עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: תמיכת המדען הראשי בתעשייה במסגרת החוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (חוק המו"פ)
מידע משפטי בנושאים: משפט מסחרי - יזמות עסקית - תמיכה ממשלתית לחברות מחקר ופיתוח - - המדען הראשי - עידוד מחקר ופיתוח - החוק לעידוד מו"פ בתעשייה
 
עורך דין טל ספיר

  מאת: עו"ד טל ספיר
תמיכת המדען הראשי בתעשייה במסגרת החוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (חוק המו"פ)

מאת עו"ד טל ספיר


עידוד המחקר והפיתוח התעשייתי הוא מרכיב מהותי וחיוני לצמיחתן של התעשיות עתירות הטכנולוגיה בישראל. מדינת ישראל רואה חשיבות מרובה בקידום המחקר והפיתוח במדינה, ומוכנה ליטול חלק בסיכון הכלכלי - טכנולוגי של היצרן, בדרך של העמדת הון לרשותו. הגוף האחראי על יישום התמיכה הממשלתית בטכנולוגיה, הוא לשכת המדען הראשי (שהוא ראש המינהל למחקר ופיתוח תעשייתי) במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. החוק המרכזי, שמכוחו פועלת מערכת התמיכה בחברות תעשייתיות, הינו החוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה התשמ"ד 1984 (להלן: "חוק המו"פ").

מטרתו של חוק המו"פ הינה יצירת מקומות עבודה בתעשייה, יצירת תשואה עודפת למשק הישראלי, פיתוח תעשיה עתירת מדע ושיפור מאזן התשלומים של המדינה.

לשם הגשמת מטרות אלו מעניק חוק המו"פ לחברות, שקיבלו אישור בהתאם לחוק, מענק בשיעור 20-70% מהוצאות המחקר והפיתוח של הפרוייקט המאושר. בתמורה למענק על החברה לשלם למדען הראשי תמלוגים מכל הכנסה הנובעת מהמוצר, לרבות שירותים נלווים למוצר או הכרוכים בו. הכסף שגובה המדען הראשי מממן את תקציב המדען בשנה הבאה. אם הפרוייקט נכשל ואין מכירות – אין כל חוב של החברה למדען הראשי.

כל חברה שמעונינת לקבל תמיכה ממשלתית מהמדען הראשי צריכה להגיש לאישור ועדת המחקר תכנית, שכוללת פרטים שונים, כגון הידע, התהליכים או השיטות לייצור המוצר/התהליך, ההשקעה הנדרשת ומקורות המימון, סקירת הידע הקיים בנושא והיכולת להשיגו, חדשנות המוצר ויתרונותיו, שיעור הערך המוסף המתוכנן בישראל ומחוץ לישראל, פרטים על בעלי הזכויות בידע, בייצור או בשיווק וסקירה בדבר היכולת לשווק את המוצר ובדבר ההסדרים שנעשו להבטחת הייצור בישראל;
תכנית שהוגשה לועדת המחקר נבדקת ע"י בודקים מקצועיים שממונים ע"י המדען הראשי, והם מעבירים את חוות דעתם על התוכנית לועדת המחקר. ועדת המחקר תאשר את התכנית אם חוות הדעת שקיבלה על התוכנית מראה, שיש לתכנית סיכוי סביר להביא לידי יצירת מוצר חדש ושיווקו לייצוא.

הואיל ומטרת החוק היא לעודד את המחקר והפיתוח בישראל, ישנן בחוק מספר מגבלות מהותיות על אישור התכנית. החוק מגביל את אישור התכנית רק לתאגיד שהתאגד בישראל, שכתוצאה מביצוע התכנית עתיד לפתח בישראל, על ידי תושבי ישראל, אלא אם כן שוכנעה ועדת המחקר, מנימוקים שיירשמו, כי לביצועה של התכנית חיוני כי חלק מהתכנית יבוצע שלא בישראל או שלא בידי תושבי ישראל. הנימוקים יכולים להיות בעיות טכנולוגיות או כלכליות לייצר בארץ. אם מאשרים זאת על החברה חלים תמלוגים מוגדלים.

ביום 7.4.05 התקבל תיקון חשוב לחוק המו"פ (להלן: "התיקון לחוק"). אחת הבעיות העיקריות של החוק בנוסחו הקודם היתה האיסור להוציא אל מחוץ לישראל ידע שבשלו התקבלה תמיכה במסגרת החוק. מדובר היה באיסור מוחלט בעל משמעות פלילית, ולועדת המחקר לא היה כל שיקול דעת בנושא.

לאור השינויים שחלו בשנים האחרונות במבנה התעשייה והאצת תהליך הגלובליזציה, נדרשה בחינה מחדש של סוגיית הוצאת הידע, שהוא התוצר העיקרי של המחקר והפיתוח התעשייתי, אל מחוץ לישראל. בעולם העסקים הגלובלי חלק לא מבוטל מהחברות הנתמכות על ידי המדען הראשי הן חברות בין-לאומיות. מגבלת הוצאת הידע מקשה על שיתוף פעולה בין חברות ישראליות לחברות אלו. מלבד זאת, האיסור מהווה מגבלה על גיוס משקיעים זרים, אשר נרתעים מהשקעות בחברות הנתמכות על ידי המדען הראשי בגלל האיסור על הוצאת ידע מהארץ.

לפיכך, התיקון לחוק סייג את האיסור הגורף על הוצאת ידע אל מחוץ לישראל, והסמיך את ועדת המחקר לאשר, במקרים מיוחדים, הוצאת ידע כאמור, וזאת תוך קביעת תשלום למדינה, בדמות תגמולים מוגדלים או הכנסת ידע חלופי לישראל בתמורה להוצאת הידע, ובכפוף לתנאים אחרים הקבועים בחוק.

יצוין, כי ההוראה העונשית הקבועה בחוק המו"פ, לענין איסור העברת הידע לחו"ל, נותרה בעינה וממשיכה לחול במקרה שבו נעשתה העברת ידע לחו"ל בלא קבלת אישור מאת ועדת המחקר. כיום, העברת ייצור אל מחוץ לישראל, אשר תביא במצטבר להפחתת שיעור הייצור המקורי בישראל, בשיעור של עד 10%, אינה טעונה אישור ועדת המחקר אך יש להודיע על כך לועדה מראש ובכתב. בכל העברת ייצור בשיעור גבוה יותר, מקבל האישור יחויב בשל העברת הייצור בתמלוגים מוגדלים, אלא אם העברת הייצור אל מחוץ לישראל נעשית כנגד העברת ייצור חלופי לישראל, ובלבד שהיתרונות הכלכליים למשק הישראלי האמורים לנבוע מהייצור המועבר לישראל, לא נופלים מאלו האמורים לנבוע מאותו חלק של הייצור המקורי, אשר מועבר אל מחוץ לישראל. לענין זה באים היתרונות הכלכליים לידי ביטוי בהיקף תעסוקה, בשיעור הערך המוסף בישראל ובהיקף השיווק לשוק העולמי.

במקרה שבו הבעלות בידע עוברת באופן פורמלי לחזקתו של גורם זר מחוץ לישראל, אך גורם זה בוחר להשאיר את זכויות הניצול בידע בידי מקבל האישור הישראלי, שפיתח אותו, בלא הטלת מגבלות כלשהן על שימוש זה, רשאית ועדת המחקר לאשר את העברת הידע בלא תשלום תמורה למדינה. מבנה זה של העברה מוכר בעיקר בין חברות קשורות, אך משמש גם חברות שאינן קשורות, כאשר החברה הזרה רוכשת את הבעלות בידע כנכס, אך מעוניינת להותיר את מלוא זכויות השימוש בידע זה בידי החברה המפתחת וזאת בהיותה מומחית לענין אותו ידע. במקרה כזה התשלום אינו נדרש, כיוון שהלכה למעשה הידע ימשיך להתקיים ולהתפתח בישראל, והמשק הישראלי ימשיך ליהנות מפירותיו, ואף תמשיך לחול חובת תשלום התמלוגים על מוצרים שיפותחו וינבעו ממנו.

התשלומים למדינה בשל העברת הייצור אל מחוץ לישראל, נועדו לפצות על הפסד התשואה העודפת למשק הישראלי כתוצאה מהעברת הידע לחו"ל. התיקון לחוק קובע, כי תשלומים אלה ישמשו לתמיכה במחקר ופיתוח תעשייתי. בכך המשק הישראלי יפוצה ויצא נשכר על ידי השתתפות בסיכון הטכנולוגי של חברות נוספות המיועדות לתמיכה.

בעקבות התיקון לחוק מוסמכת ועדת המחקר גם לאשר שיתופי פעולה במחקר ופיתוח בין חברות ישראליות לחברות זרות.


הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד טל ספיר
טיפים ממשרד:  עו"ד טל ספיר
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד טל ספיר
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark