עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: חובת ההודעה לערב
מידע משפטי בנושאים: דיני בנקאות - הוצאה לפועל - דיני ערבות - ערב יחיד - חובת הודעה לערב - סעיף 26 לחוק הערבות
 


  מאת: עו"ד אבי זילברפלד
חובת ההודעה לערב
מאת: עו"ד אבי זילברפלד  *

תקציר:
רבים מאתנו נתבקשו לחתום על ערבות לחבר או לבן משפחה. בד"כ ערב לא יודע על זכויותיו    וחובת הבנק כלפיו. על חובת מתן הודעות לערבים במאמר שלפניכם

אדם המסכים להיות ערב לחובו של הזולת, מקבל על עצמו סיכונים הנובעים מאופן פרעון החוב ע"י החייב העיקרי.

לא כל ערב יודע אודות זכויותיו, לרבות קבלת הודעות שונות מהבנק.

המאמר סוקר חובת מתן הודעות לערבים, וכן את הנפקות המשפטית כאשר לא ניתנה הודעה.

על מנת לצמצם במידת מה את סיכוני הערב, לאפשר לו מידת מה של ידיעה, אם לא פיקוח, על פרעון תקין של החוב, ע"מ שיוכל לכלכל צעדיו כנדרש מהתפתחויות שונות, הוטלו על כל נושה (שלטובתו ניתנה הערבות) חובות ברורות למתן הודעה לערב, במצבים מסויימים. ביחס לבנקים אף הורחבה חובת ההודעה לערבים, כמפורט בהמשך.

א. סעיף 26 לחוק הערבות קובע ביחס לערב יחיד:
(א) לא קיים החייב את חיובו יודיע על כך הנושה לערב יחיד תוך 90 ימים מיום שהיה על החייב לקיים את החיוב".

(ב) "ביקש נושה להעמיד לפרעון מוקדם הלוואה לפרעון בתשלומים, בשל איחור בפרעון, יודיע על כך לערב יחיד לפחות 15 ימים מראש".

ב. הגם שלשון החוק מדברת על "אי קיום החוב", הפסיקה הרחיבה חובה זו למצבים נוספים, כגון: מצב בו ניתנה אורכה לחייב ע"מ לפרוע את חובו, וכן במצב בו הוחל בנקיטת הליכים כנגד החייב העיקרי.

ג. כאשר הנושה הינו בנק, הוטלה חובה זו לא רק מכח חוק הערבות, כי אם גם מכח חובת תום הלב (המוגברת) המוטלת על בנק ביחסיו עם לקוחותיו , ונפסק זה מכבר כי ערב=לקוח לענין זה.

ד. הוראת המפקח על הבנקים: ערבויות צד שלישי לטובת תאגיד, מטילה חובות ברורות על הבנקים למתן סוגי הודעות שונים, בתדירויות שונות, ובהתאם לסוגי הערבים,כדלקמן:

(1) הודעה לכל ערב בדבר קיום הערבות וסכומה בעת מתן ההודעה. תדירות ההודעה משתנית בהתאם ליתרת ההלוואה שטרם סולקה.

(2) הודעה לכל ערב בדבר פקיעת הערבות, תוך 30 יום ממועד הפקיעה.

(3) הודעה לערב שאינו "ערב יחיד" על אי קיום החוב ע"י החייב העיקרי,
בתוך 90 ימים מהיום שהיה על החייב לקיים את החיוב, אא"כ, החיוב נפרע בתשלומים תקופתיים, והסכום המצטבר שבפיגור אינו עולה על גובה שני תשלומים תקופתיים, ואינו עולה על 2,000 ₪ צמודים ממדד 4/98.

(4) הודעת דרישה לפני מימוש ערבות לגבי ערב שאינו "ערב מוגן. ההודעה על כוונת הבנק לנקוט בהליכים כנגד הערב צריכה להישלח אליו פחות 10 ימים לפני תחילת נקיטת ההליכים לשם מימוש הערבות, כאשר במכתבי הדרישה,תפורט יתרת ההלוואה לפי מרכיביה השונים -קרן, הפרשי הצמדה, ריבית, סכום הפיגור וכו'.
הוראת משלוח דרישה זו לא תחול במקרים מיוחדים כאשר קיים צורך לפעול ללא דיחוי למימוש מיידי של הערבות.

יודגש, שהמפקח על הבנקים מבהיר כי, ככלל, אסור לבנק לדרוש מהערב לפרוע ערבותו, אא"כ הבנק דרש אותם תחילה, או במקביל, מהחייב עצמו.

לפי הנחיית המפקח על הבנקים - ניתן לדרוש מהערב את פרעון הערבות מבלי שהופנתה דרישה לחייב, אך ורק במקרים מיוחדים כגון ניתוק הקשר עם החייב, חדלות פרעון של החייב וכיו"ב.

תוצאות אי מתן הודעה
א. סעיף 26 (א) לחוק הערבות קובע כי אם הנושה לא קיים חיובו להודיע לערב יחיד על אי קיום החיוב ע"י החייב העיקרי, בתוך 90 יום מהמועד שהיה עליו לקיים חיובו, אזי יופטר הערב כדי הנזק שנגרם לו עקב כך".

ב. סעיף 26 (ג) לחוק הערבות קובע כי אם הנושה לא קיים חיובו להודיע לערב יחיד על רצונו להעמיד לפרעון מוקדם הלוואה לפרעון בתשלומים, אזי הערב היחיד לא יהא חייב בפרעון המוקדם.

(יוער כי לערב היחיד יש זכות להיכנס בנעלי החייב העיקרי, ולפרוע את ההלוואה בהתאם לתנאי ההלוואה ולתנאי פריסת התשלומים כפי שנקבעו בחוזה שבין הנושה לחייב, וזאת מבלי לגרוע מזכויותיו כערב מוגן).

ג. בהתאם לחוק ולפסיקה , ע"מ להיות מופטר מערבותו, לא די לערב להעלות טענה שהנושה הפר את חובתו ליידע אותו בדבר הפרה של החייב העיקרי, אלא מוטלת עליו חובה כפולה:

(1) לטעון לנזק שנגרם לו מחמת הפרת חובת מתן ההודעה .

(2) להוכיח כדבעי נזק זה .

הטענה הנפוצה במקרים אלו הנה כי, אם הערב היה מקבל הודעה במועד, היה יכול לגרום לכך שהחייב העיקרי יפרע את חובו, וממילא לא היה צורך בנקיטת הליכים כנגדו – הערב.

לא בנקל ניתן להוכיח טענת הנזק !
כך, ברע"א 5047/08, לריסה לוגק נ' בנק "טפחות" למשכנתאות בע"מ, אימץ ביהמ"ש העליון (כבוד השופט י' דנציגר) את קביעת ביהמ"ש המחוזי לפיה:
"על הטוען לקיומו של נזק לנסות ולהוכיח ככל שניתן באילו פעולות יכול היה לנקוט על מנת לצמצם את נזקו", וכן אימץ קביעות ביהמ"ש דלמטה כי:

  • א.לא הוכח שפעולות המבקשת היו יכולות למנוע את הנזק כולו, באשר - ספק אם היה ביכולתה לאלץ את הלווים לשלם את ההלוואה במלואה.
  • ב.דחיית בקשת המבקשת לבטל מלוא ערבותה, מחמת שהיא לא הניחה תשתית ראייתית בדבר הנזק שנגרם לה.
  • ג.הקביעה כי למרות אי הוכחת הנזק, הופטרה המבקשת מתשלום מרבית חוב ההלוואה, וע"ס אומדנא דדינא חוייבה לשלם רק את חלקה.
ברוח דומה נפסק אף בת"א 24490/01 בנק לאומי למשכנתאות בע"מ נ' ציטרינבום אברהם ואח' .

המסקנות:
1. קיימת חובת הודעה לערב, אך טיבה ו/או תדירותה משתנה בהתאם לסוג הערב.

2. קיימת נפקות משפטית ברורה לאי מתן הודעה כחוק.

3. הדרך לפטור הערב מחמת אי קבלת הודעה מורכבת, ודורשת מיומנות.

4. מומלץ לכל ערב שנדרש לפרוע ערבותו, לבחון, בין שאר הסוגיות הנדרשות לענין חיובו, אף את שאלת מתן ההודעה, וזאת עם עו"ד המתמחה בבנקאות, ע"מ לבחון אפשרותו לבטל או לפחות להקטין סך החוב לבנק , מחמת מחדל הבנק.


* אבי זילברפלד עו"ד ונוטריון עוסק בדיני בנקאות, פשיטת רגל והוצאה לפועל, מנהל פורום בנקאות באתר הפורומים המשפטיים , ומחבר הספר "אחריות אישית בתאגיד והרמת המסך" .


הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אבי זילברפלד
טיפים ממשרד:  עו"ד אבי זילברפלד
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אבי זילברפלד
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark