עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: פינוי שוכר מדירה – מה לעשות? סעד עצמי או פניה לבית המשפט
מידע משפטי בנושאים: דיני מקרקעין - שכירות - דירה - פינוי שוכר - שוכרים - ערכאות - הליכים בבית המשפט - ליטיגציה מסחרית - סעד עצמי
 
 עורכת דין איריס בודנהיימר

  מאת: עו"ד איריס בודנהיימר
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:

בתים משותפים
מקרקעין
מיסוי מקרקעין

פינוי שוכר מדירה מה לעשות? סעד עצמי או פניה לבית המשפט
מאת: עו"ד איריס בודנהיימר

הרבה פניות מתקבלות במשרדנו על ידי בעלי דירות בשאלה מה לעשות עם שוכרים המפסיקים לשלם שכר דירה, שוכרים שמסתיים חוזה השכירות שלהם ואינם מוכנים לצאת מהדירה וכיו"ב מרעין בישין.
 
השאלה בפניה עומדים בעלי דירות כאלו הינה מה לעשות? לעיתים מהווה אותה הכנסה מדמי השכירות כל הכנסתם של אותם בעלי דירות ובמקרים רבים, היא מהווה חלק ניכר ממנה.  כך שאי קבלתם מהווה פגיעה קשה ביכולתם להתקיים.

פעמים רבות אנחנו נשאלים האם ניתן לנקוט בהליכים עצמיים לפינוי השוכר או לנתק
את החשמל או המים ועל ידי כך לגרום לו לעזוב את הדירה. לצערנו – התשובה לכך הינה שלילית. בתי המשפט אינם מתירים עשיית דין עצמית, אלא במקרים יוצאי דופן. החשש של בתי המשפט מערעור הסדר הציבורי על ידי נטילת החוק לידיים גובר על הזכות להגנה על הקניין של אותם בעלי דירות.

האפשרות לעשיית דין עצמית קבועה בסעיף 18 לחוק המקרקעין, כדלקמן:

"(א) המחזיק במקרקעין כדין רשאי להשתמש בכוח במידה סבירה כדי למנוע הסגת גבולו או שלילת שליטתו בהם שלא כדין.
(ב) תפס אדם את המקרקעין שלא כדין רשאי המחזיק בהם כדין, תוך שלושים ימים מיום ה
תפיסה, להשתמש בכוח במידה סבירה כדי להוציאו מהם",

נזכיר, כי הוראות סעיפים 19 ו-20 לחוק המקרקעין קובעות, בין השאר, שמי שמוציא מקרקעין מידי המחזיק שלא כאמור בסעיף 18(ב) חייב להחזירם למחזיק, וכי אין בהוראות סעיפים 16-19 לגרוע מזכות לפיצויים או מכל תרופה אחרת או סעד אחר על פי דין. כן נציין כי הוראת סעיף 18 מגנה על מי שמחזיק במקרקעין, בין אם הוא הבעלים ובין אם לאו.

בית המשפט העליון התייחס לסעיף 18 הנ"ל בבג"ץ 10302 טל בניה והשקעות קרני שומרון נ' שר הביטחון (2008) וכך קבע:

"הוראות אלו בדין נועדו להגנה על החזקה ב
מקרקעין, שנועד לה מקום מרכזי בדיני הקנין. החזקה היא, על פי רוב, מאפיין של זכות הבעלות, אולם המשפט נותן לה הגנה מיוחדת גם כאשר מקורה אינו בהכרח בזכות בעלות, אלא במצב עובדתי בשטח... מקור ההגנה נעוץ בראש וראשונה בצורך להגן על המצב הקיים בשטח כחלק מחובת השמירה על השלום ועל הסדר הציבורי, ולמנוע פתרון מחלוקות בין אדם לאדם ביחס לנכס מקרקעין בכוח הזרוע. ..
....אף שדרך המלך להתמודדות בין בעל זכות בקרקע לבין מסיג גבול היא בערכאות המשפט, נותן הדין לגיטימציה לעשיית דין עצמית בידי מחזיק כדין, כדי להגן על חזקתו מפני מי שמתנכל לה, בכפוף לקיום תנאים מוגדרים. בכך מושג האיזון בין האינטרס הציבורי, השולל דרך כלל עשיית דין עצמית העלולה לפגוע בסדר הציבורי, לבין ההכרה בצורך לתת הגנה מוגדרת למחזיק כדין במקרקעין בדרך של מתן אפשרות פעולה מיידית כלפי פולשים המאיימים לגזול את רכושו או לפי אלה שכבר נשלו אותו מהקרקע."

האם , אם כן, ניתן להחיל את העקרון הגלום בסעיף 18 לחוק המקרקעין במקרה בו תם הסכם השכירות והשוכר אינו מפנה את הנכס?  

בבג"ץ
סלים אבו מדיגם נ' מנהל מקרקעי ישראל (2007) נקבע:

"ההיתר לנקוט בדרך של עשיית דין עצמי לסילוק פולש לפ
י סעיף 18 מוגבל למי שהחזיק בפועל וכדין בקרקע ונושל מחזקתו. מחזיק שלא כדין בקרקע ואף מי שזכאי להחזיק בקרקע אך לא החזיק בה בפועל, אינו רשאי לעשות דין לעצמו, על פי הסעיף, כדי להחזיר אליו את החזקה, אלא עליו לפנות לערכאות משפטיות לקבלת סעד..."

התשובה היא שלילית - בית המשפט אינו מתיר עשיית דין עצמית במקרים בהם שוכר אינו מפנה את המושכר, לאחר תום תקופת השכירות, וזאת מהטעם שלא ניתן להחיל על כך את סעיף 18 לחוק המקרקעין.

האם יכול משכיר למצוא פתרון חוזי לכך? האם ניתן לקבוע בהסכם כי יתווסף סעד עשיית דין עצמית, אשר אינו נכלל בחוק המקרקעין, ומכוחה של הוראה חוזית זו, יותר למשכיר לפנות בכוח את המושכר גם אם לא מתמלאים התנאים לכך על פי החוק?

גם כאן התשובה היא שלילית.

אין לגבי ענ
ין זה פסיקה של בית המשפט העליון, אך ישנן התיחסויות לכך בבתי המשפט האחרים.
לאחרונה (מאי 2010), קבעה כב' הש' אברהמי בפסק דין בת"א 34929(ת"א)
פוטוטק (2002) בע"מ נ' גרוס ובניו בע"מ   כי:"בשים לב לאינטרסים ולשיקולים שנסקרו בהרבה בפסיקת בתי המשפט בענין עשיית דין עצמית. אני מוצאת כי אין להכיר בתוקפה של הוראה חוזית המתירה לכאורה עשיית דין עצמית מעבר להוראות החוק."

המשיך קו זה כב' הש' מרדכי בן חיים בת.א. (ת"א) 15723-08 טפטה טנגוט תמר ואח' נ' רומנו מנחם. (יולי 2010) אשר פסק לטובת שוכרים, אשר הוצאו מהדירה תוך עשיית דין עצמית על ידי המשכיר וחפציהם נזרקו בחצר, הוצאות בגין נזקיהם וכן 20,000 (!) הוצאות בגין עוגמת נפש וזאת למרות שקבע כי  דרישת הפינוי של המשכיר היתה מוצדקת וכדין. בית המשפט קבע כי המשכיר לא היה רשאי את החוק לידיו ולעשות שימוש בסעד עצמי והיה עליו לפנות לבית המשפט.

הנה כי כן, ניתן לראות כי בית המשפט אינו מתיר עשיית דין עצמי אלא במקרים נדירים אשר אינם חלים על שוכר הממשיך לשבת במושכר לאחר תום תקופת ההסכם או שוכר המפסיק לשלם דמי שכירות.
המשכיר גם לא יכול להישען על סעיף בהסכם המתיר לו פינוי כאמור או ניתוק המושכר
מחשמל ו/או מים בהיותם התניה על סעיף 18 לחוק המקרקעין, שככל הנראה אינה כדין.

מה אם כן על  המשכיר לעשות? – על המשכיר להגיש תביעת פינוי לבית המשפט בהסתמך על תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס' 2) התשס"ט 2008 הקובעות פרוצדורה לניהול מקוצר של תביעה לפינוי מושכר. לאחר שיתקבל פסק הדין עליו לפנות להוצאה לפועל לצורך הוצאת השוכר.  לאחר שיתגבשו כל הנזקים, יכול המשכיר לתבוע את נזקיו מהשוכר בתביעה נפרדת.

הח"מ סבורה כי תיקון מס' 2 האמור, על אף שהיה מהלך מבורך וקיצר את ההליכים להוצאת שוכר מדירה לתקופה נראית לעין, עדיין אינו מ
ספיק, שכן עדיין עומדת בפני המשכיר דרך ארוכה ויקרה  עד להוצאת השוכר מהדירה. ובדרך לכך הוא סופג נזקים ישירים ועקיפים גם יחד.  נזקים שלא תמיד אותו משכיר מסוגל לעמוד בהם.

התוצאה  הינה כי על המחוקק ועל בית המשפט גם יחד להמשיך ולסייע למשכיר ולקצר ככל שניתן את מ
שך הזמן לניהול ההליכים המשפטיים לפינוי שוכר מדירה. כך למשל, ניתן לקבוע כי הליכים לפינוי שוכר מדירה ימשכו גם במועד פגרת בתי המשפט. או כי אם אין לשוכר הגנה אמיתית יקבע בית המשפט ערבות שיהיה עליו להפקיד כתנאי להמשך ההליכים ואם ערבות כזו לא תופקד, ינתן נגדו פסק דין על בסיס כתבי הטענות. כמו כן ניתן לקצר את זמן ההזהרה בהוצאה לפועל מ-30 ימים לשבוע בלבד או לגבי מי שניהל דיון בבית המשפט ופסק הדין ניתן שלא בהעדרו, יתכן ואין בכלל להתיר משלוח אזהרה, אלא המשכיר יוכל לפנות מיידית להוצאה לפועל בפתיחת הליכי הפינוי, ללא צורך במשלוח אזהרה.

כך או כך, המצב הקיים בפועל אינו ראוי ואינו תקין ומאחר ובתי המשפט אינם מאשרים סעד עצמי עליהם לתת למשכירים חלופה של סעד מהיר ואפקטיבי באמצעות בית המשפט עצמו.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד איריס בודנהיימר
טיפים ממשרד:  עו"ד איריס בודנהיימר
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד איריס בודנהיימר
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark