עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: ירידה בשער הדולר בעסקת מקרקעין
מידע משפטי בנושאים: דיני מקרקעין - משפט מסחרי - נדל"ן - שערי מטבע - דולר - דיני חוזים - טעות - ביטול - הפרה - השבה - התערבות בית המשפט - כדאיותה של עסקה - תום לב - הסכם
 
 עורכת דין איריס בודנהיימר

  מאת: עו"ד איריס בודנהיימר
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:

מקרקעין
בית משותף
תביעות קטנות
דיני חברות
דיני צרכנות
משפט מסחרי
מה יכול מוכר לעשות במקרים בהם התמורה בהסכם צמודה לדולר ארה"ב ויש ירידה גדולה בשערו היציג של דולר ארה"ב  במועד קבלת התמורה ממועד חתימת ההסכם?  

מאת: עו"ד איריס בודנהיימר

בחוזים רבים צמודה התמורה החוזית לשערו היציג של דולר ארה"ב. כאשר המטבע האמריקאי שומר על יציבות שערו כלפי השקל אין כל כך בעיה. בעיה נוצרת כאשר יש תנודות חזקות סביב שערו היציג של הדולר מול השקל. כאשר הדולר עולה באופן חד – יפגעו הקונים או מי שצריך לשלם עבור סחורה. כאשר הדולר יורד – נפגעים המוכרים או מי שצריך לקבל את הכסף עבור סחורה שמכר.

יש לזכור, כי למעט יצואנים אשר
מקבלים עבור מכירות לחו"ל במטבע זר (דולר או מטבע אחר) ההילך החוקי במדינת ישראל הוא השקל בלבד. על אף זאת, במספר מגזרים, השתרש נוהג להצמיד את  התשלום לדולר ארה"ב, כאשר הענף  הבולט הוא ענף הנדל"ן. היינו, מכירה, קניה והשכרה של נכסי נדל"ן במדינת ישראל נעשים בדולרים וכך גם מחירי השכירות הננקבים בדולרים.   

כמו תמיד בתקופות של אי יציבות מחירים (כמו בתקופת האינפלציה הגדולה בשנות ה-80) וכאשר המחיר עליו מוסכם אינו המחיר שהמוכר מקבל בסופו של דבר בשל הירידה בשער הדולר שגרמה לכך שמוכרים  קיבלו תמורה מופחתת מזו שהתכוונו לקבל נוצרות בין הצדדים מחלוקות. אין ספק שבמקרה כזה הקונה "קיבל" "מתנה" שהמוכר לא התכוון להעניק לו.

מה יכול מוכר לעשות כאשר התמורה שקיבל פחותה במידה רבה מזו שהתכוון לקבל?

האם במקרה כזה, יכול המוכר לבטל את הסכם בטענה שהתקשר בחוזה עקב טעות, כאמור בסעיף 14(א) (או 14(ב) לחוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג 1973 (להלן:"חוק החוזים") שמא מדובר בטעות בכדאיות העיסקה בלבד, כפי סעיף 14(ד) לחוק החוזים. לחילופין, האם יכול ומוסמך בית המשפט, במקרה שהמוכר כן רוצה לקיים את העיסקה,  לתת לאותו מוכר סעד כלשהו שיפצה אותו על ההפסד שחל בתמורה עקב ירידת שער הדולר?  

התשובה לכך אינה כל כך פשוטה. על אף שלכאורה מדובר בטעות בכדאיות העיסקה, שאינה מזכה כשלעצמה בביטול ההסכם, הרי לעיתים, כאשר שער החליפין יורד בצורה חזקה והמוכר מקבל סכום שהוא נמוך בהרבה מהסכום אליו התכוון, יתכן ובית המשפט יקבע שמדובר בטעות לענין סעיף (א)14 לחוק החוזים.  

חוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג 1973 סעיף 14(א) קובע כי:"מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה והצד השני ידע או היה עליו לדעת על כך, רשאי לבטל את החוזה"

סעיף 14(ד) "טעות לענין סעיף זה
וסעיף 15 – בין בעובדה ובין בחוק, להוציא טעות שאינה אלא בכדאיות העסקה?

בע"א 7168/03
שלמה חבר נ' צוריאל לביא בתוקף תפקידו כנאמן של נגה אלקטרוניקה בע"מ בהקפאת הליכים ואח' קבע בית המשפט לענין סעיף 14(א) לחוק החוזים כדלקמן: "הגישה המקובלת היא כי בהתרשלות של הצד הטועה, אין כדי לשלול את זכותו לביטול החוזה לפי סעיפים 14(א) ו-15 לחוק החוזים (ראה פרידמן וכהן בעמ' 718,858,862) ...גם האפשרות לפנות לבית המשפט על מנת לבטל חוזה לפי סעיף 14(ב) לחוק החוזים, הדן במיקרים בהם הצד השני לא ידע ולא היה עליו לדעת על הטעות ויסודיותה, אינה נשללת בשל רשלנותו של הטועה ומידת רשלנותו מהווה אחד משיקולי הצדק המנחים את בית המשפט "(שלו,290, פרידמן וכהן, 718 ע"א 8972/00 שלזינגר נ' הפניקס חברה לביטוח בע"מ פד"י נז(4) 817,830).
יחד עם זאת קובע בית המשפט כי :"לכלל האמור קיימים חריגים. כך למשל,
יתכנו מקרים בהם שימוש בזכות הביטול חרף התרשלות חמורה של הטועה, תהווה שימוש בזכות בחוסר תום לב... במקרים אחרים, ייתכן כי התרשלות של הטועה תעלה כדי נטילת סיכון להתרחשות טעות, מצב המונע שימוש בזכות הביטול... התרשלות חמורה של הטועה, אף עשויה לנתק את הקשר הסיבתי בין הטעות לבין כריתת החוזה (פרידמן וכהן בעמ' 718...)

אין הרבה פסיקה העוסקת ישירות בביטול חוזה עקב שינוי חד בשערו של דולר ארה"ב.

באגב אורחא, קבע בית המשפט העליון בע"א 2918/05
שלמה רן נ' פלאי קרני  כי כאשר תחזית כלכלית של צד אינה מתממשת כמצופה אין לו להלין אלא על עצמו.  (שם שילם הקונה לפי שער דולר גבוה קודם למועד שהיה עליו לשלם מתוך הנחה ששער הדולר ימשיך ויעלה. במועד התשלום היה שער הדולר נמוך משמעותית משער הדולר במועד העיסקה ונמצא שהקונה הפסיד כסף רב בשל כך שבחר להקדים את תשלום התמורה. הקונה טען כי יש להשיב לו את מה ששילם קודם למועד שהיה עליו לשלם את התמורה ותביעתו נדחתה על ידי בית המשפט העליון אשר אישר את פסיקת המחוזי)

לעומת זאת, במקרים של פער בין ערכו של חיוב כספי שנקבע על ידי הצדדים בהסכם לבין ערכו ביום המימוש התערב בית המשפט ושערך את הסכום שבהסכם. כך בע"א
69/98 נהאד מחמד אסעד מחאג'נה נ' לביבה מחאג'נה  נקבע על ידי כבוד השופט אדמונד לוי, כי:" כלל הוא כי בנסיבות בהם נוצר, למשל בגלל פרק הזמן שחלף, פער בין ערכו של חיוב כספי כפי שקבעוהו הצדדים, לבין ערכו ביום שבו מבקשים הם לממשו, מוסמך בית המשפט, מכוח עקרונות הדין המהותי, לשערך את הסכום המקורי ולהתאימו לערכו הריאלי ביום המימוש. ככל שמדובר בביטול חוזה, לדוגמא בגין הפרתו, נשלטת סוגיית השערוך בידי דינים המצויים מחוץ לחוזה עצמו, בהם עקרונות של השבה, עשיית עושר ולא במשפט, תום וכדומה. לעומת זאת, מקום בו מדובר בסעד המכוון לקיומו של החוזה, כבמקרה שלפנינו, יש לגשת תחילה לבחינתם הפרשנית-הפנימית של מרכיבי החוזה- לשונו ובעיקר תכליתו- כדי לעמוד על אומד דעתם של הצדדים בדבר ערכו של החוזה ביום הקיום. רק אז יש לבחון כיצד עולים הדברים בקנה אחד עם עקרונות הדין הכללי....

אכן מקום ב
ו הפער בין ההסכמה החוזית המקורית לבין התנאים ביום ביצועו של החוזה הוא רחב, עלול מימושו בערכים נומינליים לפגוע פגיעה קשה בזכויות הצדדים . זאת בין אם משום שערך הקיום לא ישקף נאמנה את ערכה של הזכות החוזית. השערוך נועד למנוע עיוותים מעין אלה, ולסלול את הדרך להגשמתו של הרצון המשותף עליו הושתת החוזה מלכתחילה ועוד בגדריה ההחלטה אם לקיים שערוך אפשר, בהתחשב בנסיבות, ויינתן משקל למידת אחריותו של מי מהצדדים לעובדה שהחוזה לא קויים במועדו וזאת על בסיס חובת תום הלב הכללית בה חייבים שני הצדדים לחוזה.

סיכומו של דבר, לא ברור כיצד יטה בית המשפט לטענת הטעות במקרים אלו ואם ירצה להתערב בעסקה. יחד עם זאת סביר להניח שככל שהפער בין שער החליפין ביום החתימה לבין שער החליפין ביום התשלום יהיה גבוה יותר, כך יגדל הסיכוי שבית המשפט יתערב בעילה של טעות בעיסקה, על כל הכרוך בכך.   

יש לקחת בחשבון, כי במקרה של ביטול עסקה בשל טעות, ישנם נושאים נוספים שבית המשפט עשוי להתייחס אליהם כגון שיפוי ופיצויים לצד הנפגע מהביטול.  


האמור לעיל בכתבה זו הינו בבחינת מידע כללי וחלקי בלבד. כל המסתמך על האמור לעיל מבלי לקבל יעוץ משפטי פרטני עושה זאת על אחריו
תו בלבד.

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד איריס בודנהיימר
טיפים ממשרד:  עו"ד איריס בודנהיימר
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד איריס בודנהיימר
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark