עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: תקדים: בג"צ מצמצם את אפשרות הפקעת קרקע חקלאית ללא פיצוי
מידע משפטי בנושאים: מגזר חקלאי - דיני מושבים - קרקעות חקלאים - דיני מקרקעין - דיני הפקעה - פיצוי - בג"צ - משפט מנהלי - פקודת הדרכים ומסילות הברזל שר התחבורה
 
עורך דין גד שטילמן

  מאת: עו"ד גד שטילמן
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:
מגזר חקלאי
דיני מושבים
מקרקעין
מיסוי מקרקעין
ירושה
נחלה
תקדים: בג"צ מצמצם את אפשרות הפקעת קרקע חקלאית ללא פיצוי
מאת עו"ד גד שטילמן
ביהמ"ש העליון בהרכב של 7 שופטים קבע כי על המדינה לקבוע קריטריונים לפיצויים בגין הפקעת שטח הקטן מרבע חלקה.

ב-1943 נחקקה ע"י הנציב הבריטי פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה) 1943. בפקודה נקבע כי היה והדבר דרוש להגנת הארץ, יוכל הנציב הבריטי להחיל את הפקודה על כל דרך ולהפקיע רבע משטח חלקה ללא פיצוי. בסעיף 7 לפקודה נקבע כי ההפקעה ללא פיצוי מותנית באי גרימת "סבל" לבעל החלקה.

בשנת 1951 הוספה המילה "פיתוח" בצד המילה "הגנה" ושם הפקודה שונה בהתאמה. סמכות הנציב הבריטי הועברה לשר התחבורה.

מאז ועד היום נהג השר להפקיע מכח הפקודה שטחים לצרכי סלילת כבישים, הרחבתם, והקמת מסילות ברזל ותחנות רכבת. החלת הפקודה על ידי השר נעשית כעניין שבשגרה מבלי שנבחן על ידו אם הדבר דרוש להגנת הארץ או לפיתוחה, עמדת המדינה בעניין זה היא שכל סלילה או הרחבת דרך וכל בניית תשתית במערכת מסילות הברזל נכנסות לגדר המילים "פיתוח הארץ". שר התחבורה קבע כנוהל שבכל מקרה שהשטח המופקע קטן מרבע משטח החלקה אין מקום לתשלום פיצוי כלשהו, וכשהשטח המופקע גדול מרבע משטח החלקה, מופחת הפיצוי בגין הרבע הראשון. למעשה, מאז הקמת המדינה כמעט ולא היו מקרים בהם שר התחבורה, מכח סמכותו, שילם פיצוי בגין הרבע הראשון של החלקה המופקעת.

בסדרה ארוכה של פסקי דין הביעו שופטי בתי המשפט המחוזיים את דעתם כי האפשרות שמקנה הפקודה לפגוע בקניינו של הפרט לטובת הכלל, ללא פיצוי, אינה עומדת בעקרונות היסוד של מדינה דמוקרטית, אינה מידתית ונוגדת מושכלות יסוד משפטיים מודרניים, בעיקר נוכח הוראות חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

בבג"צ 7530/05 הועמד לראשונה שיקול דעתו של שר התחבורה למבחן בג"צ. עותר, חקלאי מבנימינה, באמצעות עוה"ד גד שטילמן ואורי לאואר טען כי הפקעה של קרקע חקלאית מחקלאי המתפרנס ממנה גורמת "סבל" - כלשון סעיף 7 לפקודה - המחייב פיצוי מלא בגין ההפקעה. כמו כן הוסיף העותר וטען כי שר התחבורה שהוסמך לשקול את זכאותו של הנפגע לקבלת הפיצוי לא עושה כל שימוש בסמכותו ולא מפעיל כל שיקול דעת כששטח ההפקעה קטן מרבע משטח החלקה, וזאת בניגוד להוראות הסעיף. עמדתו של העותר היא שלא יעלה על הדעת שדווקא חקלאים המחזיקים בקרקע פרטית הסמוכה לכבישים ישאו בנטל הציבור ויממנו ברכושם את צרכי הציבור בהרחבת כביש ראשי, כשבפועל אין להם כל הנאה מההפקעה והיא אינה משביחה את יתרת חלקתם וברוב המקרים אף מפריעה לעיבוד. כמו כן נטען שאין זה נאות שמדינת ישראל תעשה שימוש בהוראות פקודה מנדטורית, שנחקקה על רקע מלחמת העולם השניה, הפוגעת באזרח והנוגדת מושכלות יסוד בדיני הקניין.

העותר הוסיף וטען שהפקעה ללא פיצוי אינה עומדת במבחן המידתיות שנקבע על ידי ביהמ"ש העליון והיא סותרת את הוראות חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

בתשובת המדינה טען שר התחבורה כי פרשנות העותר לסעיף 7 נוגדת את הוראות המחוקק. ב"כ מע"צ הוסיף וטען כי פרשנותו של העותר מנוגדת לתכלית ההיסטורית של הפקודה וכי אין להטיל את עלות ההפקעה על כתפיו של משלם המיסים. לטענתו, הפקעה ללא תמורה הינה חלק מהאחריות החברתית של בעל הקניין כלפי הציבור בדרך של חלוקה חדשה של משאבים בחברה לקידום אינטרסים חברתיים.

הדיון בעתירה צורף למספר ערעורים אזרחיים שדנו בסוגיה זו בבתי המשפט המחוזיים.

נוכח המשמעות מרחיקת הלכת של העתירה, הורחב ההרכב על ידי נשיאת ביהמ"ש העליון לשבעה שופטים. בדיון שהתקיים השבוע העבירו חברי ההרכב ביקורת נוקבת כנגד התנהלות המדינה בעניין והביעו דעתם שנוכח העלאת זכות הקניין למעמד חוקתי בחוק היסוד, לא ניתן יהיה להמשיך לפגוע בקניינו של הפרט בדרך של הפקעה ללא פיצוי נאות ושווה ערך.
מאחר וחוק יסוד נחקק לאחר הפקודה, אין מסמכותו של ביהמ"ש העליון לפסול את הוראות סעיף 7 לפקודה והוא נדרש לאזן בין האינטרס הקנייני של הפרט למול כח ההפקעה של השר בדרך של פרשנות בלבד.

נראה כי נוכח הקושי הפרשני נמנע בג"צ בשלב זה ממתן פס"ד סופי והסתפק במתן החלטה המחייבת את שר התחבורה לקבוע בתוך 60 יום קריטריונים לתשלום פיצויים בגין הפקעה של רבע מחלקה ברוח הוראות חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. בג"צ הורה לפרקליט המדינה לערב את היועץ המשפטי לממשלה בניסוח הקריטריונים. למעשה, חיוב השר לקבוע קריטריונים התואמים את חוק היסוד אמור להביא לצמצום סמכות ההפקעה ללא פיצוי למינימום או לחילופין רק למקרים בהם יתרת החלקה הנותרת מושבחת בערך הזהה לערך השטח המופקע.

לעותר וליתר הצדדים לדיון ניתנה הזכות להגיב תוך 30 יום נוספים.

בהחלטה זו חיזק ביהמ"ש העליון את עליונות זכות הקניין של הפרט על זכות הריבון להפקיע ללא פיצוי והתווה את הדרך לשינוי פקודת הדרכים בחקיקה חדשה.

נראה כי השימוש בפקודת הדרכים (הגנה ופיתוח) 1943, כמו גם בפקודות מנדטוריות אחרות המשמשות להפקעה לצרכי ציבור והרחבת דרכים, אינה ראויה. מדובר בחקיקה מנדטורית ארכאית שנחקקה בשלהי מלחמת העולם השניה על רקע הצורך בהגנת הארץ ולמטרה זו.
בשנים האחרונות נעשה מאמץ לאגד את הפקודות המתייחסות להפקעה בחוק חדש, אך מלאכת החקיקה מתנהלת בעצלתיים שנים רבות.
ברי כי כל חקיקה חדשה תחייב התאמה להוראות חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וכפועל יוצא מכך תחייב מתן פיצוי מלא ומהמטר הראשון. יתכן וסיבה זו כשלעצמה עיכבה את מלאכת החקיקה עד היום. עד שהחקיקה החדשה תגובש יחולו הכללים שיתגבשו בקריטריונים שיקבע השר על פי הנחיות בג"צ.
בהחלטה זו הרחיב בג"צ את עליונותם של חוקי היסוד גם על דברי חקיקה שקדמו לחקיקתו וביקש מהמדינה עצמה לסתום את הגולל על המשך השימוש הבלתי מידתי בפקודה.
הדיון תם אך לא נשלם ובדיון הבא, כפי הנראה, יבחן בג"צ אם הקריטריונים שיקבעו אכן עומדים במבחן חוק היסוד.


* הכותב  עו"ד גד שטילמן עוסק בתחום המושבים והמגזר החקלאי.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד גד שטילמן
טיפים ממשרד:  עו"ד גד שטילמן
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד גד שטילמן
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark