עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: תביעה נגזרת - פתרון יעיל למימוש זכויות החברה ולטובתה
מידע משפטי בנושאים: דיני חברות - ליטיגציה מסחרית - תביעה נגזרת - חוק החברות - חברה בע"מ - בעלי מניות - עושק המיעוט - טובת החרה - תביעה בשם החברה - תום לב
 
 עורכת דין איריס בודנהיימר

  מאת: עו"ד איריס בודנהיימר
תביעה נגזרת  - פתרון יעיל  למימוש זכויות החברה ולטובתה
מאת: עו"ד איריס בודנהיימר

תביעה נגזרת הינה מנגנון יציר הפסיקה אשר עוגן בשנת 1999 בחוק החברות. הליך התביעה הנגזרת הוא הליך יוצא דופן הן מבחינת דיני החברות והן מבחינת הליכי בית המשפט, שכן בהליך זה מתאפשר לבעל מניות או לדירקטור בחברה להגיש תביעה שלא בשמו או בשל פגיעה אישית בו אלא מכוח עילת תביעה של החברה עצמה. ייחודה של התביעה הנגזרת הוא בכך שהתובע מפעיל את כוח התביעה של החברה במקרים בהן החברה אינה עושה זאת.  (לעומת הפעלת כוחו שלו).

עצם הגשת התביעה הנגזרת מהווה חריג לעקרון היסוד של דיני החברות המפריד בין בעלי המניות לחברה עצמה ולהחלטותיה לפיכך על מנת להגיש תביעה נגזרת יש צורך באישורו המוקדם של בית המשפט.  

התנאים להגשת תביעה נגזרת ואישורה על ידי בית המשפט נקבעו בהוראת סעיפים 194-206 לחוק החברות כאשר על פי החוק נקבע כי על מנת שתביעה תוכר כתביעה נגזרת על בית המשפט לבחון התקיימותם של שורה של תנאים דיוניים ומהותיים.

במסגרת התנאים הדיוניים, המפורטים בסעיפים 194-197 לחוק החברות, על המבקש להגיש תביעה נגזרת, לפנות בכתב לחברה  ולדרוש ממנה למצות את זכויותיה בדרך של הגשת תובענה.  על החברה להודיע לתובע על הדרך שנקטה בכתב בתוך 45 ימים מיום קבלת הדרישה. התובע, יהיה רשאי להגיש תביעה נגזרת (באישור בית המשפט) בכל אחד מהמקרים הבאים –
החברה לא השיבה לפניה בכתב, החברה הודיע כי תגיש תביעה אך לא הגישה תביעה תוך 75 מיום ההודעה או החברה דחתה את הדרישה.

בסעיף 198 (א) לחוק החברות נקבעו התנאים המהותיים להגשת תביעה נגזרת:"תביעה נגזרת טעונה אישור בית המשפט והוא יאשרה ם שוכנע כי לכאורה התביעה וניהולה הן לטובת החברה וכי התובע אינו פועל בחוסר תום לב".  

התנאי הראשון- על התובע לשכנע את בית המשפט כי התביעה וניהולה הן לטובת החברה

מדוע על התובע לשכנע את בית המשפט כי התביעה וניהולה הן לטובת החברה? כיוון שלעיתים מתבלבלות היוצרות אצל מגישי התביעה הנגזרת ולעיתים לא מדובר בתביעה בשם החברה אלא בתביעה אישית של התובע במסגרת היחסים שבין בעלי המניות בחברה או בתביעה למניעת קפוח "המתחפשת" לתביעה נגזרת.

בת"א 1140-04 בש"א 2818/04 יגאל דרור נ' סלטי משני (1997) בע"מ קבעה כב' הש' ענת ברון כדלקמן:"לנוכח מאפייניה היחודיים של התביעה הנגזרת, ההלכה הנוהגת מקדמת דנא קבעה כי הנטל רובץ לפתחו של מי שמבקש לתבוע בשם חברה בתביעה נגזרת, להוכיח לכאורה כי הופרה זכות של החברה וכי נתקיימו תנאים המצדיקים שהוא "יריב את ריבה, (ראו מגן וקשת שם בעמ' 326) בתוך כך, שומה על בית המשפט לבחון כל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו ובהתאם למבחן של צדק שהוא מבחן רחב עד מאוד:
"אין אלא לשוב לדברי מ"מ הנשיא (כתוארו אז) י. זוסמן בע"מ 180/75 הנ"ל לפיו רשאי בית המשפט לשקול כל עניין ועניין הבא לפניו בגדר תביעה נגזרת, על פי נסיבותיו ולקבוע אם טעמים של צדק מחייבים סטיה מכלל הישות המשפטית הנפרדת של תאגיד או לא ולשם כך אין צורך לסווג עניינים בקטגוריות מסוימות (ע"א 216/84 באומהקר נ' בנק לאומי לישראל בע"מ פ"ד מ' 414,416-417 (1986)).
כך נקבע, כי בית המשפט לא יאפשר הגשת תביעה נגזרת על ידי בעל מניה אלא לאחר שישקול זה לעומת זה, את המטרה הרצויה של הגנת החברה בפני מנהליה מחד גיסא, ואת החשש שבעל המניות מנסה לסחוט למען טובתו האישית על חשבון החברה מאידך גיסא" (ע"א 52/79 סולימני נ' בראונר פ"ד ל"ה (3) 617,624-625 (1980)).

התנאי השניכי התובע אינו פועל בחוסר תום לב.

בת"א 1777-08  
און תבור נ' אקטיבפוינט בע"מ (פורסם בדינים  29.6.2010) סקרה כב' הש' ד"ר מיכל אגמון גונן את התנאים להגשת תביעה נגזרת וקבעה לענין תום הלב כי:"תום לבו של המבקש עומד כשיקול מרכזי בבקשה לאישור התביעה הנגזרת. זאת לאור העובדה כי מדובר בחריג לכלל לפיו בעלי המניות אינם מתערבים בניהול החברה ולאור החשש כי יעשה שימוש בכלי זה על ידי הבעלי המניות כדי לנצל או לקדם אינטרסים אישיים שלהם על חשבון החברה, נושאי המשרה או בעלי המניות האחרים".
בתביעה הספציפית הזו דחתה הש' את הבקשה וקבעה  כי התובע
:"לא עמד בנטל להראות כי הינו תם לב ומבקש לקדם את האינטרסים של החברה, מהטעמים שפורטו בפסק הדין, וביניהם כי מטרתו של התובע היתה בראש וראשונה לפגוע בחברה ובבעלי מניותיה".

נציין, כי
רוב הבקשות להגשת תביעה נגזרת נגד חברה נדחות ובכך גם נדחות התביעות עצמן. בד"כ נדחות הבקשות בשל כך שלא מדובר בהגשת תביעה נגזרת "אמיתית" (היינו מבקש התביעה מבקש לריב את ריבה של החברה) אלא בסכסוכים בין בעלי מניות הנחזים לפחות בעיני מגישיהם, להיות תביעה בשמה של החברה. חשוב להדגיש, כי סכסוכים בין בעלי מניות ואפילו קיפוח בעלי מניות המיעוט, אינם יכולים להוות בסיס להגשת תביעה "בשם החברה". כדי שתביעה תהיה באמת בשמה של החברה, על התובע להוכיח (לפחות לכאורה בשלב הראשון) כי נפגעה זכותה של החברה. (להפריד מזכותו האישית שלו).

מיעוטן של  התביעות המוגשות כתביעה נגזרת מאושרות גם כתביעה נגזרת.

לאחרונה קיבל כב' הש' מגן אלטוביה בת"א (ת"א) 1804/04
פרופ' אברהם זקס וישראל מאירי נ' ידידים הולדינג וניהול (1984) בע"מ ואח' (פורסם בדינים 29.7.2010) את התביעה ואישר את החלק שנתבע בשם החברה ובעבורה כתביעה נגזרת. כב' הש' אלטוביה קבע כי :"די באמור עד כאן כדי לשכנעי כי לכאורה בשנת 1995 היתה לחברה הזדמנות עסקית להקים קרן פנסיה חדשה כקרן המשך וחברת ניהול חדשה ולהנות מהטבות כלכליות וארגוניות מכוח ניהול הקרן הותיקה ומהרווח שהיה צומח לה מניהול קרן פנסיה החדשה ו/או ממכירת שירותי ניהול לחברת הניהול החדש. .. בהתחשב בנסיבות שפורטו לעיל ומשפעלו מנהלי החברה להקמת הקרן החדשה שלא באמצעות ו/או בקשר עם החברה פעלו לכאורה בניגוד לטובת החברה ובכך הפרו לכאורה את חובות האמון והזהירות בהם הם חבים כלפי החברה. לפיכך נראה כי הגשת התביעה הנגזרת היא לטובת החברה...."
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד איריס בודנהיימר
טיפים ממשרד:  עו"ד איריס בודנהיימר
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד איריס בודנהיימר
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark