עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: המדריך להתיישנות תביעה בנקאית
מידע משפטי בנושאים: דיני בנקאות - יחסי בנק לקוח - התיישנות תביעה - שיהוי - חוק ההתיישנות - יתרת חובה - תם לב - משפט מסחרי
 


  מאת: עו"ד אבי זילברפלד
המדריך להתיישנות תביעה בנקאית
מאת: עו"ד ונוטריון אבי זילברפלד

כידוע,  חוק ההתיישנות קובע כי תביעה כספית מתיישנת בתום 7 שנים מ"יום שבו נולדה העילה".

משמעות ה"התיישנות" קריטית לתובע , באשר מקום בו יוכח כי התביעה התיישנה - שומה על בית המשפט לדחותה על הסף !

הרציונאל העומד מאחורי עקרון ההתיישנות הינו כי יש לתת איזון ראוי בין שלושה אינטרסים והם: האינטרס של התובע למימוש זכותו בתקופת זמן סבירה, האינטרס של הנתבע לקבל הגנה או חסינות לאחר חלוף תקופת זמן מוגדרת מראש,  והאינטרס של הציבור הרחב לפיו יעסוק בית המשפט
בענייני אקטואליה.

תילי תילים של פסיקה ומאמרי מלומדים דנים בשאלה, מהו  "היום שבו נולדה העילה", קרי: המועד ממנו מתחיל מרוץ ההתיישנות.

ניתן לתמצת ולומר כי "היום שבו נולדה העילה" כלשון חוק ההתיישנות - הוא היום בו מתגבשות העובדות המהותיות המזכות את התובע לקבל את חובו, וממועד זה מתחיל מרוץ ההתיישנות.

באירוע נזיקין-  מתגבשת עילת התביעה, "היום שבו נולדה העילה" – במועד גרימת הנזק (כשהוא ידוע) או ביום שבו התובע יכול היה לגלות את הנזק (כשהנזק נסתר).

בהפרת הסכם -  מתגבשת עילת התביעה, "היום שבו נולדה העילה" –
במועד הפרת ההסכם.

באי פירעון תשלום מכח הסכם הלוואה מול הבנק – מתגבשת עילת התביעה, "היום שבו נולדה העילה" – במועד המוסכם לתשלום אותו תשלום חלקי בהתאם ללוח הסילוקין, ויש לבנק 7 שנים מאותו יום ע"מ לתבוע פרעונו.


ברם, מהו "היום שבו נולדה העילה"  - במצב בו חשבון לקוח שרוי ביתרת חובה ?
שורש הבעיה:  עסקינן בחוב שאין מועד מוגדר לביצועו/הפרתו, ולפיכך אין "אקדח מעשן" למועד תחילת מרוץ ההתיישנות ?

ויש לדייק: אין הכוונה לחשבון פעיל, המצוי ביתרת חובה מאושרת עפ"י הסכם מסגרת. חוב זה – כלל לא קמה זכות לבנק לתבוע פרעונו. כוונת הדברים הינה רק ליתרת חובה לא מאושרת, ובפרט כשהחשבון אינו פעיל כלל.

אתמצת ההלכה הפסוקה ואומר כי לענין תביעה בנקאית של חוב בחשבון (ולהבדיל מחוב בגין הלוואה) , ניתן לראות במועד שליחת מכתב דרישה לחייב מצד בנק, כמועד ממנו מתחיל מרוץ ההתיישנות.

משמעות הדברים: עם תום 7 השנים ממועד משלוח מכתב דרישה ללקוח, ע"י הבנק ו/או ב"כ הבנק, בגין החוב האמור  - דין התביעה להתיישן, והבנק לא זכאי עוד לתבעו.

נקבע בפסיקה כי אין רלוונטיות לשאלה אם החייב קיבל את המכתב: לענין ההתיישנות- די בכך שהבנק שלח מכתב דרישה, עובדה ה
מביעה הכרתו בחוב ורצונו כי יפרע ע"י החייב.

כן  נפסק, שאין צורך שממכתב הדרישה של הבנק יעלה כי נעשתה העמדה של החוב לפירעון מיידי בפועל.

עוד אציין כי הפסיקה הכירה במועד קיומם של הליכי גביה שונים מטעם הבנק , מעבר למשלוח מכתב דרישה, כגון: הליך מימוש נכס בהוצל"פ כנגד אותו חייב – כנקודת הזמן בו יחל מרוץ ההתיישנות.

ברם, התמונה אינה שלמה: מה יהא הדין במקרה בו הבנק השתהה במשלוח מכתב דרישה ?

נער הייתי וגם זקנתי. מתקופת ייצוגי את הבנק, ובתקופה שלאחר מכן במהלכה אני תובע בנקים, ראיתי כל כך הרבה מקרים בהם תביעות הבנק הוגשו בשיהוי עצום, עובדה שגרמה לא רק לדחיית מועד ההתיישנות, כי אם להגדלת החוב באלפי/עשרות אלפי/מאות אלפי ₪ מחמת ריבית חובה  חריגה שהצטברו בחשבון עד למועד הגשת התביעה ! ("תוכנית חיסכון לטובת הבנק...).מדובר איפוא במציאות קיימת.

כנגד טענות הלקוחות – הנתבעים  כלפי הבנקים - התובעים  "מדוע לא תבעת לפני כן ? ", מנסים הבנקים להסתתר מאחורי הנוסח החד-צדדי שבהסכמי בנק לקוח, בו נקבע ביחס לחשבון המצוי ביתרת חובה בלתי מאושרת כי - "הבנק יהיה רשאי" (לדרוש החוב ו/או לגבותו) , ולא "הבנק יהיה חייב".

לדידו של הבנק : אם זו "רשות" הניתנת לו- אין לאכוף אותה עליו, ולא נפל מתום בהתנהגותו, הגם שברור שהנתבע נפגע הימנה.

לטעמי, אין בטענה זו ממש, יש לדחותה, ושומה על בית המשפט לקבוע בענין זה כי הדרישה לפירעון חוב צריכה להינתן בתוך זמן סביר, ואם היא לא ניתנה בתוך הזמן הסביר, יש לראותה כאילו ניתנה בתוך זמן סביר - שייקבע ע"י בית המשפט.

קביעה זו חיונית מכח:

  • בחינת נוהלי הבנק (שאין ספק בליבי כי הבנק ייעשה כל מאמץ ע"מ להסתירם מעיני הלקוח) תוכיח כי הבנק רואה חשיבות לנקיטת הליכי גביה בתוך זמן קצר מיצירתם.
  • סעיף 39 לחוק החוזים קובע כי "בקיומו של חיוב הנובע מחוזה יש לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב". נוהלי הבנק, כאמור, יוכיחו כי גביית חוב בשיהוי מכיר אינה "הדרך המקובלת" בבנק.
  • חובת הנאמנות המוגברת של הבנק, חובת הזהירות כלפי הלקוח, וחובת  תום הלב המוגברת של הבנק – מחייבות כולן את הבנק, לא רק לשמור על כספו של הלקוח (כשיש לו), אלא לשמור גם על חסרון כיס, כשהוא ביתרת חובה, לבל יגדל מחמת הבנק שלא כדין. לטעמי, חובות נכבדות אלו מחייבות את הבנק להיזהר כראוי בכספו של הלקוח, ולא "לישון על החוב"  בשיהוי לא סביר.
  • פרשנות נכונה של הסכם בנק-לקוח, תוך בחינת ציפיות הצדדים –בשאלה זו של עיתוי דרישת החוב, תלמד, כי ציפיות הבנק הנה שיתרת חוב חריגה בחשבון תגבה לאלתר ובסמוך ליצירתה.לא למותר לציין כי בפרשנות ההסכם יש להחיל את כללי הפרשנות החילם על חוזה אחיד, וכמו גם כללי הפרשנות לרעת מנסח ההסכם.
לדעתי, מכח הטענות דלעיל, כמו גם מכח מעמד הבנקים כגוף מעין ציבורי, הנדרש לניקיון כפיים ברמה גבוהה יותר משל "האדם הסביר", יש לקבל את הגישה המטילה על הבנק לא רק זכות לדרוש פירעון החוב מיד עם היווצרו (כלשון ההסכם החד-צדדי) , אלא כמטילה על הבנק את החובה לדרשו בסמוך לכך, אלא אם כן הצדדים מגיעים להסכמה מיוחדת בענין.

ביטויים לגישתי זו ניתן למצוא בפסיקה:

כך, בת.א. 625/89, בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' ווגמן אברהם, מצא ביהמ"ש את גילוי דעת הבנק בדבר אי תשלום החוב ע"י החייב, בהכרזתו של הבנק את חשבון הלקוח כ"חשבון מוגבל", וקבע כי הכרזה זו מגלה מודעות הבנק לחוב, לרבות כוונותיו לנקוט כנגד הנתבע בהליכים לפירעונו, וכי לפיכך ""חזקה על הבנק, כי יגיש תביעה לפירעון יתרת החוב בחשבון בתוך פרק זמן סביר, של ימים ספורים ממועד הגבלת החשבון".

כך, בת.א. 4762/92, בנק כרמל למשכנתאות והשקעות  בע"מ נ' כהן פוטורנה ואח', נפסק:
" המתנה (בין מועד אי התשלום לבין מועד מכתב הדרישה – א.ז ) למשך תקופה העולה על שנה אחת -חורגת
מהזמן הסביר."

מסקנת הדברים:

  • א.מרוץ ההתיישנות בתביעת בנק מתחיל ביום שבו היה בידי הבנק את כח התביעה.
  • ב."כח" יש להפעיל בתום לב ולא בשרירות לב. לכן אין לקבל שיהוי בלתי סביר בשליחת מכתב הדרישה כמצדיק הארכת משך ההתיישנות.
  • ג.בכל מקרה בו מוגשת תביעה בגין חוב ישן- מומלץ מאוד לבדוק אפשרות לטענת התיישנות עם עו"ד העוסק בתחום דיני בנקאות.


האמור לעיל הנו מידע כללי הנכון למועד כתיבתו, ואין בו בשום מקרה בכדי לשמש כייעוץ משפטי.כל המסתמך על המידע, כמות שהוא, עושה זאת על אחריותו בלבד.


(*)    המחבר בעל משרד עו"ד המתמחה במשפט אזרחי-מסחרי בכלל, ובדיני בנקאות בפרט, מנהל פורום בנקאות ב"אתר הפורומים המשפטיים", ומחבר הספר "אחריות אישית בתאגיד והרמת המסך".הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אבי זילברפלד
טיפים ממשרד:  עו"ד אבי זילברפלד
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אבי זילברפלד
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark