עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: זכויות תושבי ההרחבה באגודה
מידע משפטי בנושאים: מגזר חקלאי - דיני מקרקעין - אגודה שיתופית - הרחבות במושבים - זכויות מתיישבים - קבלת חברים חדשים - תקנון
 
 עורך דין יעקב דרורי

  מאת: עו"ד יעקב דרורי
זכויות תושבי ההרחבה באגודה

מאת: עו"ד יעקב דרורי , עו"ד אפרת דרורי

תושבי ההרחבה במושבים השונים אינם חברי אגודה מתוקף היותם בעלי מגרש במושב. למרות האמור לעיל האם ייתכן מצב בו תושב הרחבה יהא זכאי לזכויות באגודה, רכושה או אף להיות חבר בה? התשובה לכך תלויה בהתנהגות האגודה כלפי אותו תושב.

החלטה 737 של מועצת מינהל מקרקעי ישראל, אשר מאוחר יותר הוחלפה בהחלטה 959, אפשרה לאנשים/משפחות להגשים חלומם, לגור ולגדל משפחתם במושב (והכוונה במאמר זה מושב עובדים) בלא שנדרשו להיות חברים באגודה ו/או צאצאיהם. אותם אנשים/משפחות זכו לכינוי "המתיישבים".
בהתאם להחלטות המינהל למתיישבים, בניגוד לחברי האגודה (ברוב המוחלט של המושבים), ישנן זכויות קנייניות מסוג חכירה במגרש שרכשו מתוקף הסכם חכירה אישי בינם לבין מינהל מקרקעי ישראל, כאשר אותו מגרש נגרע מתוך משבצת הקרקעות של המושב, כך שלמעשה למושב אין כל נגיעה קניינית במגרש של המתיישבים (למרות שנדרשת הסכמתו למכירת המגרש למתיישב אחר), וזאת בניגוד לנחלות של חברי האגודה (להם זכות שימוש בלבד בנחלה, זכות אשר איננה זכות קניינית) המצויות בתחום משבצת הקרקעות של המושב שהוגדר בהסכם המשבצת.

עולה השאלה האם למרות האמור לעיל, ולמרות ההפרדה שיצרו החלטות המינהל בין המתיישבים ובין האגודה, ייתכן מצב בו למתיישבים קיימות זכויות בהווה ו/או בעתיד ברכוש האגודה (ואין הכוונה לזכות השימוש הסבירה במתקני האגודה, המהווים רכוש משותף) או אף זכות להיחשב ו/או להתקבל כחבר אגודה.

על מנת שניתן יהיה לענות על שאלות אלו יש לבדוק את ארבעת המקורות אשר עלולים לאפשר זכויות למתיישבים באגודה:

 • א.ההסכם בין האגודה למתיישבים.
 • ב.תקנון האגודה.
 • ג.החוק והתקנות בענייני אגודות.
 • ד.פסיקה בנושא.
ההסכם בין האגודה והמתיישבים

ברוב המקרים נחתמו הסכמים בין האגודה והמתיישבים, אשר הסדירו בעיקר את אופן הקצאת המגרש על ידי האגודה למתיישב והתשלומים שחלים על המתיישב בגין ההקצאה, כגון הוצאות פיתוח, השוואת תשתיות וכדומה. ההסכמים התבססו ברובם על דוגמת הסכם שהכין המינהל לצורך עיסקאות אלו.
דוגמת ההסכם שנערך על ידי המינהל מתעלם משאלת זכויות המתיישבים באגודה ו/או ברכושה, וניתן לומר כי על דרך השלילה קובע למעשה כי למתיישבים אין כל זכות באגודה ו/או ברכושה מעצם הקצאת המגרש בלבד. ההסכם מבהיר במפורש כי הכספים המשולמים (אם הוצאות הפיתוח, אם השוואת תשתיות ואם התשלום למשקם) הינם בגין התחייבויות מפורטות של האגודה, ועל כן למעשה לא ניתן לראות בתשלומים אלה משום דריסת רגל כלשהי ברכוש האגודה ו/או מתן זכות כלשהי להתקבל כחבר בה.

כמובן שיש לבחון את הסכם ההקצאה המסויים עליו חתם המתיישב עם האגודה ולוודא כי ההסכם שבידיו אינו קובע אחרת, אולם בהנחה כי כוונת כלל המושבים היתה לצרף אליה מתיישבים חדשים במעמד תושבים בלבד ולא להרחיב את מספר החברים באגודה בדרך זו, וכי ההסכם להקצאת המגרש משקף כוונה זו, הרי שעולה כי ההסכם להקצאת המגרש לא מעניק זכות כלשהי לחברות באגודה ו/או מועמדות באגודה ו/או ברכוש האגודה.

תקנון האגודה
תקנוני האגודות השונות קובעים, בין השאר, מהם התנאים לחברות באגודה ומהי הדרך בה ניתן להצטרף לאגודה. חלק מתנאי הקבלה לחברות באגודה נקבעו בחוק (על מנת שאדם יוכל להתקבל כחבר אגודה עליו להיות מעל לגיל 18), רובם, אם לא כולם, קובעים, כי על החבר/המועמד להיות בעל משק/נחלה, או בן/בת זוג של בעל משק/נחלה או הבן הממשיך של בעל משק/נחלה וישנם תקנונים שמטילים תנאי קבלה נוספים.
המגרש אשר הוקצה למתיישבים מתוקף החלטות מועצת מינהל מקרקעי ישראל הינו מגרש לצורך בניית בית מגורים בלבד, כך גם על פי חוזה החכירה/פיתוח שבין המתיישבים למנהל מקרקעי ישראל, ועל כן וודאי שאיננו משמש כמשק ייצור. מתקבל כי על פי תקנון האגודה המתיישבים אינם עומדים ואף לא יעמדו בעתיד בתנאי אחד לפחות מבין התנאים הנדרשים מהם על מנת שיוכלו להתקבל כחברי אגודה.
זאת ועוד, התקנונים, ברובם אם לא ככולם, קובעים הליך מסודר לפיו ניתן להתקבל כחבר אגודה, כאשר הליך זה דורש הגשת מועמדות של האדם המעוניין, והסכמת רוב חברי האגודה הנוכחים בהצבעה על הבקשה. ועל כן, שוב, אין די ברכישת מגרש בהרחבת המושב על מנת להתקבל כחבר אגודה ו/או להיות זכאי לזכות כזאת או אחרת ברכושה.

פקודת האגודות השיתופיות והתקנות שהותקנו לפיה

פקודת האגודות השיתופיות מגדירה חבר: "כולל אדם המצטרף לבקשה לרישום אגודה ואדם אשר נתקבל כחבר לאחר רישומה בהתאם לתקנות האגודה ולפקודה זו ולתקנות שהותקנו על פיה". אם כן קיימות שתי דרכים להפוך לחבר אגודה:

 • א.להתקבל כחבר אגודה על פי התקנון שלה – כפי שכבר צויין אפשרות זו אינה קיימת בעניין המתיישבים.
 • ב.להיחשב כחבר לאור קביעת הפקודה ו/או התקנות שהתוקנו על פיה. נפנה לפקודה ולתקנות.
הפקודה – סעיף 6 לפקודה דן בחברות באגודות השונות, כאשר עיקר קביעתו הוא לעניין הגיל המינימאלי הנדרש מחבר אגודה וזכויותיו/ה של בן/בת הזוג ל החבר באגודה, ועל כן אינו רלוונטי לענייננו.
תקנות האגודות השיתופיות (חברות), תשל"ג 1973 – תקנה 2א קובעת נסיבות מיוחדות להכרה באדם כחבר אגודה כלהלן: "נהג אדם ונהגו בו כחבר אגודה במשך תקופה סבירה לפי נסיבות העניין, ... , יראו אותו כחבר אגודה, אף אם לא התקיימה בו הוראות תקנות משנה (א) (הגשת בקשת מעמדות הערה שלי א.ד) ו- (ב) (הוראות תקנון האגודה הערה שלי א.ד) לתקנה 2, זולת אם נקבעה בתקנון האגודה הוראה מפורשת שאין לראות אדם כאמור כחבר באגודה (ההדגשה שלי – א.ד)".

לאור האמור לעיל יש לבחון את תקנון האגודה של המושב שבו מתגורר המתיישב. היה והתקנון קובע הוראה מפורשת כאמור בתקנה 2א שלעיל, הרי שנחסמה הדרך האחרונה לפיה ייתכן והמתיישב היה זכאי להיחשב כחבר אגודה. אולם, היה ותקנון האגודה מתעלם מתקנה 2א שלעיל ולא קובע כל הוראה מפורשת המונעת מאותו אדם להיחשב כחבר באגודה, ייתכן מצב בו אחד מהמתיישבים או יותר עלולים להיחשב כחברי אגודה במועד כלשהו בעתיד.

על מנת לבחון מהם הדרכים והמצבים בהם עלולים להיחשב המתיישבים כחברי אגודה, פנינו לפסיקה בנושא זה.

הפסיקה

בית המשפט קבע בפסק דינו מיום 10.12.93 ת.א 308/91 כלהלן: "תקנה 2(א) לתקנות האגודות השיתופיות (חברות) קובעת כי יש צורך בגילוי כוונה הדדית, הן מצד החבר והן מצד האגודה באשר לקיום יחסים משפטיים ביניהם. אין די בהתנהגות חד צדדית מצידו של אדם כדי לעשותו חבר באגודה, ואין די בהתייחסות חד צדדית של האגודה כלפיו על מנת שהחברות תכפה עליו". קרי, על מנת שיקרה מצב בו אחד או יותר מהמתיישבים יהיו זכאים להירשם כחברי אגודה, על הצדדים (החבר והאגודה) להתנהג כאילו המתיישב הינו חבר במשך זמן סביר, קרי שנים לא מעטות.

מהי אותה התנהגות אשר הצדדים ינהגו שתיחשב כהתנהגות מספיקה לצורך תקנה 2א? בית המשפט דן בלא מעט במקרים בהם התבקש לקבוע כי אדם כלשהו הינו חבר אגודה כאשר הוא בחן את התנהגות הצדדים בכל מקרה ומקרה וקבע קביעתו בהתאם לנסיבות כל מקרה (ברם 9609/05 קיבוץ רמת הכובש נ' אופירה דנינה צור, הפ 272/02 לוי מרים נגד קיבוץ נווה ים, עא 260/66 אריה ואסתר רובינשטיין נגד בית חנניה מושב עובדים ועוד).

למרות האמור לעיל ניתן לומר כי ההתנהגויות הבאות בהחלט עלולות ללמד כי בכוונת הצדדים היה לקשור יחסים משפטיים, קרי שהמתיישב הינו חבר אגודה:

 • א.המתיישב הוזמן לישיבות אליהן מוזמנים חברי האגודה, השתתף בהן ואף הצביע כאחד מחברי האגודה.
 • ב.המתיישב  היה חבר באחד מגופי האגודה בתפקיד שניתן בדרך כלל לחבר אגודה (כגון ועד אגודה).
 • ג.המתיישב נדרש לשלם ו/או למלא חובות המוטלות באופן רגיל רק על חברי אגודה (ואין הכוונה לתשלומים מסים שוטפים בשל שירותי האגודה), ופעל לעשות כן, בעיקר לעניין חובת הערבות ההדדית.
 • ד.במידה וחולקו תגמולים לחברי האגודה, המתיישב קיבל תגמול כאחד מחברי המושב.
 • ה.הסכם ההקצאה בין המתיישב והאגודה מקנה למתיישב זכויות המייחדות בד"כ את חברי האגודה.
 • ו.יש לציין כי ברוב המקרים נדרשה יותר מפעולה אחת על מנת להוכיח כי כוונת הצדדים היתה כקבוע בתקנה 2א, אולם שוב יש לזכור כי כל מקרה נבחן לגופו של עניין וייתכן מצב בו סוג אחד של התנהגות למשך זמן ארוך במיוחד או בנסיבות מסויימות ייחשב כמספיק על מנת לבסס חברות של המתיישב.
מסקנות

לאור כל האמור לעיל עולה כי היה והאגודה מעוניינת שלא ליצור פתח בו למתיישבים תהיה הזכות להיחשב כחבר אגודה, ועקב כך כבעל זכויות ברכוש האגודה ניתן לפעול בשתי דרכים:

 • א.הדרך הרצוייה היא תיקון תקנון האגודה והוספת הוראה אשר שוללת מפורשות את תקנה 2א לתקנות האגודות השיתופיות (חברות) תשל"ג – 1973, (במידה והוראה זו איננה קיימת בתקנון) וכן קובעת מפורשות שהמתיישבים ותושבים אחרים במושב, אינם ולא יהיו חברי האגודה אלא אם נקבע מפורשות אחרת. בדרך זו לא קיים חשש כי המתיישבים יהפכו להיות חברי אגודה אלא בהסכמת האגודה, על פי הקבוע בתקנונה.
 • ב.דרך אפשרית אחרת, אם כי רצוייה פחות, הינה הימנעות מאותן פעולות המפורטות לעיל ו/או כל פעולה אחרת אשר עלולה להתפרש כי האגודה והמתיישב יחדיו רואים במתיישב כחבר אגודה, למרות שאין הוא כזה על פי תקנונה.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד יעקב דרורי
טיפים ממשרד:  עו"ד יעקב דרורי
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד יעקב דרורי
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark