עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: חפציבה – מדריך משפטי בעקבות קריסת חברת הבניה
מידע משפטי בנושאים: דיני חברות - פירוק חברה - משפט מסחרי - חברת בניה - חפציבה - אחריות - מנהל - כינוס נכסים - קבלן בנין - דירה - דירות - חברה בע"מ
 
 עורך דין אבי זילברפלד - נוטריון

  מאת: עו"ד אבי זילברפלד
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:
דיני חברות
פירוק חברה
מנהל
הוצאה לפועל
פשיטת רגל
דיני מקרקעין
חפציבה מדריך משפטי בעקבות קריסת חברת הבניה
מאת: עו"ד אבי זילברפלד *

טרם נדמו  צעקות השבר עת קרסו "מרפאות אריאל" ו"קלאבמרקט", ושוב עדים אנו לעוד ועוד נושים פגועים, המצטרפים למעגל החרדים לגורל כספם, הפעם בשל קריסת חברת הבניה - "חפציבה".

לפי פרסומים בלי מאושרים(תרתי משמע), החברה חבה כמיליארד ₪ לנושים שונים. מגעים מתקדמים שנוהלו לאחרונה למכירת הבעלות בחברה לחברות פאנגאיה,  ואלקטרה נדל"ן הופסקו עקב ממצאי אותן חברות ביחס למצבה החמור.

ביטול המכירה ואי קבלת התמורה הצפויה, הובילו לפרסום מצבה ברבים, ומיידית, בתסריט הידוע של "כדור שלג", חוזרות התופעות של פלישת דיירים לדירות שרכשו, ושוב מוצפים אנו בידיעות על  התארגנויות רוכשים, על מגעים למינוי מפרק, מגעים ל"הקפאת הליכים", לשיקום החברה, וכדו'.

חרושת השמועות ואי הבהירות תופסים תאוצה, והנושה הבודד, שאינו מובטח ע"י בטוחה הולמת שבידו,  נבוך ואינו יודע מה ילד יום, מה יהא גורל רכושו, האומנם אבד כספו, או איזה חלק ממנו.

הסיבות לקריסה עדיין טרם בוררו ומוצו. חברת חפציבה נחשבה כחברה בניה רצינית ומבוססת, בעלת מוניטין ובסיס כלכלי איתן, וקריסתה המהירה מעלה יותר משמץ תמיהה וצורך לחקור בדבר.

ידיעות על ניסיון התאבדות בכיר בחברה מחמירות עוד יותר לא רק את תחושת ה"קטסטרופה", אלא אף את החשש לאי סדרים שהובילו לקטסטרופה.

כן מתברר, כי אף בימים האחרונים המשיכה החברה להתנהל כשגרה, לשווק דירות  ולחתום על הסכמי מכר, וזאת למרות שיתכן ומנהליה ידעו, או היה עליהם לדעת,  כי החברה לא תוכל לעמוד בהתחייבויות שנטלה על עצמה.

כך, למשל, לפי פרסומים שונים, זה מספר שבועות שהחברה לא העמידה לרשות הקונים, כחוק וכמוסכם, את הערבויות הבנקאיות שהיה עליה להעביר להם בתמורה לכספים שקיבלה מהם.

השאלה הנשאלת במצבים אלו הנה: האם מוטל רק על הנושים לשאת בנזק, או שמא יש מקום לחייב בכך אף את האורגנים בחברה (בעלי מניות, מנהלים, ובעלי תפקידים בכירים ומשפיעים נוספים). קרי: היש מקום לחיוב אישי שלהם בחובות החברה או בחלקם.

כלל ברזל בדיני חברות קובע את רעיון האישיות המשפטית העצמאית של חברה בע"מ, בנפרד מבעלי מניותיה, מעין "מסך" החוצץ ביניהם.
המשמעות המשפטית והפרקטית של כלל זה הינו כי
, כעקרון, החברה בלבד הנה האחראית לחובותיה, ולא בעלי מניותיה ו/או מנהליה.


בית המשפט שומר בקפדנות ראויה על כלל זה, באשר הוכחו יתרונותיו לעידוד הכלכלה. עם זאת, כמו לכל כלל, אף לכלל האישיות המשפטית הנפרדת קיימים חריגים, כפי הוראות חוק החברות וכפי שפותחו בפסיקה ענפה.


חריגים אלו מאפשרים לתבוע לא רק את החברה שקרסה, אלא אף אישית את האורגנים של החברה.
כך, ניתן לתבוע אותם על דרך הרמת המסך שבין החברה לבעלי מניותיה (או בינה לחברות בנות שלה) , וכן ניתן לתבעם בגין אחריותם האישית, וזאת בין מכוח עילה חוזית (כגון: חוסר תום לב, אי גילוי המצב הכלכלי הנכון במועד ההתקשרות ) ו/או מכוח עילה נזיקית (כגון: רשלנות, תרמית), והתנאים לחיוב כאמור מפורטים בפסיקה.

יודגש, כי בהתאם לפסיקה, כשלון עסקי גרידא של חברה בע"מ, אינו גורר חבות אישית, ואינו מחייב את האורגן בהפסדי החברה.
לא כל כשלון עסקי מצדיק הטלת חיוב אישי על האורגנים של החברה. לפיכך, מוצדקת הזהירות שמערכת המשפט נוטה לגזור על עצמה בכל הקשור לחיוב אישי.
צמצום החבות האישית על דרך הרמת המסך (להבדיל מחיוב א
ישי בגין עילות חוזיות ו/או נזקיות) בא לידי ביטוי אף בתיקון מספר 3 לחוק החברות, אשר נכנס לתוקף ב- 7.3.05.

בנסיבות אלו ברור כי שאלת השאלות הינה : מהו הגבול בין "כשלון עסקי" ל"חבות אישית" ?
המציאות מלמדת, שלעיתים, הגבול שבין כשלון עסקי לבין הטלת חבות אישית,
דק הוא ביותר.

מפאת קוצר היריעה, נתמצת הכלל בסוגיה זו, ונאמר, כי כל עוד האורגן פעל בתום לב, תוך ניהול תקין של החברה במהלך העסקים הרגיל שלה, ואף אם החברה קרסה מחמת שיקול עסקי שגוי של האורגן, הרי שלא תוטל עליו כל אחריות אישית לחובות החברה.

מאידך, הוכחת מקרים של תרמית, הברחת רכוש לאורגנים ו/או לחברות בנות, ידיעה או אף ציפייה ברורה ומוחשית לקריסה הממשמשת לבוא והמשך ניהול עסקים "כרגיל" - עשויים לגרור את חיובו האישי של האורגן לשאת בחובות החברה.

פסיקה ענפה קובעת כי כ"תרמית" תיחשב אף תופעה בה חברה ממשיכה בניהול עסקיה תוך נטילת אחריות וחובות נוספים, שעה שמנהליה יודעים או צריכים לדעת בעליל, כי לא תוכל לפרעם, וכי אין סיכוי סביר שהנושים יקבלו התמורה המובטחת.
נדגיש, כי לא די בטענות בעלמא, באשר רמת ההוכחה הנדרשת בטענת "תרמית", הנה גבוהה מהנדרש בדרך כלל במשפט האזרחי.

ביחס להפרת חובת הגילוי אודות מצבה הקשה של החברה למתקשר עמה, נקבע כי חובת הגילוי כאמור תהא רק במקרים בהם קיים חשש ממשי וקונקרטי למצבה של החברה, שעה שקיימת ידיעה ברורה ומפורשת , או שניתן להוכיח כי לא היה ספק, במועד ההתקשרות, שההתחייבות לא תקוים.

יסוד חשוב הנבחן בנסיבות אלו, הנו תום הלב של מי שיצר את המצג.
חובה להדגיש, כי יש לבחון מכלול הפרטים הרלוונטיים בסוגיה, ולא להסתפק בנתון אחד בלבד. לא ניתן לקבל החלטה מושכלת בסוגיה זו של הטלת אחריות אישית, מבלי לבחון את כלל הנתונים, לסווגם כמייצגים "בעד" " או "נגד" הטלת חיוב אישי, לתת לכל אחד מהם את המשקל הראוי, ולהכריע בהתאם.

ונדגים: כאמור לעיל, לכאורה, המשך פעילות החברה (ע"י יצירת התחייבויות נוספות לעובדים, ספקים, ורוכשי דירות) ב"תקופת הדמדומים", עת סביר כי בכירי החברה הבינו כבר את שעלול לקרות, עשוי להיחשב , לכשעצמו, כפעולת מרמה המצדיקה חיוב אישי בגין הנזק שנגרם בגין פעילות זו.
הדבר אף עשוי להיחשב כחוסר תום לב, מחמת אי גילוי מצבה הקשה של החברה למי שהחברה התקשרה עימו באותה עת, ויצרה כלפיו התחייבות, עת ידעה או היה עליה לדעת, כי לא תוכל לעמוד בה.

מאידך, אם אמנם התנהלה באותה עת, מאחורי הקלעים, פעילות ענפה, אמיתית , ובעלת סיכויים סבירים להשקעת כספים לחברה ( כפי שפורסם), דבר שעשוי היה לאפשר לחברה לעמוד בכלל התחייבויותיה, הרי שיש בכוחה של עובדה זו בכדי לשנות התוצאה.

הלכה זו מושרשת בפסיקת ביהמ"ש (ולדוגמא: ע"א (ת"א) 2643/00,  כץ מקס ואח' נ' טיצ'רסופט  בע"מ ) הקובעת כי : "אין לצפות מסוחר או מנהל סביר, כי יספר לנושיו על כל בעיה כספית המתעוררת בחברה אותה הוא מנהל ... כמנהלים, חבים הם בחובת אמונים כלפיה, קרי, לפעול לטובתה, וברי כי ניסיון להצילה ולהמשיך במהלך העסקים הרגיל, כל עוד יש סיכוי סביר לכך, נכלל בגדר חובה זו".

עם זאת, יש לבחון האם האורגנים פעלו במכוון להחצנת סיכוני החברה על נושים, שעה שהם ייהנו מפירות החברה.
במיוחד יש לבחון כיצד התנהגו האורגנים עת הבינו, או עת היה עליהם להבין, כי העסק עומד לקרוס: האם המשיכו ליצור התחייבויות, מה עשו עם הסחורה שרכשו וטרם שילמו עבורה לספקים? האם צמצמו רכישותיהם או שמא הגדילו הזמנות? האם הפסיקו מכירות או ניסו למכור ביתר שאת, ואף תוך כדי מתן הנחות מפליגות לתשלום במזומן, מה נעשה עם הכספים שהיו ברשותם, האם בוצעו פעולות של משיכת כספים, הברחת רכוש, העברת זכויות לאורגנים ו/או לחברות בנות, האם ניתנו מצגים מטעים לנושים למיניהם, האם נחתמו חוזי מכר בהטעיה ברורה, האם הובטחו מתן ערבויות בנקאיות שעה שהיה ברור שאלו לא יינתנו?

התשובות לשאלות אלו, ואחרות, עשויות להטיל אור על שאלת אופי ניהול העסק, ובהתאם ישליכו על שאלת אחריותם האישית של בעלי המניות/מנהלי החברה.

מבלי להתייחס ספציפית למקרה "חפציבה", נציין, כי הפסיקה אפשרה לחייב אישית אורגנים בחברה, כל אימת שהוכחו מקרים של תרמית, לרבות הברחת רכוש, העדפת נושים או אף עירוב נכסים בין החברה לאורגנים מטעמה או לחברות בנות שלה.

ניתן לבחון את מודעות האורגנים למצבה של החברה, לפי מספר מבחנים ברורים ואובייקטיביים, וביניהם: הגדלת/הקטנת הזמנות בסמוך לקריסת החברה, בחינת רווח אישי שנגרם לאורגן עקב ביצוע ההזמנה, מצב חשבון החברה הבנק והתנהלותו ב"תקופת הדמדומים" שלפני קריסתה, שינוי במשכורות, מצב תזרים המזומנים, ביטול/החזרת שיקים, יצירת שעבודים על רכוש החברה, העדפת נושים, ועוד מבחנים שונים.

המסקנה הנובעת מן המקובץ הינה , שזכות הנושה לתבוע אישית את האורגנים של החברה הינה שאלה מורכבת, פאזל של עובדות והלכות משפטיות.
לאור זאת, כל נושה המחזיק בהתחייבות (חוזה/הזמנה/שיק) מטעם החברה שקרסה,  מן הראוי שיפנה לבחינה מדוקדקת בדבר יכולתו לחייב אישית את מי שחתם עמו מצד החברה על אותה התחייבות. כאמור, בנסיבות הראויות ניתן לחייבו אישית !

מה דינן של הבטחות מנהלים בסגנון "יהיה בסדר" , "תקבל את הכסף/ הדירה" ? לפי הפסיקה, דברים אלו אינם יוצרים , בדרך כלל, חיוב אישי של אומרם, שכן ההנחה הנה כי המנהל אמר זאת בתוקף תפקידו כאורגן של החברה, ולא מתוך כוונה להתחייבות אישית. אך , כידוע, כל מקרה ונסיבותיו.

המלצות:  

1.    לא "להרים ידיים". יש להיוועץ בבעל מקצוע שיבחן כראוי את נסיבות העניין.

2.    לא למהר ולהגיש תביעה אישית טרם בירור עובדתי מקיף. נציין, כי ככל שימונה מפרק, הרי שיש לו סמכויות נרחבות , שאין לנושה רגיל, לחקור את עסקי החברה והתנהלות האורגנים מטעמה, וכן אף לדרוש הטלת אחריות אישית ( כספית ופלילית) על נושאי המשרה בה.

3.    לעובדי החברה מעמד מיוחד. לא רק מכוח זכותם לקבל כספים מביטוח לאומי כל אימת שהחברה פורקה כחוק, אלא נוכח פסיקת בית הדין לעבודה, הנותנת משקל מיוחד למעמדו הנחות של העובד מול המעסיק, ומאפשרת פסיקה לחיוב  אישי של האורגנים, ביתר שאת מאשר בתיהמ"ש.


רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה מיועדת בשום מקרה לשמש כייעוץ
משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד
כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

(*) עו"ד זילברפלד הנו מחבר הספר "אחריות אישית בתאגיד והרמת המסך: דין,
פסיקה ופרקטיקה".
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אבי זילברפלד
טיפים ממשרד:  עו"ד אבי זילברפלד
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אבי זילברפלד
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark