא היה פטנט רשום על שם התובעת מעולם ומנהל החברה הינו מועל בכספי המשקיעים בתובעת, כמו-כן, בניגוד לנאמר לנתבע במעמד ההתקשרות, שווי החברה אינו 10,000,000 מיליון ש"ח כטענת מנהל החברה. לא די בזאת, למרות קיום חיוביו של הנתבע לתובעת, לא העבירה התובעת מניות על שם הנתבע כמתחייב בהסכם ההשקעה ובכך הפרה את חיוביה כלפיו. לאור זאת, חילל הנתבע את השיק שמסר לפקודת התובעת ועל –כן הגישה התובעת תביעה לביצוע שטר.  
התובעת טענה כי מדובר בתביעה שטרית והנתבע לא הרים את נטל השכנוע בט
ענות הגנה שהציג ועל כן בלבד יש לקבל את התביעה השטרית. בנוסף טענה התובעת, כי לא התקיימה כל הטעיה ו/או שימוש לא תקין בכספי החברה מצד מנהל החברה כפי שטוען הנתבע, וכי הנתבע ידע שמדובר בחברת סטארט –אפ וביטל את השיק מכיוון שחזר בו מהחלטתו להשקיע בתובעת.  
הנתבע
, אשר יוצג על ידי משרד עוה"ד גבי מיכאלי ושות', טען בבית המשפט כי במהלך כריתת הסכם  ההשקעה מנהל החברה הציג לנתבע נתונים שגויים אודות התובעת ושוויה הכלכלי(רישום פטנט עולמי על שמה, מוכנות החברה לייצור ושיווק המוצר וכ'ו), בנוסף, טען עו"ד גבי מיכאלי, מטעם הנתבע, כי התובעת לא מילאה אחר התחייבויותיה לנתבע עת לא העבירה מניות על שמו כמתחייב ועל כן בענייננו מתקיימות לנתבע טענות ההגנה לחילול שיק: כשלון תמורה מלא, הטעייה ומצג שווא.  
בית המשפט קיבל את טענות עו"ד גבי מיכאלי ופסק כי יש לדחות את התביעה השטרית כנגד הנתבע ולחייב את התובעת בהוצאות שכ"ט עו"ד של יותר מ- 5000₪.  

  1. 5.סיכום
כאמור לעיל, לשם הבטחת חיי מסחר תקינים קבע המחוקק כי בעת שנמסר שטר לצד בהסכם – נוצר חוזה נפרד המחייב את מוסר השטר(בד"כ הקונה) לשלם את הסכום הנקוב בשטר בנפרד מעסקת היסוד. נוכחנו לדעת כי בפסיקה החלו להכיר ולהחיל את דיני החוזים על דיני השטרות ועל כן ישנן טענות הגנה שיוכל לטעון "מבטל שטר" בתביעה שטרית.

במידה ונתקלתם בסיטואציה ובה מסרתם שיק, שטר חוב לצד כלשהו ולא קיבלתם תמורה כמתחייב מההסכם ו/או הונו אתכם, או טענה כבדת משקל אחרת לפני נקיטת פעולה כלשהי עליכם להיוועץ במיידי עם עו"ד המתמחה בנושא.


    
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד גבי מיכאלי
טיפים ממשרד:  עו"ד גבי מיכאלי
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד גבי מיכאלי
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark