עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: השלכות מבצע "צוק איתן" על התחייבויות וחובות
מידע משפטי בנושאים: מבצע צוק איתן - היבטים משפטיים - בנקאות - בנקים - התחייבויות - שיקים ללא כיסוי - יחסי חייב נושה - התחייבויות חוזיות
 


  מאת: עו"ד אבי זילברפלד
    

השלכות מבצע "צוק איתן" על התחייבויות וחובות
מאת: עו"ד אבי  זילברפלד (*)

מדינת ישראל מצויה זה מספר שבועות במצב מלחמה כנגד החמאס. אלפים רבים מגויסים לצה"ל, אלפי עסקים נפגעים ביום-יום בגין מחסור בעובדים, מחסור בקונים, מחסור במזומנים, ועוד.

במצב זה מתעוררת בכל חריפותה שאלת גורלן של התחייבויות שנטל כל אחד ואחד מאלו, ועתה מחמת המצב הביטחוני אין ביכולתו לעמוד בהן.

המדובר בהתחייבויות שטריות (כגון: שיקים שניתנו ואין להן כיסוי), או חוזיות (כגון: התחייבות לתשלום שכ"ד, תמורה בגין רכישת דירה, חוב לבנק, וכדו').

ננסה להבהיר את המצב המשפטי בעניינים אלו:-

שיקים ללא כיסוי: לבעיה זו שני היבטים: חשש להגבלת החשבון, ויחסי חייב- נושה.

  • א.מבחינת הגבלת החשבון – המפקח על הבנקים הורה לבנקים:
  1. 1)להימנע מהגבלת חשבונות של חיילי מילואים.
  1. 2)לאפשר חריגה ממסגרות אשראי ללקוחות המתגוררים בטווח של 40 ק"מ מרצועת עזה, גם אם חשבונם מתנהל בסניף מרוחק.  
  1. 3)שיקים של חייל מילואים שחולל- לא ירשם כשיק שסורב לעניין חוק שיקים ללא כיסוי ו/או מאגרי המידע הכלכליים למיניהם, כדוגמת BDI, ע"מ שלא לפגוע בסיכויים לקבל אשראי בעתיד.
  1. 4)להפעיל שיקול דעת ולבחון ברגישות המתבקשת כיצד ניתן להקל על אוכלוסיית הלקוחות שנפגעת כתוצאה מהמבצע הצבאי. יצוין כי מדובר בהנחיה כללית – הנתונה לשיקול דעת מלא של הבנק, שכידוע "ברצותו מחייה, וברצותו ממית".

  • ב.מבחינת יחסי חייב נושה

נושה המחזיק בשיק שחולל, של חייב הנמצא במילואים – רשאי לנקוט כנגדו בהליכי גבייה, לרבות הגשת תביעה ו/או פתיחת תיק הוצל"פ.

עם זאת, חייב זה יהא רשאי להתגונן בתביעה/תיק ההוצל"פ כנגדו בטענה ל"כח עליון", כפי שיוסבר בהמשך, הגם שזה לא ימנע מלחייבו לשלם לפחות קרן והצמדה.

יצוין כי נכון להיום, מערכת ההוצאה לפועל אינה מפעילה צווים אופרטיביים (כגון:פינוי) אצל תושבי הדרום המצויים בקו האש.


הפרת התחייבויות חוזיות: כידוע, "הסכמים יש לכבד". לפיכך, עם כל הצער וההבנה ל"מבצע", או אף אם היתה הכרזה כי המדינה במצב "מלחמה", הכרזה שיש בצידה משמעות כלכלית, עדיין אין "שחרור אוטומטי" מהתחייבויות שלא קוימו באותה תקופה, ע"י החייבים למיניהם.

הנושה- בין אם זה הבנק, בעל הבית, או מוכר הדירה – זכאי לדרוש עמידה בהתחייבויות, וככל שישנה הפרת הסכם, עומדת לזכותו, בד"כ, סנקציה בדמות "ביטול הסכם", "פיצוי מוסכם", וכדו'. אחרת.

יוזכר, כי לעיתים הפרת התחייבות ע"י גורם אחד, מפעילה "שרשרת דומינו" של גורמים נוספים הנופלים בזה אחר זה מחמת ההפרה הראשונית.

לעומת עמדתו של הנושה הדורש לקיים לא רק את ההסכם, אלא אף להחיל על הנתבע את הסנקציה החוזית , ישנה טענת הגנה לחייב שהפר את ההסכם, והיא: טענת "כח עליון".

מקור הטענה יכול שינבע מהסכמת הצדדים, ובהעדרה מכח ס' 18 לחוק החוזים(חלק כללי).
מכח הסכמת הצדדים:

עורכי דין מנוסים ומיומנים דואגים להכניס בהסכמים שהם עורכים, הגדרה של "כח עליון", אשר- ככל שיקרה - לא ישמש עילה לביטול ההסכם או לסנקציה כספית כלשהיא.

סעיף כזה, יכול שינוסח באופן הבא:
"מוסכם כי עיכוב בביצוע התחייבות של מי מהצדדים מחמת אסון טבע, שביתה, השבתה, מלחמה, מצב חירום ביטחוני, גיוס מילואים נרחב, צווי הפסקת עבודה מטעם רשות מוסמכת, או כל סיבה אחרת שאינה בהשפעתם ושליטתם של הצדדים להסכם , ואינה תוצאה של רשלנות מצידם – ייחשב כ"כח עליון", ולא ישמש עילה לביטול הסכם זה, כולו או מקצתו, או לתביעה כלשהי".

ככל שישנה הסכמה חוזית כאמור, והסכסוך יגיע לפתחו של בית המשפט, זה יבחן האם הנסיבות תואמות את הגדרת הצדדים, ובהתאם יחייב/יפטור את הנתבע.

ככל שהצדדים לא השכילו להגדיר בהסכם שביניהם תנאי של "כח עליון" עדיין פתוחה הדרך בפני החייב/הנתבע לטעון טענה זו מכח ס' 18 לחוק החוזים, המקנה
פטור בשל אונס או סיכול החוזה  בנסיבות בהן "היתה הפרת החוזה תוצאה מנסיבות שהמפר, בעת כריתת החוזה, לא ידע ולא היה עליו לדעת עליהן או שלא ראה ולא היה עליו לראותן מראש, ולא יכול היה למנען, וקיום החוזה באותן נסיבות הוא בלתי אפשרי או שונה באופן יסודי ממה שהוסכם עליו בין הצדדים,"  שכן אז – "לא תהיה ההפרה עילה לאכיפת החוזה שהופר או לפיצויים".

מכח סעיף חוק זה, בתי המשפט מכירים לעיתים בטענה של "כח עליון" מחמת מצב בטחוני חמור, כמונעת "הפרת ההסכם", כלומר, אי עמידה בהתחייבות לא תיחשב כהפרת הסכם, ולא תקנה זכות לתובע/לנושה זכות לקבל את הסנקציה שדרש.

יודגש כי אין בכח הטענה למנוע את עצם ביצוע התשלום, או אף את שיערוכו כחוק (שאין השערוך אך שומר על ערך הכסף), כי אם רק למנוע סנקציות כואבות נוספות, כגון: פיצוי מוסכם/פינוי וכדו'.

משמעות הטענה הינה כי מפר ההסכם, או מושך שיק שחולל ונפתח נגדו תיק הוצל"פ, צריך להתגונן בטענה כי ההסכם הופר אך ורק מחמת המצב הביטחוני שהיווה "כח עליון", ולכן אין לראות באי קיום ההתחייבות משום "הפרת הסכם".

יודגש, אין וודאות משפטית שהטענה תתקבל: ישנם שופטים במדינה הסבורים כי במדינתנו, מצב בטחוני בעייתי הינו "נורמה", שהצדדים צריכים להיות מוכנים אליה.

כך לדוגמא נפסק מפי כב' השופטת אלשייך:
"
לא ירדתי לסוף דעתן של המשיבות בטענתן לתחולת כח עליון" בדמות מצב בטחוני, אשר מנע מהן עמידה במחוייבותיהן... חזקה על המשיבות שידעו מלכתחילה, כי הן נקשרות בחוזה אשר יתבצע במציאות הישראלית, במחוז המאויים חדשות לבקרים מצפון, ולא אי-שם "במורדות האלפים השוייצריים"...האם אכן מכוון מר ברנשטיין לכך, כי כל עוד לא יחתמו הסדרי שלום בין ישראל לכל שכנותיה, יהיו כל המועדים נשוא ההסכם פתוחים להתדיינות בלתי פוסקת ולזכות גורפת לאי-עמידה בהם, כמו הפך כח עליון" לשיק פתוח שתוקפו עומד לעד? "

כן נפסק כי: "בענייני מלחמה ושלום הבלתי צפוי הוא לעולם בגדר הצפוי עבור אדם מישראל".

לעומת זאת, ישנה פסיקה הקובעת כי עמידה נחושה על קיום התחייבות במצב חמור מהווה חוסר תום לב, השולל זכות התובע.

כך לדוגמא נפסק: " בתקופה בה נאלצים ילדים והוריהם למצוא עצמם מאונס בחזית הקרב בתוך בתיהם, התעקשות התובעת על עמדתה, התעקשות שגררה את הנתבעים ללשכת ההוצל"פ ולבית המשפט יש בה קשיות לב ", והתביעה נדחתה !

לטעמי, גישת תום הלב שולטת ממעל על סוגיית (אי) עמידה בהתחייבויות, ועל בית המשפט לבחון כל טענה לאי עמידה בהן, בנסיבות נשוא מאמר זה, דרך פריזמה זו.

לא תמיד ניתן לתת תשובה חד משמעית לשאלה האם טענת "כח עליון" תתקבל, אך ניתן לשרטט עקרונות לקבלתה ע"י בית המשפט, כדלקמן:-

  • א.המצב האקוטי לא היה צפוי בעת יצירת ההתחייבות.
  • ב.המצב החדש שבגינו מבקשים להכיר בסיכול  מהווה שינוי נסיבות קיצוני, שלא ניתן למנעו, חריג בחומרתו יחסית למציאות הישראלית ה"רגילה" ששררה בעת כריתת ההסכם.
  • ג.המצב החדש שלל אפשרות עמידה בהתחייבויות, הגם שהחייב עשה כל שביכולתו, בנסיבות הקיימות, לעמידה בתנאי ההסכם, ואעפ"כ נבצר ממנו לעמוד בו.
המלצה אופרטיבית:

כל מי שלא עמד בהתחייבויותיו לבנק או לכל נוטשה אחר מחמת המצב הביטחוני, ונתבע עקב כך -  טוב יעשה אם יפנה להתייעץ עם עו"ד המתמחה בתחום ע"מ שיבחן המצב כראוי, ויסייע לו למזער סיכוניו המשפטיים והתוצאות הכספיות הנובעות מההפרה.

האמור לעיל הנו מידע כללי הנכון למועד כתיבתו, ואין בו בשום מקרה בכדי לשמש כייעוץ משפטי.
כל המסתמך על המידע, כמות שהוא, עושה זאת על אחריותו בלבד.


(*)    המחבר בעל משרד עו"ד בר"ג, המתמחה במשפט אזרחי-מסחרי, והינו מנהל פורום בנקאות
ב- " LAWFORUMS- אתר הפורומים המשפטיים", ומחבר הספר "אחריות אישית בתאגיד
והרמת המסך"

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אבי זילברפלד
טיפים ממשרד:  עו"ד אבי זילברפלד
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אבי זילברפלד
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark