עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: פגם בנוסח ייפוי הכוח של מס הכנסה מאפשר לנישומים להתנער מהסכמי שומה שנחתמו על ידי המייצג בלבד
מידע משפטי בנושאים: דיני מיסים - מיסוי חברות ועסקים - יפוי כח - יחסי עו"ד לקוח - יחסי רואה חשבון ולקוח - מייצג - שליחות - ביטול שומה - מס הכנסה - פקיד שומה
 


  מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
פגם בנוסח ייפוי הכוח של מס הכנסה
מאפשר לנישומים להתנער מהסכמי שומה שנחתמו על ידי המייצג בלבד
מאת: עורך דין ורואה חשבון יואב ציוני , מרץ 2012

 1. 1.עם קבלת ייצוג על ידי מייצג (עורך דין, רואה חשבון או יועץ מס), מחתים המייצג את הנישום על ייפוי כוח סטנדרטי של רשויות המס המועבר אל רשות המיסים.
 1. 2.המייצגים עושים שימוש בייפוי הכוח הן לצורך ביצוע מטלות שגרתיות כגון: הגשת דוחות, בקשות שונות, ייצוג בדיונים, קבלת אינפורמציה וכו', והן לצורך מטלות לא שוטפות כגון חתימה על הסכמי פשרה.
 1. 3.לעיתים נוצרים מצבים שבהם הסכם השומה נחתם על ידי המייצג בלבד, ולאחר מכן הנישום טוען כי לא ידע על ההסכם ו/או לא הסכים לו ו/או הוא לא נעשה על דעתו ולכן הוא מעוניין לבטלו.
 1. 4.רשויות המס מאידך רואים בהסכם כמחייב כיוון שהוא נחתם על ידי המייצג על סמך ייפוי הכוח שניתן לו, ומפנים את הנישום לתבוע את המייצג במידה והוא סבור שהייצוג גרם לו נזק.
 1. 5.להלן אתייחס לשלוש סוגיות העולות מהסיטואציה המתוארת:
 • א.האם חתימת המיצג מחייבת את הנישום וכיצד ניתן לפתוח הסכם שומה?
 • ב.לאור התשובה לשאלה א' לעיל מה צריכים לעשות המייצגים?
 • ג.האם קיימים דרכים נוספות (מעבר טענת העדר ההרשאה) לבטל הסכם שומה.
 1. 6.האם חתימת המיצג מחייבת את הנישום וכיצד ניתן לפתוח הסכם שומה?
 • א.הנקודה הראשונה, אליה אני מבקש להתייחס ואשר להערכתי תפתיע רבים מהעוסקים בתחום הינה  שטופס "בקשה לרישום ייצוג/מתן ייפוי כוח" (טופס מס' 2279/א), אינו כולל סמכות למייצג לחתום על הסכם פשרה עבור הנישום. ובמה דברים אמורים:
 • 6.א.1.על מערכת היחסים בין המייצג לנישום המיוצג חולש חוק השליחות. סעיף 5(א) לחוק השליחות קובע כדלקמן:
    
"השליחות חלה - באין הגבלה בהרשאה - על כל פעולה הדרושה באופן סביר לביצועו התקין של נושא השליחות, אולם אין היא חלה - באין הרשאה מפורשת לכך - על הליכים לפני בית משפט, בית דין או בורר, ולא על פשרה או ויתור או פעולה בלי תמורה."
         
(ההדגשה הוספה).

 • 6.א.2.נוסח ייפוי הכוח בטופס של רשויות המס הוא כדלקמן:
"אני מייפה בזה את כוחו של  ושל כל עובדיו הרשאים לייצג נישומים על פי כל דין להיות בא כוחי ולפעול בשמי בכל פעולה שהינה בסמכותו לפי החוק בקשר לכל אותן פעולות שאני רשאי וחייב לעשותן לפי פקודת מס הכנסה, חוק מע"מ וחוק מס רכוש."

 • 6.א.3.כפי שניתן לראות, אין בנוסח הסטנדרטי הסמכה מפורשת לחתום על הסכמי פשרה בשם הנישום. העדר ההסכמה המורשת מאפשר לנישומים, בהסתמך על חוק השליחות, לטעון כי ההסכם שנחתם ללא הסכמתם אינו מחייב אותם, כיוון שנעשה בהעדר הרשאה כדין וללא הסכמתם *.
 1. 7.מה צריכים לעשות המייצגים?
 2. הוראות חוק השליחות חושפת את המייצגים לתביעה מצד הלקוחות כי פעלו מחוץ לגדר סמכותם בייפוי הכוח, ועל כן הם מחויבים לשאת בכל נזק שנגרם ללקוח עקב הפשרה שחתמו.
הואיל וכך עצתי למייצגים, היא להחתים את הלקוח על ייפוי כוח הכולל סמכות מפורשת להתפשר בשמו, או לדאוג לכך שהנישום יחתום בעצמו על הסכם הפשרה, או לדאוג לכך שהלקוח יאשר למייצג בכתב כי הוא מסכים להסכם הפשרה והוא נחתם על ידי המייצג על דעתו ובהסכמתו.

 1. 8.אפשרויות נוספות לביטול הסכם שומה
הדין הישראלי כולל הוראות חוק שונות המאפשרות ביטול הסכם שומה שנחתם וזאת מעבר לסוגיית העדר ההרשאה של המייצג. כך בין השאר ומבלי למצות את הטיעון והדוגמאות:
 • א.הסכמי שומה במס הכנסה כוללים סמכות לפקיד השומה לבטל את ההסכם תוך 90 יום. ניתן לפנות לפקיד השומה בתוך אותה תקופה ולבקש ממנו להפעיל את סמכותו שבדין כיוון שנעשה עוול לנישום ו/או כי הוא לא מסכים להסכם ו/או כי התגלתה טעות וכו'.
 • ב.סעיף 147 לפקודת מס הכנסה ** מאפשר למנהל מס הכנסה לפתוח שומה (גם לאחר הסכם), "ביזמתו הוא או לבקשת הנישום, תוך התקופה המסתיימת כתום שנה לאחר התקופות שנקבעו בסעיפים 145(א) או 152(ג) לפי המאוחר, או תוך שש שנים מיום שנעשתה לנישום שומה לפי סעיף 145(ב), לפי הענין".
 • ג.סעיף 14 לחוק החוזים מאפשר פתיחת הסכם שנעשה עקב טעות בעובדה או בדין (אולם לא טעות בכדאיות העסקה).
 1. 9.משמעות הדברים דלעיל היא כי לנישום הסבור שהסכם שומה גרם לו לעוול, יש דרכים הן בתוך פקודת מס הכנסה והן מחוץ לה לטעון לאי תקפות ההסכם.

*  ראו לעניין זה החלטת ביניים של בית המשפט השלום בירושלים, מיום 1/3/11, בעניין ה"פ 676/09 לוי נ' פ"ש ירושלים (פורסם בנבו). באותו מקרה טוען הנישום כי ההסכם נחתם על ידי מייצגו שלא בידיעתו והגיש המרצת פתיחה לביטול ההסכם. הנישום מיוצג באותו תיק על ידי הח"מ. טרם ניתן פסק דין בהמרצה לגופא.

** ראו גם סעיף 160 לפקודה המאפשר תיקון שומה לשכיר, באמצעות הגשת דוח, בתוך שש שנים מתום שנת המס הרלבנטית. כמו כן, קיימים הוראות לתיקון שומה גם בחוקי מס אחרים.

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד ורו"ח יואב ציוני
טיפים ממשרד:  עו"ד ורו"ח יואב ציוני
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark