עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: המכרז למתחמי ויחידות דיור בישוב חריש
מידע משפטי בנושאים: דיני מכרזים - משפט מנהלי - דיני מקרקעין - המכרז בישוב חריש - פסילת הצעות במכרז - עמותות חרדיות - תיאום הצעות - עתירה מנהלית
 


  מאת: עו"ד אהוד גרא
המכרז למתחמי ויחידות דיור בישוב חריש
מאת: עו"ד אהוד גרא


בשבוע שעבר הוגשה, על ידי העמותות חרדיות שהצעותיהן למכרז חריש נפסלו, עתירה מנהלית ובקשה לצו ביניים לבית המשפט המחוזי לעניינים מנהליים בחיפה. העמותות עתרו לסעד של ביטול הפסילה שלהן, ולסעד חילופי, של פסילת הצעות נוספות שהוגשו למכרז. בקשת העמותות לקבל צו ארעי [שמקפיא את ההליכים בשטח] במעמד צד אחד נדחתה. התיק נקבע לדיון במעמד שני הצדדים ביום 20.2.2013.

המכרז הוא אחד המכרזים המדוברים ביותר בחודשים באחרונים ובשמו המלא 'מכרז מס' חי' 149/2012 חריש' של מנהל מקרקעי ישראל ומשרד השיכון, ל-29 מתחמים שכוללים יותר מ-4600 יחידות דיור וכן שטחים מסחריים. העניין הרב במכרז נובע מהמתח שבין הביקוש הגדול לדיור בר השגה בימים אלה [זוכרים את המחאה החברית לפני שנה וחצי?], מחד, והכוונה של הרשויות ממלכתיות הנוגעות בדבר להקים בחריש עיר שמיועדת לאוכלוסיה החרדית [כמו אלעד, למשל]. המכרז עמד ועדיין עומד גם במרכזו של דיון ציבורי ומאבק משפטי.

במכרז התעוררה אפשרות שמתקיים בו לכאורה תיאום בין משתתפים. תיאום הצעות בין משתתפים במכרז מנוגד לדיני המכרזים ודיני ההגבלים העסקיים, חותר תחת יסודות מוסד המכרז, ויגרום בדרך כלל לפסילת ההצעות המתואמות.

בטרם אמשיך, חשוב שאציין, מטעמי גילוי נאות, שבמשך למעלה משנתיים ייצגתי ואני עדיין מייצג כעורך דין קבוצת תושבים בחריש שהגישה התנגדויות לתכנית חריש/1 [וכיום לחריש/2], והביאה בפעולתה לפתיחת המכרזים לכלל הציבור, [במקום להגבילם לציבור החרדי בלבד], ולשינויים נוספים בתנאי המכרז. בהמשך, לאחר שהמכרז פורסם השתתפתי בארגונן של למעלה מ-650 משפחות במסגרת עמותה שמשתתפת במכרז. יודגש כי הפעולה לא מכוונת חו"ח נגד קבוצה כלשהי באוכלוסיה, אלא למען כל חלקיה. כפי שנכתב לעיל, נפתחה אפשרות המגורים בחריש לכלל הציבור. במכרז על פי תנאיו הוזמנו להשתתף עמותות [מכל הסוגים והזרמים], וכן יזמים וקבלנים [שבונים לכלל הציבור]. משמע, הישוב חריש, על שכונותיו החדשות, נפתח, ככל מכרז, לכל המרבה במחיר.

כפי שיתואר להלן, היו כנראה מי שלא השלימו עם כך שכל אחד יוכל לרכוש דירה בחריש, ולא תושבים חרדים בלבד. גורמים חרדיים לכאורה אלה, שעדיין רצו שתוקם בחריש עיר חרדית, פעלו לארגן את הציבור החרדי בהתאם. כפי שעולה ממסמך שכותרתו 'תקנת השוק', שחתומה על ידי עשרים וארבעה נציגים של חסידויות שונות, נעשתה על ידם קריאה לציבור החרדי להשתתף במכרזים אך ורק באמצעות 'וועד הדיור', ששמות חבריו פורסמו בהודעה.

בעקבות פרסום ההודעה, גם הופץ בין הנוגעים בדבר בציבור החרדי מסמך שכותרתו 'בקשת הצטרפות' לאותו 'וועד דיור'. למסמך צורפה רשימה של 13 עמותות רשומות, אשר החותמים על המסמך מתחייבים להשתתף באמצעות אחת מהן במכרז. יצוין, כי המסמך לא כלל לעמותה אחת אלא לכאורה שלש עשרה עמותות. המצטרפים, בחתימתם על המסמך, מסכימים על פי תנאיו "באופן בלתי חוזר כי ועד הדיור יטפל בכל הקשור והכרוך בהתארגנות למכרז, לפי שיקול דעתו ובכל דרך שיראה לנכון". משמע שלכאורה, הועד, שהתאגד כ"חברה בשם ועד הדיור החרדי המאוחד בע"מ"  נועד, כפי שהוא מציג זאת, לתאם בין הצעותיהם של המשתכנים והחסידויות החרדיות בחריש.

הדברים שתוארו לעיל פורטו במכתב שהועבר בשם עמותה אחרת [לא חרדית] לוועדת המכרזים על מנת שתבדוק את הטענה, שלכאורה תואמו הצעותיהן למכרז של העמותות החרדיות, זו עם זו, מבחינות שונות. בעקבות זאת, פתיחת ההצעות נעצרה, והדברים הנטענים נבדקים בימים אלה על ידי ועדת המכרזים ויועציה.

ברשימה זו, אני רוצה, באמצעות פסק דין אחד, להציג את המצב המשפטי, משמע, את הדין, בענייננו. פסק הדין, שמסתמך גם על פסיקה קודמת, ניתן בעת"מ (י-ם) 3340-07-10 י.ע.ז. חברה לבנייה ופיתוח בע"מ נ' מינהל מקרקעי ישראל. באותו מקרה, מכרז שנחלק לששה מחוזות, נטען כי שתי משתתפות במכרז תיאמו ביניהן את הצעותיהן כך שאחת מהן תזכה במחוז אחד, והשנייה במחוז השני. התיאום בין המשתתפות הצליח, והעותרת עתרה לפסילתן. לעותרת היו ראיות טובות על דבר התיאום בין הזוכות. בית המשפט פסל את שתי ההצעות, ובעשותו וכך סיכם הוא את ההלכות בעניין זה:
    
"נקודת המוצא הנורמטיבית לדיון הנה האיסור המוטל על מתמודד במכרז להתחשב לעת גיבוש הצעתו בתוכן הצעה שהגיש מתמודד אחר. התחרות החופשית והשוויון בין המציעים, המהווים את נשמת אפם של דיני המכרזים, מחייבים כל מציע להגביל עצמו בקביעת הצעתו לשיקולים הנוגעים אליו בלבד, קרי: ליכולתו לספק את השירות או את המוצר בהתאם לדרישות המכרז במחיר המשתלם לו ביותר, ושוללים מצב בו הצעתו של מציע אחד מגיעה לידיעתו של מציע אחר ומשפיעה על הצעתו.

מציעים החושפים האחד בפני רעהו את כוונותיהם ושיקוליהם לפני הגשת ההצעות, ועל סמך זאת עורכים את ההצעות תוך התחשבות של זה בהצעתו של זה, חוטאים בתכסיסנות אסורה ובתיאום פסול של ההצעות ... התיאום אינו עולה בקנה אחד עם טוהר ההליך המכרזי ועם חובת ההגינות במסגרתו. יש בו להגדיל את זיכויי הזכייה של השותפים לו, ובכך להקנות להם בחוסר תום-לב יתרון בלתי-לגיטימי על פני מציעים אחרים שאינם מודעים לתיאום. לפיכך התיאום כשלעצמו מחייב את פסילת ההצעות ... כאשר נלווית לתיאום הסכמה מוקדמת באשר למחירים שיצוינו בכל הצעה, מדובר בשלילה מוחלטת של התחרות האפקטיבית בין הצדדים ובהפיכתה לתחרות למראית עין בה מוסכם מראש הצעתו של מי תהיה טובה יותר.

תיאום כזה מהווה, בנוסף, פעילות קרטלית אסורה העולה כדי עבירה פלילית של הסדר כובל לפי חוק ההגבלים העסקיים, שהרי מדובר בהסכמה שבה "אחד הצדדים לפחות מגביל עצמו באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות" בינו לבין הצד השני (סעיף 2(א) לחוק; ראו גם החזקות החלוטות המנויות בסעיף 2(ב), שגם לגדרן משתבץ התיאום האמור בהיותו נוגע בין היתר למחיר או לחלוקת לפחות חלק מהשוק). דיני ההגבלים העסקיים חולשים אף על מנגנון המכרז הציבורי, ולפיכך חובה על ועדת המכרזים לפסול פעולה הנגועה בחוסר חוקיות של הסדר כובל ... הדבר משפיע לא רק על הדין המהותי אלא גם על סמכות השיפוט: פסילת הצעה במכרז בשל היותה הסדר כובל בלתי-חוקי, נובעת מחובתה של ועדת המכרזים לקיים במסגרת כל שלבי המכרז את דיני ההגבלים העסקיים".

דומה כי הדברים שנכתבו לעיל בנוגע לדין שחל בעניין זה, ברורים, ואין צורך להוסיף עליהם דבר. שאלת גורלן של 13 ההצעות שהוגשו על ידי העמותות החרדיות הוכרעה על ידי ועדת המכרזים של מינהל מקרקעי ישראל, בהחלטה מיום 17.1.2012 לפסול את 13 ההצעות האלה. כפי שנכתב לעיל, כל הנוגעים בדבר ורבים אחרים מצפים עתה להחלטת בית המשפט.


הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אהוד גרא
טיפים ממשרד:  עו"ד אהוד גרא
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אהוד גרא
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark