עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: מסגרת האשראי- חובות הבנק
מידע משפטי בנושאים: דיני בנקאות - בנק ישראל - הוראות המפקח על הבנקים - מסגרת אשראי
 
 עורך דין אבי זילברפלד - נוטריון

  מאת: עו"ד ונוטריון אבי זילברפלד
מסגרת האשראי- חובות הבנק
מאת: עו"ד ונוטריון אבי זילברפלד


הודעת בנק ישראל, כי החל מינואר 2006 יהיו הבנקים מנועים מלאפשר ללקוחותיהם משיכת יתר בלתי מאושרת (אוברדרפט), ממקדת את הענין הציבורי בחשיבות המסגרת המאושרת.

'מסגרת אשראי' כהגדרתה בחוק הינה הסכום המירבי שבנק הסכים מראש לכבד במסגרתו משיכות מהחשבון של הלקוח.
המציאות הישראלית מלמדת, כי מרבית בתי האב בישראל (כנו גם בתי עסק) חורגים מהמסגרת המאושרת. ההבדל אינו סמנטי, באשר חריגה מהמסגרת המאושרת גוררת בעקבותיה תשלום 'תוספת סיכון' לבנק, והריבית שהבנק גובה במצב זה, הינה ריבית חריגה הגבוהה מהריבית המוסכמת ביחס לאשראי שבמסגרת.
כאמור, תופעה זו, שאינה מקובלת בחו"ל, עומדת לעבור מן העולם אף בארצנו.
כל איש עסקים, או מי שקרוב לעסקי בנקאות, יודע כי לעיתים קרובות הבנקים עצמם מעלימים עין מתופעת החריגה מהמסגרת המאושרת, ובד"כ הדבר נעשה כאשר בידם בטחונות ראויים מן הלקוח.
קצרה היריעה מלפרט כאן את כל הסוגיות שבאו לידי ביטוי בפסיקה ביחס למסגרת האשראי, ונתמקד בשתי נקודות בלבד:
א. גובה המסגרת.
ב. הפסקת המסגרת ע"י הבנק.

גובה מסגרת האשראי:

גובה המסגרת אמור להקבע בהסכמה בין הלקוח לבנק, בהתאם לצרכי הלקוח, אך במיוחד בהתאם לבטחונות שהוא יעמיד לטובת הבנק, להבטחת יתרת החובה.
יש לדעת, כי הערכת הבטחונות נעשית עי הבנקים לפי שיקול דעתם, והם אינם בשווי מלא של הנכסים המשועבדים, בין אם מדובר בשיקים, רכבים או מקרקעין.
הריבית על יתרת החובה בתוך מסגרת האשראי, מחושבת על בסיס היתרות היומיות הנובעות ממשיכות והפקדות בחשבון, וכאמור לעיל, הינה נמוכה בהשוואה לשיעור הריבית החל על יתרות החורגות מהמסגרת המאושרת.
לעיתים, זקוק הלקוח לסכומי כסף גדולים יותר מהסך שהוקצב לו במסגרת האשראי, ואזי תלוי הוא בחסדי הבנק בבקשו הגדלת מסגרת האשראי (ולו לפרק זמן קצר), או להלוואות , אשר אף הן סוג של אשראי מאושר.
יודגש, כי בהתאם לחוקי הבנקאות, הבנק אינו רשאי לסרב סירוב בלתי סביר לתת שירותי ניהול חשבון בנק ללקוח, אך אין הוא חייב לתת אשראי.
הפסיקה הוסיפה וקבעה כי מחד גיסא, עצם מתן האשראי, וקביעת גובה האשראי נתונה לשקול דעת הבנק, ומאידך גיסא – הבנק אינו אפוטרופוס ללקוחותיו, ושעה שאלו לא עומדים על זכותם לבקש ו/א להגדיל מסגרת אשראי בחשבונם (ע"מ להקטין תשלומי ריבית חובה) – אין הבנק חייב לעשות זאת במקומם.
לדעתנו, פסיקה זו מחויבת ברענון המחשבה, וזאת נוכח ההלכות – החדישות יותר – של חובת תום הלב (המוגברת) וחובת האמונים של הבנקים ללקוחותיהם. אכן, אין להטיל על הבנקים להיות 'מנהל העסקים' של לקוחותיהם. ברם, מנסיוני, ישנם מקרים רבים בהם הבנק מחזיק בבטחונות של לקוחותיו, בסכומים העודפים בהרבה על פני גובה המסגרת המאושרת, ובכל זאת – משיקולים מסחריים שלהם – הם מאפשרים ללקוח לחרוג מהמסגרת (שהלא – נוכח הבטחונות - אין לבנק סיבה לחשוש מחדלות פרעון), ובאופן זה הם גורפים ריבית חריגה גבוהה ויקרה, תחת להגדיל ללקוח את המסגרת ולהתאימו לרמת הבטחונות.

לדעתי, שעה שהלקוח מבקש הגדלת המסגרת בנסיבות אלו והבנק לא נענה לבקשה, מחמת סיבה מוצדקת כלשהיא, הרי שמדובר בהפרת חובת הנאמנות, וחובת תום הלב של הבנק, באשר הבנק מעדיף את התעשרותו הוא , על פני טובת הלקוח.
ברם, כל מקרה ונסיבותיו. לדעתי, יתכנו נסיבות בהן אף כשהלקוח לא דורש זאת מיוזמתו, בכל זאת חובת תום הלב של הבנק תצדיק יעוץ ראוי ללקוח לעשות כן, ובהעדר יעוץ כזה – תקום הפרה של חובות הבנק ללקוח.

הפסקת המסגרת ע"י הבנק

מעצם הקביעה כי עצם מתן האשראי נתון לשיקול דעת הבנק נגזרת המסקנה כי "ברצותו מחיה וברצותו ממית", מסקנה אליה נחשפים כל יום יותר יותר לקוחות.
ובכן, אמת כי הבנק רשאי להפסיק את מתן האשראי, בהתאם לשיקוליו העסקיים, אך זכות זו אינה שרירותית, והיא כפופה , בעיקר, לחובת תום הלב המוטלת עליו.
כך, לדוגמא, הפסקת האשראי אינה יכולה להיעשות עקב גחמה אישית של מי מפקידי הבנק כנגד הלקוח, היא אינה יכולה להיעשות ללא סיבה סבירה (הרעה במצב הבטחונות/תזרים מזומנים, יציבות הלקוח וכדו'), והחשוב מכל – ככלל, היא אינה יכולה להיעשות "מהיום למחר": חובת תום הלב מחייבת את הבנק לאפשר ללקוח לתקן את המחדל בגינו ראה הבנק לנכון להפסיק את האשראי, ובכל מקרה חייב הבנק ליתן ללקוח התראה מראש שתאפשר התארגנות בזמן סביר. הבנק חייב לגלות אחריות ואכפתיות לא רק לכספו, כי אם גם למצבו של הלקוח, ולתוצאות הקשות העלולות להיגרם לו (או לעסקו) עם הפסקה מיידית של ברז האשראי. הפרת חובה זו של הבנק, תאפשר ללקוח לתבוע נזקיו מהבנק.

המסקנה המתבקשת מהאמור לעיל הינה, כי שומה על כל אדם לבחון את גובה המסגרת המאושרת בחשבונו, האם היא משקפת את צרכי/צרכי העסק, האם יש מקום להגדילה נוכח מצבים של חריגה מהמסגרת, ובהתאם יש לבקש התאמתה לצרכים ולבטחונות.

פעולה נוספת שרבים וטובים יידרשו לעשות עד תום שנת 2005,הינה חיסול האוברדפרט, וזאת, בין היתר, בדרך של הגדלת מסגרת האשראי.

עצתי הינה להתארגן לכך זמן סביר מראש, לבל יגיע "יום פקודה" אשר ימצא את הלקוח מול סירוב הבנק להגדיל המסגרת בחשבונו, סירוב שמשמעותו - נוכח הוראת המפקח על הבנקים – שלא יכובדו שיקים ו/או חיובים אחרים בחשבון, אשר יחרגו מהמסגרת, קרי: חשש להגבלת החשבון, פעולות בהוצל"פ, או אף התמוטטות כלכלית.

הבהרה: כתבה זו הינה מידע כללי וראשוני בלבד, ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. כמו כן, הדברים נכונים למועד כתיבתם, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד ונוטריון אבי זילברפלד
טיפים ממשרד:  עו"ד ונוטריון אבי זילברפלד
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד ונוטריון אבי זילברפלד
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark