עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: הריסה או הסדרה זו השאלה?
מידע משפטי בנושאים: מיסים מגזר חקלאי - החלטה 1399 - הריסה - הסדרת שימושים חורגים בנחלה - חוק ההתיישבות החקלאית
 
 עורך דין אביגדור ליבוביץ

  מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ורו"ח שניר שער
הריסה או הסדרה זו השאלה?
         
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ורו"ח שניר שער

הסדרת שימושים חורגים וחריגות בניה הינו תנאי הסף העיקרי לצורך יישום החלטה 1399.

בימים אלה בעלי נחלות ואגודות פועלים בכדי להכין את השטח ליישום החלטה 1399, מסדירים שימושים בקרקעות האגודה ובמבנים בהתאם להחלטות רמ"י והוראות חוק ההתיישבות החקלאית
(סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים), תשכ"ז-1967.

לעניין חוק ההתיישבות החקלאיתנזכיר, כי לאגודה אסור להשכיר שטחי עיבוד למעבדים חיצוניים ובכל מקרה צריך לקבל אישור לשימוש חורג ממשרד החקלאות. כיום מתקבלות החלטות שמפקיעות שטחים מאגודות בגין הפרת חוק ההתיישבות החקלאית. עוד נבהיר, כי האגודה היא האחראית להפרות חוק ההתיישבות החקלאית שמתקיימות בנחלות שכן היא החתומה על הסכם המשבצת.בעניין זה נקבע, כי האגודה היא מפרת חוק אם היא במעשה או במחדל אינה פועלת כנגד פעילות לא חוקית המתבצעת בשטחי המשבצת של האגודה.

בעלי נחלות פועלים להסדיר שימושים במבנים חקלאיים וכן להסדיר שטחים שלא ניתן בגינם היתר בניה עד היום. שטחים מעבר ל- 160 מ"ר בבית ראשון ושני נדרשים בתשלום דמי היתר לרמ"י בהתאם לשווי מ"ר לבניה בכל מושב שנקבע על ידי השמאי הממשלתי או לפי שומה פרטנית בהתאם לשטח המבוקש בהיתר. בעל נחלה שלא יסדיר שימושים לא יוכל ליישם את החלטה 1399 ואף צפוי לתביעות מצד הועדה המקומית ורשות מקרקעי ישראל וכן הועדה המחוזית ולתשלום קנסות כבדים ודמי שימוש עבור כל תקופת העבר בה נעשה שימוש במבנים ללא היתר בהתאם לשטח השימוש ושנות השימוש.

בשלב זה הוסדרה מערכת מיכון לצורך הוצאת שומות לדמי כניסה (3.75% + מע"מ) בהתאם להחלטה 1399 ואף הוצאו על ידי מחלקת חוזים לדורות בהתיישבות מספר שומות במסגרת הפיילוט. כעת רמ"יפועלת לכך שניתן יהיה להמציא שומות ל"דמי רכישה", במסגרת רכישת מלוא זכויות הבנייה הקיימות והעתידיות בנחלה בהשלמה לתשלום של 33% + מע"מ משווי חלקת המגורים.

הקשיים בהוצאת שומות ל"דמי רכישה" נובעים מהעובדה ש"דמי הרכישה" מגלמים בתוכם את "הפוטנציאל התכנוני" שאינו קיים כיום בתב"ע והשאלה כיצד הוא יחושב בשומות רמ"י באופן שיצפה פני עתיד ולא יטיל על החוכר חובת תשלום בגין "חלומות" שלא ניתנים ליישום היום או בעתיד. בעניין זה נזכיר את החלטה 1265 המתייחסת לזכויות פל"ח. ועדות מקומיות גובות היטלי השבחה בגין תכנית פל"ח למרות שבעלי נחלות רבים לא מיישמים את ההחלטה והשאלה שעולה האם נכון לגבות כעת את ההיטל או לגבות בעת הוצאת היתר בניה? נעדכן בהמשך לגבי הטיפול בנושא זה.

יישום ההחלטה במחוזות אמור להתחילבשנת 2017 ואנו מניחים כירמ"י תודיע על תחילת יישום ההחלטה בשוטף עד תחילת שנת 2017. עד אז, בעלי הנחלות שמעבירים זכויות, בונים תוספות בניה ומפצלים מגרש מנחלה, מתבקשים לפעול בהתאם לנוהל הקבוע בהחלטת הנהלה 3139 ולשמור על הזכות לבקש "התחשבנות מחדש" כאשר רמ"י תחל ביישום ההחלטה ולקבל השבה של כספים בצירוף הצמדה ככל ושולמו סכומים גבוהים יותר לפי ההחלטות החלות כיום.רמ"י הנפיקה טופס חדש לפי החלטה 3139 אותו יש לבקש במחלקה ברמ"י בעת ביצוע אחת מהפעולות שלעיל.

שאלה שעולה רבות על ידי בעלי נחלות היא: מה אני עושה במקרה שיש לי חריגות בניה או שימושים חורגים בנחלה שניתנים להסדרה במסגרת החלטה 1399? האם כדאי להרוס או להסדיר בהיתר?

נבהיר, כי שאלה זו נדרשת דיון בהתאם לכל מקרה לגופו ומצאנו כי החלטה 1399 שמאפשרת הסדרה של בית שלישי בנחלה במסגרת ביטול הרצף הבין דורי מתאימה לצורך כך ונשתף את הקוראים במקרה שימחיש זאת.

יהודה בעל נחלה באזור עמק יזרעאל שיכן את ילדיו במבנים חקלאיים שהוסבו למגורים לפני כחמש עשרה שנה. לפני כשנה הגיע לנחלה של יהודה פקח מטעם רמ"י ומצא כי הוסבו מבנים למגורים ללא היתר בשטח כולל של 250 מ"ר. יהודה קיבל מכתב מרמ"י בו הוא נדרש לפנות את השימושים החורגים וכן לשלם דמי שימוש בסך של 800,000 עבור כל שנות השימוש. יהודה ואשתו בני שמונים חיים מביטוח לאומי ופנסיה מזערית ואף אצל ילדיהם הפרוטה לא מצויה. במסגרת פגישה שערכנו בנחלה ביקשנו כי יהודה יפנה את השימושים החורגים וישיב את מצב המבנים לקדמותו ובמקביל נבחן כניסה להחלטה 1399, נשלם דמי כניסה ונבקש לבנות שני בתים בנחלה עבור ילדיו של יהודה בנוסף לבית הבנוי בנחלה.בהחלטת הנהלה 3139 קבעה רמ"י כי ניתן נהיה ליישם את החלטה 1399 במקרים מיוחדים והמקרה שלנו נראה מיוחד מספיק.  לאחר פניה לרמ"י קיבלנו הסכמה להכניס את המקרה לפיילוט בכפוף לכך שיהודה יפנה את השימושים החורגים.

ילדיו של יהודה עברו לבתים שכורים במושב ויהודה השיב את מצב המבנים לקדמותו בהתאם להיתרים. לאחר שפקח  רמ"י אישר שהמבנים מתאימים להיתרים, הומצאו לרמ"י המסמכים הנדרשים לצורך יישום ההחלטה: נסח טאבו עדכני של חלקה א', אישור האגודה על הרכב הנחלה, חתימת האגודה על תצהיר לעניין מספר היחידות המותרות לבנייה במושב לפי תמ"א 35, מפת מדידה עדכנית של הנחלה עליה סומן השטח למגורים והשטח החקלאי עפ"י התב"ע, סומן גבול 2.5 דונם, סומנו כל המבנים גודלם והשימוש בהם.

בימים אלה קיבלנו מרמ"י שומה לדמי כניסה במסגרתה בחן שמאי רמ"י את שווי חלקת המגורים בשטח 2.5 דונם הכוללת זכויות בניה ל- 375 מ"ר ללא מע"מ ופיתוח על פי השימוש היעיל והטוב ביותר. שמאי רמ"י קבע כי השימוש היעיל והטוב הוא בנייה של יחידה אחת בשטח 200 מ"ר ושייך לבית שטח של 2 דונם ויחידה נוספת בשטח של 175 מ"ר אליו שויכה חלקה של 500 מ"ר. במקרה הנדון שווי חלקת המגורים עמד על סך של שלושה מיליון (במעוגל) ועל כן דמי הכניסה עמדו על סך של 130,000 (במעוגל). לאחר תשלום דמי הכניסה יקבל יהודה שלוש הטבות: ביטול רצף בין דורי, יהודה יוכל לבנות שני בתים עבור שני הילדים (במקרה זה קיימת תב"ע שמאפשרת בניית שלוש יחידות בשלושה מבנים נפרדים), שימוש בזכויות בניה של 375 מ"ר לפי שיקול דעתו (לא יחול תשלום על זכויות מעבר ל- 160 מ"ר או 55 מ"ר כפי שחל היום עד לקיבולת של 375 מ"ר), אפשרות לפיצול מגרש מנחלה בתשלום 33% דמי היוון (השלמה ל- 33% לאחר תשלום דמי כניסה).

המקרה המתואר לעיל ממחיש את יישום החלטה 1399 באופן מעשי כאשר אנו רואים כי השומות שהצגנו במהלך התקופה שרמ"י בחנה את היישום של ההחלטה מתאימות לדרך העבודה בה תפעל רמ"י במסגרת יישום ההחלטה.

אנו מבקשים מהציבור להתכונן ליישום ההחלטה ומהאגודות לפעול בהקדם לאשר תב"ע בה ייקבעו זכויות בנייה לשלוש יחידות בשלושה מבנים ויחידת הורים בשטח כולל של כ- 800 מ"ר לכל היחידות.

הכותבים מתמחים באגודות שיתופיות, במינהל ובמיסוי  www.lieblaw.co.il
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ורו"ח שניר שער
טיפים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ורו"ח שניר שער
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ורו"ח שניר שער
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark