עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: תשלום דמי הבראה לעובד – כל השאלות והתשובות
מידע משפטי בנושאים: דיני עבודה - משפט העבודה - יחסי עובד מעביד - דמי הבראה - כל השאלות והתשובות - מדריך משפטי
 
עורך דין משה וקרט

  מאת: עו"ד משה וקרט
תשלום דמי הבראה לעובד – כל השאלות והתשובות
מאת: משה וקרט, עו"ד


כללי:
בהתאם להוראות הדין זכאים עובדים לתשלום דמי הבראה כחלק מתנאי העסקתם. הן מעבידים והן עובדים רבים כלל אינם יודעים את מלוא הכללים לתשלום דמי הבראה. עובדים רבים אף כלל אינם מודעים לכך שהינם זכאים לתשלום דמי הבראה, על אחת כמה וכמה שאין הם יודעים את שיעור דמי ההבראה השנתיים להם הינם זכאים.
כתוצאה מכך, עובדים רבים כלל אינם עומדים על קיום זכויותיהם בנושא תשלום דמי הבראה, דבר שמביא להפסדים של כספים רבים להם הינם זכאים בהתאם לדין. מנגד, קורה לעיתים, כי מעבידים, שאינם מכירים את מלוא הכללים בדבר תשלום הבראה, משלמים לעובדים דמי הבראה, חרף שלא היתה כל חובה לשלמם בהתאם להוראות הדין.
מטרת רשימה זו לשפוך אור על הכללים הקיימים בדין לתשלום דמי הבראה. על מנת להקל על הבנת והפנמת הכללים בנושא זה, נערכה רשימה זו בצורה של שאלות ותשובות.
במידה וקיימות לכם שאלות נוספות או ברצונכם לקבל הבהרות, הינכם מוזמנים להפנותן אלינו באמצעות פורום בתחום דיני עבודה המופעל באתר:
www.law-info.co.il

מהם דמי הבראה?

דמי הבראה הינה קצובה לה זכאי העובד ממעבידו עבור השתתפות המעביד בהוצאות ההבראה והנופש של העובד. כיום העובד לא נדרש להוכיח כי שהה בבית הבראה או השתתף בכל צורת נופש אחרת כתנאי לתשלום דמי הבראה כאמור.

מכוח מה זכאיים העובדים לתשלום דמי הבראה?

ככלל, הזכאות לדמי הבראה נובעת מכוח הסכם הקיבוצי הכללי שבין ההסתדרות הכללית ללשכת התיאום של הארגונים הכלכליים (להלן: הסכם הקיבוצי הכללי), אשר הוראותיו הורחבו בצווי הרחבה על כלל המשק.
יובהר, כי הוראות הסכם הקיבוצי הכללי אינן חלות על מעבידים ועובדיהם, שלגביהם נקבעו הוראות עדיפות בדבר השתתפות בדמי הבראה או השתתפות אחרת בדמי הבראה או במסגרת קופת גמל (ענף הבראה) על פי הסכם עבודה קיבוצי. כמו-כן, הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי אינן חלות על עובדים ששכרם משתלם בהתאם להוראות הסכמים קיבוציים החלים בשירות הציבורי או ששכרם משתלם על פי הצמדה להסכמי השכר בשירות הציבורי.

לכמה ימי הבראה בשנה זכאי העובד?

מספר ימי ההבראה להם זכאי העובד בשנה נקבעים בהתאם לוותק שלו ולפי ההסדר החל במקום עבודתו, ובלבד שלא יפחת מזה הקבוע בהסכם הקיבוצי הכללי שהוראותיו הורחבו בצווי הרחבה על כלל המשק.
בנספח הרצוף למסמך זה קיים פירוט של ימי ההבראה להם זכאים - 1) העובדים במגזר הפרטי עליהם חל ההסכם הקיבוצי הכללי (נספח א') 2) העובדים בשירות המדינה עליהם חלות הוראות התקשי"ר (נספח ב') ו- 3) עובדים העובדים במגזר ההסתדרותי עליהם חלות הוראות חוקת העבודה למוסדות ההסתדרות (נספח ג').

מהו התעריף ליום הבראה?

סכום דמי ההבראה במגזר הפרטי נכון למועד כתיבת שורות אלו (ינואר 2004) עומד על סך של 306 ש"ח לכל יום הבראה. בשרות הציבורי נכון למועד כתיבת שורות אלו עומד סכום דמי ההבראה על סך של 351 ש"ח לכל יום הבראה. ניתן לדעת את השיעור העדכני של דמי ההבראה ליום באמצעות פנייה למועצת הפועלים שבאזור מגוריכם.
את שיעור הכולל של דמי ההבראה לו זכאי העובד יש לחשב לפי הנוסחה הבאה: מספר ימי ההבראה לו זכאי העובד (ר' נספח) X התעריף ליום הבראה = סה"כ דמי הבראה

האם גם עובד העובד במשרה חלקית זכאי לתשלום דמי הבראה?

התשובה חיובית - גם עובדים במשרה חלקית זכאים לתשלום דמי הבראה באופן יחסי לחלקיות משרתם, וזאת בהתאם לנוסחה הבאה:-
חלקיות המשרה X מספר ימי הבראה X התעריף ליום הבראה = סה"כ דמי הבראה

האם גם עובד העובד על בסיס שכר שעתי או יומי זכאי לתשלום דמי הבראה?

התשובה חיובית - גם עובדים על בסיס שכר שעתי או יומי זכאים לתשלום דמי הבראה, אשר יש לשלמם בהתאם.לנוסחה.הבאה:- מספר שעות/ימי עבודה בפועל בחודש X מספר ימי הבראה X התעריף ליום הבראה = סה"כ מספר שעות/ימי עבודה בחודש למשרה מלאה.


מהו המועד לתשלום דמי הבראה?

בהתאם להוראות הסכם הקיבוצי הכללי, דמי ההבראה ישולמו באחד מחודשי הקיץ, מחודש יוני ועד חודש ספטמבר, אלא אם הוסכם או נהוג מועד אחר במקום העבודה. אף כי במרבית המגזרים במשק נוהגים לשלם קצובת הבראה אחת לשנה, אין מניעה לפצל את התשלומים.

האם עובד שלא השלים שנת עבודה אחת זכאי לדמי הבראה?

בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי הכללי אשר הוראותיו הורחבו, זכאי עובד לדמי הבראה, רק לאחר שהשלים את.שנת.עבודתו.הראשונה.במקום.עבודתו. אם עובד השלים שנת עבודה ראשונה, הרי שהוא יהא זכאי במועד המקובל במקום העבודה לתשלום דמי הבראה, לתשלום דמי הבראה באופן רטרואקטיבי גם עבור עבודתו בשנה הראשונה וגם לחלק היחסי עבור עבודתו בשנה השנייה.

האם תקופת היעדרות נחשבת במניין התקופה לתשלום דמי הבראה?

בקביעת תקופת הזכאות אין להביא בחישוב היעדרות בשל חופשה ללא תשלום וכל היעדרות אחרת שבה לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד.
למען הסר ספק יובהר, כי לקביעת זכאות לעניין תשלום דמי הבראה תובא בחשבון תקופת חופשת לידה על פי חוק.

האם העובד רשאי לוותר על תשלום דמי הבראה?

מאחר שזכות העובד לתשלום דמי הבראה נובעת מכוח הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה, הרי שהעובד לא יכול לוותר על זכות זו והיא מוקנית לו בין אם הסכים לוותר עליה, ובין אם לאו. יחד עם זאת, מעביד רשאי לסכם עם העובד כי דמי ההבראה ישולמו לו כחלק משכרו הכולל. הסכמה כזו צריכה שתהא מפורשת וברורה, כאשר נטל ההוכחה בדבר קיומה מוטלת על המעביד.

האם עובד זכאי לתשלום דמי הבראה לאחר סיום עבודתו?

עובד זכאי לדמי הבראה אף לאחר סיומם של יחסי עובד ומעביד, וזאת לגבי תקופה של עד שנתיים שלפני תום תקופת עבודתו, אם לא קיבל את דמי ההבראה עבור אותה תקופה במהלך עבודתו.
נוסיף, כי אם העובד סיים עבודתו לאחר המועד המקובל לתשלום דמי הבראה במקום העבודה, הרי שהינו זכאי במועד סיום עבודתו לתשלום דמי הבראה באופו יחסי לתקופת העבודה שממועד התשלום המקובל במקום העבודה עד למועד סיום העבודה.
זכות העובד לתשלום דמי הבראה, שהמעביד נותר חייב לו במועד סיום עבודתו, עומדת לו בין אם פוטר או התפטר, וזאת בלי שום קשר לנסיבות סיום עבודתו.

האם דמי הבראה הינם חלק מן השכר הקובע לתשלום הודעה מוקדמת ופיצויי פיטורים?

התשובה הינה שלילית – בהתאם להלכה הפסוקה דמי הבראה אינם חלק מן השכר הקובע לתשלום פיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת.
יחד עם זאת, במידה וקיים נוהג במקום העבודה או הסכם בין העובד למעביד בדבר הכללתו של רכיב זה בשכר הקובע, הרי שיש לפעול בהתאם לנוהג או להסכם כאמור.


- נספח –

פירוט ימי הבראה להם זכאים העובדים לפי מגזר עבודה

א. עובדים במגזר הפרטי עליהם חל ההסכם הקיבוצי הכללי:-
עובד בניסיון ולא יותר משנה אחת לעבודה - 5 ימי הבראה .
מהשנה השנייה ועד השנה שלישית - 6 ימי הבראה.
מהשנה הרביעית ועד השנה העשירית- 7 ימי הבראה.
מהשנה האחת עשרה ועד השנה החמש עשרה - 8 ימי הבראה.
מהשנה השש עשרה ועד השנה התשע עשרה - 9 ימי הבראה.
מהשנה העשרים ואילך לעבודה- 10 ימי הבראה.


ב. עובדים במגזר הציבורי שעליהם חלות הוראות התקשי"ר:-
3 שנים הראשונות - 7 ימי הבראה.
מהשנה ה-4 עד ה-10- 9 ימי הבראה.
מהשנה ה- 11 עד השנה ה-15 - 10 ימי הבראה.
מהשנה ה- 16 עד השנה ה-19 - 11 ימי הבראה.
מהשנה ה- 20 עד השנה ה-24- 12 ימי הבראה.
מהשנה ה- 25 ואילך- 13 ימי הבראה.

ג. עובדים במגזר ההסתדרותי עליהם חלות הוראות חוקת העבודה למוסדות ההסתדרות:-
שנת עבודה הראשונה - 9 ימי הבראה.
מהשנה השנייה עד הרביעית- 11 ימי הבראה.
מהשנה החמישית ואילך - 12 ימי הבראה.
מהשנה האחת עשרה ועד החמש עשרה- 13 ימי הבראה.
מהשנה השש עשרה ועד העשרים- 14 ימי הבראה.
מהשנה העשרים ואחת ואילך- 15 ימי הבראה.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד משה וקרט
טיפים ממשרד:  עו"ד משה וקרט
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד משה וקרט
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark