עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: פיטורי עובדת בהריון או מיד בחזרה מחופשת לידה – סנקציות כספיות משמעותיות בצידו והצעה להתמודדות עם עובדת לא ראויה בהריון
מידע משפטי בנושאים: דיני עבודה - עבודת נשים - עובד מעביד - חופשת לידה - הריון ולידה - פיטורים - עובדת בהריון - חוק עבודת נשים -
 
 עורך דין דוד מימון - נוטריון

  מאת: עו"ד דוד מימון
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:

פיצויי פיטורים
דיני עבודה
הלנת שכר
הודעה מוקדמת
חופשה שנתית
עבודת נשים
יחסי עובד מעביד
פיטורי עובדת בהריון או מיד בחזרה מחופשת לידה סנקציות כספיות משמעותיות בצידו והצעה להתמודדות עם עובדת לא ראויה בהריון
מאת: עו"ד ונוטריון דוד מימון

סעיף 9(א) לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 (שייקרא להלן: "חוק עבודת נשים"), קובע כך:
    
"לא יפטר מעביד עובדת שהיא בהריון וטרם יצאה לחופשת לידה אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה, ולא יתיר השר פיטורים כאמור אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר להריון; ...".

בתקופת חופשת הלידה אין לפטר כלל ואף שר הבעודה והרווחה אינו יכול להתיר לעשות כן.

הגבלה נוספת על פיטורים הינה לאחר תום חופשת הלידה, כאשר סעיף 9(ג)(1א) לחוק עבודת נשים, אוסר פיטורים בלא היתר, גם לאחר חופשת הלידה, ההגבלה היתה על משך זמן של 45 ימים לאחר תום חופשת הלידה (וכיום הוארך משך תקופת  ההגבלה ל-60 ימים). הגבלה זו תקפה גם לענין חפיפה עם תקופת הודעה מוקדמת על פיטורים.

לפי סעיף 2 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה אין להפלות אדם, בין היתר, מטעמי הורות כאשר הנטל להוכיח כי לא היה קשר בין היותה של העובדת אם להחלטה על פיטוריה רובץ על המעביד.

יצוין כי על פי תיקוני החקיקה האחרונים ובניגוד למצב המשפט הקודם נאסר על הממונה על ביצוע חוק עבודת נשים, שלו הואצלו  הסמכויות על פי דין ליתן היתר לפיטורי אישה בהריון, שתחולתו קודם למתן ההחלטה אלא בהתקיים מי מן התנאים על פי הוראת סעיף 9ב  לחוק שאז ניתן יהיה ליתן היתר שתחילתו במועד הגשת הבקשה, אך בחינתם של תנאים אלה מלמד כי בדרך כלל לגבי עובדת בהריון לא ינתן ממועד הגשת הבקשה אלא רק ממועד מתן ההחלטה.

כלומר אין די בהגשת בקשה למתן היתר אלא יש לדאוג לזרז את הממונה לבצע ולהשלים חקירותיה וליתן החלטתה שאם לא כן עלול להיווצר מצב שחרף קבלת ההחלטה המאשר הפיטורים ממועד מתן ההחלטה, לא היה להחלטה זו כל תוצאה אופרטיבית.

נראה שהמצב אצל הממונה על חוק עבודת נשים הינו בכי רע והחלטתו ניתנת  בדרך כלל כעבור מספר חודשים דבר שמעמיד בספק את התועלת בקיומו ומולידה אולי את הצורך בנקיטת הליך משפטי כנגד כוח האדם המוצב למשימה זו.

    
יובהר כי עד שלא ניתן היתר לפיטורי העובדת מנוע המעביד מלפטר העובדת ולהחלטתו אין כל תוקף ודינה בטלות כפי שנקבע, בין היתר, בדב"ע מח/8-3 קופל - וייס-ארלוביץ, פד"ע כ 57, 59,ושם נקבע כדלקמן:

"פיטורים בניגוד לחוק מגן בטלים מעיקרם. לכן היתה העובדת זכאית להמשיך בעבודתה, ומשחדל המעביד להעסיקה, זכאית היא לפיצוי בגובה השכר שהיתה מקבלת, לו המשיכה בעבודתה בתקופה המוגנת, כלומר עד יום הלידה. כמו כן, חייב המערער לשלם לעובדת 75% משכרה, עבור תקופה של 12 שבועות לאחר הלידה, כפיצוי על התשלום שהיתה מקבלת באותה תקופה מהמוסד לביטוח לאומי, לו המשיכה לעבוד עד ליום הלידה.".

על מנת שלא להטעות יובהר כי המצב כיום הינו שדמי הלידה המתקבלים הינם בשיעור 100% משכרה של העובדת ואילו מנין השבועות של דמי הלידה הינו 14.

כתוצאה מכך שאין נפקות לפיטורים רואים את העובדת כמי שהעמידה עצמה לצורכי העבודה וככזו הינה זכאית לתשלום שכרה, כאילו עבדה ועל כן הינה זכאית לשכר המלא המגיע לה ממועד פיטוריה עד למועד תום תקופת ההודאה המוקדמת, ובהנחה שהעובדת קיבלה דמי לידה, אין לחייב את המעביד בסכום השכר עבור תקופה זו.


בנוסף עובדת כזו תהיה זכאית לפיצוי נוסף בעקבות תיקון 31 לחוק עבודת נשים שבמסגרתו הוסף סעיף 13 א לפיו ניתן לחייב את המעביד המפטר בתשלום פיצויים בלא שנגרם נזק ממון בסכום כפי שייראה לבית הדין בנסיבות הענין, קרי ניתנה לכאורה לבית הדין לפסוק כל סכום, אך נראה כי בית הדין יגביל את עצמו בסכומים כפי שנקבעו בחקיקה שנוסחה זהה, חוק שוויון הזדמנויות בעבודה חוק איסור לשון הרע ויצוין כי אך מוזר הוא כי המחוקק לא הגביל את סכום הפיצוי.

כן ניתנה לבית הדין הוראה קטגורית לפיה עליו לפסוק פיצויים אם העובדת פוטרה בניגוד להוראת סעיף 9 , בסכום שאינו פחות מ- 150% מהשכר שהיה מגיע להם אילו פוטרו, אך לבית הדין ניתנה סמכות להפחית מן הסכום  מטעמים מיוחדים שיירשמו בלבד.

בנוסף לעילות ולסעדים על פי חוק עבודת נשים כאמור זכאית העובדת, ככל שתוכיח כי פיטוריה נבעו מהיותה אם או בהריון, קרי הפרת סעיף 2 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה לתבוע ולקבל פיצוי בגין הפרה זו על פי הוראת סעיף 10 א לחוק הנ"ל המגיעים כיום לכדי 60,000 ₪.

בנוסף לאמור לעיל חזקה על מעביד " חכם" שכזה שלא יקיים לעובדת " שימוע" ויסביר לה כי הוא מפטרה בשל הריונה ו/או כי הינה אם, אף שלאחרונה נתקל הח"מ במקרה בו טענה העובדת כי במהלך שימוע כזה אכן עלה ברורות כי הסיבה לפיטורי העובדת היה בשל העדפת העובדת את הטיפול במחלת בנה על פני הגעה לעבודה?! כאשר אי הענקת זכות השימוע יש בה כדי לזכות את העובדת בפיצוי בגין אי מתן זכות השימוע בסכומים שערכם משתנה ויכול להגיע לכדי מספר משכורות של העובדת.

סיכומו של דבר, הפסקת עבודתה של עובדת בהריון ללא קבלת היתר מהממונה הינו מעשה מטופש, וחסר כל הגיון, ומשהמחוקק העניק הגנה זו לאישה, אף שלעיתים מנוצלת היא לרעה, אין מנוס אלא מהמשך העסקת העובדת עד להחלטת הממונה.

ישנם מעבידים מתוחכמים יותר, שברצונם לפטר את העובדת יגרמו לכך שהיא לא תתייצב לעבודה אם על ידי שינוי מקום עבודה, הרעת תנאי העבודה וכו', אך חזקה על בתי הדין לעבודה שידאגו להגן על העובדת בהריון ולאכוף את חוקי המגן, גם במקרים אלה על מנת שגם מעבידים מתוחכמים יכבדו את החוק ולא יימצאו פתרונים לעקיפת הוראותיו.

כך לאחרונה ניתן פסק דין על ידי כבוד השופט חיים ארמון מבית הדין לעבודה בנצרת שבניתוח חומר הראיות שהוצגו בפניו, בצורה מזהירה ונבונה ביותר, חשף את תוכניותיו של מנהל המעבידה שעשה הכל על מנת שהעובדת  לא תחזור לעבודה, וחייב את המעבידה בסכום כולל של כ- 130,000 ₪. (כינרת אברו נ' זיכיון אופנת רנואר בע"מ), בו יוצגה העובדת על ידי הח"מ.

מטרת הוראת החוק המונעת את פיטורי העובדת בתקופה שלאחר חופשת הלידה נועדה לאפשר לעובדת לחזור למעגל העבודה ולמנוע מצב שבו המעביד, שבמשך 3 חודשים הסתדר בלי העובדת שהיתה בחופשת לידה יעדיף להעסיק את מחליפתה, במקומה, במקום להחזיר את העובדת החוזרת מחופשת לידה שיקח לה זמן לחזור למסגרת העבודה, להתרגל לעבודה להתעדכן בדבר מה שהתרחש בהיעדרה, היא זכאית לשעת הנקה במשך 4 חודשים והיא אף מטופלת בתינוקת.

    
בפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה, בע"ע 627/06 מורי - מ.ד.פ. ילו בע"מ ([פורסם בנבו], פס"ד מיום 16/3/08) קבע בית הדין הארצי לעבודה פיצוי שלא בעד נזק ממוני בסך 25,000 ₪ בגין הפרת חוק עבודת נשים (בנוסף לפיצוי בסכום זהה שנפסק לה בגין הפרת חוק שוויון ההזדמנויות), כאשר שם דובר על עובדת אשר מעבידתה העדיפה להמשיך להעסיק את מי שבאה להחליף את אותה עובדת בעת ששהתה בשמירת הריון ובחופשת לידה, לא פיטרה את התובעת בעת שהיתה בהריון, ציינה במפורש כי היא מפטרת את העובדת (ולא טענה בחוסר תום לב כי העובדת התפטרה) ואף שילמה לה בעבור כל התקופה המוגנת מפני פיטורים. חטאה של אותה מעבידה היה בכך שהיא לא איפשרה לעובדת לעבוד בפועל בתקופת הגבלת הפיטורים אשר לאחר חופשת הלידה (אעיר עוד כי המקרה שנדון בבית הדין הארצי לעבודה בע"ע 627/06 הנ"ל, היה בתקופה שבה טרם נחקק סעיף 13א לחוק עבודת נשים, אשר כאמור לעיל קבע שיעור מינימלי של פיצוי).
ככל שהעובדת לא תפקדה ו/או נהגה בחוסר תום לב ביחסה למקום העבודה ו/או גרמה נזקים וכו' מן הראוי לתבוע אותה על מעשיה בתקווה שבית הדין לא ייתן לעובדת שכזו לעשות שימוש לרעה בהוראות חוק אלו שנועדו להגן על הנשים, אך לא נועדו לפגוע במעביד שייאלץ לשלם שכר ללא קבלת התמורה המגיעה לו מהעובדת, ובכך נמצאנו מאזנים במעט את איסור הפיטורים והחיוב בהעסקה.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד דוד מימון
טיפים ממשרד:  עו"ד דוד מימון
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד דוד מימון
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark