עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: דיני מיסים – בחינת אי תלות הכנסות בני זוג - האפשרות של בני זוג לתבוע חישוב נפרד לאור הילכת מלכיאלי
מידע משפטי בנושאים: דיני מיסים - מס הכנסה - חישוב מס של בני זוג - עסקים במשפחה - חישוב נפרד - הלכת מלכיאלי - פסה"ד בענין קלס - משפט מסחרי - החלה רטרואקטיבית
 


  מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
דיני מיסים בחינת אי תלות הכנסות בני זוג - האפשרות של בני זוג לתבוע חישוב נפרד לאור הילכת מלכיאלי
מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני

נושא המאמר
המאמר יעסוק בהשלכות פסק הדין בעניין מלכיאלי (ע"א 8114/09 מלכיאלי נ' פ"ש אשקלון) על האפשרות של בני זוג לתבוע חישוב נפרד לאור פסק הדין בעניין קלס (ע"א 900/01 קלס נ' פ"ש ת"א 4).
רקע
 1. 1.הצגת הסעיפים בפקודת מס הכנסה הרלבנטיים לדיון:
 2. הכללחישוב מאוחדסעיף 65 לפקודה קובע את הכלל של חישוב מאוחד לבני זוג:" הכנסת בני זוג יראוה לעניין פקודה זו כהכנסת בן הזוג הרשום והיא תחוייב על שמו..."החריג -  חישוב נפרדסעיף 66(א) קובע את זכותו של בן הזוג הלא רשום לתבוע חישוב נפרד: "רשאי בן זוג שאיננו בן זוג רשום לתבוע כי ייעשה חישוב נפרד של המס על הכנסתו מיגיעה אישית בעסק או משלח יד או מעבודה..."התנאים לתחולת החריג ולאי תחולתוסעיף 66(ד) מחולק לשני חלקים כדלקמן:החלק הראשון של הסעיף (סעיף 66(ד) רישא) קובע את התנאי העקרוני לתחולת החריג, לפיו מקורות ההכנסה של בני הזוג צריכים להיות בלתי תלויים:" (ד) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו אלא אם הכנסת בן-הזוג האחד באה ממקור הכנסה שהוא בלתי תלוי במקור ההכנסה של בן-הזוג השני, "החלק השני של סעיף 66(ד) מורכב משלוש דוגמאות המתארות מקרים היוצרים תלות בין ההכנסות. שלוש חזקת עובדתיות שבהתקיים איזו מהן לא ניתן לטעון לאי-תלות במקורות ההכנסה.ולא יראו הכנסת בן-הזוג האחד כאמור אם היא באה, בין השאר, מאחד מאלה:(1) עסק או משלח-יד של בן-הזוג השני; (2) חברה אשר בה יש לשני בני-הזוג או לבן-הזוג השני, במישרין או בעקיפין, זכות בהנהלה או 10% מזכויות הצבעה, אלא אם היתה למקבל ההכנסה הכנסה כאמור מהחברה זמן סביר, ולא פחות משנה, לפני נישואיו או חמש שנים לפני שלבן זוגו היתה זכות כלשהי, במישרין או בעקיפין, בחברה; (3) שותפות אשר בה יש לשני בני-הזוג או לבן-הזוג השני, במישרין או בעקיפין, 10% לפחות מהונה או מהזכות לרווחיה, אלא אם היתה למקבל ההכנסה הכנסה כאמור מהשותפות זמן סביר, ולא פחות משנה, לפני נישואיו או חמש שנים לפני שלבן זוגו היתה זכות כלשהי, במישרין או בעקיפין, בשותפות.
 1. 2.פסק הדין בעניין קלס:
 2. פסק הדין בעניין קלס עסק בחלק השני של 66(ד), וקבע כי  הדוגמאות הנ"ל הינן חזקות עובדתיות שניתנות לסתירה. הנטל לסתור מוטל על הנישום. משמע, הנישום יכול לסתור את החזקה העובדתית ולהוכיח כי התקיימותו של מי מהתנאים שבסעיפים קטנים 1-3, אינה יוצרת לכשעצמה תלות במקורות בהכנסות. סתירת חזקה עובדתית יכולה להיות לדוגמא בסיטואציה שבה שעל אף החלק של בני הזוג במניות החברה (ס' 66(ד)(2)) אין להם יכולת שליטה בחברה ואפשרות לקבוע ולתמרן את שכרם.
 3. 3.פסק הדין בעניין מלכיאלי
 4. פסק הדין בעניין מלכיאלי עסק בחלק הראשון של סעיף 66(ד). פסק הדין קבע כי אומנם פסק הדין בעניין קלס מאפשר סתירה של החזקות העובדתיות בסעיף 66(ד), אולם אין בכך כדי לשנות את הדרישה המהותית לאי-תלות הקבועה בסעיף 66(ד) רישא. שינוי חזקת אי-התלות שבסעיף 66(ד) רישא אפשרי רק בחקיקה. על פי פסק הדין, בכל מקרה בו מתקיימת תלות בין מקורות ההכנסה של שני בני הזוג יבוצע חישוב נפרד. משמע גם אם ניתן להוכיח שמדובר בשכר ראוי ונדרש, שנקבע ללא קשר לעובדה שמדובר בבני זוג הרי שיבוצע חישוב  מאוחד במידה ומתקיימת תלות במקורות ההכנסה.
 5. 4.יישום פשטני של פסק הדין מלכיאלי משמעו לא רק ביטול של הלכת קלס אלא גם ריקון מכל תוכן של  החזקות העובדתיות שבסעיף 66ד(1)-(3), לרבות החריגים לחריג, הקבועים בסעיפים קטנים 2 ו- 3. והרי גם באותם חריגים לחריג (קיומם של הכנסות בשנים קודמות לבן הזוג מאותה חברה/שותפות) עדיין מתקיימת תלות במקורות ההכנסה.
 1. 5.יישום פשטני של הלכת מלכיאלי עלול למסות נישומים בחישוב משותף בסיטואציות קיצוניות שגם מס הכנסה לא התכוון אליהם. אם מניחים שכל מה שרלבנטי זו התלות במקורות ההכנסה, הרי שגם סוגיית השליטה וההשפעה של בני הזוג על מקור ההכנסה אינה רלבנטית.  כך לדוגמא יישום חסר אבחנה של פסק הדין בעניין מלכיאלי עלול ליצור מציאות שבה אם בני הזוג עובדים כשכירים ללא שום זכויות במניות בחברת ענק כלשהי, למשל בזק, הרי שיש למסות אותם בחישוב מאוחד. למעשה גם אם הבעל עובד בבזק והאישה בחברה בת של בזק עדיין יש לחייב בחישוב מאוחד. מדוע? כיוון שמתקיימת תלות בהכנסותיהם. ההכנסות של שניהם נובעות ממקור משותף או ממקורות תלויים.
 1. 6.תוצאה שכזו לא יכולה להתקבל ממספר סיבות:
 1. 6.1.ראשית, הגישה של בית המשפט בהלכת מלכיאלי  היא גישה פורמליסטית. חזקה על שופטי העליון המעלים על נס את הגישה המכבדת את לשון החוק, שלא התכוונו לאיין מתוכן בפרשנותם שלושה תתי סעיפי חוק.
 2. 6.2.שנית, לפחות ברמה הרטורית **, השופטים בעניין מלכיאלי אינם מתיימרים לבטל את הלכת קלס, אלא "רק" מפרשים חלק אחר בסעיף 66(ד). משמע כל פרשנות עתידית חייבת לקחת בחשבון שהלכת קלס עדיין רלבנטית.
 3. 6.3.שלישית, והכי חשוב, פרשנות פשטנית של הלכת מלכיאלי אינה עקבית עם הרציונאל העומד ביסוד 66(ד), קרי מניעת מניפולציות בשכר של בני הזוג. איזה היגיון יש בחישוב משותף לשני בני זוג העובדים, למשל,  בעבודות ניקיון בחברת החשמל?
 1. 7.דברים אלו מעבירים אותנו לשאלה איזה מובן יש לתת ל"תלות" במקורות ההכנסה שבסעיף 66(ד), שעדיין יעלה בקנה אחד הן עם פסק הדין מלכיאלי, הן עם פסק דין קלס והן עם הוראות סעיפים קטנים 1-3 לסע' 66(ד), והחריגים לחריג שבהם. יש להודות על האמת, כי קשה לתת פרשנות שכזו. זו גם הסיבה שלדעתי פסק הדין מלכיאלי שגוי מבסיסו, ולהערכתי במוקדם או במאוחר דינו להשתנות.
 2. 8.מכל מקום, ועד לבואו של השינוי המיוחל, הרי שפרשנות אפשרית (ולא בהכרח היחידה האפשרית) שיכולה לחבר בין כל העולמות, היא כזו, שלפיה מקורות ההכנסה שבסע' 66(ד) רישא, אינם החברה או השותפות או העסק שבו עובדים בני הזוג, אלא הם עצמם. על פי פרשנות מוצעת זו כל אחד מבני הזוג הוא מקור הכנסה. בדומה למכונה או קו ייצור במפעל כל אחד מהם הוא מקור הכנסה או גורם ייצור.  כאשר ניתן להראות כי גורם הייצור אותה "מכונה" שהיא האיש או האישה, הוא גורם ייצור ומחולל הכנסות עצמאי, הרי שקיימת אי תלות בהכנסות, ללא קשר לאופן ההתאגדות. פרשנות זו עקבית עם הלכת מלכיאלי כיוון שהיא אפשרית על פי לשון החוק. הפרשנות המוצעת מפרשת את המינוח "מקור הכנסה" כמתייחס לאיש או לאישה ולא לחברה או השותפות בהם הם פועלים. לא החברה שבה הם עובדים היא מקור ההכנסה, אלא הם עצמם. ואם כל אחד הוא יצרן הכנסות עצמאי (להבדיל מסוגיית נאותות שכרו בחברה המשותפת, שאלה שרלבנטית לחלק השני של סעיף 66(ד) ראו להלן), גם אם במסגרת חברה משותפת הרי שקיימת אי תלות.
 1. 9.להלן מספר דוגמאות שאינן ממצות את הטיעון והאפשרויות, בהן על פי פרשנותי דלעיל ניתן לטעון לחישוב נפרד, גם כאשר מדובר בחברה או שותפות או עסק בשליטת בני הזוג וגם לאחר הלכת מלכיאלי:
 2. א.שני בני הזוג עובדים בחברה המוחזקת בבעלותם. כל אחד מהם מבצע שירות שונה לאותם לקוחות, או שניהם מבצעים עבודה זהה ללקוחות שונים.
 3. ב.שני בני הזוג עובדים בחברה הנותנת שירותי ביצוע עבודות בנייה. כל אחד אחראי על אתר בנייה אחר.
 4. ג.שני בני זוג עורכי דין העובדים בשותפות עורכי דין. כל אחד מטפל בעצמו בתיקים מסוימים. במקרה כזה ייצור ההכנסות הוא עצמאי על ידי כל אחד.
 5. ד.שני בני זוג בעלי עסק משותף. האישה רואת חשבון ומבצעת ביקורת חשבונות על דוחות כספיים. הבעל מבצע עבודת הנהלת חשבונות לאותם חברות שמבוקרות על ידי האישה. מקורות ההכנסה של בני הזוג נפרדים על אף שהם פועלים מאותו עסק.
 1. 10.לאור הפרשנות המוצעת  דלעיל נשאלת השאלה אם כן, איזה מובן יש לתת לחלק השני של סעיף 66(ד)?. אם כן אליבא ד'שיטתי, הרי שלאחר שעברנו את מכשול אי התלות שבסעיף 66(ד) רישא (קרי הלכת מלכיאלי), נשארנו עם שאלת המניפולציה. החלק השני של סעיף 66(ד) נועד לבדוק האם בני הזוג ביצעו מניפולציה בהכנסתם. בחלק זה נבדקת סוגיית גובה ההכנסות של כל אחד מבני הזוג והאם בוצעה מניפולציה (וזו הסוגיה שרלבנטית לפסק דין קלס) בשכר.
 1. 11.נקודה רלבנטית נוספת היא סוגיית הרטרואקטיביות. הלכת מלכיאלי ניתנה ביום 1/2/12. לאור עמדת מס הכנסה בעניין החלה רטרואקטיביות של הלכות חדשות בדיני המיסים, כפי שבאה לידי ביטוי בעניין משה סמי ולאור פסק דינו של בית המשפט בדיון הנוסף באותו עניין (דנ"א 3393/07, מ"י נ' איקאפוד ומשה סמי), וכן לאור הסתמכותם של הנישומים שהסתמכו על הלכת קלס בתביעת החישוב הנפרד, הרי שקיים טעם רב בטיעון, כי יישומה של הלכת מלכיאלי צריך שיהיה מיום מתן פסק הדין ואילך ולא ניתן יהיה להחילה לאחור.
* אפריל 2012
** ברמה הסמויה והלא מוצהרת מדובר בשינוי גישה חזיתי של הגישה הפרשנית של בית המשפט העליון. שינוי פוליטי, שהוא הרבה יותר רחב מסוגיית החישוב הנפרד או המשותף. מעבר מפרשנות תכליתית, המעבירה כוח שלטוני לבית המשפט העליון, לגישה לשונית דווקנית המשאירה את הכוח אצל המחוקק.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד ורו"ח יואב ציוני
טיפים ממשרד:  עו"ד ורו"ח יואב ציוני
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark