עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: קבלת שיק מחברת הביטוח - אישור סילוק תביעה
מידע משפטי בנושאים: דיני ביטוח - קבלת פיצויים - תגמולי ביטוח - טופס קבלה ושחרור - תוקף חתימה על גבי השיק
 
 עורך דין אבי זילברפלד - נוטריון

  מאת: עו"ד אבי זילברפלד
קבלת שיק מחברת הביטוח – אישור סילוק תביעה
מאת עו"ד אבי זילברפלד


קבלת פיצוי מחברת ביטוח נעשית, כדבר שבשגרה, בשיק של חברת הביטוח, כאשר על גב השיק מודפסת פסקה שעיקרה, כי עם חתימת המבוטח על השיק והפקדתו בבנק, ייחשב סכום השיק כתשלום סופי ומוחלט של כל תביעותיו מחברת הביטוח, והוא מנוע מלתבוע נזק כלשהוא בגין אותו מקרה ביטוח.

במקרים רבים טוען המבוטח, כי לא היה מודע לתנאי מגביל זה, וכי חתימתו ע"ג השיק הייתה "טכנית", נעשתה רק לשם הפקדת השיק בחשבון הבנק ("הסבה"), ומבלי שתהא לו כל כוונה, בחתימתו זו, לשחרר את חברת הביטוח מכל חבות נוספת, שלדעתו היא עדיין חבה לו, למרות קבלת השיק.

הפסיקה אינה אחידה בסוגיית משמעות חתימת המבוטח ע"ג השיק, ועד כמה חתימתו זו אכן מגבילה אותו בתביעה כנגד חברת הביטוח ביחס ליתרת הכספים שלדעתו מגיע לו ממנה.

נמצה להלן את הכללים שגובשו בפסיקה:

1. ככלל, ישנה חשיבות משפטית, ציבורית וכלכלית, לתת תוקף מחייב לחתימה, שאם לא כן נאבד את היציבות המשפטית, הרואה בחתימה – ראייה להסכמה וגמירות דעת.

2. עם זאת, כאשר המבוטח יוכיח שלמרות חתימתו, כוונת הצדדים לא נועדה לשלול ממנו את זכותו לתבוע יתרת נזקיו - עשוי בית המשפט לאפשר לו לתבוע יתרת זכויותיו.

3. יתר על כן: במקרה כזה, למרות שמבחינה חוזית, ביטול חתימתו כמוה כביטול הסכם, שאז צריך כל צד להחזיר לצד שכנגד את שקיבל ממנו, אעפ"כ המבוטח לא יצטרך להחזיר לחברת הביטוח את סכום הכסף שקיבל עפ"י השיק, וסביר כי בית המשפט יראה בכך 'סכום שאינו שנוי במחלוקת', שעל פי חוק הביטוח, על חברת הביטוח לשלמו למבוטח תוך 30 יום ממועד דרישתו.

4. לא די בטענה בעלמא כי 'כוונת הצדדים' לא הייתה שחתימתו ע"ג השיק תיחשב כוויתור על יתרת זכויותיו, אלא יש להוכיח 'כוונה' שכזו.

5. זאת ניתן לעשות , לדוגמא, ע"י הוכחת חילופי דברים/מסמכים עם סוכן הביטוח בדבר תביעות נוספות מצד המבוטח. הוכחת כוונת תשלום עתידי של סכומים נוספים באותו עניין מטעם חברת הביטוח, או הוכחת הסכמת חברת הביטוח לערוך בדיקה נוספת של חוו"ד השמאי, למרות התשלום שניתן כבר.

בכל אלו יש ראייה לכאורה להוכחת טענת המבוטח, כי אכן בחתימתו לא התכוון לפטור את חברת הביטוח מתשלום סכומים נוספים שלדעתו מגיע לו ממנה.

6. לעומת הראיות שציינו לעיל, הרי שטענת המבוטח כי לא קרא את הפסקה שע"ג השיק, וכי לפיכך אין בה בכדי לחייב אותו – סביר שלא תסייע בעדו. הלכה פסוקה קובעת את הכלל לפיו אדם מוחזק שקרא מסמך טרם שחתם עליו, ואם בחר שלא לקרוא טרם חתימתו – הרי שבכך הוא קיבל על עצמו סיכון עתידי שהוא לא יוכל להתנער מהכיתוב.

7. ישנם חריגים לכלל זה, כגון: אי ידיעת השפה באופן שמנע הבנת הכתוב ומשמעותו, או תנאי לחץ במועד החתימה שמנעו קריאה סבירה של הכיתוב.

8. נציין, כי מחוזר המפקח על הביטוח בדבר טפסי קבלה ושחרור, מיום 17.8.05, עולה כי המפקח על הביטוח ער לתלונות הציבור בדבר פגיעה בזכויותיהם עקב חתימתם ע"ג השיק של חברת הביטוח, ולכן הנחיותיו בחוזר זה, שייכנסו לתוקף ביום 1.12.05, קובעות, בין היתר, כדלקמן:

" 2. טופס קבלה ושחרור ינוסח באופן מאוזן ולא יכלול תנאים גורפים, וכן יחולו לגביו ההוראות הבאות:

א. מבטח לא יחתים תובע על טופס קבלה ושחרור, אלא אם כן המבטח אישר לתשלום את מלוא תגמולי הביטוח המוסכמים לסילוק סופי של התביעה, או את חלקה הניתן לתביעה בנפרד מיתר התגמולים, הכל לפי העניין.

סילק המבטח חלק מסוים מהתביעה כאמור, ינוסח טופס הקבלה והשחרור באופן שיבהיר כי אין בכך לגרוע מזכותו של התובע לתבוע את יתרת תביעתו, אשר לא סולקה בהסכמה כאמור...
ב. ...
ג. בתשלום תגמולי ביטוח שלא מתוך הסכמה עם התובע על סילוק מלוא התביעה או חלקה, רשאי מבטח להחתים תובע רק על טופס קבלה, המציין כי התובע קיבל לידיו תשלום כאמור. טופס הקבלה ינוסח באופן שיבהיר כי שמורה לתובע הזכות לתבוע את יתרת תביעתו...".

9. הנחיות אלו אמורות להביא למהפכה של ממש בתחום זה, שכן, לפיהן, חתימת המבוטח ע"ג השיק תיחשב כמונעת ממנו תביעות נוספות, רק אם המבוטח מסכים שהסכום שקיבל הוא כל מה שמגיע לו.

בכל מקרה אחר – שמורה למבוטח הזכות לתבוע בעתיד את חברת הביטוח, למרות קבלת השיק.

10. סוף דבר: בכל מקרה קונקרטי, כאשר מבוטח חש שנגרם לו נזק עקב התנערות חברת הביטוח מזכויותיו הכספיות, והיא מצדיקה התחמקותה מלשלם לו בחתימתו ע"ג השיק שקיבל, אין להרים ידיים, אלא מומלץ להתייעץ עם עו"ד המבינים בנושא ע"מ לשמור על מכלול הזכויות.

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אבי זילברפלד
טיפים ממשרד:  עו"ד אבי זילברפלד
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אבי זילברפלד
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark