עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: החלטת מועצת מקרקעי החלטה 1314 - הסדר ביניים:
מידע משפטי בנושאים: דיני קיבוצים - רמ"י - החלטה 1314 - הסדר ביניים - שיוך דירות
 
 עורך דין אביגדור ליבוביץ

  מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
החלטת מועצת מקרקעי החלטה 1314 - הסדר ביניים:
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ    29.3.15

 1. 1.החלטה 1314 קובעת את "הסדר הביניים" בנושא חתימת הרשות על היתרי הבניה בקיבוצים שקיבלו החלטה לשיוך לפי החלטה 751 ולא סיימו את הליכי השיוך.
 1. 2.העקרונות של ההחלטה הוחלו גם במקרה של קיבוץ שלא קיבל החלטה על שיוך ומבקש לקלוט חברים חדשים ולבצע בניה באמצעות כספים של החברים.
 1. 3.החלטה 1314 קובעת כי הרשות תחתום על בקשות להיתרי בניה להקמת בתי מגורים בחלקת המגורים בקיבוצים עבור חברים חדשים, במהלך תקופת הביניים שתסתיים ביום 31.12.15 (להלן: "המועד הקובע"), בכפוף לכך שהחברים החדשים והקיבוצים יסכימו לפעול בהתאם לתנאים האמורים להלן:
 • א.קיבוץ שקיבל החלטה לשיוך דירות לפי החלטה 751 צריך לבחור באחד המסלולים שלהלן עד המועד הקובע:
 1. 1.לסיים שיוך לפי החלטה 751 - להפנות את החברים לרשות לחתימה על הסכם חכירה מהוון בהתאם להוראות החלטה 751 עד המועד הקובע.
 1. 2.הצטרפות להסדר לפי החלטה 1366 - להמיר את החלטה 751 בהחלטה 1155 (1366) ולשלם סך של 3.75% בצירוף מע"מ עבור "שטח המגורים" בקיבוץ ולהשלים לסך של 33% עבור חברים חדשים שהתקבלו לקיבוץ לאחר 27.3.2007 והכל עד ליום 31.12.15 ועד אז לסיים את הליכי השיוך (השלמת הליך פרצלציה/הסרת שיעבודים/הסדרת שימושים ותשלום חובות עבר).
 1. 3.להצטרף ל "חלופת האגודה" - ראה לעיל הסבר לגבי ביצוע התשלומים - תשלום חד פעמי של הקיבוץ עבור חלקת המגורים בהתאם לפרמטרים הקובעים בהחלטה 1366 ובהנחה של 12%.
 1. 4.לבטל את החלטת השיוך - לחזור למתווה של קיבוץ מסורתי.
 1. 5.קיבוץ שלא קיבל החלטה על שיוך - צריך לקבל החלטה עד המועד הקובע (31.12.15) להצטרף להחלטה 1366 או החלטה 1380 (חלופת האגודה) ולהפנות את החברים לרמ"י.
 1. 6.קיימת מגמה להאריך את המועד הקובע עד ליום 31.12.16 (עדיין אין אישור).
 • ב.תצהירים - לצורך חתימת הרשות על היתרי הבניה, הקיבוץ והחבר יחתמו על תצהירים בהם יתחייבו לסיים את הליכי השיוך ולהסדיר שימושים חורגים ולשלם חובות עבר עד ליום 31.12.15.
 • ג.ערבויות - החברים החדשים יפקידו ערבויות בנקאיות על חשבון דמי ההיוון - במרכז הארץ בסך של 200,000 ₪, באזור עדיפות לאומית ב' בסך של 50,000 ₪ ובאזור עדיפות לאומית א' וקו עימות ללא ערבויות.
 • ד.הסדרת שימושים לא מוסדרים:
 1. 1.ערבות הקיבוץ להסדרת שימושים לא מוסדרים - הקיבוץ יפקיד ערבות של עד מיליון ₪ לצורך הבטחת התחייבויותיו להסדיר שימושים ולשלם חובות עבר.
 1. 2.הסדרת שימושים ותשלום חובות עבר עד המועד הקובע.
 1. 3.אי הסדרת שימושים לא מוסדרים עד המועד הקובע ישית על החברים החדשים דמי היוון בסך של 91%.
 1. 4.ניתן ליישם את ההסדר גם אם טרם נרשמה תכנית החלוקה למגרשים (פרצלציה), באמצעות "תכנית צל".
 1. 5.תשלום דמי חכירה בגין בניה מעל 160 מ"ר יתבצע בהתאם להחלטה 1085.
 1. 6.יחולו הנחות אזור על שיעורי התשלום בגין דמי היוון בסך 91%.
 • ה.הסנקציות ביחס לקיבוצים וחברים שלא יעמדו בהוראות החלטה 1314:
הרשות קבעה בהחלטה 1314 את הסנקציות הבאות במקרה בו הקיבוץ והחברים לא יעמדו
     בהוראות ההחלטה ולא יקבלו החלטה לשיוך לפי חלופת האגודה או החלטה 1366 עד המועד
     הקובע:

 • א.תשלום 91% עבור ערך הקרקע.
 • ב.חילוט ערבויות - הערבות הבנקאית שהופקדה על ידי החבר תחולט.
 • ג.תשלום דמי חכירה שנתיים - ככל שלא יהא בסכום הערבות לכסות את כל התשלום עבור דמי ההיוון, החבר החדש (או הקיבוץ, לפי העניין) ישלם לרשות דמי חכירה שנתיים בגין השימוש במגרש המגורים. תשלומים אלו יחשבו כתשלומים ע"ח דמי החכירה המהוונים.
 • ד.הקצאה למועמד אחר על ידי הקיבוץ בתוך 180 יום ולאחר מכן על ידי הרשות - אם החבר החדש לא יעמד בהתחייבויותיו לתשלום עד 31.12.15, והקיבוץ לא יפנה חבר אחר לרשות לרכישת הזכויות במגרש תוך 180 יום, יסכים הקיבוץ לגריעת מגרש המגורים משטח המשבצת והמגרש יוקצה על ידי הרשות למועמד אחר אשר יתקבל לחברות בקיבוץ. לא נמצא מועמד, הרשות תהיה רשאית להקצות את המגרש גם למי שאינו חבר קיבוץ.
 • ה.מכירת המגרש והשבה של הכספים לחבר היוצא בניכוי דמי ההיוון והוצאות הרשות - החבר החדש זכאי לקבל מהרשות את שווי השקעותיו במגרש, כפי שיקבע על ידי השמאי הממשלתי מתוך התמורה המתקבלת ממכירת המגרש לאחר ניכוי דמי החכירה המהוונים והוצאות הרשות.
 • ו.חילוט ערבות הקיבוץ בגין שימושים לא מוסדרים - במידה ולא יוסדרו כל השימושים הלא מוסדרים בקיבוץ עד למועד הקובע תחולט הערבות.  הסדר זה אינו מהווה הסכמה ו/או ויתור של הרשות בקשר להסדרת כל השימושים הלא מוסדרים במשבצת, לרבות תשלום דמי שימוש בגין תקופת העבר והפסקת השימושים הלא מוסדרים ככל שאין אפשרות להסירם בהתאם להחלטות המועצה ונהלי הרשות.
  הקיבוץ לא יעלה טענת התיישנות כנגד דרישה ו/או תביעה של הרשות בקשר לשימושים לא מוסדרים בתקופה החל משבע שנים אשר קדמו לקבלת ההחלטה.
 • ז.לא תתאפשר הצטרפות הקיבוץ להחלטות השיוך עד להסדרה מלאה של כל השימושים הלא מוסדרים במשבצת -  לא הוסדרו כל השימושים הלא מוסדרים עד המועד הקובע (31.12.15), החברים החדשים יידרשו לשלם לרשות באופן מידי דמי חכירה מהוונים בשיעור של 91% מערך הקרקע עבור מגרשי המגורים.
 • ח.לא תינתן התחייבות לרישום משכנתא לטובת חברים חדשים -  בטרם השלמת שיוך מגרשי המגורים בהתאם להחלטות המועצה הרשות לא תחתום על התחייבות לרישום משכנתא.

הכותב מתמחה בהליכי שיוך דירות בקיבוצים www.lieblaw.co.il


הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
טיפים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark