עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: אחריות הבנק לשיק מזויף
מידע משפטי בנושאים: דיני בנקאות - בנקים - זיוף שיק - דיני שטרות - שיקים מזוייפים - רשלנות בנק - יחסי בנק לקוח - חתימה מזוייפת - דוגמאות חתימה - אחריות הבנק
 
 עורך דין אבי זילברפלד - נוטריון

  מאת: עו"ד אבי זילברפלד
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:
עיקול
חייב
הוצאה לפועל
משפט פלילי
דיני בנקאות
אחריות  הבנק  לשיק  מזויף
מאת: עו"ד ונוטריון אבי זילברפלד
טענת זיוף חתימה ביחסי בנק-לקוח, מופיעה לעיתים בהקשר של חתימות על מסמכים משפטיים (כגון: תנאי פתיחת חשבון, הסכם ערבות).
לעיתים קרובות יותר טענת הזיוף מושמעת בהקשר של זיוף חתימת הלקוח ע"ג שיק שנמשך מחשבונו, וכיבוד השיק ע"י הבנק, למרות היותו מזויף.

נתמקד במאמרנו זה במקרה, בו הבנק כיבד שיק של הלקוח, וזה טוען כי אסור היה לבנק לכבדו, באשר  החתימה ע"ג השיק מזויפת, ואינה שלו.

נקדים ונאמר כי לפי לשונו של החוק, חתימה שזויפה או שנחתמה שלא ברשות – "אין כוחה יפה כלשהו, ואין רוכשים על ידיה או על פיה כל זכות להחזיק בשטר".
כלומר: משהוכח (ונדון בהמשך בשאלה מי חייב להוכיח זאת) כי שיק נושא חתימה מזויפת, אין הוא שווה מאומה, וממילא אסור לבנק לכבדו.

מערכת המשפט בוחנת את יחסי בנק-לקוח, בהקשר זה ואחרים, במשקפיים כפולים: יחסים חוזיים וכן יחסי מזיק-ניזוק.
הקשר בין בנק לבין לקוחו הנו קשר חוזי. אעפ"כ, למרות שעסקינן בחוזה אחיד, עמדת הפסיקה הנה שההסכמות שבין הצדדים אינם מקופלים רק באמור בו, אלא קיימים אף תנאים והסכמות מכללא (מובנים מאליהם), ואלו מטילים חובות שונות הן על הבנק והן על הלקוח.
אחת החובות שהבנ
ק חב ללקוחו, הגם שאינה כתובה בהסכם שביניהם, הנה חובת הזהירות ללקוח.
רמת הזהירות המוטלת על הבנק, בהקשר זה, הינה לנקוט בכל אמצעי הזהירות שבנק סביר היה נוקט בנסיבות העניין.

יצוין, כי במערכת יחסי בנק-לקוח, הבנק הוא מונע הנזק הטוב ביותר. הבנק מצויד באפשרויות בקרה ופיקוח יעילות על ענייני לקוחותיו. לבנק ניסיון בתחום הזיוף, ואמצעים טכניים לזיהוי החתימה (טופס דוגמת החתימה).
בנוסף, עלות פעולת המניעה עבור הבנק היא מזערית: ע"מ למנוע כיבוד שיקים מזויפים, כל שעליו לעשות, בסה"כ, זה להקצות פקיד שישווה את חתימות המושך לטופס דוגמאות החתימה.
לפיכך, אך טבעי הוא שהלקוח סומך על הבנק  שיפעל במיומנות ובנאמנות לשמירה על האינטרסים שלו.
בפסיקה ענפה נקבעו מבחנים שונים לרמת הזהירות שעל הבנק לנקוט בה אגב כיבוד שיק של הלקוח, וחיוב חשבונו בהתאם ("הבנקאי המפקפק", "הבנקאי הסביר").

אמת , לא כל זיוף ייחשב כרשלנות ע"י הבנק. אין לצפות מהפקיד ("טלר") כי יהא גרפולוג מקצועי.

ברם, בכל מקרה בו החתימה על השיק שונה בעליל או ברמת שוני משמעותית מדוגמת החתימה של הלקוח שבידי הבנק, ואעפ"כ הבנק מכבד השיק ומחייב חשבון הלקוח בהתאם, המסקנה הסבירה תהא כי פקיד הבנק התרשל, ולא השווה בכלל, או כראוי, את החתימה שע"ג השיק לדוגמת החתימה שבידיו.

משעה שהתרשל עליו לשאת בתוצאות, קרי: יש לזכות את החשבון  בסכום השיק בהתאם ליום הערך של חיוב השיק , ובדרך זו תושג גם המטרה של ביטול  חיוב ריבית החובה, ככל שנוצרה בחשבון עקב כיבוד השיק.
על מי להוכיח כי השיק מזויף ?

למדנו לעיל, כי אין ערך לשיק הנושא חתימה מזויפת. ברם, על מי נטל הראיה להוכיח שהחתימה אכן זויפה ?

בהקשר זה יש לחלק בין מקרה בו הועלתה הטענה כטענת הגנה של הלקוח כנגד תביעת הבנק, לבין מקרה בו הועלתה הטענה כטענת תביעה מצד הלקוח כנגד הבנק.

במקרה הראשון - נפסק, ככלל, כי  "נתבע הטוען טענת זיוף אינו חייב להוכיח שחתימתו זויפה, אלא התובע חייב להוכיח שהנתבע חתם על השטר, שכן רק על פי חתימתו האמיתית זכאי הוא להוציא מחברו".
דהיינו: משהעלה לקוח טענת הגנה בפני תביעת הבנק, כי שיק שהוצג לפירעון בחשבונו מזויף, עליו לתת ראיה לכאורה בלבד, ואזי על הבנק התובע מוטל נטל ההוכחה להוכיח שזו כן חתימת הלקוח.

לעומת זאת, נטל הראיה מתהפך כאשר טענת הזיוף עולה במסגרת תביעה של הלקוח כנגד הבנק, לזכות את החשבון בסכום השיק המזויף שהבנק כיבד ברשלנותו.
אף במקרה זה חל הכלל הידוע כי "המוציא מחברו עליו הראיה". לפיכך, על התובע יהא מוטל נטל הראיה להוכיח כי אכן מדובר בשיק מזויף.

טענת מניעות /שיהוי כנגד הלקוח

גם במקרה שטענת הזיוף מגיעה כטענת הגנה מפני תביעת הבנק, וגם במקרה בו היא תועלה כעילת תביעה כנגד הבנק, מעלה הבנק בסוגיה זו, בדרך כלל, טענת מניעות או שיהוי, כנגד הלקוח.

יסודה של טענה זו נעוץ בתנאי ההסכם (האחיד) עם הבנק.
בהסכם זה נקבע, בין היתר, כי כל הרישומים בספרי הבנק יחשבו כנכונים וישמשו ראיה (הוכחה) לכאורה לכל האמור בהם כנגד הנתבע.
עוד מוסיף ההסכם חובה על הלקוח לבדוק את דפי החשבון הנשלחים אליו על-ידי הבנק, והוא מוזמן להביע הסתייגויות והערות תוך 30 יום מתאריך קבלת דף החשבון.
בהתאם להסכם,
אם הלקוח לא עשה כן , יחשבו הפרטים כנכונים, ו"כראיה לכאורה" לנכונותם.

לפיכך, משלקוח מעלה טענה באיחור כלפי הבנק (מעבר ל- 30 יום הנ"ל), על אשר זה כיבד שיק שלא בחתימתו, ימהר הבנק ויטען כי הלקוח מנוע מלהעלות טענתו, נוכח תנאי ההסכם.

נציין בהקשר זה, כי כבר ב- 10.6.04, פסק בית הדין לחוזים אחידים בירושלים "ש 195/97 היועמ"ש נ' בנק לאומי), כנגד בנק לאומי, כי הוראה זו הינה מקפחת ויש לבטלה.

ברם, פסיקה זו אינה מחייבת את בתי המשפט בהחלטותיהם בסכסוכים השונים הבאים לפניהם, ובהקשר לבנקים שונים, ומגמת הפסיקה הנה כי מקום שלקוח לא פעל למנוע את חיוב החשבון ע"י השיק המזויף, בתוך זמן סביר, הרי שהוא התרשל.
המבחן שנקבע כלפי הלקוח הינו לא רק שתיקה תוך ידיעה ממשית של הזיוף, אלא גם שתיקה תוך ידיעה מיוחסת, דהיינו, ידיעה אשר יכול היה הלקוח להשיגה אילו נהג בזהירות סבירה (למשל: מעקב לעיתים קרובות באינטרנט/בדפי החשבון/בסניף אחר התנועות בחשבונו).

אחד הפתרונות הפרקטיים בהם נוקט בית המשפט במקרה כזה, בו, מחד גיסא הוכח כי אכן השיק מזויף, ומאידך גיסא הוכחה רשלנות הלקוח באי מניעת הנזק (או צמצומו, שעה שישנם מספר שיקים מזויפים, כגון: פנקס שיקים שנגנב), הנו: חלוקת האחריות בין הצדדים.

כלומר: בית המשפט קובע את רשלנות הבנק על אשר כיבד שיק שלא היה עליו לכבדו, אך במקביל קובע גם רשלנות תורמת מצד הלקוח.
לפיכך, בהתאם לשיעורי חלוקת האחריות בין הצדדים, מחלק בית המשפט ביניהם את סך הנזק שנוצר.

מסקנות והמלצות:

1.    מוטלת חובה על הלקוח לפעול בערנות ביחס למתרחש בחשבונו.
מותר, וצריך, לסמוך על הבנק, אך אסור לעצום עיניים.

2.    בכל מקרה של גניבת פנקס שיקים יש להגיש תלונה למשטרה. תלונה זו עשויה לסייע בהוכחת טענת זיוף אותם שיקים.

3.    בנוסף, במקרה של גניבת שיק או פנקס שיקים –
יש ליידע את הבנק, וליתן הודעה בכתב לביטול השיק/ים.

4.    בכל מקרה בו נתגלה ללקוח דבר כיבוד שיק מזויף בחשבונו, במועד הרחוק יותר מ- 30 יום ממועד קבלת דפי החשבון, מומלץ ביותר כי יפנה להתייעץ עם עו"ד העוסק בדיני בנקאות,
לפני שיפנה לבנק בקשר לכך.מאמר זה תמציתי, מיועד למידע כללי וראשוני בלבד,  ואינו מיועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

משרד עו"ד ונוטריון זילברפלד אבי עוסק במשפט מסחרי כ- 25 שנים, ומתמחה בדיני בנקאות.

עו"ד זילברפלד הנו מחבר הספר בדיני חברות וחיובים:"אחריות אישית בתאגיד והרמת המסך: דין, פסיקה ופרקטיקה".

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אבי זילברפלד
טיפים ממשרד:  עו"ד אבי זילברפלד
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אבי זילברפלד
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark