עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: היתר לפיטורי עובדת או לפגיעה בתנאי עבודתה - הכירי את ההליך
מידע משפטי בנושאים: דיני עבודה - עבודת נשים - נשים בעבודה - עובדות - עובדת בהריון - פיטורים - היתר לפיטורי עובדת - משרד העבודה - חופשת לידה - טיפולי פוריות -שימוע - ממונה
 
 עורך דין גיא הרשקוביץ

  מאת: עו"ד גיא הרשקוביץ
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:

פיצויי פיטורים
דיני עבודה
עבודת נשים
הודעה מוקדמת
חופשה שנתית
דמי הבראה
יחסי עובד מעביד
היתר לפיטורי עובדת או לפגיעה בתנאי עבודתה - הכירי את ההליך
מאת: עו"ד גיא הרשקוביץ

במאמר זה אסקור את הליך פיטורי עובדת במהלך היותה בטיפולי פוריות / בהיריון / בחופשת לידה או במעון לנשים מוכות.

בעשורים האחרונים, חלה התפתחות בחקיקה המגנה על נשים בשוק העבודה, וזאת בין היתר כתוצאה מהתפתחות המושג "שוויון הזדמנויות בעבודה".


הצורך בחקיקה המגנה על זכויות נשים נבע משני טעמים:

ראשית, לא ניתן להכחיש את העובדה שקיימת אפליית נשים בשוק העבודה הנובעת בעיקרה, מרצונן להביא ילד אל העולם ומנורמות חברתיות שהשתרשו בחברה. מסיבות אלה, מצא לנכון המחוקק לחוקק חוקים שנועדו לתת הגנות מיוחדות לנשים בכדי להבטיח שוויון הזדמנויות בעבודה בינן לבין יתר העובדים.

שנית, ניתן לראות, כי בעשור האחרון חלו שינויים בהיצע כוח העבודה של נשים. העלייה בפעילותם של נשים בשוק העבודה, העלתה על פני השטח את הבעיות ביישום החקיקה הקיימת. על כן, נאלץ המחוקק לתקן את החקיקה הקיימת, ואף לחוקק חוקים חדשים בנושא שיספקו הגנה לזכויותיהן של הנשים.


הכלל בנושא פיטורי עובדת לפי חוק עבודת נשים הוא: פיטורי עובדת בגין היותה בטיפולי פוריות / בהיריון / בחופשת לידה או במעון לנשים מוכות הוא אסור.

מעסיק המעוניין לפטר עובדת במהלך היותה בטיפולי פוריות / בהיריון / בחופשת לידה או במעון לנשים מוכות או מעוניין לשנות את תנאיי עבודת, יהא חייב לקבל אישור מראש לפיטורי העובדת או לשינוי תנאי עבודתה.


הליך הפיטורים
סעיף 9 לחוק עבודת נשים קובע, כי על מנת לפטר עובדת במהלך היותה באחד מהמצבים המפורטים לעיל, כשהוותק שלה אצל אותו מעסיק הוא ששה חודשים או יותר,  יהא על המעסיק לקבל היתר משר העבודה והרווחה באמצעות הממונה על עבודת נשים (להלן: "הממונה").

זאת ובנוסף, סעיף 9 א קובע שעל מנת לשנות את תנאיי עובדתה של עובדת שהוותק שלה אצל אותו מעסיק הוא ששה חודשים או יותר, יהא על המעסיק לקבל היתר משר העבודה והרווחה באמצעות הממונה.
הפניה לממונה תיעשה באמצעות הגשת בקשה למתן היתר לפיטורי העובדת במסגרתה יפורטו הסיבות שבגללן המעסיק מוצא לנכון לפטר את העובדת. על המעסיק להוכיח, כי אין קשר בין רצונו לפטר את העובדת לבין היותה בהיריון/ בטיפולי פוריות/ בחופשת לידה/ במעון לנשים מוכות.
בדרך כלל, המעסיק ימנע מלהציג את הסיבה האמיתית לפיטורי העובדת זאת משום שהוא לא יקבל היתר לפיטורי העובדת.

לאחר הגשת הבקשה לקבלת היתר לפיטורי העובדת עקב אחת או יותר מהסיבות המפורטות לעיל, יזומן המעסיק לשימוע בפני הממונה. בתום השימוע תישלח לעובדת הודעה מהממונה ובו יובהר לה, כי מעסיקה הגיש לממונה בקשה למתן היתר לפיטוריה וכי היא מוזמנת לשימוע בצירוף תאריך השימוע ומקום ביצוע  השימוע.

יש לשים לב לכך שהמועד בו נקבע השימוע מאפשר לעובדת מרווח זמן סביר על מנת שתוכלי להתכונן אליו לרבות אפשרות לקבלת ייעוץ משפטי. במידה ופרק זמן זה לא יספיק להתכונן לשימוע, יש לנסות ולבקש את דחיית מועד השימוע.

בנוסף לכך, להודעת הממונה על קיום השימוע יצורף העתק בקשתו של המעסיק והעתק מפרוטוקול השימוע על מנת שהעובדת תוכל להגיב אליו בכתב. במידה ולא יצורף למכתב העתק בקשתו של המעסיק לפיטורי העובדת, דעו כי זכותכן לבקשה ממשרד התמ"ת.

מומלץ לעובדת להגיב בכתב לבקשת המעסיק כמו גם לקבל ייעוץ משפטי לפני מתן תגובתה והגעתה לשימוע הואיל ומתן היתר לפיטורי העובדת או לשינוי תנאי עבודתה יכול שיגרום לה לנזק כלכלי רב .


השימוע
השימוע, יערך בצורה של חקירה. השאלות יישאלו על ידי הממונה על סמך הטיעונים שהועלו על ידי המעסיק, ועל המעסיק ו/או העובדת לענות לשאלות שנשאלו. מטעם זה מומלץ לעובדת להגיע לשימוע בליווי עו"ד.

תשובותיהם של המעסיק ו/או העובדת, יכתבו בפרוטוקול. חשוב כי העובדת תוודא כי כל דבריה נרשמו בפרוטוקול.

לאחר השימוע תחליט הממונה האם להתיר את פיטוריה של העובדת או לא. לממונה נתון שיקול דעת לאשר את פיטורי העובדת. אולם, שיקול דעת זה ניטל מהממונה אם זו סבורה שקיים קשר בין היותה של העובדת בטיפולי פוריות / בהיריון / בחופשת לידה או במעון לנשים מוכות לבין הפיטורין / לבין הפגיעה בתנאי עבודתה. במקרה בו מתגלה כי קיים קשר, על הממונה לסרב ליתן היתר זה.

תוקפה המשפטי של החלטת הממונה

החלטת הממונה, הינה החלטה מנהלית של רשות מוסמכת על פי חוק, ומשזו מפעילה את שיקול דעתה, נתונה היא לפיקוח שיפוטי של ביה"ד לעבודה ולכן,  במידה ויינתן היתר לפיטורי העובדת, לעובדת תעמוד האפשרות לתקוף את החלטת הממונה בעזרת הגשת ערעור לביה"ד לעבודה. הבסיס המשפטי להגשת הערעור יכול שיהא על סמך הטענות לפיהן ההחלטה של הממונה נגועה בחוסר סבירות ובחוסר תום לב וכי הממונה לא שקלה את השיקולים להתיר פיטוריה באופן ענייני.

יחד עם זאת, ההלכה היא כי ביה"ד לא יתערב בשיקולי רשות המוסמכת וכן לא ימיר את שיקוליה בשיקוליו, כל עוד הרשות פעלה ושקלה את החלטתה באופן ענייני, בתום לב, בסבירות וכל עוד בחנה שיקולים עניינים ורלבנטיים למקרה שבפניה.  

מאידך, חשוב לזכור כי לעובדת נתונה הזכות להגיש תביעה כנגד המעסיק בגין זכויותיה הסוציאליות ולא תמיד היתר לפיטורי העובדת מרוקן מתוכן את זכותה של העובדת להגיש תביעה לתשלום זכויותיה.


האם מעסיק חייב לבקש היתר לפיטורי עובדת גם אם היא לא בעלת וותק של חצי שנה?
הוראות סעיפים 9 ו – 9 א חלים על עובדת שהוותק שלה אצל אותו המעסיק הינו ששה חודשים ומעלה.
מכאן עולה לכאורה כי, על המעסיק לא מוטלת החובה לפנות לממונה לצורך קבלת היתר לפיטוריה במקרה בו מדובר בעובדת שעבדה אצלו פחות משישה חודשים.

יחד עם זאת, נקבעה הלכה בפסיקה, כי פיטורי עובדת בסמוך לתום שישה חודשים, על מנת להתחמק מהצורך לקבל היתר מהממונה, מהווה התנהגות פסולה ושלא בתום לב המזכה את העובדת בפיצויים בגובה הנזק הממשי שנגרם עקב ההפרה.

זאת ובנוסף, בל נשכח כי לעובדת ישנן זכויות גם מכוח סעיף 2 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, הקובע איסור אפליה של עובדים לרבות אפליה של עובדת בגין היותה בהיריון, בחופשת לידה ו/או בגין היותה הורה לילדים.

מעסיק שפיטר עובדת במהלך היותה בטיפולי פוריות / בהיריון / בחופשת לידה או במעון לנשים מוכות או שפגע בתנאי עבודתה בלא שקיבל היתר לפיטוריה מהממונה צפוי גם לסנקציה פלילית (זאת מעבר לסנקציות האזרחיות).

אל תחששי לפנות אלינו לשם קבלת ייעוץ ראשוני. פנייה לקבלת ייעוץ ראשוני בזמן יכולה לחסוך לך עוגמת נפש וטרחה רבה בצד הימנעות מנזק כלכלי רחב ידיים.

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד גיא הרשקוביץ
טיפים ממשרד:  עו"ד גיא הרשקוביץ
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד גיא הרשקוביץ
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark