עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: האם מותר למעסיק לחדור לתיבת הדוא"ל של העובד ולעיין במייל ששלח
מידע משפטי בנושאים: דיני עבודה - יחסי עובד מעביד - מעסיקים - חדירה לפרטיות - דואר אלקטרוני - דוא"ל - הטרדה מינית - מעביד - דיני אינטרנט - הסכם עבודה קיבוצי - הסכמת העובד
 
עורך דין עודד ערמוני

  מאת: עו"ד עודד ערמוני ו עו"ד משה וקרט
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:

פיצויי פיטורים
דיני עבודה
עבודת נשים
הודעה מוקדמת
הטרדה מינית
האם מותר למעביד לחדור לתיבת הדוא"ל של העובד
ולעיין במייל ששלח?

מאת: עורך דין עודד ערמוני ועורך דין משה וקרט *

לאחרונה פנה אלינו מעסיק ומסר לנו, כי עובדת שלו הגישה כנגדו תביעה לפיצויים בטענה שנאלצה לעזוב את מקום העבודה בשל הטרדה מינית מצד עובד אחר. המעביד טען, כי אותה עובדת הייתה מעוניינת לעזוב את מקום העבודה עוד קודם למקרה ההטרדה הנטען על ידה, וכי אין קשר בין עזיבתה את מקום העבודה לבין המקרה הנטען על ידה. כהוכחה לכך מסר לנו המעסיק הודעות דואר אלקטרוני ששלחה העובדת לחברתה, מתיבת הדואר שהוקצתה לה במקום העבודה, בהן כתבה היא, כי נמאס לה ממקום עבודתה וכי היא מעוניינת לעזוב, אך מאחר שלפי החוק עובד שעוזב אינו זכאי לפיצויים היא "מחפשת" דרכים לקבלת פיצויים.

השאלות בהן התלבטנו הן - האם רשאי המעביד לחדור לתיבת הדוא"ל שהוקצתה לעובד במקום העבודה? האם מותר יהיה להציג ולהשתמש בדוא"ל שהושג בדרך זו בהליך משפטי?

בעידן הטכנולוגי בו המחשב והשימוש בדואר אלקטרוני הפכו לכלי עבודה מרכזיים במקומות עבודה רבים, שאלות מעין אלו עולות חדשות לבקרים ובמקרים שונים ומגוונים, כמו למשל: מקום בו מעביד מעוניין לחדור לתיבת הדוא"ל של העובד על מנת לבדוק האם העובד מבריח סודות מסחריים, או אם הוא עוסק בעיסוקים פרטיים במהלך שעות העבודה, וכדומה.

בסוגיה זו עומדות זו מול זו שתי זכויות יסוד - זכות הקניין של המעסיק, וזכותו של העובד לפרטיות. עם חקיקת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, הזכות לקניין והזכות לפרטיות, קיבלו מעמד חוקתי ולעיתים נוצר צורך לאזן ביניהן שעה שהנן מתנגשות זו בזו.

למרות חשיבותה של סוגיה זו היא נדונה עד כה בשלושה מקרים בודדים בבית הדין האזוריים לעבודה, בהם ניתנו פסיקות שונות.

בין השופטים אשר נתנו את פסקי הדין הנ"ל קיימת תמימות דעים, כי נקודת המוצא היא שאין לאפשר למעביד לעיין בתוכן תכתובות אלקטרוניות של העובד נוכח הפגיעה בזכות לפרטיות של העובד, זולת אם הוא הסכים לכך. לעומת זאת קיימת מחלוקת בשאלה האם ההסכמה לפגיעה בפרטיות צריכה להיות מפורשת או האם די בהסכמה משתמעת.

עוד עולה מפסיקות אלו, כי הזכות לפרטיות אינה זכות מוחלטת אלא יחסית, וגם אם העובד לא הסכים לפגיעה בפרטיותו יש לאזן בינה לבין אינטרסים של המעביד העשויים להצדיק פגיעה בפרטיות, וזאת בנסיבות ובתנאים מסוימים אשר נידונו בהרחבה באותם פסקי דין.
יובהר, כי פסקי הדין הללו אינם בגדר הלכה מחייבת, שכן הם נתנו על ידי בתי הדין האזוריים לעבודה, וכל עוד שבית הדין הארצי לעבודה לא יפסוק הלכה מחייבת, במסגרת ערעור שהוגש על חלק מפסקי הדין הנ"ל והנדון בימים אלו, יוותר נושא חשוב זה לוט בערפל. גם לאחר מתן הכרעה על ידי בית הדין הארצי,  סביר להניח, כי נושא חשוב זה, בעל השלכות ציבוריות, יועבר לפתחו של בית המשפט הגבוה הצדק.
ראוי לציין עוד, כי בין לבין פסקי הדין הללו, נחתם לאחרונה הסכם קיבוצי בין התאחדות התעשיינים לבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים וההסתדרות, אשר מסדיר את הזכות לפרטיות של עובד, לגבי שימושו האישי במחשב במקום העבודה. ההסכם, קובע בין היתר, כי למעסיק יש זכות לקבוע כללי שימוש במחשב במקום העבודה לרבות - שימוש בתוכנות שונות, פעולות ניטור, אימוץ כללי תקינה מוכרים בעניין ביטחון המידע וכדומה. כללי השימוש יהיו לצורכי הגשמת מטרות העסק ולתכלית ראויה ויובאו לידיעת העובדים. המעסיק לא יעשה במידע האישי, שיעלה כתוצאה מכללים אלה, שימוש הפוגע בכבוד ובצנעת הפרט של העובד.
עוד קובע ההסכם, כי בהתקיים נסיבות, שמקימות למעסיק סביר סיבה להניח בתום לב, כי העובד עושה במחשב שימוש בלתי חוקי או שימוש החושף את המעסיק לתביעות צד שלישי או שימוש שיש בו כדי לפגוע בעסק, רשאי המעסיק לבצע פעולות לבדיקת שימוש העובד במחשב, באינטרנט ו/או בדואר האלקטרוני, והכול במידה ראויה וסבירה, לפרק זמן סביר ותוך צמידות למטרה. יחד עם זאת, נקבע בהסכם, כי לכל כניסה לתיבת דואר אישית, הנושאת כתובת עם שם העובד בלבד ולקבצים אישיים שלו, נדרשת הסכמה מפורשת מצד העובד, ואם ביקש זאת העובד, ייעשה הדבר בנוכחותו. השימוש במידע אישי, שנאסף על-ידי המעסיק, יהיה בהתאם לכללים ותוך פגיעה פחותה בפרטיות העובד. מידע שהושג שלא כדין ובניגוד להסכם זה, לא ייעשה בו שימוש.

ההמלצה שלנו - בשלב זה, ובשים לב למחלוקת הקיימת כיום בפסיקה בנושא טיב ההסכמה הנדרשת לפגיעה בפרטיות - הסכמה מפורשת או משתמעת, מומלץ על ידינו למעבידים ללכת לחומרה בעניין זה. בהתאם לכך, לטעמנו, יש מקום כי הנושא של שימוש במחשב, ובדיקת דואר אלקטרוני וקבצים פרטיים וכל כיוצא בזאת, יעוגן באופן מפורש ומפורט בהסכם העבודה אישי שנחתם מול העובד, או בנהלים כתובים וברורים אשר יופצו ויפורסמו במקום העבודה.

דבר זה נחוץ על מנת להקל על ביצוע הבדיקה אם הייתה הסכמה של העובד, יקנה ודאות רבה לצדדים ויהא לבטח הכרחי במידה ובית הדין הארצי יקבע בבוא העת כי דרושה הסכמה מפורשת לפגיעה בפרטיות. מעבר לזאת, אם וכאשר בית הדין לעבודה יידרש למצוא את נקודת האיזון הראויה בין האינטרסים המתנגשים בוודאי שבמלאכת איזון זו יילקח בחשבון האם וכיצד הוסדר נושא זה במערכת היחסים שבין הצדדים.
עוד יצוין בהקשר זה, כי כאמור, אף בהסכם הקיבוצי הנ"ל נקבע, בין היתר, כי למעסיק יש זכות לקבוע כללי שימוש או אי-שימוש במחשב במקום העבודה כמו גם כללים בעניינים שונים, כולל בעניין פעולות ניטור ובעניין ביטחון המידע וכדומה.
הערות:

*     (רשימה זו הינה תמצית של מאמר שפורסם באתרנו – www.var-law.co.il)
**    רשימה זו היא נכונה ויפה לחודש 9/08.
*** כותבי רשימה זו הינם בעלים של משרד עורכי הדין וקרט ערמוני שתחום עיסוקו הבלעדי הינו בתחום דיני העבודה.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד עודד ערמוני ו עו"ד משה וקרט
טיפים ממשרד:  עו"ד עודד ערמוני ו עו"ד משה וקרט
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד עודד ערמוני ו עו"ד משה וקרט
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark