עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: האם רשאי ראש הוצאה לפועל לפרש פסק דין ?
מידע משפטי בנושאים: דיני הוצאה לפועל - הוצל"פ - ראש ההוצאה לפועל - פסק דין - פרשנות פסה"ד - סמכות לפרש - טענת פרעתי - דיני פרשנות
 


  מאת: עו"ד גבי מיכאלי
האם רשאי ראש הוצאה לפועל לפרש פסק דין ?
מאת: עו"ד גבי מיכאלי

 1. 1.ראשית דבר
 1. 1.1לאחר מתן פסק דין וכאשר הצד שהפסיד לא מקיים את פסק הדין, יפנה הזוכה ללשכת הוצאה לפועל על מנת למשש את פסק הדין, לקבל את הכסף שחייבים לו או לקבל סעד אחר.
 2. 1.2לפעמים פסקי הדין כשלעצמם אינם ברורים או שפסקי הדין מפנים למסמך נוסף הקיים בתיק בית המשפט.
 3. 1.3במקרים כאמור יהיה על ראש ההוצאה לפועל להפעיל שיקול דעת ולנסות להבין את פסק הדין. – ובמקרה הצורך לתת לו פרשנות.
 4. במאמר זה נדון בגבולות שיקול הדעת של ראש ההוצאה לפועל כאשר נדרשת פרשנות לפסק הדין.

 1. 2.טענת פרעתי
 1. 2.1תפקידו של ראש ההוצאה לפועל בפרשנויות פסקי דין באה לידי ביטוי במקרים מסוימים כאשר מדובר בפסק דין אשר מטיל חיוב כספי על החייב אשר אינו מקיימו לטענת הזוכה ופסק הדין מומש לביצוע בלשכת הוצאה לפועל.
 2. במקרה כאמור יכול החייב לטעון כי, בניגוד לטענת הזוכה, הוא מילא אחר הוראות פסק הדין ופרע את החוב במלואו ("טענת פרעתי").
 3. 2.2במרבית המקרים ייקבע על ידי ראש הוצאה לפועל דיון במעמד שני הצדדים ואשר במסגרתו יבחן ראש ההוצאה לפועל את האמור בפסק הדין והאם אכן מילא החייב אחר חיוביו כקבוע בפסק הדין?
 4. 2.3שאלת גבול סמכויותיו של ראש ההוצאה לפועל בנוגע לפרשנות האמור בפסק הדין נבחנת במקרים מסוג זה.
 1. 3.דוגמא להבהרה
 1. 3.1לדוגמא: עובד תבע ממעבידו בבית משפט לענייני עבודה תשלום פיצויי פיטורים אשר לא שולמו לו ע"י המעביד בעת פיטוריו ממקום עבודתו.
 2. 3.2בפסק הדין בבית המשפט לענייני עבודה נפסק כי על המעביד לשלם לעובד 100,000 ₪ בעבור פיצויי הפיטורים. השאלה שבמחלוקת האם על המעביד לשלם לעובד 100,000 ₪ לאחר חישוב ניכוי מס או 100,000 ₪ ברוטו (ואזי יקבל העובד פחות מסך 100,000 ₪ שנפסקו לטובתו, אבל המס ישולם על ידי המעביד).
 3. 3.3במקרה אחד המעביד שילם לעובד סכום הנמוך מ -100,000 ₪ וטען כי את היתרה שילם כמס. במקרה זה הגיש העובד את פסק הדין לביצוע בלשכת הוצאה לפועל. מנגד, טען המעביד כי הוא פרע את מלוא חובו לעובד כנקבע בפסק הדין. לצורך הכרעה בעניין, קבע ראש ההוצאה לפועל דיון במעמד הצדדים.
 4. 3.4השאלה בענייננו היא: האם יהא רשאי ראש ההוצאה לפועל להסתמך על ההחלטה ולקבוע כי בפסק הדין התכוון בית המשפט ל -100,000 ₪ לאחר ניכוי מס הכנסה (וזאת לאור ההחלטה), או לחילופין, יישם את פסק הדין ככתבו וכלשונו ולקבוע כי מאחר ולא אוזכר כי הסכום הנ"ל לאחר ניכוי מס יש לקבוע כי על המעביד לשלם 100,000 ₪ ברוטו ?
 1. 4.מסגרת סמכויותיו של ראש ההוצאה לפועל בפרשנות פסקי דין
 1. 4.1עניין סמכויות ראש ההוצאה לפועל נבחן ונדרש רבות בפסקי דין אשר קבעו את מסגרת סמכויותיו של ראש ההוצאה לפועל. כידוע, מטרת הליכי ההוצאה לפועל היא אכיפת החיובים הטמונים בפסק הדין. ההוצאה לפועל אינה ערכאת ערעור. חובת ההוצאה לפועל לאכוף פסק-דין, בין שהוא נכון ומדויק ובין שהוא שגוי. נפסק כי תפקידו של ראש ההוצאה לפועל הוא להוציא לפועל את האמור בפסקי דין. אין ראש הוצאה לפועל מוסמך להחסיר או להוסיף לפסק הדין, או לקרוא לתוכו את מה שלא נאמר בו (ראו: עא 1557/06 עו"ד בן ציון שיפטן נ' עו"ד דוד קירשנבום).
 2. 4.2בנוסף, בהתאם לסעיף 12 לחוק ההוצאה לפועל התשכ"ז -1967 (להלן:"חוק ההוצל"פ") במצב בו סבור ראש ההוצאה לפועל שפסק הדין או חלק ממנו טעון הבהרה לשם ביצועו הוא רשאי לפנות לבית המשפט לקבלת הבהרה.
 3. 4.3לאור האמור לעיל, ניתן להסיק כי, לכאורה, לראש ההוצאה לפועל אין כל סמכות בפירוש פסק הדין ועליו לבצע אחר האמור בו וזאת מבלי להפעיל שיקול דעת ו/או אפשרות להסתמך על האמור בהחלטות שניתנו בתיק וזאת על מנת להבין את פסק הדין באופן ברור ונהיר יותר.
 4. 4.4חרף העובדה כי רשות ההוצאה לפועל הינה בעיקרה רשות מינהלתית המבצעת את פסקי הדין ולא רשות שיפוטית, במשך השנים ולצורך ייעול ההליך המשפטי נקבע בפסיקה כי בבוא ראש הוצאה לפועל לבחון פסק דין, הרי ברור כי לצורך מימושו של פסק דין מחויב רשם ההוצאה לפועל, בהליך פרשני של פסק הדין ברמה כלשהי. עקרון היסוד בשאלת פרשנותם של פסקי דין והחלטות, הינו, כי תמיד ובכל עניין, יהא על ראש ההוצאה לפועל להיזקק לפרשנות, כזו או אחרת, לטקסט המובא בפניו, לשם ביצועו. פרשנותו של טקסט, היא חלק אינטגראלי מתהליך ביצועו, שכן לשם ביצועה של הוראה מסוימת יש לבחון ולהבין תחילה את תוכנה.  
 5. 4.5 כמו כן נקבע, כי בסמכות ראש ההוצאה לפועל להסתמך, בהחלטותיו, על החלטות שניתנו במסגרת ההליך השיפוטי וזאת בכדי לבאר ולהבהיר את האמור בפסק הדין. נקבע לא אחת כי אכיפת החיוב מחייבת את הבנת מהותו ומשמעותו של פסק הדין. השלב הראשון באכיפת החיוב הינו שלב ההבנה והפרשנות. כל הפעלה של פסק-דין גוררת אחריה את פרשנותו. ובסמכות ההוצאה לפועל להסתמך מתוך פסק הדין ונסיבותיו ובסמכותו של ראש ההוצאה לפועל להיזקק ולהסתמך על החלטות שניתנו בהליך המשפטי בכדי לבאר את האמור בפסק הדין באופן הברור והנהיר ביותר (ראו: רעא 6856/93 בנימין חוטר נ' גבריאל מוקד)
 6. 4.6כמו-כן, למרות האמור בסעיף 12 לחוק ההוצל"פ כי כאשר פסק דין טעון הבהרה על ראש ההוצאה לפועל לפנות בשאלת הבהרה אין בכך בכדי לצמצם את סמכויותיו של ההוצאה לפועל לפרש ו/או להבהיר פסק דין.
 7. 4.7במילים אחרות, אין הדבר אומר שלעולם לא יעסוק ראש ההוצאה לפועל בפרשנות של פסק- דין. לו זה היה המצב, כמעט תמיד, אם לא תמיד, היה על ראש ההוצאה לפועל להעביר פסק-דין של בית המשפט בחזרה אליו, כאשר מתעוררת מחלוקת כלשהי בין הצדדים בדבר פרשנות פסק-הדין. יש הגורסים שכל קריאה של טקסט טמונה בה פעולה פרשנית. תוצאה מרחיקת לכת לפיה על ראש ההוצאה לפועל להעביר כל מחלוקת פרשנית לבית המשפט, אינה יעילה ואף אינה צודקת. אי לכך, יש לשאול מתי יחויב ראש ההוצאה לפועל להעביר פסק-דין לבית המשפט שנתן אותו. התשובה היארק כאשר ראש ההוצאה לפועל יגיע למסקנה שללא הסיוע של בית המשפט, פסק-הדין אינו ברור, ולא ניתן ליישמו כלל (ראו: עא (באר שבע) 1053/05 שרעבי אריה נ' פדידה (כהן) אורלי).
 1. 5. סיכוםראש ההוצאה לפועל רשאי לברר את פרטי פסק הדין
כאמור לעיל, ההוצאה לפועל הינה גוף מנהלי אשר נועד, בין היתר, לבצע אחר החיובים שנקבעו בפסק הדין.  חרף היותו גוף מנהלי יש בידי ראש ההוצאה לפועל סמכות לפרש , לברר ו/או לבאר את האמור בפסק הדין  וגם לבחון לצורך זה מסמכים שונים הקיימים בתיק המשפט וזאת בכדי לקדם את ביצועו. בדוגמא שלעיל, אילולא היה רשאי ראש ההוצאה לפועל להסתמך על ההחלטה הרי שהיה יוצא העובד מופסד והמעביד נשכר.

במידה ופסק הדין שניתן אינו ברור רצוי בטרם ההליך יהיה בפני ההוצאה לפועל (הן כחייבים או כזוכים) חשוב להיוועץ בעו"ד המתמחה בתחום אשר במקרים רבים יכול לסייע בידיכם בעניין זה ולמנוע מכם אי נעימות רבה וחסכון בכסף רב.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד גבי מיכאלי
טיפים ממשרד:  עו"ד גבי מיכאלי
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד גבי מיכאלי
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark