עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: מגה קריסה – ומה עם החובות ?
מידע משפטי בנושאים: דיני חברות - קריסת חברה בע"מ - מגה קריסה - חדלות פרעון - נושים - חובות - אחריות אישית - הרמת מסך - דיני בנקאות - שיעבודים
 


  מאת: עו"ד אבי זילברפלד
מגה קריסה ומה עם החובות ?
מאת: עו"ד ונוטריון  אבי זילברפלד

השבוע קרסו בזו אחרי זו רשת "מגה", ו"קוסט 365", שתיהן חברות ענק, ונראה, כי הציבור כבר אינו מתרגש במיוחד מקריסתן של חברות, חוץ, כמובן, ממי שנותר פגוע מכך - הנושים.


אחת האנומליות בעולם המסחר והמשפט הינה כי חברה בע"מ נחשבת כ"בטוחה" יותר מעוסק מורשה, שעה שבפועל, הנושים חשופים הרבה יותר כלפי חברה בע"מ, וזאת נוכח רעיון האישיות המשפטית העצמאית של חברה בע"מ.

כל קריסת חברה שכזו, מותיר מעגלי נושים פגועים חדשים, התוהים באלו צעדים ניתן לנקוט ע"מ לגבות ולו חלק מחובם, בתקווה למזער נזקיהם.

למענם, ולהשכלת הכלל, אקדיש מאמרי זה.

כלל ברזל בדיני חברות קובע את רעיון האישיות המשפטית העצמאית של חברה בע"מ, בנפרד מבעלי מניותיה.
המשמעות המשפטית והפרקטית של כלל זה הינו כי – כעקרון – החברה בלבד הנה האחראית לחובותיה – ולא בעלי מניותיה ו/או מנהליה.

בית המשפט שומר בקפדנות ראויה על כלל זה, באשר הוכחו יתרונותיו לעידוד הכלכלה.

עם זאת, כידוע, לכל כלל יש חריג, וכך אף לכלל האישיות המשפטית הנפרדת.

בהתאם לחוק החברות ולפסיקה, ישנן שתי דרכים להרחבת מעגל החייבים, באופן שניתן יהא לתבוע ל
א רק את החברה שקרסה, אלא אף אישית את האורגנים של החברה.
"
אורגנים" , לעניין זה: בעלי מניותיה, מנהליה ו/או כל מי שניתן לראות את פעולתו כפעולת החברה עצמה (מבחן פונקציונאלי ולא ארגוני).

הדרך האחת שהוכרה כאמור הינה תביעה להרמת המסך שבין החברה לבעלי מניותיה, וה
דרך השנייה – תביעה לחיוב האורגנים שלה בגין אחריותם האישית, וזאת בין מכוח עילה חוזית (כגון: חוסר תום לב – אי גילוי המצב הכלכלי הנכון במועד ההתקשרות עם הספק) ו/או מכוח עילה נזיקית (כגון: רשלנות, תרמית).

ההבדל המשפטי הפרקטי בין שתי הדרכים הינו, כי בעוד שאת
המסך ניתן "להרים" רק כנגד בעל מניות בחברה, הרי שחיוב אישי בדרך השנייה ניתן לבצע כנגד כל אורגן. (על ההבדלים הנוספים ראו בספרי  " אחריות אישית בתאגיד והרמת מסך - דין פסיקה ופרקטיקה " שעניינו גביית חובות במצבים מיוחדים ובעייתיים.
.
לא ניתן להקיף ברשימה זו את מכלול הנקודות הרלוונטיות לעניין החיוב האישי, על שני פניו.

על קצה המזלג נציין, כי לעיתים הגבול שבין ניהול עס
קי תקין לבין הטלת חבות אישית, דק ביותר. על כן, על בית המשפט מוטלת חובת האיזון שבין מצוקת הנושה מחד גיסא, לבין תפקוד בתום לב של אורגני החברה מאידך גיסא.

לא כל כשלון עסקי מצדיק הטלת חיוב אישי על האורגנים של החברה.
לפיכך, מוצדקת הזהירות שמערכת המשפט נוטה לגז
ור על עצמה בכל הקשור לחיוב אישי.

קריסת חברה והותרת חובות, מצדיקה בחינת התנהלותה ע"י האורגנים מטעמה, בפרט בתקופה הסמוכה לקריסתה, וזאת בכדי לוודא היש מקום לחיוב אישי.

ככל שהחברה נקלעת להליכי פירוק הדרך המיטבית לבחינת אחריות האורגנים , והטלת אחריות אישית עליהם במקרים הראויים, הינה בדרך שנקבעה בסעיפים 373, 374 לפקודת החברות.

באם נבחן את מעגלי הנושים השונים נמצא כי:-

  • נושים המובטחים ע"י שעבוד או ערבות אישית – זכאים להיפרע מהבטוחות שבידם, ואין הם יוצאים קירחים וידם על ראשם.
  • העובדים – יהיו זכאים לקבל כספים מהמוסד לביטוח לאומי , עד לתקרה הקבועה בתקנות, וזאת – רק אם החברות יפורקו. בהליך הקפאת הליכים – לא קוניה להם זכות זו.
  • שאר הנושים (כגון: ספקים ) – ללא בחינת אפשרות לחיוב אישית – סביר כי לא יזכו לקבל כספם, ולמצער רובו המוחלט.
היש עילה להרמת המסך/הטלת אחריות אישית במקרים הנדונים ?

חוק החברות מתיר "להרים את המסך", אם בית המשפט מצא, בנסיבות העניין,
כ"צודק ונכון" לעשות כן.

קיומו של תנאי זה כפוף לרשימת מקרים פסולים שנעשו ע"י בעלי החברה,
ועניינם כוונת פגיעה בזולת, שימוש לרעה במס
ך החברה, תוך נטילת סיכון בלתי
סביר באשר ליכולתה הכספית, וכן תנאים נוספים שהחוק מציין, כגון: שבעל
המניות היה מודע לשימוש הפסול כאמור.

כאמור לעיל, ניתן לחייב אישית את האורגנים לא רק בעילת "הרמת המסך", אלא
אף מכוח עילה חוזית או נזיקית.

ע"מ להגיע למסקנות
בדבר זכות החיוב האישי, יש לברר פרטים רבים אודות
התנהלות החברה, בפרט ב"עת הדמדומים" – במועד שמצבה הורע משמעותית,
ובכל זאת המשיכה בעסקיה, כאילו "הכל כרגיל".

בהתאם לפרסומים בתקשורת, בעלי החברה משכו דיווידנדים בסכומי עתק, הגם
שמצב החברה היה רעוע. אין ספק ש
דבר זה מצריך בדיקה מדוקדקת, וככל שתוכח
אמיתותו - יש בו לכאורה תשתית להגשת תביעה.

מבלי להתייחס ספציפית לחברות המוזכרות לעיל, אציין, כי הפסיקה התירה
לחייב אישית אורגנים בחברה, כל אימת שהוכחו מקרים של תרמית, לרבות
הברחת רכוש, העדפת נושים או אף עירוב נכסים
בין החברה לאורגנים מטעמה.

יתר על כן: פסיקה ענפה דנה בתופעה בה חברה בע"מ ממשיכה בניהול עסקיה
"כרגיל", תוך יצירת ונטילת אחריות וחובות נוספים, זאת שעה שמנהליה
יודעים או צריכים לדעת בעליל, כי החברה לא תוכל לפרעם, וכי אין סיכוי סביר
שהנושים יקבלו כספם.
בהת
אם לפסיקה – ככל שיוכח הדבר – המדובר בהפרת חובת הגילוי(המטילה
חיוב אישי), ולפי חלק מהפסיקה אף נחשבת כ"תרמית" (המאפשרת גם הרמת
המסך).

אדגיש, כי לא די בטענות בעלמא, באשר (לפי חלק מהפסיקה)  רמת ההוכחה
הנדרשת בטענת "תרמית", הנה גבוהה מהנדרש בדרך כלל במשפט ה
אזרחי.

ישנם מספר מבחנים אובייקטיביים לבחינת מודעות האורגן למצבה של החברה,
כגון: הגדלת/הקטנת הזמנות בסמוך לקריסת החברה, בחינת רווח אישי שנגרם
לאורגן עקב ביצוע ההזמנה, מצב חשבון החברה הבנק והתנהלותו ב"תקופת
הדמדומים" שלפני קריסתה, שינוי במשכורות, מצב תזר
ים המזומנים,
ביטול/החזרת שיקים, יצירת שעבודים על רכוש החברה, העדפת נושים, ועוד .

כל עו"ד המתמחה בתביעות לחיוב אישי ו/או הרמת המסך יודע כי זכות הנושה
לתבוע אישית את האורגנים של החברה הינה שאלה מורכבת, פאזל של עובדות
והלכות משפטיות.

על עו"ד שפונים אליו
להתייעצות בענין זה, לערוך תחקיר עובדתי מקיף ככל
שניתן, על מנת להסיק המסקנות המשפטיות הנובעות מהן.

עצות פרקטיות לנושים:-

  • לא "להרים ידיים". יש להיוועץ בבעל מקצוע שיבחן כראוי את נסיבות העניין.
  • לעיתים, רצוי לדרוש פירוק החברה: למפרק חברה יש סמכויות נכבדות – שאין
  • לנושה רגיל - לחקור את עסקי החברה והתנהלות האורגנים מטעמה, וכן לדרוש הטלת אחריות אישית ( כספית ופלילית) על נושאי משרה בה.
  • לעובדים – מעמד מיוחד. לא רק מכוח זכותם לקבל כספים מביטוח לאומי כל אימת שהחברה פורקה כחוק, אלא נוכח פסיקת בית הדין לעבודה. בית הדין לעבודה סוטה מהפסיקה המקובלת, ונותן משקל מיוחד למעמדו הנחות של העובד מול המעסיק. ברי כי בכך פסיקתו מקלה על העובדים לחייב אישית את האורגנים מטעם החברה.

האמור לעיל הנו מידע כללי הנכון למועד כתיבתו, ואין בו בשום מקרה בכדי לשמש כייעוץ
משפטי.כל המסתמך על המידע, כמות שהוא, עושה זאת על אחריותו בלבד.

(*)    המחבר הנו בעל משרד עו"ד המתמחה בדיני בנקאות, פשיטת רגל וסכסוכי ירושה, ועוסק במגוון המשפט אזרחי-מסחרי. הוא מכהן כמנהל פורום בנקאות ב-
LAW-FORUMS תר הפורומים המשפטיים) מאז הקמתו, ומחבר הספר "אחריות אישית בתאגיד והרמת המסך".

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אבי זילברפלד
טיפים ממשרד:  עו"ד אבי זילברפלד
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אבי זילברפלד
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark