עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: זכויות עובדים בעת חילופי מעבידים
מידע משפטי בנושאים: דיני עבודה - חילופי מעבידים - מעביד - פיטורים - חופשה שנתית
 
 עורך דין משה וקרט - נוטריון

  מאת: עו"ד משה וקרט
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:
עסקים בקשיים
פיצויי פיטורים
דיני עבודה
הלנת שכר
הודעה מוקדמת
חופשה שנתית
דמי הבראה
יחסי עובד מעביד
זכויות עובדים בעת חילופי מעבידים

מאת: עו"ד משה וקרט

לאחרונה נפגשתי עם לקוח שנראה כמו הצל שלו. אותו לקוח רכש במיטב כספו מסעדה. לשם כך אף פדה את חסכונותיו ונטל הלוואות. חלום חייו היה להיות בעלים של מסעדה. הטבח הראשי של המסעדה, שעבד שנים רבות במסעדה, המשיך לעבוד במסעדה. שבוע ימים לאחר הרכישה פוטר הטבח. בעקבות פיטוריו הגיש הטבח כנגד הבעלים החדש של המסעדה תביעה לפיצויים וזכויות שונות מכוח חוקי העבודה, בסכום של מאות אלפי₪ (סכום שהתקרב לסכום בו נרכשה המסעדה), וזאת בעיקר עבור תקופת העבודה אצל המעביד המקורי.

הבעלים החדש של המסעדה סבר לתומו כי חובתו הייתה לשלם לטבח שכר עבור שבוע ימים בלבד בה עבד אצלו, זאת ותו לא. אבל, לאחר שהובהר לבעלים החדש, כי לטבח נשמרות על פי חוקי העבודה זכויות והנטל לתשלום זכויותיו נופל על כתפיו אף עבור תקופת העבודה אצל המעביד הקודם, הגיב הוא בכעס רב: "לא ידעתי", "אילו ידעתי לא הייתי קולט אותו לעבוד אצלי", "אבל העסקתי אותו רק שבוע ימים" ואפילו "הבעלים הקודמים סידר אותי".

מסתבר, כי אין זה שכיח, שמעבידים רבים הרוכשים עסק או מפעל כלל אינם ערים למשמעויות המשפטיות הנוגעות להמשך העסקתם של עובדים לאחר הרכישה. בטעות סבורים הם כי עם העברת העסק או המפעל לבעלות של מסגרת משפטית חדשה אין כל רציפות של זכויות לעובדים כאילו העובדים הינם נושים רגילים. כתוצאה מכך, חשופים מעבידים חדשים לתביעות או לעלויות כלכליות שכלל לא נלקחו על ידם בחשבון בעת הרכישה, אשר לעיתים יכולות להיות משמעותיות ביותר. מטרת רשימה זו לשפוך מעט אור על נושא זה.

מהו מעמדו של עובד בעת חילופי מעבידים?

מהפסיקה עולה, כי מי שמועסק בעסק המועבר מיד ליד, נעשה אוטומטית עובד של הבעלים החדש של העסק. כדי שרכישת עסק בלא עובדים תוכל להתממש על המעביד המקורי (המוכר את המפעל או העסק) לפטר את העובדים לפני ביצוע ההעברה, או שהעובדים יתפטרו מעבודתם. אם מסיבה כלשהי יחסי העבודה בין העובדים למעביד המקורי לא הובאו לידי סיום, נתפסים העובדים ברשת ההעברה והם יעשו אוטומטית עובדיו של המעביד החדש.

העברת עובד למעביד חדש דורשת הסכמה מפורשת או משתמעת של העובד, קרי - עובד רשאי לסרב לעבור למפעל החדש (בג"צ 8111/96 הסתדרות העובדים החדשה נ' התעשייה האווירית, נח(6), 461). במקרה של סירוב העובד לעבור לעבוד אצל מעביד החדש, על המעביד המקורי לפטרו אם אינו מעוניין בהמשך העסקתו.

במידה והעובד עבר לעבוד אצל המעביד החדש קיימת לו בנסיבות מסוימות זכות להתפטר בדין מפוטר, עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה או נסיבות שאין לדרוש ממנו להמשיך בעבודתו. הדבר נכון ויפה במיוחד אם לשינוי הבעלות על המפעל או העסק קיימות השלכות על תנאי העסקתו של העובד.
מהם התנאים שבהם נקלט העובד בעבודה אצל המעביד החדש?

כאשר עובד במפעל או בעסק ממשיך לעבוד גם לאחר שמעבידו הוחלף במעביד חדש נשמרות לו הזכויות הנתונות לו על-פי חוקי העבודה המגן ועל-פי ההסכמים הקיבוציים שחלו בתקופת העסקתו על-ידי מעבידו הקודם (סעיף 18 לחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז -1957).

הזכויות העיקריות מכוח חוקי המגן בהן מדובר הינן הזכות לפיצויי פיטורים (סעיף 1(א) לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963), לחופשה (סעיף 3(א) לחוק חופשה שנתית, תשי"א-1951), לשכר ותשלומים לקופת גמל (סעיף 30(א) לחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958), למחלה (סעיף 4 לחוק דמי מחלה, תשל"ו-1976) ועוד.


בכל החוקים העוסקים בכך קבע המחוקק עקרון של שמירת זכויות העובד בעת חילופי מעבידים, כך שהנטל לקיום הזכויות אלו עובר אל כתפי המעביד החדש עבור תקופת העבודה אצל המעביד הקודם והחדש כאחד, אפילו אם עבד  העובד יום אחד בלבד אצל המעביד החדש.

יחד עם זאת, מן הראוי להבהיר כי הוראות אלו אינן קובעות כי בעת חילופי מעבידים הופך באופן אוטומטי המעביד החדש לשמש כצד לחוזה העבודה האישי שבין המעביד הקודם לבין כל אחד מעובדיו. למעשה, אין בישראל הסדר חוקי לסוגיה זו. אף בפסיקה אין תשובה חד- משמעית אם חוזה העבודה מוסיף לחול ולחייב על אף חילופי הבעלות של המפעל.


מה הרעיון העומד מאחורי הוראות חוק אלו?

הרעיון העומד מאחורי הוראות חוק אלה וכן הוראות דומות נוספות הוא שקיימת זיקה בין העובד לבין "מקום העבודה". זיקה זו היא מרכזית ומשמעותית ביחסי העבודה ובאה להגן על העובדים. המחוקק הבטיח כי זכויותיו על-פי חוק של עובד יישמרו גם כאשר הוא עובר ממעביד למעביד באותו מקום עבודה. בכך נבדל עובד מנושים אחרים.


כיצד ניתן למנוע שהנטל לקיום הזכויות יעבור אל כתפי המעביד החדש?

כדי שהאחריות לתשלום זכויות עובדים עבור תקופת עבודה אצל המעביד החדש לא תיפול על כתפי המעביד החדש, על המעביד המקורי להביא לסיום יחסי העבודה בינו לבין עובדיו לפני ביצוע ההעברה. במסגרת הסכם הרכישה צריך לעגן עניין זה. במידה והמעביד החדש מעוניין בקליטת העובד אצלו, ללא שמירת רצף זכויות, עליו לעשות זאת לאחר שלושה חודשים ממועד פיטוריו של העובד אצל המעביד המקורי.

במידה והמעביד מעוניין לקלוט מיידית את העובד, אזי במקרה כזה ישמר רצף הזכויות לעובד שנקלט מכוח הזיקה של העובד למקום העבודה. במקרה כזה, לכל הפחות, יש מקום להבטיח (בין היתר, באמצעות חוזה המכירה) שהמעביד המקורי ישלם לעובדיו את כל התשלומים המתחייבים עבור תקופת עבודתם אצלו, כולל פיצויים, ובמידה ותחול חבות כלשהי נוספת כלשהי על המעביד החדש עבור תקופה זו יפצה-ישפה המעביד המקורי את המעביד החדש. במקביל, רצוי לדאוג שהעובד יוחתם על כתב ויתור וסילוק, על פיו קיבל את כל הכספים המתחייבים מסיום עבודתו אצל המעביד המקורי ואין לו כל תביעות.

כמובן, שקיימת גם האפשרות שהמעביד החדש ייקח על עצמו את תשלום הזכויות לעובדים גם בגין תקופת עבודתם אצל המעביד המקורי, תוך גילום עניין זה במסגרת תנאי הרכישה.

מן הראוי לציין, כי מעביד חדש יכול להשתחרר מחבות לתשלום שכר עבור  תקופת העבודה אצל המעביד הקודם על-ידי פרסום הודעה (כמפורט בחוק), וזאת לגבי תביעות שיוגשו לו לאחר שעברו שלושה חודשים מיום ההעברה, או מיום הפרסום, לפי העניין (סעיף 30 לחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958). האמור נכון ויפה גם לגבי חופשה (סעיף 17לחוק דמי חופשה, תשי"א-1951).

כמו-כן, רצוי שעסקת המכירה תלווה על-ידי עו"ד הבקיא בתחום דיני עבודה, אשר ייתן ייעוץ בהתאם לנסיבות המקרה.

*כתבה זו פורסמה בעיתון גלובס והיא נכונה ויפה למועד הפרסום בתחילת שנת 2006.

**הכותב הינו עו"ד העוסק בתחום דיני עבודה.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד משה וקרט
טיפים ממשרד:  עו"ד משה וקרט
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד משה וקרט
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark