עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: הגבלת חופש העיסוק של עובד – אי תחרות במעסיק קודם
מידע משפטי בנושאים: דיני עבודה - הסכמי עבודה - חוזה עבודה אישי - אי תחרות - יחסי עובד מעביד - סוד מסחרי - תמורה מיוחדת - תום לב - חופש העיסוק - הכשרה מיוחדת
 
 עורך דין גיא הרשקוביץ

  מאת: עו"ד גיא הרשקוביץ
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:

פיצויי פיטורים
דיני עבודה
הלנת שכר
הודעה מוקדמת
חופשה שנתית
דמי הבראה
יחסי עובד מעביד
הגבלת חופש העיסוק של עובד אי תחרות במעסיק קודם
מאת: עו"ד גיא הרשקוביץ

בסדרה של מס' מאמרים אסקור לא רק את חשיבות קיומו של חוזה עבודה בכתב, אלא גם את החשיבות שיש להבנת משמעות תכניו של חוזה העבודה והשפעתו על זכויותיו העתידיות של העובד.

אם כן, מדוע חשוב שמחד, תנאי עבודתכם יסוכמו בכתב, ומאידך תבינו את המשמעות של כל תנאי ההסכם עליו חתמתם?

במרבית הסכמי העבודה מצויים סעיפים אשר נוגדים את החקיקה שמטרתה להעניק לעובד זכויות סוציאליות.

עובד שמטרתו הראשונה היא להתקבל לעבודה ולהתפרנס בכבוד, ממהר לחתום על הסכם עבודה מבלי לדעת שחלק מהזכויות הסוציאליות להן הוא זכאי נשללות ממנו למעלה מכך העובד אף אינו יודע האם הסכם העבודה מגביל אותו באופן כזה או אחר לכשהוא יסיים את עבודתו אצל אותו מעסיק.

לדוגמא, התחייבות עובד לאי תחרות ושמירת סודיות לאחר סיום עבודתו יכול שתפגע בזכותו לחופש עיסוק.

התחייבות לאי תחרות-
ככל הנראה, מקור ההתחייבות של העובד לאי תחרות נובע מרצון המעסיק ליצור מגבלה על העובד שתתרום להחלטת העובד שלא לעזוב את מקום העבודה (לעיתים עקב רצונו של העובד להתקדם ו/או עקב הרעת תנאי עבודה). יתרה מכך, מגבלה זו אף מהווה דרך נוספת של המעסיק להתמודד עם התחרות הגדולה בכלכלה ובחיי המסחר: הגבלת חופש העיסוק של עובדיהם.

כיום ברוב רובם, אם לא בכל הסכמי העבודה, ניתן למצוא התחייבות של העובד לאי התחרות.  
מהי התחייבות לאי תחרות? הינה התחייבות לפיה במקרה והעובד יחדל לעבוד במקום עבודתו, יהיה עליו להמתין פרק זמן מסוים עד שיהא באפשרותו לעבוד באותו תחום שבו עבד במקום עבודתו הקודם, בחברה אחרת.

תקופה זו נקראת במונחים משפטיים "תקופת צינון" והיא נמשכת מספר חודשים.
במצב דברים זה, לא רק שלא יהא באפשרותו של העובד לעבוד בחברה מתחרה אלא שהוא מנוע מלהשתמש בידע אותו רכש אצל מעסיקו הקודם.

בכך למעשה, המעסיק מגן על האינטרס שלו. מצד שני התחייבות זו מהווה הגבלה על חופש העיסוק של העובד שכן היא מונעת ממנו למשך פרק זמן מסוים לא לעבוד. ניתן לראות, כי בבסיס התחייבות זו עומדים שני אינטרסים שונים ומנוגדים. חופש העיסוק של העובד לעומת הגנה על קניינו של המעביד.

עיון בפסיקה הרלוונטית מלמד, כי בית הדין לעבודה מייחס חשיבות גדולה לחופש העיסוק, ואף רואה בחומרה את השימוש בסעיפים הקיימים בהסכם עבודה המגבילים ו/או פוגעים בחופש העיסוק.

לא זו אף זו, הפסיקה קבעה עקרונות מנחים בעניין האיזון שבין חופש העיסוק והתחרות החופשית מחד, מול אינטרסים של החברה ושל המעסיק לשמור על קניינו הרוחני מאידך.
על כן נקבע, שתניה בהסכם העבודה המגבילה את חופש העיסוק של העובד לאחר סיום עבודתו, שאינה מגנה על "אינטרסים לגיטימיים" של המעביד היא בטלה בהיותה נוגדת את "תקנת הציבור".

"אינטרס לגיטימי", מהו? הכוונה היא לאינטרס "קנייני" או "מעין קנייני"  בסודותיו המסחריים וברשימת לקוחותיו (עד כמה שהיא סודית) של המעסיק.

אינטרס לגיטימי הוא אינטרס שונה הראוי להגנה עפ"י עקרונות השיטה המשפטית ותפיסותיה, העומדים בפני בית המשפט בבואו להכריע האם יש להגביל בפועל עיסוקו של אדם או לא.
לפיכך, עניינו של המעביד בדבר מניעת תחרות ע"י עובדו הינו אינטרס שלו, אך הוא אינו מהווה אינטרס שהשיטה המשפטית באה להגן עליו.

רק אם לצד מניעת התחרות יבוא אינטרס נוסף כגון מניעת שימוש בסודות מסחריים, שמירת סודיות, רשימת לקוחות וכיו"ב, יהא עניינו של המעביד ראוי להגנה ולשיקול במערך האינטרסים.
על אף האמור לעיל, חשוב להבהיר, כי ההגנה הניתנת "לאינטרסים הלגיטימיים" של המעביד אינה מוחלטת. קרי, גם אם התניה נועדה להגן על אינטרס קנייני או מעין קנייני של המעביד, בטרם יגביל בית המשפט את עיסוקו של העובד, יבחן את הנסיבות שלהלן:

  1. 1.סוד מסחרי- יש להגביל את חופש עיסוקו של עובד כדי למנוע מעובד מלהשתמש שלא כדין ב"סוד מסחרי" השייך למעסיקו הקודם. "סודות מסחריים" מוגנים מכוח חוק עוולות מסחריות ומכיוון שהנושא מוסדר בחקיקה, הרי שאין צורך בתניית המגבילה עיסוק של העובד, במסגרת הסכם העבודה, על מנת לאכוף את זכויות המעסיק.
  1. 2.הכשרה מיוחדת- במקרה בו המעביד השקיע משאבים מיוחדים ויקרים בהכשרת העובד ובעקבות זאת התחייב העובד לעבוד אצלו למשך תקופה מסוימת.  
  1. 3.תמורה מיוחדת עבור הגבלת העיסוק- יש לבחון האם לעובד ניתנה תמורה מיוחדת עבור התחייבות מצדו שלא להתחרות במעסיקו.
  1. 4.תום לב וחובת אמון- בין עובד למעביד קיימים יחסי אמון. חובת האמון שחב עובד כלפי מעבידו מטילה עליו נורמות התנהגות חמורות יותר.
חשוב להדגיש, כי אין בקיומה של אחת הנסיבות הנ"ל כדי לחייב את בית הדין ליתן תוקף לתניית הגבלת עיסוק, והכרעה תיעשה על פי מכלול העקרונות והאינטרסים הנוגעים לעניין ועל פי מכלול הנסיבות הפרטניות של המקרה.

הכלל המנחה הינו שאין ליתן תוקף לתניית הגבלת עיסוק בחוזה עבודה אלא אם כן מתקיימת אחת הנסיבות המפורטות לעיל. כלומר בהיעדר קיומן של הנסיבות כפי שהן מתוארות לעיל, ובעיקר בהיעדר סודות מסחריים, גובר עקרון חופש העיסוק על האינטרס הקנייני של המעסיק.

יחד עם זאת, גם אם בית הדין ימצא, כי תניה הגבלת העיסוק במקרה מסוים הינה חוקית, הרי שכפי שנאמר לעיל, עש להגביל את פרק הזמן אשר מונע מהעובד לעבוד בחברה מתחרה.  יתכן ובית הדין ימצא כי משך התקופה שבה הוגבל חופש העיסוק של העובד אינה מדתית או סבירה, שכן בעת החלטתו לוקח בית הדין בחשבון כי בפרק זמן זה , העובד אינו יכול לפרנס עצמו.

מומלץ לעובד לבקש מהמעסיק הפוטנציאל שלו לקבל לידיו העתק מהסכם העבודה ולחתום עליו רק לאחר שהעובד פנה לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני שמטרתו למשקף את זכויותיו ומגבלותיו של העובד כפי שיעלו מהסכם העבודה.

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד גיא הרשקוביץ
טיפים ממשרד:  עו"ד גיא הרשקוביץ
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד גיא הרשקוביץ
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark