עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: פיטורי עובדים- קבלת פיצויי פיטורין
מידע משפטי בנושאים: דיני עבודה - פיטורי עובדים - שימוע - פיצויי פיטורים - פיטורין
 


  מאת: עו"ד תמיר יחיא ועו"ד ענת רביב
פיטורי עובדים- קבלת פיצויי פיטורין
מאת: עו"ד תמיר יחיא ועו"ד ענת רביב

פיטורי עובדים הינה תופעה נפוצה במשק.עובדים רבים לא מודעים כלל לזכויותיהם ופעמים רבות לא דואגים למימושן.
כדי למנוע את הפגיעה בזכויותיו של העובד, על העובד להיות מודע לשיעורי הפיצוי להם הוא זכאי ומהם התנאים המזכים.

בהתקיים התנאים הקבועים בחוק
,ידע העובד להיערך לבאות ולפעול במסגרת חוקי העבודה והזכויות המוקנות לו.

התנאים לקבלת פיצויי פיטורין:

חוק פיצויי פיטורים,תשכ"ג-1963 קובע כדלקמן:
"1.    (א)    מי שעבד שנה אחת ברציפות – ובעובד עונתי שתי עונות בשתי שנים רצופות – אצל מעסיק אחד או במקום עבודה אחד ופוטר, זכאי לקבל ממעסיקו שפיטרו פיצויי פיטורים.
    
"עונה" לענין חוק זה – שלושה חדשים רצופים בשנה שבהם עבד לפחות 60 יום.
 • (ב)עובד שעבר ממקום עבודה למקום עבודה אצל אותו מעסיק ונתחלפו המעסיקים במקום העבודה הנוכחי, זכאי לקבל פיצויי פיטורים מהמעסיק הקודם בעד תקופת עבודתו אצלו או במקום העבודה הקודם כאילו פוטר העובד ביום חילופי המעסיקים כאמור; קיבל המעסיק החדש כאמור על עצמו, על פי התחייבות בכתב כלפי העובד, את האחריות לפיצויי הפיטורים שהיה העובד זכאי לקבלם מהמעסיק הקודם כאמור, יהיה המעסיק הקודם פטור מתשלום הפיצויים ויראו לענין חוק זה את תקופת עבודתו של העובד אצל המעסיק הקודם או במקום העבודה הקודם כאילו עבד במקום העבודה הנוכחי".
בהתאם לחוק פיצוי פיטורין, כל עובד שעבד במשך לפחות שנה אחת רצופה ופוטר מעבודתו, זכאי לתשלום פיצויי פיטורין.

יודגש, כי יציאה לשירות המילואים, חופשה בהסכמת המעביד, או חופשה עקב מחלה או תאונה, ימי אבל וכןימי חג ושבתות, אינם נלקחים בחשבון לצורך חישוב רצף העבודה.
שווי הפיצויים הם בגובה המשכורת החודשית, עבור כל שנת עבודה. אולם חשוב לשים לב, כי בחישוב פיצויי הפיטורין לא נכללים דמי הבראה, תשלום עבור נסיעות ועבור שעות נוספות.
את תשלום הפיצויים חובה על המעסיק לשלם תוך 15 ימים מיום סיום יחסי עובד-מעביד.

פוטרת? - מה כדאי לך לבדוק:
 1. 1.האם נערך לך שימוע?
 2. בהתאם לפסיקת בתי הדין לעבודה, גם על מעביד במגזר הפרטי חלה החובה לקיים שימוע לעובד.זכות השימוע מעניקה לכל עובד, ללא קשר לעילת הפיטורין, את ההזדמנות להתמודד עם הטענות בגינן המעביד מעוניין לפטרו ולנסות לשכנע אותו שלא לעשות כן. חשוב לדעת כי טרם ישקול המעביד לפטר את העובד, חובה עליו לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו כדי להימנע מהפיטורים אשר יהוו מוצא אחרון. עריכת השימוע לעובד צריך שתעשה בהתאם לכללים שנקבעו במהלך השנים בפסיקותיהם של בתי הדין לעבודה, ביניהם:
 3. -חובת זימון בכתב לשימוע תוך פירוט העילות בגינן נשקלים פיטוריו.
 4. -מועד השימוע ייקבע תוך זמן מספק סביר לעובד על מנת שיוכל להיערך להכנת תגובתו.
 5. -על השימוע להיערך על-ידי בעלי תפקידים שאינם נגועים בדיעה קדומה, בנפש חפצה ובלב פתוח, כדי לאפשר לעובד להשמיע את טענותיו כנגד הפיטורים.
 6. -יש לאפשר לעובד המעוניין בכך במהלך השימוע נוכחות עורך דין מטעמו אשר ייצג אותו ואף יטען במקומו.
 7. -קיימת חובה לערוך פרוטוקול שימוע.
 8. -ההחלטה על הפיטורים, ככל שתתקבל, צריך שתינתן בפרק זמן סביר לאחר השימוע ובה יפורטו השיקולים שעמדו בבסיס ההחלטה לרבות עמדת העובד.
 9. מעבידים רבים לא נוהגים בהתאם לכללים שנקבעו לעריכת שימוע ולפיכך פעמים רבות, בתי הדין לעבודה פוסקים פיצויים לטובת העובד כאשר הם מוצאים שהשימוע נעשה שלא כדין, ובוודאי כאשר לא נערך כלל.
 1. 2.האם ניתנה לך הודעה מוקדמת?
 2. חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001, קובע כי קיימת חובה לתת הודעה מוקדמת גם לפיטורים וגם להתפטרות. מעביד המעוניין לפטר את העובד שלו מחויב למסור לו הודעת פיטורים מוקדמת.יש לשים לב כי החוק מטיל את אותה החובה גם באופן הפוך. לכן, במידה ועובד מעוניין להתפטר ממקום עבודתו, חובה עליו למסור למעבידו הודעה מוקדמת להתפטרות.ההודעה על הפיטורים או ההתפטרות חייבת להינתן בכתב, תוך ציון יום הוצאת ההודעה ויום הכניסה לתוקף של הפיטורים או ההתפטרות, לפי העניין.
אי מסירת הודעה מוקדמת:
היה ומעביד לא מסר הודעה מוקדמת לעובד, אזי הוא יידרש לשלם לעובד פיצויים, בגובה המשכורת, על התקופה בה לא ניתנה ההודעה. כלל זה חל באופן זהה גם על עובד שהתפטר.
לדוגמא:
 • מעסיק שפיטר עובד שעבד אצלו במשך שלוש שנים ולא הודיע לו על כך מראש, לפי החוק, המעביד חייב לשלם לעובד משכורת על חודש ימים.
 • עובד שהתפטר לאחר 8 חודשי עבודה ולא נתן הודעה מוקדמת למעסיק על התפטרותו, חייב לשלם פיצוי כספי בגובה 8.5 ימי עבודה.
במהלך פרק הזמן שחל מיום מסירת ההודעה ועד תום ימי ההודעה המוקדמת, על העובד להמשיך להתייצב לעבודתו ולהמשיך לעבוד בה כרגיל.

אף על פי כן, ככל שהמעביד מחליט להפסיק את היחסים עם העובד החל מיום מסירת העבודה, הוא רשאי לעשות זאת, ובלבד שימשיך לשלם משכורת רגילה לעובד, על כל התקופה שבין מסירת ההודעה למועד כניסת הפיטורים לתוקף.

אותו הכלל חל גם במצב בו העובד מתפטר והמעביד מחליט שהוא לא מעוניין שהעובד יתייצב יותר לעבודה החל מיום מסירת ההודעה, מכל סיבה שהיא. במקרה זה, המעביד יכול לבחור לוותר על תקופת הביניים ובלבד שישלם לעובד משכורת רגילה עבור הימים האלה.

 1. 3.האם קיבלת אישור על סיום תקופת העבודה?
 2. על פי החוק, עם סיום העבודה המעביד חייב לתת לעובד, בין אם פוטר ובין אם התפטר, אישור בכתב המציין את מועד תחילת העבודה ומועד סיום יחסי עובד-מעביד.מעביד אשר הפר חובתו, עד תום14 ימים מיום העבודה האחרון של העובד או עד תום 7 ימים מיום דרישת העובד בכתב, לפי המוקדם מבניהם, דינו- קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז1977.מיום 15.7.2014בשל מורכבות התחום והחישובים, מומלץ ביותר להסתייע ולהיות מיוצג על ידי עורכי דין מיומנים בתחום דיני העבודה ספציפית, להגשת וניהול התביעה ולצורך בחינת זכויות סוציאליות נוספות שייתכן ותמצא זכאי להן. לרבות: ימי חופשה, פנסיה, דמי חג, הבראה, שעות נוספות וכיו"ב. משרדנו מעניק יעוץ משפטי ומתמחה בדיני עבודה ובתחומי משפט משיקים נוספים. הערה: אין במאמר זה להוות ייעוץ משפטי.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד תמיר יחיא ועו"ד ענת רביב
טיפים ממשרד:  עו"ד תמיר יחיא ועו"ד ענת רביב
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד תמיר יחיא ועו"ד ענת רביב
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark