עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: חברת הביטוח לא משלמת? יש מה לעשות!
מידע משפטי בנושאים: דיני ביטוח - דיני צרכנות - נזיקין - נזק - פיצויים - תגמולי ביטוח - מבטח - תביעה - כיסוי ביטוחי - החרגה - חוזה הביטוח
 
עורך דין גלעד רמתי

  מאת: עו"ד גלעד רמתי
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:

דיני צרכנות
דיני נזיקין
תאונות תלמידים
תביעות קטנות
דיני ביטוח
חברת הביטוח לא משלמת? יש מה לעשות!
מאת: עו"ד גלעד רמתי

ארגז כלים להתמודדות מול חברות הביטוח

רבים מאיתנו מבוטחים בחברות הביטוח בביטוחים שונים, כגון: ביטוחי חיים, רכב,  עסק, אחריות מקצועית ועוד.

בעת קרות הנזק אנו נאלצים לפנות לחברת הביטוח על מנת שזו תשפה אותנו.
בחלק מהמקרים, חברות הביטוח דוחות את דרישת המבוטח לשיפוי ומשאירות אותו חשוף לבדו להתמודד עם עלויות הנזק וזאת לאחר ששילם פרמיה כפי שנדרש לעשות.

לחברות הביטוח יש טקטיקות שונות לדחות את תביעת המבוטח בין אם בניסיון ליתן פרשנויות יצירתיות לחריגים בפוליסה כך שיחריגו את תביעת המבוטח ובין אם מדובר בהטלת אשמה על המבוטח עצמו תוך טענות שונות ומשונות.

המחוקק היה מודע לכוחן הרב של חברות הביטוח ועל מנת לאזן את יחסי הכוחות מבטחת- מבוטח חוקק את חוק חוזה הביטוח התשמ"א- 1981 שהינו חוק צרכני במהותו.

בנוסף, המפקח על שוק ההון, ביטוח וחסכון שבמשרד האוצר ("המפקח על הביטוח") שנמצא "בשטח" ומגיב בזמן אמת לתלונות המבוטחים על חברות הביטוח מעדכן לעתים תכופות הנחיות וחוזרים על מנת לאזן ולשפר את מאזן הכוחות לטובת המבוטחים.

לעתים קרובות חברות הביטוח מנצלות את אי ידיעת המבוטח בנוגע לזכויותיו בהתאם להוראות החוק והנחיות הפיקוח על הביטוח ודוחות את דרישת המבוטח לשיפוי
ללא כל הצדקה.

חשוב לדעת שגם אם חברת הביטוח מתכחשת לכיסוי הביטוחי ולא מוכנה לשלם לכם את תגמולי הביטוח, לכם כצרכנים יש את הכוח לשנות מאזן זה באמצעות ידיעת סעיפי חוק והנחיות שיסייעו לכם בהתמודדות מול חברות הביטוח.

להלן יובאו דוגמאות מהוראות חוק חוזה הביטוח והנחיות הפיקוח על הביטוח המשנות את יחסי הכוחות לטובת המבוטח על מנת לסייע לכם המבוטחים לקבל את תגמולי הביטוח מחברת הביטוח:

המקרה: אי המצאת הפוליסה המלאה למבוטח
הסנקציה כלפי המבטח: המבטח אינו רשאי לדחות כיסוי בהסתמך על חריגי הפוליסה

סמוך לאחר עשיית הביטוח שולחות חברות הביטוח למבוטח את דף "הרשימה" שמציין את פרטיו האישיים של המבוטח, תיאור כללי של הכיסוי הביטוחי, גובה הפרמיה ותנאים מיוחדים למבוטח. אולם, במספר רב של מקרים חברות הביטוח אינן שולחות למבוטח את הפוליסה המלאה (המכונה ג'קט) שכוללת בתוכה פירוט מלוא הכיסוי הביטוחי על תנאיו וסייגיו.
          
בחוזר ביטוח כללי 1997/5 מיום 9.12.1997 שהופץ על ידי אגף שוק ההון במשרד האוצר בנוגע לאי המצאת  
הפוליסה ותנאי הפוליסה (ה"רשימה") למבוטחים צוין כי במקרים שהמבוטח לא מקבל את הפוליסה המבטח לא יכול להסתמך על חריגים או תנאים בפוליסה בהתאם לסעיף 3 לחוק חוזה הביטוח.   

תשומת הלב כי מדובר בסנקציה קשה המוטלת על חברת הביטוח. ייתכן מקרה שבו מקרה הביטוח כלל לא מכוסה בשל חריג כלשהו, אולם בשל "פגם טכני" (שלמעשה מהווה פגם מהותי ביותר) של אי המצאת הפוליסה החריג "יימחק" ולמבוטח יוענק כיסוי ביטוחי.


המקרה: חריג בפוליסה שאינו צמוד לנושא שבו מדובר או שאינו מודגש בהבלטה מיוחדת
הסנקציה כלפי המבטח: המבטח אינו זכאי לדחות את הכיסוי הביטוחי בהסתמך על אותו חריג

סעיף 3 לחוק חוזה הביטוח קובע כי:

"תנאי או סייג לחבות המבטח או להיקפה יפורטו בפוליסה בסמוך לנושא שהם נוגעים לו, או יצויינו בה בהבלטה מיוחדת; תנאי או סייג שלא נתקיימה בהם הוראה זו, אין המבטח זכאי להסתמך עליהם."

מטרת המחוקק בסעיף זה הינה שהמבוטח יהא מודע היטב לחריגי הפוליסה על מנת שיוכל לכלכל את צעדיו ולהחליט האם חוזה הביטוח מתאים לצרכיו ועל מנת שיידע מתי ובאיזה מצבים לא יהיה למבוטח כיסוי ביטוחי.

המשמעות המעשית של סעיף זה היא שבמידה והחריג לא מופיע בסמוך לנושא שבו הוא עוסק או לא מודגש בהבלטה בולטת משאר הטקסט בפוליסה, המבטח לא יוכל להסתמך על החריג בפוליסה ואנו למעשה "מוחקים" את החריג בפוליסה כאילו שלא הופיע בה מעולם.

לפיכך, במידה וחברת הביטוח דחתה את הכיסוי הביטוחי עקב חריג כלשהו מומלץ לבדוק היטב האם החריג הופיע בסמוך לנושא שאליו הוא נוגע או שהחריג היה מודגש ומובלט. במידה והתשובה הינה שלילית בשני המקרים אזי חברת הביטוח דחתה את הכיסוי הביטוחי ללא כל הצדקה.

המקרה: המבטחת דחתה כיסוי ביטוחי ולא פירטה את כל נימוקי הדחייה
הסנקציה כלפי המבטח: המבטחת אינה רשאית להוסיף בעתיד טענות נוספות ואף לא בהליך המשפטי

כאשר חברת ביטוח דוחה כיסוי ביטוחי עליה לנמק מהי הסיבה שבגינה נדחה הכיסוי הביטוחי, למשל: המבוטח לא עמד בתנאי המיגון, המבוטח לא ענה במדויק על השאלון בטרם עשיית הביטוח וכו'...

הוראות הפיקוח על הביטוח משנים
1998 ו- 2002 קובעות כי כאשר נדחית תביעתו של מבוטח, על המבטחת לפרט את כל נימוקי הדחייה לתביעת המבוטח בהזדמנות הראשונה שיש לה ואם לא עשתה כן לא תוכל המבטחת להעלות, במועד מאוחר יותר נימוק נוסף לדחייה, אותו יכלה לטעון בהזדמנות הראשונה (אלא אם כן מדובר בעובדות או נסיבות שנוצרו לאחר אותו מועד או באם לא היה ביכולתה של חברת הביטוח לדעת עליהם).

הפועל היוצא של הנחיות המפקח על הביטוח הוא שמכתב דחיית הכיסוי הביטוחי ששלחה חברת הביטוח למבוטח הינו למעשה "כתב ההגנה" שלה וחברת הביטוח "נעולה" לגרסתה כפי שציינה במכתבה הראשון למבוטח ולא תוכל בהמשך (אפילו בבית משפט!!!) לטעון טענות שונות מאלו שטענה במכתבה  הראשוני.


המקרה: חידשנו את הפוליסה (לרכב, בית, בית עסק) לשנה נוספת וחברת הביטוח ביקשה שנוסיף מיגונים מבלי שהודיעה לנו על הצורך בהוספתם בכתב ומבלי שוידאה שאכן הוספנו את המיגונים
הסנקציה כלפי המבטח: בקרות מקרה הביטוח יראו בשינוי כמי שלא הוסכם על ידי המבוטח ודרישת המבטח לתוספת המיגון לא תחול

גם במקרה זה, הטיל המפקח על הביטוח סנקציה חמורה על חברות הביטוח שלא התריעו כראוי על המבוטח לבצע תוספות ושינויים במיגונים בעת חידוש הביטוח וקבע כי "מבטח שלא יעמיד מפורשות את המבוטחים אודות השינוי המהותי ולא יתריע עליו בנפרד ובגלוי, ייחשב כמי שלא נהג בתום לב ובדרך מקובלת, ולא נראה בכך שינוי החוזה המקורי שנעשה על דעת שני הצדדים".

בתי המשפט החמירו וקבעו כי חברת הביטוח צריכה לוודא באופן אקטיבי שהמבוטח מילא אחר תניות מיגון שלא נזכרו בפוליסות קודמות וזאת בטרם חידוש הפוליסה וחברות הביטוח שלא יעשו כן יאלצו לפצות את המבוטח אף אם תנאי המיגון הנוסף לא בוצע (ת.א (י-ם) 13296/06 ראובן נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ).

המקרה: הגשנו דרישה לקבלת תגמולי הביטוח אך חברת הביטוח מעכבת את תשובתה
הסנקציה כלפי המבטח: תוספת של הצמדה וריבית לתגמולי הביטוח

במקרים רבים חברת הביטוח "לוקחת את הזמן" ומשתהה זמן רב לאחר שהגשנו את התביעה לקבלת תגמולי הביטוח. לפיכך, המחוקק קצב בזמן את המועד שבו חברת הביטוח צריכה להשיב לתביעת המבוטח.

סעיף 27 לחוק חוזה הביטוח קובע כי תגמולי הביטוח ישולמו
תוך 30 ימים מיום שהיו בידי המבטח המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותו. סעיף 28(א) לחוק חוזה הביטוח קובע כי על תגמולי הביטוח יתווספו הפרשי הצמדה וריבית מתום 30 יום ממסירת התביעה למבטחת. סעיף 28א מרחיק לכת וקובע ריבית עונשית על מבטח שלא שילם את תגמולי הביטוח תוך חוסר תום לב.

לסיכום

במקרים רבים חברות הביטוח דוחות כיסוי ביטוחי ללא כל הצדקה בניסיון להתעשר על גבו של המבוטח. יחד עם זאת, למבוטח ישנם כלים רבים (שחלקם תוארו לעיל) על מנת להתמודד מול חברות הביטוח ולקבל את תגמולי הביטוח המגיעים לו.

והכי חשוב-  עמדו על זכויותיכם ואל תוותרו על תגמולי הביטוח המגיעים לכם.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד גלעד רמתי
טיפים ממשרד:  עו"ד גלעד רמתי
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד גלעד רמתי
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark