עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: היבטי ביטוח לאומי בהקצאת אופציות לעובדים
מידע משפטי בנושאים: דיני עבודה - תכנון מס - השתכרות - טובת הנאה - משפט מסחרי - חברות
 
 עורך דין מאורי עמפלי

  מאת: עו"ד ורו"ח מאורי עמפלי
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:
מיסוי בינלאומי
עבירות מס
דיני עבודה
מס הכנסה
דיני מיסים
היבטי ביטוח לאומי בהקצאת אופציות לעובדים
מאת: עו"ד ורו"ח מאורי עמפלי

הקצאת אופציות לעובדים מעוררת ככלל היבטי מס שמקורם בסעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א- 1961 (להלן: "הפקודה"), אשר קובע, כי להכנסת עבודה תיחשב  כל "השתכרות או ריווח מהעבודה; כל טובת הנאה או קצובה שניתנו לעובד ממעבידו.....".

כלומר, גם הקצאת אופציות לעובד למניות החברה במחיר מימוש הנמוך משוויין הכלכלי של מניות החברה,  הינה בגדר טובת הנאה החייבת במס כהכנסת עבודה לפי סעיף 2(2) לפקודה.

ככלל ניתן לחשוב על שלושה מועדים שונים למיסוי ה
טבה מאופציות בידי עובד. המועד הראשון: מועד הקצאת האופציות; המועד השני: מועד מימוש האופציה למניה; המועד השלישי: מועד מכירת המניה. מיסוי העובד בגין ההטבה בשני המועדים הראשונים יחייב את העובד "להביא כסף מהבית", או למכור חלק מהמניות, לשם מימון תשלום המס.

על
מנת לאפשר לעובד דחיית מס ולמנוע בעדו את הצורך "להביא כסף מהבית" בעת קבלת האופציות, מעוגנים בפקודה הסדרים ספציפיים, אשר דוחים ככלל את מועד אירוע המס למועד מכירת המניות על ידי העובד.

סעיף 102 לפקודה בנוסחו עובר לתיקון 132 לפקודה (להלן: "סעיף 102 ישן"), קבע, כי הכנסתו של עובד מהקצאת אופציות תהא פטורה ממס במועד ההקצאה ובמועד מימוש האופציה למנייה, ובלבד שהאופציות יופקדו בידי נאמן לתקופת החזקה של שנתיים לפחות והכל בכפוף לקיומה של תוכנית אופציות ( Option Plan) ולתנאים נוספים שפורטו במסגרת הסעיף ובכללים שהותקנו מכוחו.

סעיף 102 לפקודה בנוסחו לאחר תיקון 132 לפקודה (להלן: "סעיף 102 חדש") על מכלול הוראותיו, מאפשר, ככלל, לחברה המעבידה לבחור בין שני מסלולי מיסוי: מסלול הכנסת עבודה ומסלול רווח הון. בשני המסלולים מתחייב העובד במס רק במועד המימוש, קרי במועד העברת המניה מהנאמן לעובד או במועד מכירת המניה לצד ג' (על ידי הנאמן), לפי המוקדם מביניהם, ובלבד שהאופציות הופקדו בידי נאמן והתקיימו תנאים נוספים המפורטים במסגרת הסעיף.

לצד היבטי מס הכנסה, הקצאת אופציות לעובדים עלולה לגרום לחבות בדמי ביטוח לאומי ובדמי ביטוח בריאות (להל
ן: "דמי ביטוח לאומי"). סעיף 344 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה- 1995 (להלן: "חוק הביטוח הלאומי"), קובע כי דמי ביטוח ישתלמו בגין הכנסה המסווגת כהכנסת עבודה בסעיף 2(2) לפקודה.

מנגד, ריווח הון אינו מקים חבות בדמי ביטוח לאומי.

בפסק הדין בעניין ע"א
6161/05 פקיד שומה תל אביב 3 נ' חגי כץ ואח' נידונה בין היתר, שאלת סיווג ההכנסה המתקבלת בידי עובד ממכירת מניות של חברה תושבת חוץ, שמקורן באופציות שהוקצו לפי סעיף 102 ישן. דהיינו, האם מדובר בהכנסת עבודה או שמא בהכנסה הונית. בית המשפט העליון הכריע, כי מדובר בהכנסה הונית.

צא ולמד, אפוא, כי רווח שמקורו ממימוש אופציות במסגרת סעיף 102 ישן או במסגרת סעיף 102 חדש במסלול רווח הון נחשב כרווח הון ואינו מקים חבות בדמי ביטוח לאומי. לעומת זאת, רווח ממימוש אופציות שמקורו במקרים המפורטים להלן, יקים חבות בדמי ביטוח לאומי:
  1. (1)הקצאת אופציות לפי סעיף 3(ט) לפקודה;
  2. (2)הקצאת אופציות לפי סעיף 102 חדש-מסלול הכנסת עבודה;
  3. (3)הקצאה שאינה באמצעות נאמן לפי סעיף 102 חדש (סעיף 102(ג) לפקודה);
  4. (4)הפרה של תקופת החסימה לפי סעיף 102 חדש (סעיף 102(ב)(4) לפקודה);
  5. (5)הפרה של תקופת החסימה לפי סעיף 102 ישן (ככל שרלוונטי).
בתקופה האחרונה ניתנו שלושה פסקי דין אשר עסקו בסוגיה זו.

בפסק הדין בעניין בל (ת"א) 4961/02
שרון טופז נ' המוסד לביטוח לאומי (2007) (להלן: "עניין טופז") עלתה שאלת מועד חבות התשלום בביטוח לאומי של שני עובדים, אשר קיבלו מהחברה המעבידה אופציות לפי סעיף 3(ט) לפקודה, לרכישת מניות החברה. מניות החברה נסחרו בבורסת הנאסד"ק בארצות הברית. בהסכם האופציות בין החברה לבין העובדים נקבע מנגנון Vesting לפיו האופציות ניתנות למימוש, בהתאם לתקופת הבשלה. חלק מן האופציות הנ"ל הפך להיות בשל (vested) בסוף שנת 2001. בפועל מימשו העובדים אופציות אלו  בסוף שנת 2001 ובתחילת שנת 2002.

המוסד לביטוח לאומי, טען, כי יש לחייב בביטוח לאומי את מלוא האופציות שהובשלו לראשונה בשנת 2001, וזאת על אף שחלקן מומש כאמור למניות הח
ברה רק בשנת 2002. הביטוח הלאומי, סמך טענתו על פסיקת בית המשפט העליון בע"א 7043/99 פקיד שומה כפר סבא נ' יאיר דר, שם נקבע ביחס להקצאת אופציות לפי סעיף 3(ט) לפקודה, כי יש להבחין בין אופציות סחירות הממוסות כבר במועד ההקצאה, לבין אופציות שאינן סחירות, הממוסות רק במועד המימוש של האופציות למנייה.

בעניין
טופז המוסד לביטוח לאומי, טען בהתאמה, כי משחלפה תקופת ההבשלה הראשונה, הפכו האופציות לסחירות.  

בית הדין האזורי לעבודה אימץ את עמדתו זו של המוסד לביטוח לאומי, וקבע, כי לצורך שאלת החבות במס הכנסה וביטוח לאומי אין מ
שמעות למועד בו מומשו האופציות בפועל, אלא למועד בו הפכו סחירות וניתנות למימוש.

בערעור שהוגש לבית הדין הארצי לעבודה (עב"ל 574/07) הגיעו הצדדים לערעור להודעה משותפת, אשר קיבלה תוקף של פסק דין ובמסגרתה נאמר, כי מועד החיוב יהיה רק במועד מימוש האופציות למניות ולא במועד ההבשלה. כלומר, הלכה למעשה הערעור התקבל. יצוין, כי המוסד לביטוח לאומי ניצל את הבמה שניתנה לו והבהיר, בין היתר, באותה הודעה, כי קביעת עיתוי החיוב במועד המימוש תישמר רק לגבי אופציות שהוקצו לפי סעיף 3(ט) עובר לתיקון 132 לפקודה ואך ורק לגבי אופציות שמומשו בתקופת יחסי העובד מעביד.

בפסק הדין בעניין ב"ל (ירושלים) 10134/06 בנק מזרחי ואח נ' ביטוח לאומי סניף ירושלים (2008) (להלן: "עניין בנק מזרחי"), שניתן עוד טרם החלטתו של בית המשפט העליון בעניין חגי כץ, נדרש בית הדין לשאלת מהותה וסיווגה של הכנסת עובדי הבנק, מהקצאת מניות של הבנק במחיר הנמוך מערכם בשוק, וזאת כחלק מהליך הפרטה שעבר הבנק. המניות הופקדו בידי נאמן לתקופה של כ-36 חודשים. עובר למועד ההקצאה, נתנה נציבות מס הכנסה אישור ביחס לתכנית להצעת המכר של מניות הבנק לעובדים.

בית הדין האזורי לעבודה קבע, כי ה
כנסת עובדי הבנק מההטבה שניתנה להם במסגרת הקצאת מניות הבנק, אינה הכנסת עבודה כטענת הביטוח הלאומי, כי אם רווח הון. בית הדין נימק את החלטתו בדמיון הקיים בין מנגנון הקצאת המניות לעובדי הבנק לבין סעיף 102 ישן ולאור פסק הדין המחוזי בעניין חגי כץ, שקבע בדומה לפסיקת בית המשפט העליון, שהרווח שמקורו במניות/אופציות שהוקצו מכוח סעיף 102 ישן, יסווג כרווח הון.

לסיכום, הקצאת אופציות לפי מתווה סעיף 102 חדש במסלול רווח הון או לפי סעיף 102 ישן אינה מקימה ככלל חבות בדמי ביטוח לאומי. לעומת זאת, הקצאה של אופציות, שאינה עומדת
בתנאים של המסלולים הנ"ל עלולה ליצור חבות בדמי ביטוח לאומי ולהקטין את ההכנסה נטו של העובד ממימוש האופציות בסכומים ניכרים (עד לסכום מקסימאלי של כמאה וחמש עשרה אלף ש"ח, בהתאם לשיעורי דמי הביטוח הלאומי ולתקרת תשלום דמי הביטוח הלאומי הנכונים למועד רשימה זו).   


הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד ורו"ח מאורי עמפלי
טיפים ממשרד:  עו"ד ורו"ח מאורי עמפלי
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד ורו"ח מאורי עמפלי
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark