עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: נא להכיר! החלטה 1523
מידע משפטי בנושאים: מיסים מגזר חקלאי - החלטה 1523 - דמי רכישה - הנחת אזורי עדיפות לאומית
 
 עורך דין אביגדור ליבוביץ

  מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
נא להכיר! החלטה 1523
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ

ביום 15.11.17 חתם שר האוצר את התיקון להחלטה 1464 ומעתה מספרה של ההחלטה הוא 1523. מזה מספר שנים אנו לומדים תוך "ניסויי ותהייה" את היישום של החלטה 979 ההיסטורית שתוקנה מספר פעמים וכיום כאמור מספרה הוא 1523. רמ"י עדיין לא פרסה את הוראות הביצוע להחלטה אך בתיקונים להחלטה מעת לעת אנו מזהים את היישום של הלמידה בשטח.
כעת הוטעמו רשמית בהחלטה 1523 נושאים חשובים עליהם דובר במהלך הדרך מעת שאושרה החלטה 1464 ועד היום ונביא את עיקרי הדברים להלן:

הנחת אזורי עדיפות לאומית בתשלום "דמי רכישה":
סעיף 1.5 להחלטה קובע כי על כלל התשלומים לפי ההחלטה חלות הנחות אזורי עדיפות לאומית כלהלן: תשלום דמי רכישה בסך 33% + מע"מ משווי חלקת המגורים הכוללת זכויות בנייה קיימות ועתידיות, תשלום דמי היוון עבור פיצול מגרש מנחלה בסך של 33% + מע"מ משווי המגרש שיפוצל מהנחלה הכולל זכויות בנייה קיימות ועתידיות. בגין תשלום "דמי כניסה" (ההחלטה נוקטת במונח "דמי חכ
ירה") בסך של 3.75% + מע"מ משוי חלקת מגורים הכוללת היקף בניה בסיסי למגורים (375 מ"ר), לא יחולו הנחות אזורי עדיפות לאומית.

ההחלטה מאפשרת יישום בשני מסלולים:    
"דמי כניסה" – בתשלום 3.75% + מע"מ ללא הנחת אזור.
"
דמי רכישה" – בתשלום 33% + מע"מ עם הנחת אזור.
הסוגיה שעלתה בנושא זה – כיצד יבוצע החישוב במקרה שבו בעל הנחלה מבקש ליישם את החלטה 1523 במסלול "דמי רכישה" והוא זכאי להנחת אזור עדיפות לאומית א' או ב'?
הערה – באזור עדיפות לאומית "קו עימות" לאחר תשלום "דמי כניסה" בעל הנחלה יקבל זכויות חכירה מהוונות בחלקת המגורים בהתאם למסלול של "דמי רכישה" ואת כל ההטבות בגין "דמי רכישה".
החלטה 1523 הסדירה את דרך החישוב וקבעה בסעיף 1.5 כי ההנחה תינתן רק בגין הסך של 29.25% + מע"מ ולא בגין "דמי הכניסה" בסך של 3.75% + מע"מ.
יישובים בעוטף עזהאזור עוטף עזה מוגדר כאזור עדיפות לאומית "קו עימות" לפיכך היוון חלקת המגורים יתבצע בעת תשלום 3.75% + מע"מ. ההחלטה האריכה את המועד למתן ההנחה בתשלום 3.75% + מע"מ בגין היקף בינוי של 215 מ"ר במקום 375 מ"ר עד ליום 31.12.18.

התחייבות אגודה לפי תמ"א 35:
בתהליך
יישום החלטה 1523 נדרש בעל הנחלה להמציא סט מסמכים הכולל התחייבות של האגודה לא לפרוץ את קיבולת יחידות הדיור הקבועה בלוח 2 בתמ"א 35.  לאור העובדה כי הנושא הינו בסמכות רשויות התכנון הוחלט לוותר על הטופס וכעת הוא הורד מרשימת המסמכים הנדרשים ליישום החלטה 1523 והרשימה המעודכנת היא כלהלן: מפת מדידה מצבית המפרטת את כל המבנים בנחלה, גודל המבנים והשימוש בהם וכן את גבול שטח חלקת המגורים בסך 2.5 דונם, טופס בקשה, יפוי כח, נסח רישום של חלקה א', דף מידע תכנוני מהועדה, אישור האגודה על הרכב הנחלה, מסמכי השלמה לרישום בטאבו כגון שטרות משכנתא.
    

הנחות ביישום החלטה 1523:    
ההחלטה קובעת בסעיף 4.8.2 מספר מסלולי הנחה בתשלום "דמי רכישה" כלהלן:
עסקאות לאחר 1.1.93עסקה שנחתמה לאחר 1.1.93 ושולמו במסגרתה דמי הסכמה, יעמדו דמי הרכישה על סך של 20% + מע"מ במקום 33% + מע"מ.
עסקאות לפני 1.1.93עסקה שנחתמה לפני 1.1.93 ושולמו במסגרתה דמי הסכמה, יקוזז מתשלום דמי הרכישה 80% מדמי ההסכמה ששולמו בצירוף הצמדה אך בכל מקרה לא ישולם פחות מ- 20% משווי חלקת המגורים הכוללת זכויות בנייה קיימות ועתידיות.
בהחלטה 1523 הוספה טבלה שקובעת את הערך המשוקלל של ההנחה אך יש לשים לב כי באזורי עדיפות לאומית הנחת האזור ב"דמי רכישה" מוגבלת עד לתקרה של 900,000 ₪ ובהליך פיצול מגרש מנחלה עד לסך של 450,000 ₪.

התחשבנות מחדש:
החלטה 1523 קובעת בסעיף 5.4 זכות לביצוע "התחשבנות מחדש" בגין תשלומים ששולמו עבור: דמי הסכמה, פיצול מגרש מנחלה ותוספות בניה לאחר יום 9.6.11 (מועד אישור ההחלטה בבג"ץ).
הוסף סעיף 5.4.2להחלטה שקובע כי בעל נחלה שביצע תוספת בניה לאחר 9.6.11 יהא זכאי לזיכוי מלא בגין התשלום ששולם על ידו עבור תוספת הבנייה בעת יישום החלטה 1523 במסלול "דמי רכישה".
נזכיר, כי בעל נחלה שרכש את הזכויות בנחלה לאחר 9.6.11 זכאי להגיש לרמ"י בקשה להתחשבנות מחדש בתוך שנה מהמועד שבו הרשות תודיע על הפעלתה המלאה של החלטה 1523 (או החלטה שתבוא במקומה) ובמסגרתה יקבל בעל הנחלה זיכוי מלא של דמי ההסכמה ששולמו על ידי המוכר מחשבון דמי הרכישה.
עד למועד זה לא פורסמה על ידי הרשות הודעה על הפעלתה המלאה של החלטה 1523 למרות שבפועל כל המר
חבים עובדים בשוטף על ההחלטה ובעת העברת זכויות בנחלה לא מוצאות שומות של דמי הסכמה אלא דמי רכישה.

שטח חלקת המגורים:
ההחלטה קובעת כי שטח חלקת המגורים בעת יישום ההחלטה לא יעלה על סך של 2.5 דונם. במקרים בהם חלקת המגורים גדולה מסך של 2.5 דונם במסגרת תב"ע שאושרה עד ליום 27.3.07 ניתן לרכוש את השטח מעבר ל- 2.5 דונם בתשלום 91%.
בעלי נחלות נתקלים בקשיים רבים בנושא זה כאשר בוצעה בנייה מעבר לשטח של 2.5 דונם ולא ניתן לבצע תיקון קו צהוב ולהכניס את כל המבנים לשטח של 2.5 דונם. במקרים אלה הרשות דורשת חתימה על התחייבות כי בעת יישום ההחלטה בעל הנחלה מתחייב לרכוש את השטח הנוסף מעבר ל- 2.5 מה שמשית על בעל הנחלה הוצאות ניכרות ואף לעיתים לא אפשריות.
בהצעת החלטה לתיקון החלטה 1464 הוצע לתקן את סעיף 4.1 להחלטה ולתת להנהלת הרשות שיקול דעת לכלול בחלקת המגורים שטח צהוב שהוגדל אחרי 27.3.07 במקרים בהם הרשות חתמה על התכנית לשינוי אך השינוי לא הוכנס להחלטה 1523.

הכותב מתמחה באגודות שיתופיות, במינהל ובמיסוי www.lieblaw.co.il

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
טיפים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark