עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: איסור פגיעה בהיקף משרה או פגיעה בהיקף הכנסה – חוק עבודת נשים
מידע משפטי בנושאים: דיני עבודה - עבודת נשים - נשים בעבודה - חוק עבודת נשים - יחסי עובד מעביד - היקף משרה - מעסיק - עובדת - עובדות - עורכי דין דיני עבודה
 
 עורך דין גיא הרשקוביץ

  מאת: עו"ד גיא הרשקוביץ
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:

פיצויי פיטורים
דיני עבודה
עבודת נשים
הודעה מוקדמת
חופשה שנתית
דמי הבראה
יחסי עובד מעביד
איסור פגיעה בהיקף משרה או פגיעה בהיקף הכנסה חוק עבודת נשים
מאת: עו"ד גיא הרשקוביץ


סעיף 9א לחוק עבודת נשים, תשי"ד- 1954, קובע כי: "חל איסור על מעביד לפגוע בהיקף משרה או בהכנסה של עובדת או עובד שחלה הגבלה על פיטוריהם לפי סעיף 9 לחוק עבודת נשים, בתקופה שבה חלה ההגבלה כאמור, אלא בהיתר משר התעשייה המסחר והתעסוקה, ולא תותר פגיעה כאמור אם היא בקשר לעילה שבשלה חלה אותה הגבלה".


ניתן לראות, כי סעיף 9(א) לחוק עבודת נשים, קובע איסור פגיעה של המעסיק על כל מי שסעיף 9 לחוק חל עליו.


על מי סעיף זה חל?

  1. 1.עובדת בהריון שטרם יצאה לחופשת לידה - הוראה זו חלה הן על עובדת קבועה והן על עובדת זמנית או ארעית במידה ואותה העובדת עבדה אצל אותו מעביד לפחות 6 חודשים.
  2. 2.עובדת בחברת כוח אדם שהועסקה אצל המעביד בפועל במשך חצי שנה.
  3. 3.עובד או עובדת בחופשת לידה או בימי היעדרם לפי סעיף 7(ג)(2) לחוק עבודת נשים.
  4. 4.אישה השוהה במקלט לנשים מוכות - מותנה בותק של שישה חודשים.
  5. 5.עובדת העוברת טיפול הפריה חוץ גופית או טיפולי פוריות - איסור זה אינו מותנה בוותק של העובד/ת במקום העבודה.

מהי הפגיעה אליה התכוון המחוקק בסעיף 9(א) לחוק עבודת נשים?


סעיף 9(ב) לחוק מגדיר מהי "פגיעה":

פגיעה בהיקף המשרה - כגון הפחתת שעות עבודה, הפחתת משמרות. אולם קיים חריג לפיו פגיעה בהיקף משרתה של עובדת הינה מוכרת, במקרה והפגיעה הינה זמנית בלבד לפי בקשה שיזמה העובדת או המעביד בשל מצבה הרפואי של העובדת.

פגיעה בהיקף ההכנסה - בעבר החוק בנוסחו אפשר פגיעה בהכנסתה של אישה בהריון ולא ניתנה לשר סמכות להתערב בהחלטת המעביד. מסיבה זו, תוקן סעיף 9(ב) לחוק עבודת נשים ונקבע, כי במקום שתיאסר פגיעה אחת (פגיעה בהיקף משרה), נאסרו אחת משני סוגי פגיעות: הקטנת משרה או הפחתת הכנסה.

גם לפגיעה זו חריגים:

  1. 1.הפגיעה בהכנסה מקורה בדין או בהסכם קיבוצי החל על העובדת או על המפעל בו היא עובדת.
  2. 2.פגיעה ברכיב השכר המשולם לעובדת או לעובד בהתאם לתפוקת עבודתם ובלבד שהפגיעה בתפוקתם של העובדת או העובד לא נגרמה מסיבות התלויות במעביד.

בתקופה בה פועל המנגנון הקבוע בסעיף 9 על העובדת, חל איסור על המעסיק לפגוע בהיקף משרתה ו/או היקף הכנסתה של עובדת אלא באישור שר התעשייה, המסחר והתעסוקה [להלן:"שר התמ"ת"].


מתי יינתן היתר לפגיעה בהיקף הכנסה או בהיקף משרה?

שר התמ"ת ייתן למעסיק אישור לפגוע בהיקף משרתה והיקף הכנסתה של עובדת או עובד אשר סעיף 9 לחוק חל עליהם, כשהוא משוכנע כי הפגיעה אינה קשורה כלל לעילות המצויות בלשון סעיף 9 שבשלן חלה אותה הגבלה.


חשוב להדגיש כי פגיעה במשרה או בהיקף הכנסה של עובד או עובדת החל עליו הוראות סעיף 9 לחוק, המועסקים פחות מחצי שנה אצל אותו המעסיק, תעמוד בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה ויכול שתהווה אפליה אסורה.


בד"כ שתי הפגיעות המתוארות לעיל, הפגיעה בהיקף משרתה של עובדת והן פגיעה בהיקף הכנסתה, מתקבלות בהחלטה חד צדדית של המעסיק.

עם זאת, לעיתים בחוזה העבודה יהיו סעיפים המאפשרים למעסיק לשנות את תנאי השכר או את היקף משרתו של העובד באופן חד צדדי.

יודגש, כי החקיקה המגנה על נשים בעבודה גוברת על כל הוראה הקיימת בהסכם העבודה אך למרות זאת יכול המעסיק לעשות דין לעצמו ולגרום לפגיעה בתנאי העבודה על סמך הטענה שמותר לעשות כן על בסיס הסכם העבודה.


שיקולי המעסיק

מעסיקים נוטים שלא לאהוב את היעדרויותיהן של עובדותיהן, בעיקר כשיש קשר בין ההיעדרויות לבין הריונן שכן במהלך תקופת ההיריון אותן הנשים יאלצו להיעדר מעבודתן בשל בדיקות שעליהן לעבור.

היעדרויות העובדת יאלצו את המעסיק להעסיק עובדת זמנית במהלך חופשת הלידה של העובדת הקבועה. כתוצאה מכך המעסיק מחויב ללמד את העובדת הזמנית את העבודה ועוד לפני שהספיק לעשות כן, תשוב העובדת הקבועה לעבודה.אינטרס המעסיק אל מול אינטרס העובדת

ניתן לראות בבירור כי במקרה שכזה עומדים זה מול זה שני אינטרסים: אינטרס כלכלי של המעסיק ומצד שני אינטרס העובדת לשמור על זכויותיה אגב רצונה לממש נשיותה על ידי הקמת משפחה.


בנוסף להגנות המפורטות לעיל, יוער, כי מעסיק אינו יכול לשנות באופן חד צדדי את תנאי העסקתה של העובדת ללא הסכמתה., בדרך כלל שינוי שכזה יכול שיהווה הרעת תנאים ומשמעותו הפרה של חוזה העבודה מצד המעסיק .

חשוב להדגיש, כי עבודה תחת התנאים החדשים לאורך זמן עלולים להתפרש כהסכמה של העובדת לתנאי הסכם עבודה חדש.

במקרה ומדובר בהרעת תנאי עבודה של עובדים שזכאים להגנות מכוח חוק עבודת נשים, אין לפעול בדרך של התפטרות בדין מפוטר (למרות שבנסיבות מסוימות הדין נותן לעובד/ת את הזכות הנ"ל) אלא יש לפעול באופן מידי לקבלת ייעוץ משפטי .


מן האמור לעיל עולה השאלה, האם כל שינוי שאינו פגיעה בהיקף משרה או בהיקף הכנסה חוסה תחת סעיף 9א לחוק עבודת נשים.


להערכתי איסור פגיעה בהיקף משרה או בהיקף הכנסה כולל בחובו כל פגיעה אחרת שאינה באה לידי ביטוי בהיקף הכנסה או משרה.

כך למשל, שינוי הגדרת תפקיד, הוספת תפקידים לתפקד קיים, או שינוי דרגה יכול שלא יהיה בהם פגיעה בהיקף משרה או הכנסה אך יחד עם זאת יהוו הרעת תנאי עבודה. במצב דברים זה יכול שהעובדת "תיפול בין הכיסאות" ומומלץ לה שתפנה באופן מידי לקבלת יעוץ משפטי לפני שתעשה צעד כזה או אחר שעלול לגרום לה לעוגמת נפש ולנזק כספי.

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד גיא הרשקוביץ
טיפים ממשרד:  עו"ד גיא הרשקוביץ
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד גיא הרשקוביץ
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark