עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: תביעות עובדים לקבלת אופציות בחברות בראי פסיקת בתי הדין לעבודה - רשימה שניה
מידע משפטי בנושאים: דיני עבודה - הייטק - תנאי עבודה - אופציות - מניות - שכר עבודה - מימוש אופציות - חוזה אופציה - - פיטורים שלא כדין - הרעת תנאי עבודה
 
עורך דין טל ספיר

  מאת: עו"ד טל ספיר
תביעות עובדים לקבלת אופציות בחברות בראי פסיקת בתי הדין לעבודה
מאת: עו"ד טל ספיר*
ברשימה קודמת בנושא עמדנו על מספר מושגי יסוד הקשורים בהענקת אופציות על ידי חברה לעובדיה.

ברשימה זו נעמוד בתמצית על השתקפות מכשיר האופציה בראי פסיקתם של בתי הדין לעבודה.

ענף ההייטק בישראל, בצורתו המוכרת לנו כיום, הביא עימו שינויים וחידושים גם בתחום יחסי העבודה ומשפט העבודה. אחד מן החידושים הללו הוא מתן תמורה לעובד בצורת אופציות לרכישת מניות של החברה בה הוא מועסק, תמורה שנתווספה להכנסה המוכרת לנו, ושהורכבה בעבר משכר ומתנאים סוציאליים בלבד.

חידוש זה הביא עימו הטבות רבות אך גם מחלוקות לא מעטות; וכך, לעיתים קרובות, מגיעות מחלוקות בין עובד לבין החברה שהעניקה לו אופציות, אל בין כותלי בתי הדין לעבודה.

אחת השאלות השכיחות המתעוררות בהקשר זה, הינה האם פוטר התובע מעבודתו בחברה 'שלא כדין', מתוך מטרה למנוע ממנו לממש חבילת אופציות למניות החברה שקיבל בתחילת העסקתו (או במהלכה), ואם כן - לאילו סעדים זכאי אותו עובד?

שאלה זו נידונה באריכות בעניין פולבוי [עב' (תל-אביב-יפו) 4286/01 - יפים פולבוי נ' צ'ק פוינט טכנולוגיות תוכנה בע"מ, תק-עב 2004(4), 3814].  פולבוי טען, שפיטוריו ע"י צ'ק פוינט נעשו במטרה למנוע ממנו את מימוש האופציות שהוענקו לו על ידי צ'ק פוינט, שכן הפיטורין נעשו כחודשיים וחצי בלבד לפני שהגיע המועד שבו ניתן לממש את האופציות שנותרו בידו בעת הפיטורין וטרם מומשו אותה עת. החברה טענה מנגד, כי הפיטורים היו כדין, ונעשו על רקע תפקודו הלקוי של התובע בעבודה.

בית הדין בעניין פולבוי בחן את חוזה ההעסקה וחוזה האופציות ועל יסוד כך קבע, בין היתר, כי עם התובע נחתם חוזה העסקה ובו נאמר כי יקבל אופציות לרכישת מניות החברה; וכי אחד התנאים למימוש האופציות הללו, החל מיום מסויים שנקבע בין הצדדים, במועדים קבועים, יהא כי התובע הינו עדיין עובד החברה במועדים בהם יהיה זכאי למימוש האופציות. אין חולק, כך קבע בית הדין, כי התנאה מסוג כזה היא התנאה לגיטימית. מכיוון שהתובע חדל להיות עובד החברה לפני מועד זה, התבקש מבית הדין לעבודה בת"א להכריע במספר סוגיות הקשורות בעיתוי הפיטורים, זמן קצר לפני מועד המימוש.

בית הדין לעבודה לא מצא לנכון לקבוע קיומה של חזקה המעבירה את נטל ההוכחה אל החברה להוכיח כי פיטורי העובד בעיתוי בו נעשו, נעשו שלא בתום לב, ושלא כדין. לגופו של עניין הוכח בפני בית הדין לעבודה כי התובע לא עמד בנטל ההוכחה, ולא הוכיח שפיטוריו נעשו בחוסר תום-לב ושלא כדין, ולמעשה, הורם הנטל על ידי החברה כי הפיטורים באו דווקא על רקע תפקודו הבלתי-מספק של העובד בעבודתו. ממילא קיבל בית הדין את טענת החברה כי התובע התמקד רק במועד המימוש הראשון של האופציות. ואולם, במועד זה הוא לא היה אמור לממש את כל חבילת האופציות שניתנה לו, אלא רק את חלקה; את יתר החבילה אמור היה לממש בשיעורין, אחת לשנה, לאחר המימוש הראשון.

בית הדין המשיך וקבע - קביעה היפה גם למקרים דומים אחרים - כי התובע נטל על עצמו את הסיכון שמא לא יהיה עובד החברה באותו מועד (מועד המימוש), בין היתר בגלל אפשרות שיפוטר מן העבודה. עצם החתימה על חוזה המקנה זכות מותנית לאופציות, לכשעצמה, אינה מקנה לתובע את הזכות להיות מועסק בנתבעת עד מועד מימוש האופציות, ואינה מקנה לו את הזכות לממש את האופציות בכל מקרה, גם אם עבד תמורת שכר חודשי נמוך, לכאורה.

במקום אחר [עב' (תל-אביב-יפו) 4982/00 - שרייבר שמעון נ' חב' אלוט תקשורת בע"מ, תק-עב 2004(2), 1306, עמ' 1315], עמד בית הדין לעבודה על חשיבות דרך המימוש של האופציות על ידי העובד ועל יסוד פגמים בהליכי מימוש, ועל יסוד העיקרון האמור, שלל בית הדין את זכותו של עובד לקבלת מניות מהחברה בה הועסק, בציינו כי "חוזה אופציה הוא חוזה המעניק לצד אחד זכות בחירה לרכוש או לשכור נכס. בעל האופציה זכאי לרכוש או לשכור את הנכס והוא גם זכאי שלא לרכוש או לשכור אותו. חוזה אופציה הוא חוזה מחייב, שהיקפו נובע מהסכמת הצדדים לו". עוד ציין בית הדין כי "מימוש של אופציה צריך להיעשות בדרך שהִתוו לכך הצדדים בהסכם שביניהם. יש הסבורים שבפרשנות חוזה אופציה יש  להקפיד על מילוי מדוייק של תנאי האופציה, הקפדה אף מעבר לזו הנדרשת על פי דיני החוזים הכלליים... אין חולק שאם נקבעה דרך למימוש האופציה, הרי זו הדרך המחייבת להוציא את המכר, לגביו ניתנה האופציה, מן הכוח אל הפועל, ויש לפעול על פיה כתנאי למימוש האופציה". על כן, משאין חולק כי התובע בעניין הנדון לא עמד בתנאים המזכים אותו במימוש האופציות משבמועד המימוש הראשון כבר לא היה עובד החברה, הוחלט לדחות את תביעתו באשר לרכיב האופציות.

לאחרונה פורסם פסק דין נוסף של ביה"ד לעבודה אשר העלה על נס את חובת תום הלב של מעסיק בקשר עם הענקת אופציות לעובד [עב' 1037/03 הנרי שוורצבאום - אפלייד מטריאלס ישראל בע"מ; טרם פורסם, ניתן ביום 4.10.06]. בעניין האמור, קבע בית הדין האזורי לעבודה בת"א, כי חובת תום הלב המוטלת על כל מעסיק ביחסיו מול העובד, מחייבת את המעסיק, בנסיבותיו של מקרה זה, טרם קבלת ההחלטה על פיטוריו, לשקול את אפשרות ניודו של העובד לתפקיד אחר בחברה הנתבעת. זאת, לאור תקופת עבודתו הארוכה של התובע בנתבעת משך למעלה מ- 12 שנה ויציאתו לשוק העבודה בגיל מבוגר יחסית. בית הדין, לאחר שבחן את גרסאות הצדדים לעניין מתן זכות השימוע, הגיע למסקנה כי במקרה דנן זכותו של התובע לשימוע הוגן טרם התקבלה החלטה סופית על פיטוריו, הופרה. מכוח חובת תום הלב המוטלת על המעביד הפרטי כצד לחוזה עבודה, חלה על הנתבעת, בין היתר, חובת השימוע. בבסיס החובה עומד הרציונל, כי לא יהא זה הוגן להטיל על העובד סנקציה הפוגעת בהכנסתו מבלי שיקבל הזדמנות נאותה להציג את עמדתו. בייחוד כאשר הפיטורים עלולים לגרום לו נזק כלכלי נוסף, זה שנגע למימוש האופציות. בהקשר זה ניתן להבין כי היה ראוי איפוא לשקול את דחיית פיטוריו של אותו עובד, על מנת שיוכל לממש את האופציות שברשותו, במועד בו שערן גבוה יותר. בית הדין לא הורה על השבתו של התובע לעבודה אך עם זאת, קבע שהתובע זכאי לפיצוי כספי בגין התנהגות הנתבעת שהוגדרה לעיל כהתנהגות בחוסר תום לב בגובה סך השתכרותו למשך תקופה של שלושה חודשים, בסך כולל של 117,750 ש"ח.

עם זאת יש לשים לב לעובדותיו המיוחדות של פסק הדין (התובע עבד בחברה תקופה ארוכה, היציאה לשוק העבודה בגיל מבוגר נכפתה על התובע על ידי המעסיק, וכן החשש שייגרם לתובע נזק נוכח העובדה שבאותה תקופה היו מניות החברה בשפל).
בהחלט יתכן שבמקרים פחות קיצוניים, לא יראה בית הדין לחייב חברה פרטית, לדחות מועד פיטוריו של עובד רק כדי שיוכל לממש מניותיו במחיר גבוה יותר במועד מאוחר יותר. יש לראות את פסק הדין בהקשר המיוחד בו ניתן, ולבחון כל מקרה אחר לגופו ובנסיבותיו המיוחדות.

* הכותב הינו עו"ד העוסק במשפט אזרחי/מסחרי, ליטיגאציה מסחרית ודיני עבודה.
** המידע לעיל הינו כללי בלבד ואינו מהווה בשום מקרה תחליף לייעוץ משפטי.

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד טל ספיר
טיפים ממשרד:  עו"ד טל ספיר
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד טל ספיר
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark