עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: תנאי הסף במכרז
מידע משפטי בנושאים: דיני מכרזים - מכרז - תנאי סף במכרז - דיני חברות - משפט מסחרי - משפט מנהלי - חוק חובת המכרזים - ערבות - מכרזים ציבוריים - תנאי מכרז - מציע - זכיה
 
 עורך דין אהוד גרא

  מאת: עו"ד אהוד גרא
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:
דיני חברות
מכרזים ציבוריים
הסכם
ליטיגציה
הוצאה לפועל
פשיטת רגל
מכרזים
תנאי הסף במכרז
מאת עו"ד אהוד גרא

הצורך בתנאי סף
לא ניתן להעלות על הדעת עריכת מכרזים, הלכה למעשה, ללא תנאי סף וללא הסמכות לקבוע אותם, במגבלות הדין. "תנאי הסף" וקביעתם הם כלי בעל חשיבות ממדרגה ראשונה בידיו של בעל המכרז לבצע את המכרז תוך השגת כל יעדיו ובאופן מאוזן. חשוב לזכור כי אי-עמידה בתנאי הסף של המכרז תביא לפסילת ההצעה על הסף, והיא לא תידון על ידי ועדת המכרזים.

בלא תנאי סף הולמים, ישתתפו במכרז מציעים רבים בעלי יכולות לא מוכחות דיין. הבחירה תעשה על פי המחיר וההצעה הזולה ביותר תבחר. השילוב של זוכה לא כשי
ר ומחיר נמוך עלול להתברר כמזיק לשני הצדדים. כל זאת, כמובן, בתנאי שתנאי הסף הם ענייניים וסבירים, בנסיבות המכרז.

הסמכות לקבוע תנאי סף
תקנה 17 לתקנות חובת המכרזים קובעת כי "מסמכי המכרז יכללו , בין היתר, את ... תנאי המכרז, לרבות תנאים להשתתפות במכרז". אלו הם תנאי הסף. התנאים המוקדמים. בתקנה  15 נקבע, כי את התנאים המוקדמים על בעל המכרז לפרסם גם במודעה של המכרז. מה, אם כן, דינו של מכרז אשר בעל המכרז לא כלל במסמכיו את הדרישה לתנאי הסף חובה או מי מהם? נראה, כי התשובה לכך היא, כי ניתן יהיה לפסול הצעה אשר אינה עומדת בדרישות אלה, גם אם הן לא נכללו במסמכי המכרז. יתר על כן,  ניתן אף לבטל את המכרז עצמו בשל כך. תנאי הסף שבתקנה 6(א), עליהם נעמוד בהמשך, הם תנאי חובה. לא ניתן לבעל המכרז לבטל או לסטות מהם. על כן, לא ניתן יהיה, בכל מקרה, לזכות במכרז מציע שהצעתו לא עמדה בכל הדרישות של תקנה 6(א), ויש לפסול אותו.

חובתו של בעל המכרז לכלול בין מסמכי המכרז את הדרישה המפורשת והמפורטת לעמידה בתנאי הסף חובה, נובעת הן מכך ש"ציפייתו של מציע סביר היא כי מסמכי המכרז ימצו את כלל הדרישות שבהן הוא צריך לעמוד כדי להתמודד במכרז". המכרז, הלכה למעשה, מועטים הם המקרים בהם חסרים תנאי סף ממסמכי מכרז. ככלל על המשתתף במכרז לעמוד בכל תנאי הסף במועד הגשת מסמכי המכרז.

מילוי תנאי הסף
האם תקופת "ההשתתפות במכרז" משתרעת גם מעבר למועד ההגשה של מסמכי ההצעה? האם ניתן להשלים רישום שפג תוקפו או היתר חסר? צריך לעיין במסמכי המכרז ולראות אם, על-פי ניסוחם, אלו תנאי סף או שאלו הם תנאים אחרים, שיש לעמוד בהם כתנאי לזכייה במכרז ובעסקה. בכל מקרה, התקשרות בחוזה בין הרשות לזוכה לא תהיה אפשרית אלא לאחר שהזוכה מלא אחר כל התנאים, גם אם הם לא נכללו בין תנאי המכרז .

שאלת משנה שע
ולה כאן היא: היש משמעות למלה "להמציא" את האישורים? כלומר, מה דינו של מציע שמחזיק באישור, אך לא צרף אותו להצעה שהגיש? אף לכך התשובה תלויה בפרוש מסמכי המכרז והציווי שעולה מהם, וזאת תוך שמירה קפדנית על שוויון בין המשתתפים.

תקנה 6(א)
חוק חובת המכרזים נותן בידי הממשלה כלי מצוין לאכוף על הסקטור הפרטי מילוין של הוראות שונות, שמקורן בחיקוקים אחרים, כתנאי להשתתפות במכרזים, כתנאי סף, הלכה למעשה . אלו הם תנאי סף חובה, שכלולים בתקנה 6(א) בתקנות חובת המכרזים:
 • (א)רישומו של המשתתף בכל מרשם המתנהל על פי דין;
 • (ב)ציודו של המשתתף בכל רישיון שנדרש שיהיה לו, על פי דין;
 • (ג)עמידה בדרישות התקן הישראלי, אם יש תקן לנושא ההתקשרות.
 • (ד)המצאת כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים .  אישורים אלה כוללים: ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי פקודת מס הכנסה וחוק
 • מס ערך מוסף; דיווח לפקיד השומה על הכנסות, ודיווח למע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס; העסקת עובדים זרים כדין; תשלום שכר מינימום לעובדים.
מה תהיה התוצאה של אי-עמידה בתנאים אלה כולם? לשון התקנה הינה חד-משמעית: "השתתפות המכרז תהיה מותנית בתנאים הבאים". מכאן, שמשתתף שלא צרף להצעתו אחד או יותר מהאישורים הנדרשים, והם תקפים; וכן לא היה רשום, במועד ההצעה במרשם, כאמור, דין מסמכי המכרז שלו להיפסל.

תקנה 6(ב)
בשונה מתנאי סף שהם חובה, תנאי הסף שנקבעים על יסוד הוראת תקנה 6(ב) לתקנות המכרזים, מסורים, בכפוף לכללים שיפורטו להלן, לשיקול דעתם של בעל המכרז ומנסחי המכרז. הרשות חייבת לכלול את תנאי הסף במפורש בתנאי המכרז, אם רצונה למיין את המציעים על פיהם. לא ניתן לעשות שימוש בתנאי סף שלא נכתב במפורש. כנגד זה, משתתף שלא עמד בתנאי סף, אחת דינו – להיפסל. כלל זה נובע מהשוויון בו על בעל המכרז לנהוג כלפי כל המשתתפים, וגם כלפי אלה שלא השתתפו, בין היתר בגלל שאינם עומדים באחד מתנאי הסף.

תקנה 6(ב) בתקנות חובת המכרזים כוללת שני חלקים: בחלק הראשון, היא מתירה לבעל המכרז "להתנות את ההשתתפות במכרז בתנאים ענייניים נוספים" [על אלה שנמנו בק' 6(א), תנאי הסף-חובה]; ובחלק השני, היא מפרטת ב"לרבות", כמה דוגמאות לתנאי סף אופייניים:
 • ניסיונו של המעוניין להשתתף במכרז;
 • כישוריו;
 • היקף פעילותו;
 • עמידה בדרישות תקן ישראלי לא רשמי;
 • חשיבות המקום שבו מתנהלים עסקיו;
 • קיומן של המלצות אודותיו.
תנאי הסף, בין אם הם "נוספים", מכוח הרישא של הסעיף, ובין אם הם נובעים מאחת הדוגמאות שהוזכרו, חייבים, בכל מקרה, להיות ענייניים, משמע סבירים, רלוונטיים למכרז ומדתיים.

בנוסף, נמצא במכרזים רבים גם תנאי סף בנושאים אלה ואחרים, כגון: משך הניסיון; ניסיון מיוחד; צוות מקצוע
י; העדר ניגוד עניינים; יכולת ואיתנות כספית; אחזקה בפריטי ציוד מסוימים לביצוע עבודה; העדר הרשעות; צרוף מסמכים ואישורים שונים; השתתפות בסיור קבלנים.

תנאי סף שבשיקול דעת מכוח תקנה 6(ב), שלא כאלה שמכוח תקנה 6(א), יש להם רק תכלית אחת, שכל כולה היא בגדר המכרז עצמו: ייעול המכרז ובחירת הזוכה מבין משתתפים שכולם מתאימים, להלכה, לבצע את העבודה או לספק את המוצר. כללים דומים חלים גם על מכרזים של רשויות מקומיות.

מאור נ' החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא
פסק דינו של כב' הש' יהודה זפט בה"פ 327/07 מאור שילוט ופרסום חוצות מואר בע"מ נ' החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ, מן הזמן האחרון דן בעניין זה ממש ומבהיר אותו.

במקרה זה פרסמה החברה העירונית של כפר סבא מכרז למתקני פרסום חוצות מוארים ומסוגים שונים בתחום העיר. בתנאי הסף נדרש מהמציעים, בין היתר, ניסיון בהיקף שהוגדר במסמכי המכרז גם באספקת, התקנת ותחזוקת מתקני פרסום ב'תחנות אוטובוסים מוארות'. המבקשת 'מאור' פנתה לחברה העירונית, שבוע לפני המועד האחרון להגשת הצעות למכרז, וטענה שיש לה ניסיון רב ועשיר בכל סוגי המתקנים של פרסום חוצות, בהיקפים גדולים ורשויות מקומיות רבות, וכי תפעול הפרסום בתחנות אוטובוס אינו דורש כל מיומנות ייחודית שאינה מצויה בידה.

טענת 'מאור' נדחתה ע"י החברה העירונית. מאור לא ניגשה למכרז, אליו ניגש מציע אחד בלבד. 'מאור' הגישה לבית המשפט תובענה לביטול המכרז ולפרסום מכרז חדש.

בית המשפט בחן את העובדות, דן בטענות הצדדים ופסק, כי המשיבה, החברה הכלכלית של כפר סבא לא בחנה, בהצבת תנאי הסף, את האפשרות להבטיח את "ביצוע עבודות המכרז מבלי להגביל את מעגל המשתתפים האפשרי...(ו)לא נתנה משקל הולם לחובה החלה עליה ליתן הזדמנות שווה לכל אדם הראוי להשתתף במכרז" כמצוות הדין. בית המשפט ביטל את המכרז, שיפורסם מן הסתם מחדש, והטיל על המשיבה לשלם את הוצאות 'מאור' בסך 20,000 ₪.

אמות מידה
יוער, כי מנסחי המכרז של החברה העירונית, היו מיטיבים לעשות לו היו קובעים מראש את התנאי של 'ניסיון בתחנות אוטובוס' לא כתנאי סף, אלא כ'אמת מידה' לבחינת ההצעות. באופן שכזה, ניתן היה למנוע את ביטול המכרז, שהסב נזק כספי לחברה הכלכלית ולעיריית כפר סבא, ועדיין ליתן משקל יתר למציעים בעלי ניסיון עם תחנות אוטובוס.

בשולי הדברים אוסיף, כי בימים אלה אני שוקד על ספר חדש על 'תנאי סף וערבות במכרז', שיצא לאור בעוד מספר חודשים בהוצאת 'בורסי', שהוציאה גם את האוגדן 'החברה העירונית: ייסוד, התנהלות ומכרזים', פרי עטי.

                
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אהוד גרא
טיפים ממשרד:  עו"ד אהוד גרא
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אהוד גרא
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark