עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: החלטה 1355 יוצאת לדרך
מידע משפטי בנושאים: מיסים מגזר חקלאי - החלה 1355 -
 
 עורך דין אביגדור ליבוביץ

  מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
החלטה 1355 יוצאת לדרך
מאת:  עו"ד אביגדור ליבוביץ  *  31.7.14

תכירו את המספר החדש של החלטה 1155 והוא מהיום 1355. מועצת מקרקעי ישראל אישרה את הפרדת החלטה 1155 לשתי החלטות: למושבים 1355 ולקיבוצים 1366.

בהחלטה 1355 הוטמעו מספר תיקונים עליהם דובר רבות מאז אישור החלטה 1155 בבג"ץ בחודש יוני 2011.

הגדלת חלקת המגורים ל- 2.5 דונם - התיקון העיקרי שנועד לייצר שוויון הינו בנושא השלמת חלקת המגורים ל- 2.5 דונם: בנחלות בהן חלקות המגורים קטנות מ- 2.5 דונם, תותר השלמתן
ל- 2.5 דונם, במרכז הארץ רק בשטח רציף וביישובים באזורי עדיפות לאומית א', ב' וקו עימות ככל הניתן בשטח רציף.

בנחלות בהן חלקות המגורים גדולות מ- 2.5 דונם, ניתן יהיה לרכוש את השטח מעבר ל- 2.5 דונם בתשלום של 91% אך גובה התשלום בגין חלק זה יהיה נמוך יותר מאשר זה שייגבה עבור ה- 2.5 דונם הראשונים. בעל נחלה שלא ירכוש את החלק הנוסף יוכל לעשות בו שימוש כחצר.

יישום החלטה 1355 - את החלטה 1355 ניתן ליישם בשני שלבים: שלב ראשון, תשלום דמי כניסה בסך של 3.75% בצירוף מע"מ משווי חלקת המגורים הכוללת קיבולת בניה של 375 מ"ר ושלב שני, תשלום דמי רכישה והשלמה ל- 33% מסך מלוא זכויות הבניה הקיימות והעתידיות בנחלה.

מרכז הארץ - הנחת העבודה היא, כי במרכז הארץ בעלי הנחלות שיבקשו ליישם את החלטה 1355 ישלמו את דמי הכניסה שיעמדו על סך ממוצע של כ- 300 אלף ₪, ועל סך של עשרות אלפי שקלים באזורי עדיפות לאומית.

אזורי עדיפות לאומית - הואיל ובאזורי עדיפות לאומית יחולו הנחות אזור בגין תשלום דמי הרכישה, יש לבחון את גובה התשלום הנדרש ולהחליט אם לשלם את דמי הכניסה או את דמי הרכישה המלאים. במושבים הממוקמים בקו העימות, לא תחול עלות על ההשלמה לדמי הרכישה ואין ספק כי במושבים אלה כדאי ליישם את ההחלטה.

היטל השבחה - יש לזכור כי יחול חיוב בהיטל השבחה גם בגין תשלום דמי הרכישה וגם בגין תשלום דמי הפיצול בהתאם להחלטה 1355.

העברת זכויות - למרות כי היישום של ההחלטה הינו וולנטארי, בעת העברת זכויות בנחלה, מכירה צד ג' או העברה בין אחים, תחול חובת תשלום דמי רכישה, גם במקרים בהם חלקה א' אינה רשומה כיחידת רישום בשלמות בטאבו ולמרות שלא ייחתם הסכם חכירה בגין תשלום דמי הרכישה, מקבל הזכויות יהנה מההטבות של החלטה 1355. הסכם החכירה ייחתם לאחר שיושלם הרישום של חלקה א' בטאבו.

ביטול הנחות ופטורים - החלטה 1355 ביטלה את ההנחות והפטורים שהיו קבועים בהחלטה 534 לפיה שולמו דמי הסכמה בעת העברת זכויות בנחלות.    
נבהיר, כי העברת זכויות בין הורים לילדים תהיה פטורה מתשלום דמי רכישה, אך העברת זכויות בין אחים בתמורה וגם שלא בתמורה תחויב בתשלום דמי רכישה.

הסדרים בין יורשים ועריכת צוואות - ההחלטה תקנה פתרונות יצירתיים בעת חלוקת הנחלה בין יורשים, בעריכת צוואות, בהעברות זכויות בין הדורות, ובהכשרת מבנים בנחלה וכמובן בהליכי פיצול מגרשים מנחלות ועל כן, אנו ממליצים לבחון בחיוב את תשלום דמי הכניסה המקנים שלוש הטבות מרכזיות: ביטול הרצף הדורי, ניצול 375 מ"ר במבנים בנחלה לפי תכנית תקפה, פיצול מגרש מנחלה בסך של 33% בצירוף מע"מ.     
כמובן שבעת עריכת צוואות נכון להיום, יש להתייחס להוראות החלטה 1355 ולהטמיע בצוואות את החלופות והפתרונות שמאפשרת ההחלטה לחלוקת הנחלה בין היורשים.

תנאי סף לכניסה להחלטה - להחלטה שני תנאי סף מקדמיים:

תנאי ראשון - רישום חלקה א' בשלמות בלשכת רישום המקרקעין -  הרישום בטאבו הוא ע"ש רמ"י בשלב ראשון, ורק לאחר שייחתם הסכם חכירה ביחס לחלקה א' של הנחלה יתבצע רישום ע"ש בעלי הזכויות.

לאחר שחלקת המגורים נרשמה בלשכת רישום המקרקעין בשלמות - תהליך זה מתבצע באופן מרוכז על ידי כל חברי האגודה ובהחלטה של האסיפה הכללית, ייחתם הסכם פרטני לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל 823 - החתימה על ההסכם בשלב זה אינה כרוכה בתשלום.

בשלב שני - כל בעל נחלה יוכל לבחון באופן פרטני אם הוא מעוניין ליישם את החלטה 1355 ובהתאם להגיש בקשה לאגף חוזי חכירה לדורות ברשות מקרקעי ישראל. בעת הגשת הבקשה יש להודיע לרשות אם בעל הנחלה מעוניין לשלם את דמי הכניסה (3.75%) או את דמי הרכישה (33%) ויש להתחייב כי בעת המצאת השומה יתבצע התשלום.

תנאי שני - הסדרה של חריגות בניה ושימושים חורגים - זהו תנאי מרכזי ויסודי שיש לשים לב היטב אליו ולא לפעול ולבצע פעולות תכנון בטרם יוסדרו חריגות בניה ו/או שימושים חורגים. נזכיר, כי החלטה 1355 מאפשרת פתרונות יצירתיים להכשרה של מבנים בנחלה שאין להם היתר בתנאים מסויימים ולהלן יובא סיפור לדוגמא.

פיצול מגרש מנחלה - לצורך ביצוע הליך של פיצול מגרש מנחלה, יש לזכור, כי על מנת לבצע את הליך הפיצול בהתאם להחלטה 1355 יש לעמוד בתנאי מרכזי כי חלקה א' של הנחלה רשומה בשלמות בטאבו וכמובן להסדיר שימושים. את הבדיקה ניתן לבצע בקלות באתר של הטאבו באינטרנט, יש להכניס את מספרי הגוש והחלקה ולוודא כי חלקה א' רשומה בשלמות.

מקרה לדוגמא ליישום החלטה 1355 - נמחיש את ההטבה שמקנה תשלום דמי הכניסה להחלטה 1355 במקרה המטופל על ידנו בימים אלה: בעל נחלה במרכז הארץ ביקש להעביר את הזכויות בנחלה לבנו ללא תמורה. בנחלה בנויים שלושה בתי מגורים, כאשר רק שניים מהם בנויים בהיתר. המבנה השלישי הוסב ממבנה חקלאי לבית מגורים ללא היתר לפני כשלושים שנה. לבעל הנחלה אין נכד נשוי ולכן לא ניתן היה עד היום לבקש היתר למבנה השלישי. הצענו לבעל הנחלה להצטרף להחלטה ולשלם את דמי הכניסה, כך תבוטל הדרישה לרצף הדורי וניתן יהיה לבקש היתר למבנה השלישי עבור ילד נוסף. העברת הזכויות לבן תתבצע לאחר שיוסדר ההיתר למבנה השלישי ונבהיר, כי הרשות עשויה לדרוש דמי שימוש בגין המבנה השלישי ויש להיערך לכך. הרשות כבר הבהירה כי ההטבות שמקנה החלטה 1355 לא נועדו על מנת להכשיר שרצים ולפיכך, כל מקרה ייבחן לגופו וזאת גם בהתאם להחלטת הנהלת הרשות 3139 מינואר 2012 שקבעה כי במקרים בהם ניתן להכשיר את המבנה השלישי לפי החלטה 1155 (1355), לא יוגשו תביעות משפטיות.

לסיכום - בשלב זה, קיים חוסר בכח אדם ולא פורסמו נהלי עבודה לפיהם אמורים לעבוד הפקידים במחוזות ועל כן יחולו עיכובים ביישום ההחלטה. בנוסף, פקידי הרשות לא קיבלו את ההכשרה המתאימה ליישום ההחלטה ולחישוב השומות בגין דמי הרכישה בעת העברת זכויות, אך יש להיערך לביצוע תשלום זה שיהיה גבוה יותר בעסקאות במרכז הארץ ולקבוע הוראות מתאימות בהסכמי המכר.

ההמלצה לביצוע מחר בבוקר עבור בעל נחלה שזכויותיו רשומות בטאבו ובנחלה אין שימושים לא מוסדרים, להגיש בקשה פרטנית ליישום החלטה 1355 ולשלם את דמי הכניסה או דמי הרכישה ולהפעיל שיקולים בהתאם לאזור בו ממוקמת הנחלה וכך להנות מההטבות שמקנה ההחלטה.

הכותב מתמחה באגודות שיתופיות, מינהל ומיסוי מקרקעין www.lieblaw.co.il

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
טיפים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark