עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: גזירות המס החדשות שיחולו על בעלי הנחלות
מידע משפטי בנושאים: מיסים מגזר חקלאי - מיסוי מקרקעין - הגזירות החדשות - מס שבח - מס רכישה - ביטול פטורים - מסו נחות - קנה ומכיה של נחלה חקלאית - תכנון מס
 
 עורך דין אביגדור ליבוביץ

  מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ורו"ח שניר שער
גזירות המס החדשות שיחולו על בעלי הנחלות
מאת: עו"ד ורו"ח שניר שער  ועו"ד אביגדור ליבוביץ  *

רבות עמדנו על נושא תכנון המס בעת מכר, רכישה, הורשה, והעברה במתנה של נחלות. חוקי המס המשתנים על ידי הממשלה במטרה להביא לעצירה של עליית המחירים בשוק הנדל"ן, משפיעים באופן ישיר גם על בעלי הנחלות, שמחזיקים בזכויות חכירה או בר רשות בנחלות.    

בימים אלו, פורסמו התיקונים הצפויים בחוק מיסוי מקרקעין, הקובעים שינויים דרמטיים במס שבח ומס רכישה ובייחוד כאשר מדובר בנכסים ששווים עולה על 5,000,000 , בהם נכללות נחלות רבות במרכז הארץ ואף במעגלים ראשונים ושניים של הפריפריה. ברשימה זו, אנו מבקשים לעמוד על עיקרי השינויים הצפויים (אך לא על כולם), אשר משליכים על בעלי הנחלות, כאשר נזכיר,כי בשלב זה מדובר בהצעת חוק בלבד (ולא בדבר חקיקה רשמי), אולם יש בהצעה זו כדי "לשפוך אור" על הצפוי לחול על בעלי הנחלות.
    
ביטול הפטור ממס שבח-השינוי המשמעותי ביותר שנקבע בהצעת החוק ומשפיע ישירות על בעלי הנחלות, מתייחס לפטור ממס שבח בעת מכירת נחלה. הצעת החוק מבקשת לבטל הפטור ממס שבח בגין נכסי יוקרה (בהן נכללות נחלות רבות) וקובעת, כי בעת מכירת דירת יוקרה שהיא דירתו היחידה של המוכר יינתן פטור ממס שבח עד לתקרת (שווי) של 5,000,000 ואילו חלק השווי העולה על סכום זה יהא חייב במס שבח (כנגד החלק העודף ניתן לנכות באופן יחסי חלק מעלות הרכישה והוצאות המותרות לניכוי). בנוסף, יבוטל הפטור ממס שבח לדירת מגורים אחת לארבע שנים (סעיף 49ב(1) לחוק מיסוי מקרקעין), באופן שיוטל מס שבח בשיעור של 25% מהשבח במכירת כל דירת מגורים שאינה "דירת מגורים יחידה" וזאת החל מיום 1.1.14.
מס השבח שיוטל יהיה ליניארי, כלומר, השבח בדירת המגורים המיוחס לתקופה שעד 31.12.13 יהיה פטור ממס שבח וחלק השבח המיוחס לתקופה שמיום 1.1.14 יהיה חייב במס שבח.
ייקבעו הוראות לתקופת המעבר (התקופה שבין 1 לינואר 2014 ועד ליום 31.12.2017), לפיהן, החישוב הליניארי הנ"ל, יחול רק בגין 2 דירות מגורים שיימכרו בתקופת המעבר ובהתקיים התנאים הבאים: האחד, המוכר זכאי לפטור ממס שבח לפי החלופה של פעם בארבע שנים (לרבות בחינת התנאים אם הדירה התקבלה במתנה בידי המוכר) לפי הסעיפים 49ב(1) ו- 49 ו' לחוק מיסוי מקרקעין כנוסחם לפני התיקון הנוכחי. השני, המכירה אינה לקרוב. כלומר, בעלי נחלות הכוללות שני בתי מגורים, יוכלו למכור בתקופת המעבר עד 2 דירות מגורים בפטור יחסי ממס שבח ובלבד שבעל הנחלה זכאי לפטור ממס שבח לפי 49ב(1) לחוק בנוסחו לפי התיקון והמכירה אינה לקרוב. גם אז יש לזכור, שרק החלק היחסי של השבח עד 31.12.13 יהיה פטור ממס שבח ואילו החלק שמיוחס לתקופה שלאחר 1.1.14 חייב במס שבח. יתר הדירות שימכרו על ידו יהיו חייבות במס שבח לפי הכללים ושיעורי המס הנהוגים כיום. למעשה פטור מלא ממס שבח יינתן למי שיש לו דירת מגורים יחידה (ששוויי המכירה שלה לא עלה על 5 מיליון ) ושהחזיק בדירה לפחות 18 חודשים. יובהר, כי בעל נחלה שיש לו בנוסף לנחלה הנמכרת (הכוללת בית מגורים אחד), דירה נוספת שחלקו בה אינו עולה על 1/3 עדיין הנחלה הנמכרת תיחשב כדירת מגורים יחידה. לפיכך, בעלי נחלות בהן יש שני בתי מגורים, ואלו אשר מכרו דירת מגורים בפטור ממס שבח, מתבקשים לבחון היטב את העסקה בטרם הביצוע, שכן עשויים לחול עליהם חיובים במס שבח שלא היו עד לתיקון לחוק.    

העברה במתנה של נחלות - הצעת החוק קובעת שינויים ב"תקופת הצינון" החלה על אדם שקיבל במתנה דירת מגורים בטרם יוכל למכור אותה בפטור ממס שבח כדירת מגורים יחידה, 4 שנים אם מקבל המתנה לא גר בדירה דרך קבע או 3 שנים אם מקבל המתנה גר בדירה בדרך קבע.
כלומר, אדם שקיבל במתנה זכויות בנחלה ומבקש למכור את הזכויות מכל סיבה, נדרש לבחון את תקופת הצינון (התקופה בה לא ניתן למכור בפטור ממס שבח) החלה עליו על מנת שלא יחויב במס שבח בעת ביצוע העסקה. נזכיר, כי הואיל והצעת החוק מבטלת את הפטור ממס שבח בהעברה במתנה בין אחים, כפי שיוסבר להלן, יש ליתן שימת לב מיוחדת גם בעת ביצוע להעברות אלו.     

ביטול הפטור במס שבח על העברה לאחים ובני זוג - שינוי נוסף ומהותי החל על בעלי הנחלות קשור לביטול הפטור בגין מס שבח בהעברה במתנה של נחלות בין אחים. נבהיר, כי עד מועד התיקון הצפוי בחוק, הגדרת "קרוב" כוללת גם אחים ובני זוגם ואילו לאחר התיקון הגדרת "קרוב" תצומצם ולא תכלול אחים ובני זוג, כך שלאחר התיקון, במקרה בו אחים מבצעים הליך של העברה במתנה (ללא תמורה) בגין זכויותיהם בנחלה,לא ניתן יהיה לקבל פטור ממס שבח עבור האח שהעביר את הזכויות בנחלה לאחיו כפי שהיה עד היום. הוראה זו משפיעה ישירות על הצוואות הנכתבות על ידי בעלי הנחלות ועל הסכמי חלוקת עיזבון בין היורשים במסגרתם אחים מעבירים ללא תמורה את חלקם בנחלה לאח אחד, שכן כידוע, הנחלה ניתנת לרישום רק על יורש אחד בלבד.
    
העלאת מס הרכישה - הצעת החוק קובעת, כי יוטל מס רכישה בשיעור של 3.5% (כמדרגה ראשונה) על כל מי שרוכש דירת מגורים ובעבר הייתה רשומה על שמו דירת מגורים אחרת. במילים אחרות, הטבת המס לא תינתן למי שעבורו מדובר ברכישה של "דירה יחידה" אלא אך ורק למי שרוכש דירת מגורים לראשונה בחייו, כך שמשפרי דיור (שעבורם מדובר בדירה יחידה)ישלמו מס רכישה לפי המדרגות הבאות: עד שווי של 1,744,270 ישולם מס בגובה 3.5%,על חלק השווי שבין 1,744,271 ועד 5,000,000 ישולם מס בגובה 5%, ועל חלק השווי העולה על 5,000,000 ישולם 8% מס רכישה (זהו חידוש נוסף שבו ממסים את נכסי היוקרה ששוויים עולה על 5 מיליון ). לעומת זאת נקבע, כי מי שרוכש דירת מגורים לראשונה בחייו צפוי לשלם מס רכישה לפי המדרגות הבאות: עד שווי של 1,470,560 לא ישולם מס, על חלק השווי שבין 1,470,561 ועד 1,744,270 ישולם 3.5% מס רכישה, על חלק השווי שבין 1,744,271 לבין 5,000,000 ישולם 5% מס רכישה ועל חלק השווי העולה על 5,000,000 ישולם 8% מס רכישה. שימת הלב מופנית לכך שעל פי התיקון הצפוי יחיד שרכש דירת מגורים לראשונה בחייו הינו גם מי שקיבל דירה בירושה או במתנה מקרוב ושחלקו של הרוכש בהן אינו עולה על 1/3. לדוגמא, יחיד רוכש דירת מגורים לראשונה בחייו, אולם יש לו עוד 30% בדירה שקיבל בירושה. במקרה זה, הוא ישלם מס רכישה על הדירה שרכש לפי המדרגות החדשות המקלות, הואיל ויש לו פחות מ 1/3 בדירה אחרת שקיבל בירושה.     אין כל ספק, כי התיקון הצפוי במס רכישה, מעלה באופן דרמטי את גובה מס הרכישה שיחול על רוכשי זכויות בנחלות, בייחוד כאשר לרוכש יש זכויות בדירה נוספת או כאשר שווי הנחלה גבוה או כאשר מדובר בנחלה הכוללת יותר מבית מגורים אחד.    

תושבי חוץ - הצעת החוק מבקשת לבטל את ההטבה החלה על תושב חוץ במס רכישה הניתנת בגין "דירה יחידה", כלומר ביטול מדרגת המס הראשונה שעומדת על "0". בנוסף לכך, נקבע, כי במקרה בו תושב חוץ רכש דירת מגורים יחידה ולאחר מכן עלה למדינת ישראל, הוא יקבל החזר של מס הרכישה, אם הוא ביצע את העליה בתוך שנתיים מיום הרכישה וכן רק במקרה בו מדובר בדירתו היחידה.     

לסיכום - סקרנו חלק מהשינויים הצפויים, אך כמובןשיש להמתין ולראות מה יעבור בסופו של יום בחקיקה. אנו ממליצים, כבר כיום לשים לב, למגמות של הממשלה, לביטול הפטורים במס שבח ולהקשחת התנאים במס רכישה, במטרה להוריד את מחירי הדירות. השוק של בעלי הנחלות איננו בראש מעייניהם של מקבלי ההחלטות, אך לצערנו, המגזר החקלאי נכנס בעל כורחו להגדרה של נכסי היוקרה וסופג מהלומות מס דרמטיות במסגרת התיקון לחוק. אנו ממליצים לבעלי הנחלות לבחון היטב את נושא ההורשה של הנחלות במסגרת כתיבת צוואות, ולתכנן היטב את השלכות המס הצפויות, על מנת שלא להכניס את היורשים למצב של חבויות מס לא צפויות ובכך למנוע מחלוקות מיותרות בתוך המשפחה.     

הכותבים מתמחים באגודות שיתופיות ובמיסוי מקרקעין www.lieblaw.co.il
* 1/6/13

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ורו"ח שניר שער
טיפים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ורו"ח שניר שער
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ורו"ח שניר שער
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark