עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: החלטה 1464 רגע לפני יציאה לדרך...
מידע משפטי בנושאים: דיני מושבים - יישום החלטה 1311 - רמ"י - החלטה 1464 - מיסים מגזר חקלאי
 
 עורך דין אביגדור ליבוביץ

  מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
החלטה 1464 רגע לפני יציאה לדרך...
מאת:עו"ד אביגדור ליבוביץ

אנו נמצאים רגע לפני פתיחת השערים לציבור הרחב של "אגף חוזים לדורות" ברמ"י לצורך יישום החלטות 1311 ו- 1464 במושבים והחלטות 1456 ו- 1447 בקיבוצים.
מרכז הפעילות של האגף נמצא במחוז מרכז במגדל היובל קומה 25, כאשר היישום של ההחלטות יתבצע במרחבים. בימים אלה מתקיימת הכשרה של עובדים במרחביםבכדי שניתן יהיה לפתוח את האגפים לעבודה, בתקווה עד סוף שנת 2016.

תנאי כניסה להחלטות:
 • א.רישום חלקות א' של הנחלות בטאבו.
  בהחלטה 1464 ניתנה הקלה לפיה, ניתן להמציא מפת מדידה מצבית ולהחתים את כל בעליה זכויות הגובלים בנחלה
  .לחילופין, במידה והאגודה מבקשת לצרף את כל בעלי הנחלות במושב שלא נרשמה בו פרצלציה, יש להגיש מסמכים המעידים על קיומו של הליך לרישום תצ"ר ובכלל זה, מפת חלוקה אנליטית חתומה ע"י וועד האגודה וועדהמקומית לתכנון ובניה.
 • ב.הסדרת שימושים חורגים וחריגות בניה בשטח הנחלה.
 • ג.תשלום חובות עבר (דמי שימוש, דמי היתר, דמי חכירה).
 • ד.חתימת האגודה על התחייבות לעניין מספר היחידות לפי תמ"א 35.
פיילוט החלטה 1311 - חוזה חכירה לדורות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים:
הפיילוט במושבים אמץ, קדרון ניר בנים וכפר מימון נמצא בשלבים שונים של עבודה מול רמ"י, כאשר הוחלט על ידי רמ"י, כי בתהליך העבודה לא תהיה התקדמות לחתימה על הסכם חכירה לדורות, מול בעלי נחלות עם שימושים לא מוסדרים בטרם תשלום דמי שימוש עבור תקופות העבר.

שלב ראשון - מעבר מ"בר רשות" ל"חכירה לדורות":
במושבים רבים מתבצע הליך תצ"ר (תכנית לצרכי רישום) במסגרתה יירשמו חלקות א' של הנחלות בשלמות בלשכת רישום המקרקעין. בתהליך זה, ייחתם על ידי בעל הנחלה תשריט שיתחום את חלקת המגורים ל- 2.5 דונם במסגרתו יפורטו כל המבנים בנחלה, שטחם והשימוש בהם. לאחר רישום חלקה א' בשלמות בטאבו יחתום בעל הנחלה על הסכם חכירה ישיר בינו לבין רמ"י וזכות "הקניין" בנחלה שהינה זכות חכירה לדורות לתקופה של 49 שנים ולשלוש תקופות נוספות של 49 שנים כל אחתאשר תירשם בלשכת רישום המקרקעין.

התנאים המצטברים הנדרשים לצורך יישום החלטה 1311:
 • א.מפת מדידה מצבית בקנ"מ שלא יעלה על 1:500 כולל סימון חריגות באם קיימות מול חלקות סמוכות.
 • ב.גוש וחלקה אנליטיים רשומים של חלקה א' עפ"י פרצלציה רשומה.
 • ג.סימון הקו הצהוב עפ"י תב"ע בתוקף בציון מספרה המגדיר את אזור המגורים של הנחלה (סימון שטח חלקת המגורים גם במקרה שהוא גדול מ- 2.5 דונם).
 • ד.סימון חלקת המגורים (עד 2.5 דונם) עם חזית מלאה לדרך אשר תוחם בתוכו את כל המבנים שמשמשים למגורים וכן פל"ח במידה וקיימת.
 • ה.טבלת שטחים לתחום השטח צהוב ולשטח חלקת המגורים.
 • ו.טבלה ממוספרת לכל המבנים הקיימים בחלקת המגורים, עם השימושים בפועל, ,מספר הקומות במבנה והשטח הבנוי.
 • ז.במידה ואין למושב פרצלציה, ובעל נחלה מעוניין להצטרף להליך, על בעל הנחלה להמציא מפת מדידה מצבית לנחלתו אשר תהיה ערוכה עפ"י תקנות המדידה וחתומה ע"י מודד מוסמך.  בנוסף,יש להחתים את כל בעלי הזכויות הגובלים בנחלה.
 • ח.לחילופין, במידה והאגודה מבקשת לצרף את כל בעלי הנחלות במושב שלא נרשמה בו פרצלציה, יש להגיש מסמכים המעידים על קיומו של הליך לרישום תצ"ר ובכלל זה, מפת חלוקה אנליטית חתומה ע"י וועד האגודה וועדה מקומית לתכנו ובניה.
 • עלויות בשלב ראשון - בשלב ראשון אין עלויות לרמ"י, למעט בגין בעלי מקצוע שיועסקו על ידי האגודה לצורך ביצוע מדידות ועבודה מול הרשויות וכן למעט תשלום דמי שימוש, דמי היתר, דמי חכירה עבור תקופת העבר.תוצאה לאחר שלב ראשון - בעלי הנחלות יחתמו על הסכמי חכירה לדורות ישירים מול רמ"י, זכות החכירה לדורות תירשם בלשכת רישום המקרקעין, בעלי הנחלות הסדירו את זכות הקניין בחלקה א' של הנחלה ויחזיקו בידיהם נסח טאבו על שמם.שלב שני - היוון חלקת המגורים לפי החלטה 1464:פיילוט החלטה 1464:הפיילוט מתבצע על נחלות פרטניות שנדגמו לצורך הפיילוט בכדי לרכוש את הידע והמידע הנדרשים לצורך יישום ההחלטה ביחס למקרים השונים. בשלב זה, קיימת מערכת מחשב שמאפשרת הוצאת שומות ל"דמי כניסה" (3.75% + מע"מ משווי חלקת המגורים) ול"דמי רכישה" (33% + מע"מ משווי חלקת המגורים) ובמסגרת הפיילוט הוצאו שומות.נהלי העבודה לביצוע העבודה בשלב זה לא יפורסמו והעבודה על ביצוע ההחלטה תתבצע במסגרת הרחבת הפיילוט על נחלות נוספות בהתאם לאפשרות של האגף במרחבים השונים להתמודד עם כמות הפניות לביצוע ההחלטות במושבים ובקיבוצים.הזכויות בחלקת המגורים לפי החלטה 1464:שטח חלקת המגורים - החלטה 1464 מתייחסת לזכויות למגורים בחלקת המגורים בלבד בשטח של 2.5 דונם.חלקת מגורים קטנה מ- 2.5 דונם- ההחלטה מאפשרת הגדלה ל- 2.5 דונם ללא תשלום. במרכז הארץ בשטח רציף ובאזורי עדיפות לא נדרש שטח רציף.חלקת מגורים גדולה מ- 2.5 דונם- ניתן רכוש את יתרת השטח לצורך בנייה למגורים בעלות של 91% דמי היוון.מסלולים בהחלטה 1464:בהחלטה 1464 בעל הנחלה יכול לבחור בשני מסלולים - "דמי כניסה" (3.75% + מע"מ) או "דמי רכישה" (33% + מע"מ).לאחר שבעל הנחלה יבחר אחד מהמסלולים הוא ישלם את התשלום לרמ"י בהתאם לשומה פרטנית למועד ביצוע העסקה.התנאים המצטברים הנדרשים לצורך יישום החלטה 1464:
 • א.נסח טאבו עדכני של חלקה א'.
 • ב.אישור האגודה על הרכב הנחלה.
 • ג.חתימת האגודה על מסמך התחייבות לעניין מספר יחידות הדיור המותרות לפי תמ"א 35.
 • ד.מפת מדידה מצבית של חלקה א' עליה יסומן גבול 2.5 דונם, סימון המבנים, שטחם והשימוש בהם.
תוצאה לאחר בחירת אחד מהמסלולים לפי החלטה 1464-
"דמי כניסה" - ביטול רצף בין דורי, רכישת קיבולת בניה של 375 מ"ר לחלוקה בין המבנים ללא תשלום עבור ההפרשים בין 160 מ"ר לבנוי בפועל, אפשרות לפיצול לפי 33% + מע"מ משווי המגרש שיפוצל מהנחלה.

"דמי רכישה"- רכישת מלוא זכויות הבנייה הקיימות והעתידיות ("פוטנציאל תכנוני"), רכישת הזכויות לפיצול מגרשים מהנחלה, פטור מדמי הסכמה בגין חלקת המגורים במכירה, אפשרות להשכיר בתים בנחלה, חתימה על הסכם חכירה מהוון ביחס לחלקת המגורים בנחלה.

חתימה על נספח להסכם החכירה-
חלקה א' רשומה בטאבו - במקרה בו חלקה א' של הנחלה רשומה בטאבו, ושולמו דמי רכישה (33%) או דמי כניסה (3.75%) ייחתם הסכם חכירה לדורות לפי הנוסח שאושר בהחלטה 1311 אליו יצורף נספח לפי החלטה 1464. בהוראות הנספח ייקבעו הזכויות שמוקנות לבעל הנחלה בהתאם לתשלום ששולם על ידו (דמי כניסה/דמי רכישה).
חלקה א' אינה רשומה בטאבו - לא ייחתם הסכם חכירה לדורות, אלא שיינתנו ההטבות לפי המסלול שנבחר על ידי בעל הזכויות בנחלה והסכם חכירה ייחתם בהמשך לאחר רישום חלקה א' בשלמות בטאבו.
יישום החלטה 1464 במקרה של חוזה חכירה בתוקף-
בעת כניסה להסדר לפי החלטה 1464 יידרש בעל הנחלה המ
חזיק חוזה חכירה בתוקף לחתום על ביטול ההסכם שבתוקף ולחתום תחתיו על הסכם חכירה לפי הנוסח שאושר בהחלטה 1311. חוכר שלא יסכים לבטל את ההסכם הקיים, לא יוכל להצטרף להסדר לפי החלטה 1464. חוכר שזכאי לחדש את תקופת החכירה בהתאם להסכם קיים בהתאם לתנאים הנקובים בהסכם הקיים ועומד על זכותו לחדש את ההסכם ולא לחתום על ההסכם לפי החלטה 1311 לא יוכל להצטרף להסדר לפי החלטה 1464.

הכותב מתמחה באגודות שיתופיות, במינהל ובמיסוי www.lieblaw.co.il
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
טיפים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark