עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: היטלי השבחה מליוני שקלים בלתי מנוצלים על ידי הועדים המקומיים
מידע משפטי בנושאים: היטלי השבחה - מגזר חקלאי - תכנון ובניה - ועדים מקומיים - פסק דין בלוך - ברי רשות
 


  מאת: עו"ד גד שטילמן
היטלי השבחה מליוני שקלים בלתי מנוצלים על ידי הועדים המקומיים
מאת: עו"ד גד שטילמן

בפסק דין תקדימי שניתן לפני כשבוע על ידי כב' בית המשפט העליון נקבע כי חלה חובת תשלום היטל השבחה גם על "ברי רשות" במגזר החקלאי. פסק הדין מהווה "מהפכה" של ממש במגזר החקלאי הואיל ועד היום היה מקובל שברי רשות אינם משלמים היטל השבחה. פסק הדין יביא לכך שבעלי נחלות, משקי עזר, מושבים וקיבוצים ישלמו היטלי השבחה בעוד שעד היום רובם לא היו מחוייבים בהיטל.

היטל השבחה הינו תשלום המשולם לוועדות האזוריות לתכנון ובניה בגין ההשבחה שנוצרה משינוי היעוד על פי תוכניות מתאר החלות על המקרקעין. חישוב היטל נקבע על ידי שמאי הועדה האזורית לתכנון ובניה ושיעורו - מחצית משווי ההשבחה של הקרקע שנוצרה מהתוכנית המשביחה. תשלום ההיטל נדחה ליום בו בעל הזכויות "מממש" את זכויותיו במקרקעין במכר או בבנייה.

חוק התכנון והבניה קובע כי ההיטל יחול על ה"בעלים" של המקרקעין או ה"חוכר לדורות". לפיכך, בעלי זכויות במגזר החקלאי במעמד של "ברי רשות" היו פטורים מתשלום. המדינה (רשות מקרקעי ישראל), כ"בעלים" של הקרקע, הייתה מחוייבת עד כה בתשלום ההיטל. על פי הסדר מיוחד שבין מועצת מינהל מקרקעי ישראל לבין המועצות האזוריות סוכם בעבר שהמינהל לא ישלם את מלוא ההיטל אלא 10% מהסכומים שיגבו על ידו בגין הקרקע המושבחת. תשלום זה המכונה "חלף היטל השבחה" והוא אומץ בסעיף 21 לתוספת השלישית של חוק התכנון והבניה.

ברע"א 725/05 הועדה המקומית שומרון נ' בלוך ואחרים, נקבע ביום 3.9.2014, שחובת תשלום היטל השבחה תחול גם על ברי רשות. המשמעות של פסק דין זה מרחיקת לכת ומהווה מהפיכה של ממש לא רק ביחסי ברי הרשות עם ועדות התכנון אלא גם ביחסי המגזר החקלאי מול רשות מקרקעי ישראל: הרשות, כבעל הזכויות במקרקעין, ראתה עצמה עד היום חופשיה לגבות תשלומי היוון בשיעורים שונים המגיעים ל 91%. במידה וכפועל יוצא מפסק הדין החדש שיעורי דמי ההיוון לא יופחתו בהתאמה, יווצרו מצבים בהם בעלי הזכויות במקרקעין ישלמו לרשות מקרקעי ישראל ולוועדה לתכנון (ביחד) סכומים העולים על שווי המקרקעין ב"שוק החופשי" בעת מכר זכויותיהם או בעת מימוש זכויות הבניה שלהם.

מכל מקום, עולה שאלה נוספת: מה יעודו ומי זכאי ליהנות מהיטל ההשבחה?

הוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה קובעות כי כספי היטל ההשבחה מיועדים להשבת הוצאות התכנון של התוכנית, תשלום עבור הפקעות ולפיתוח הישוב. החוק מוסיף וקובע כי במרחב תכנון מקומי שבתחומו נמצאות יותר מרשות מקומית אחת, יועברו לרשות המקומית או לישוב הנמצא בתחום המרחב התכנון האמור ואינו רשות מקומית, הסכומים שייגבו כהיטל השבחה בשל המקרקעין שבתחומם. היינו, על הועדות המקומיות להעביר את כספי ההיטל לישוב ממנו "נוצר" ההיטל. אמנם, ועדות התכנון מוסמכות לנכות הוצאות שהיו להן בתכנון וכן תשלומים שונים עבור חינוך, אולם אין באלה כדי לשנות את החובה להעביר את היתרה לוועד המקומי של הישוב ממנו נוצר ההיטל לצורך מימון עלויות הפיתוח של אותו ישוב.

ויודגש, הוועדות האזוריות לתכנון ובניה אינן נוהגות בד"כ להכין תכניות מתאר ומשאירות את אלה להכנה על ידי הישובים שבתחומן, כך שאין לועדות הוצאות של ממש בהכנת תכניות מתאר. כמו כן אין לוועדות התכנון האזוריות בדרך כלל הוצאות בגין הפקעות הואיל ואין הן נוהגות להפקיע מקרקעין שבתחום משבצות הישובים שבתחומן. כמו כן, אין לוועדות התכנון סיכון בתשלום פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה הואיל והן "מגלגלות" את התשלום על יזמי התכנית מכח "כתבי שיפויי". כך, שבפועל, נראה שרוב רובו של ההיטל אמור להגיע לידי הישובים ולא לקופת המועצה.

למרבה הצער בעניין זה אין הועדות המקומיות נוהגות באופן אחיד וכל ועדה בחרה לעצמה "נהלים" ו"קריטריונים" שונים לפיהם היא מוצאת לנכון להעביר חלק מההיטל לישובים שבתחומה ואת היתרה מעבירות לקופת המועצה. כך למשל ישנן ועדות מקומיות המעבירות 80% מההיטל לישוב ממנו ההיטל נגבה, סכום זה נראה בעיננו קרוב לסכום הנדרש להעברה ואולי אף עולה על הנדרש על פי החוק. לעומתן ישנן ועדות מקומיות שאינן מעבירות תשלום כלשהו מתוך היטלי ההשבחה הנגבה על ידן ולא מחלף ההיטל המועבר אליהן מרשות מקרקעי ישראל. אמנם, גם הועדות אלה מעבירות "כספים" על פי "הצדק חלוקתי" שנקבע לעיתים בקריטריונים שונים, אולם לנהלים ולקריטריונים להעברת "כספים" לישובים, אף אם הם מוצדקים מנימוקים סוציאליים וסוציואקונומיים, אין להם עיגון חקיקתי ולמעשה מהווים הפרה של הוראות החוק בקשר להעברת "היטלי השבחה".

ועדות לתכנון ובניה הינם גוף סטטוטורי שונה ונבדל מהמועצות האזוריות, הנוהג לפיו המועצות האזוריות רואות את ועדות התכנון מעין גוף פנימי השייך להן, שגויי מבחינה משפטית ומנהלית. תקציבם של הועדות לתכנון ובניה אינו חלק מתקציב המועצות האזוריות. בעניין זה הביעה כב' הש' ארבל את דעתה בבר"ע 725/05 הנ"ל בקובעה כי: "... אין להשתמש בכספים שנגבו אלא לכיסוי הוצאות הכנת התכנית..... ועל כן אינו מהווה מקור הכנסה נוסף לרשות המקומית...".

המציאות הקיימת היום מעמידה את הוועדים המקומיים במצב של "אי נוחות"; בהיותם תלויים במועצות האזוריות ברוב תפקידם הציבורי, קיים אצלם חשש לעמוד על זכותם לקבל את הכספים המגיעים להם על פי החוק. אי עמידה על זכותם מהווה הפרה של החובה החוקית המוטלת עליהם כלפי בוחריהם - תושבי הישוב. נראה כי על המועצות האזוריות וועדות התכנון לשמור על טוהר המידות והמנהל התקין לא רק בעת גביית תשלומי חובה המגיעים לקופתן אלא גם עת חובת התשלום חלה עליהן.

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד גד שטילמן
טיפים ממשרד:  עו"ד גד שטילמן
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד גד שטילמן
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark