עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: חוק זכויות יוצרים החדש מול הדין הקודם
מידע משפטי בנושאים: דיני קנין רוחני - דיני זכויות יוצרים - משפט מסחרי - יצירה - שימוש מותר - הפרה ישירה - זכות מוסרית - שימוש הוגן - פיצוי - תקרה של 100000 ש"ח - עוולה
 
 עורך דין גיא הרשקוביץ

  מאת: עו"ד גיא הרשקוביץ
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:
משפט מסחרי
ליטיגציה מסחרית
אינטרנט
קנין רוחני
זכויות יוצרים
חוק זכויות יוצרים החדש מול הדין הקודם
מאת: עו"ד גיא הרשקוביץ

זכות היוצרים הינה אחת מהגנות הקניין הרוחני שמוקנית ליוצר או לבעלים של יצירה, מפני שימוש בלתי מורשה ביצירותיו המקוריות, וזאת ע"י כלים משפטיים וזכויות שונות המפורטות בחוק זכויות יוצרים התשמ"ח-2007 (להלן: חוק החדש או החוק")  .

זכות היוצרים כמשמעותה בס' 11 לחוק החדש הינה הזכות הבלעדית לעשות שימוש ביצירה, או בחלק מהותי ממנה, פעולה אחת או יותר בהתאם לסוג היצירה, כלומר ניתן לבצע העתקה, פרסום, ביצוע פומבי, שידור, העמדת היצירה לרשות הציבור, עשיית יצירה נגזרת והשכרה.

בעקבות התפתחות המסחר והטכנולוגיה, ניראה שמגוון היצירות שאדם החל לפתח, גדל ובעקבות התפתחות המדיה גברה הנגישות למידע, ועם כך גדל הרצון להגן על היצירות מפני הפרת זכות היוצרים של אותו יוצר.


מהי זכות יוצרים?

זכות היוצרים הינה ההגנה שניתנת ליוצר או לבעלים של יצירה מקורית, מפני שימוש שאינו מורשה ביצירתו.
אדם שמעתיק יצירה, מפרסם יצירה, מבצע בפומבי, משדר, מעמיד יצירה לרשות הציבור, עושה יצירה נגזרת או משכיר, מפר  את זכות היוצרים של יוצר היצירה.

בנוסף לזכות היוצרים, ליוצרי היצירות האמנותיות, היצירות הדרמטיות, מוסיקליות או ספרותיות (למעט תוכנת מחשב), ישנה זכות מוסרית ביחס ליצירותיהם למשך תקופת זכות היוצרים באותה היצירה.


הזכות המוסרית של היוצר הינה, כדלקמן:

ששמו ייקרא על יצירתו בהיקף ובמידה הראויים בנסיבות העניין, וכי לא יוטל פגם בשלמות יצירתו ואף לא יעשה בה סילוף או שינוי צורה. על מנת לשמור על הזכות המוסרית של היוצר יש לקבל ממנו אישור לשימוש ביצירתו של היוצר תוך ציון שמו וציון מיקום היצירה המקורית.


תחולת החוק החדש- החוק החדש קובע את תחולתו על היצירות השונות באופן שבו לכל יצירה תהא תחולה נפרדת, כך שיהיו יצירות מסוימות שלמרות שנוצרו בטרם יום תחילת החוק החדש, הוראות החוק החדש יחולו עליהן.


הגדרת היצירות

בשונה מהחוק הישן, החוק החדש מגדיר את היצירות השונות, מתוך מטרה לחלק את היצירות השונות על פי נושאים כך שהמשמעות המשפטית של כל יצירה תהא ברורה יותר .
לדוגמא, יצירה ספרותית בהגדרתה בחוק החדש, הינה גם תוכנת מחשב, בשונה מהחוק הישן.
דוגמא נוספת, סרט ראינוע הפך בחוק החדש ל"יצירה קולנועית".
בסעיף 4 לחוק החדש מפורטות היצירות שבהן יש זכות יוצרים: יצירה ספרותית, יצירה אמנותית, יצירה דרמטית ויצירה מוסיקלית. היצירות צריכות להיות מקוריות ובגדר ביטוי ולא רעיון.


מתי ניתן להשתמש ביצירה מבלי ששימוש זה יפגע בזכות יוצרים (להלן: "השימושים המותרים")?

במקרים מסוימים קיים אינטרס ציבורי המתיר שימוש מסוים ביצירה, גם ללא צורך בקבלת אישור כלשהו מבעלי זכות היוצרים ביצירה ובלא תשלום תמורה. מדובר על מקרים כמו העתקה ארעית כחלק מהליך טכנולוגי, העתקת תוכנות מחשב לצורך גיבוי, תיקון או תאימות, ביצוע פומבי במוסדות החינוך, שימוש אגבי, העתקת או שידור יצירה במקום ציבורי, שימור ארכיוני, שימוש ביצירה בהליכים משפטיים.

בחוק הישן רשימת השימושים המותרים הינה בגדר רשימה סגורה. בחוק החדש הורחבה ההגדרה לשימוש ההוגן ביצירה מהחוק החדש. עולה, כי הרציונאליים שעומדים בבסיסו של השימוש ההוגן הינם: לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מובאות, הוראה ובחינה ע"י מוסד חינוך.
זאת בנוסף, ישנם שיקולים שנוספו בחוק החדש לעומת החוק הישן, לצורך בחינה של הוגנות השימוש: מטרת השימוש ואופיו, אופי היצירה שבה נעשה השימוש, היקף השימוש מבחינה איכותית וכמותית ביחס ליצירה בשלמותה, השפעת השימוש על ערכה של היצירה ועל השוק הפוטנציאלי שלה.


הפרה ותרופות- הפרה של זכות יוצרים יכול שתגרום למס' הפרות במקביל:

א. הפרה ישירה -  החוק החדש קובע כי כאשר משתמשים ביצירה לצורך העתקה ו/או פרסום, ביצוע פומבי, שידור והעמדת היצירה לרשות הציבור, או מרשים לאחר לעשות פעולות אלו, שהתבצעו ללא הרשאה מבעל היצירה, מתבצעת הפרה ישירה של זכות היוצרים.

ב. הפרה עקיפה - כאשר מוכרים או משכירים עותק של יצירה, או החזקתה למטרה עסקית, או מבצעים הפצה מסחרית של היצירה, הצגת היצירה לציבור בצורה מסחרית או ייבוא לישראל שלא לשימוש עצמי, כל עוד שבעת ביצוע הפעולה, המפר ידע או היה עליו לדעת כי העותק הוא עותק מפר, מתבצעת הפרה עקיפה של זכות היוצרים. החוק החדש מוסיף להגדרת הפרה עקיפה גם הפרה של זכות מוסרית.

ג. הפרת זכות מוסרית - כאשר מבצעים ביצירה פעולה הפוגעת ביצירתו של היוצר ע"י סילוף או שינוי צורה וזאת תוך אי ציון שמו של היוצר, מפירים את הזכות האמורה.


תרופות - השינוי המשמעותי בחוק מתבטא בחלק זה. בחוק הישן, כאשר הופרה זכותו של בעל זכות יוצרים, הוא היה זכאי לפיצוי מהמפר ללא הוכחת נזק, כאשר הפיצוי המינימאלי היה על סך 10,000 ₪. כיום, אין סכום מינימום לפיצוי וסכום התקרה הועלה ל- 100,000 ₪. בנוסף, בחוק החדש נקבע, כי ביהמ"ש רשאי לשקול, בקובעו את הפיצוי, את היקף ההפרה, משך ההפרה, חומרתה, הנזק הממשי שנגרם לתובע לפי דעת ביהמ"ש, הרווח שצמח לנתבע ומאפייני פעילותו של הנתבע.


במידה ומופרת זכות יוצרים או זכות מוסרית, בית המשפט רשאי לפסוק לתובע בשל כל אחת מההפרות בנפרד, פיצויים ללא הוכחת נזק בסכום שלא יעלה על סכום זה. בנוסף, בית המשפט יכול לנקוט בענישה ע"י שימוש בחוק העונשין, התשל"ז-1977 .


בנוסף לאמור לעיל, הפרת זכויות יוצרים יכולה להקים לבעלי זכויות היוצרים עילות תביעה נוספות, בין היתר, עילות תביעה מכוח חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט - 1999 ועילת תביעה מכוח חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט -  1979.

במידה ויש לך חשש שפוגעים בזכות יוצרים שלך או שמא את/ה עלול/ה לפגוע בזכות יוצרים, מומלץ לפנות למשרדנו לקבלת יעוץ ראשוני- טלפוני ללא תשלום.


הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד גיא הרשקוביץ
טיפים ממשרד:  עו"ד גיא הרשקוביץ
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד גיא הרשקוביץ
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark