עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: אופציות לעובדים - סקירת החלטות מיסוי חדשות
מידע משפטי בנושאים: דיני עבודה - דיני מיסים - אופציות לעובדים - מיסוי - הכנסה - רווח הון - תכנון מס - נאמן - מימוש אופציה - חברת חוץ - חברה זרה - espp -
 
 עורך דין מאורי עמפלי

  מאת: עו"ד ורו"ח מאורי עמפלי
אופציות לעובדים - סקירת החלטות מיסוי חדשות
מאת: עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

פתח דבר
סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א- 1961 (להלן: "הפקודה") מאפשר ככלל לחברה מעבידה לבחור בין שני מסלולי הטבות מס בכל הקשור להקצאת אופציות ומניות לעובדים לאחר 1 בינואר 2003. מסלול הכנסת עבודה (סעיף 102(ב)(1) לפקודה) ומסלול רווח הון (סעיף 102(ב)(2) לפקודה). בשני המסלולים מתחייב העובד במס רק במועד המימוש, קרי במועד העברת המניה מהנאמן לעובד או במועד מכירת המניה לצד ג' (על ידי הנאמן), לפי המוקדם מביניהם, ובלבד שהאופציות הופקדו בידי נאמן והתקיימו תנאים נוספים המפורטים במסגרת הסעיף. סעיף 102(ב)(3) לפקודה מחיל את מסלול רווח ההון גם על חברות ציבוריות, בהתאמות מסוימות.

בפועל, מרבית החברות המקצות אופציות לעובדיהם, מאמצות את מסלול רווח הון. אימוץ שכזה מחייב את העובד להפקיד את האופציות בידי נאמן לתקופה שלא תפחת מ-24 חודשים. במועד המימוש, שווי ההטבה  שנצמח לעובד, ככל שנצמח, יחוב בשיעור מס של 25%. סעיף 102(א) לפקודה מגדיר את "שווי ההטבה" כ"תמורה או השווי במועד המימוש, בניכוי הוצאות שהוציא העובד ברכישת המניה כשהן מתואמות מיום ההוצאה ועד למועד המימוש וכן הוצאות שהוציא העובד בשל המכירה".

בחירה של החברה המעבידה להקצות אופציות במסלול הכנסת עבודה, מחייבת את העובד להפקיד את האופציות בידי נאמן לתקופה שלא תפחת מ-12 חודשים. במועד המימוש, ייזקף שווי ההטבה לעובד כהכנסת עבודה לפי סעיף 2(2) לפקודה והעובד יחוב במס שולי בהתאם לסעיף 121 לפקודה (45% שיעור מס מקסימאלי) בתוספת חבות בדמי ביטוח לאומי, ככלל, בשיעור של 12%.  

סעיף 102(ג)(1) לפקודה, מאפשר גם הקצאת אופציות שלא באמצעות נאמן. במקרה זה, יחויב העובד כבר במועד הקצאת האופציות במס בגין הכנסת עבודה ועל הרווח שיצמח ממועד הקצאת האופציות ועד מועד המימוש, יחויב העובד במס רווח הון. בהקצאה של אופציה שאינה רשומה למסחר בבורסה, קובע סעיף 102(ג)(2) לפקודה, כי מועד החבות במס על הכנסת עבודה ידחה למועד המימוש.

חשיבות התנאים הפרוצדוראליים הכרוכים בסעיף 102 לפקודה   
הוראות סעיף 102 לפקודה וכללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים), התשס"ג- 2003 (להלן: "הכללים"), שנקבעו מכוחם, מסדירים ומתנים את הזכאות בהטבת המס לעובדים בשורה ארוכה של תנאים טכניים ופרוצדוראליים. החל משלב הכנת תוכנית האופציות והגשתה לאישור פקיד השומה, עבור בשלב הקצאת האופציות בפועל לעובדים וכלה בשלב החזקת האופציות על ידי הנאמן ומימוש האופציות. לגישתה של רשות המסים, אי עמידה בתנאים אלו עלול לשלול מניה וביה את הזכאות להטבות המס לעובדים המוסדרות כאמור בסעיף 102 לפקודה. משכך, יש לבחון פנייה לחטיבה המקצועית ברשות המסים או לפקיד השומה, כאשר עולה חשש להפרת הוראות סעיף 102 לפקודה והכללים.  
ברשימה זו נסקור בקצרה שתי החלטות מיסוי שהתפרסמו לאחרונה באתר רשות המסים בתחום  האופציות לעובדים. החלטות מיסוי אלו, ככל החלטת מיסוי, מציגות את עמדתה הרשמית של רשות המסים ביחס לסוגיות העקרוניות המפורטות בהן.

החלטת מיסוי: 6599/11
הנושא:קיצור מועד ההבשלה.
רקע: חברות נוהגות להכפיף את זכותו של העובד לממש אופציות למניה בתקופת הבשלה (Vesting) אותה נדרש העובד לעבוד בחברה המקצה או בחברות קשורות לה. חששן מטבע הדברים הוא, כי עובד אשר יקבל אופציות ויוכל לממשן למניות החברה לאלתר יבחר לעשות כן ולא ירגיש מחויבות להמשיך ולעבוד בחברה. בהתאמה, קיצור תקופת הבשלה לעובד יכולה להיחשב כמתן טובת הנאה לעובד, המקימה חבות במס בידי העובדים.

תמצית העובדות: חברה ישראלית ציבורית הקצתה לעובדיה אופציות במסגרת הקצאה באמצעות נאמן במסלול רווח הון. לבקשת עובדי החברה וכהכרה למסירותם של העובדים ומחויבותם לחברה משך תקופה ארוכה של אירועים ביטחוניים קשים בסביבת המפעל, בכוונת החברה לקצר את תקופת הבשלת האופציות לעובדים קיימים. יצוין, כי קיצור התקופה אינו חלק מהליך פרישה של מי מהעובדים והדבר נעשה כאמור כאות הוקרה על מסירותם. בהתאם לסמכות הדירקטוריון, תוקנה תוכנית האופציות של החברה, כך שניתן יהא לקצר את תקופת ההבשלה של האופציות (אקסלרציה).

הבקשה: רשות המסים התבקשה לקבוע, כי קיצור תקופת ההבשלה (אקסלרציה) כאמור אינו מהווה אירוע מס ו/או הקצאה חדשה של אופציות, לעניין הוראות סעיף 102 לפקודה.

עיקרי החלטת המיסוי ותנאיה: רשות המסים נעתרה לבקשה וקבעה בהחלטתה, בין היתר, כי בנסיבות האמורות קיצור תקופת ההבשלה אינו מהווה אירוע מס במישור העובד, בכפוף לעמידה בתנאי סעיף 102 לפקודה. בנוסף נקבע, כי מניין 24 החודשים יחל במועד בו הוקצו המניות בפועל והופקדו בידי נאמן. משמע, לא מדובר בהקצאה חדשה.

מסקנות ורשמים: נראה, אפוא, כי עמדתה העקרונית של רשות המסים הינה, כי קיצור של תקופת ההבשלה יכול להיחשב כאירוע מס של העובדים, אלא שבנסיבות העניין הספציפי נקבע, כי לא מדובר באירוע מס. הגם שהתוצאה אליה הגיעה רשות המסים בהחלטה הספציפית, ראויה בעיני, נכון יותר היה אם רשות המסים הייתה מבהירה, כי קיצור תקופת הבשלה אינו מהווה ככלל אירוע מס ואינו מהווה הפרה של סעיף 102 לפקודה.  

במילים אחרות, סעיף 102 לפקודה מעגן תקופת חסימה בת שנתיים (במסלול רווח הון) במסגרתה האופציות/ המניות מכוח האופציות צריכות להיות מוחזקות בידי נאמן. סעיף 102 לפקודה והכללים אינם מאזכרים ואינם מסדירים כלל את סוגית תקופת ההבשלה. סוגיה זו נותרת כל כולה במישור החוזי בין העובדים לבין החברה המעבידה. לבטח אין כל מניעה חוקית מלהקצות לעובדים אופציות ללא כל תקופת הבשלה. הרי כי כן, מתבקש לעמדתי, כי משנקבע בסעיף 102(ב) לפקודה, כי אירוע המס נדחה במסלול רווח הון למועד המימוש (מועד העברת המניה מהנאמן לעובד או מועד מכירת המניות), אזי קיצור תקופת ההבשלה כשלעצמה אינה צריכה להוות הפרה של תנאי סעיף 102 לפקודה.    

החלטת מיסוי: 5080/11
הנושא: אישור חברת חוץ כחברה מעבידה לעניין הוראות סעיף 102 לפקודה.

רקע: הוראות סעיף 102(א) לפקודה ובפרט הגדרת "חברה מעבידה" מאפשרות גם לחברה תושבת חוץ להקצות אופציות לעובדים לפי סעיף 102 לפקודה, בתנאי שיש לחברה מפעל קבע או מרכז מחקר ופיתוח בישראל ומנהל רשות המסים אישר את ההקצאה.

תמצית העובדות: חברה בין לאומית (להלן: "החברה הזרה"), מפעילה סניף בישראל (להלן: "הסניף"), המהווה מוסד קבע בישראל של החברה הזרה. הסניף עוסק בשיווק מוצרי החברה בישראל. הפעילות בישראל מבוצעת על ידי קבוצת עובדים של הסניף, אשר הינם תושבי ישראל (להלן: "עובדי הסניף"). הסניף מגיש דוחות ביחס לפעילותו העסקית בישראל מדי שנת מס ומשלם מס בישראל על רווחים הנובעים מפעילות זו. החברה מעוניינת לצרף את עובדי הסניף לתוכנית ה-ESPP של החברה הזרה ולאפשר גם לעובדי הסניף לרכוש את מניות החברה הזרה עפ"י תנאי תוכנית ה-ESPP, תוך התאמת תנאי תוכנית ה-ESPP להוראות סעיף 102 לפקודה במסלול רווח הון.  

הבקשה: רשות המסים התבקשה לאשר, כי החברה הזרה מהווה "חברה מעבידה" בישראל, כהגדרת המונח בסעיף 102 לפקודה.

עיקרי החלטת המיסוי ותנאיה:  החלטת המיסוי אישרה, כי יראו בחברה הזרה המיוצגת באמצעות הסניף בישראל כמעביד, לעניין המונח "חברה מעבידה" בסעיף 102(א) לפקודה. האישור מותנה, בין היתר, בכך, שממועד צירוף עובדי הסניף לתוכנית ה-ESPP ועד למועד המימוש (כהגדרת המונח בסעיף 102(א) לפקודה), של המניות הנרכשות במסגרת תוכנית ה-ESPP, תפעל החברה בישראל באמצעות הסניף ותגיש דוחות לפקיד השומה כאמור לעיל. החלטת המיסוי מוסיפה וקובעת, כי אם תחדל החברה להגיש דוחות לפקיד השומה ו/או אם יתברר, כי העובדות שהוצגו בפני רשות המסים אינן נכונות ו/או שלמות, יבוטל האישור למפרע, ועל השתתפות עובדי הסניף בתוכנית ה-ESPP יחולו הוראות סעיף 102(ג)(2) לפקודה. דהיינו, הקצאה ללא נאמן המשיתה חבות בשיעור מס שולי.

מסקנות ורשמים: החלטת המיסוי מיישמת ומגשימה לכאורה את הוראות סעיף 102 לפקודה, שכן היא מאפשרת לעובדים הישראלים המשתתפים בתוכנית ה- ESPP להיכנס לגדרי סעיף 102 לפקודה. עם זאת, אישור זה מותנה כאמור בכך שממועד צירוף עובדי הסניף לתוכנית ה-ESPP ועד למועד המימוש תפעל החברה הזרה בישראל באמצעות הסניף. מדובר לדעתי בתנאי מחמיר יתר על המידה הן לחברה הזרה והן לעובדים הישראלים, שיכולים להפוך לעניין זה למעין בני ערובה של החברה הזרה. התנאי הופך להיות בלתי סביר בעיני לגבי אופציות שהובשלו ותמה לגביהן תקופת החסימה ומחייב הערכות מוקדמת מצד העובדים והחברה הזרה, ככל שיוחלט על הפסקת פעילות החברה הזרה בישראל. לגבי יישום סעיף 102 לפקודה לעניין תוכניות ESPP ראו החלטות מיסוי 140/06 ו- 141/06.

סיכום
זכאות בקבלת ההטבות מכוח סעיף 102 לפקודה, מחייבת, אם כן, שמירה קפדנית על התנאים המנויים במסגרת הסעיף. במקרה של אי ודאות מומלץ לקבל ייעוץ ממומחים בתחום ואף לשקול פנייה לקבלת עמדתה של רשות המסים.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד ורו"ח מאורי עמפלי
טיפים ממשרד:  עו"ד ורו"ח מאורי עמפלי
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד ורו"ח מאורי עמפלי
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark