עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: הגברת האכיפה במושבים
מידע משפטי בנושאים: מיסים מגזר חקלאי - דיני מושבים - אכיפה במושבים - חריגות בניה - תכנון ובניה במושבים
 
 עורך דין אביגדור ליבוביץ

  מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
הגברת האכיפה במושבים
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ


אנו עדים להגברת האכיפה מצד ועדות מקומיות לתכנון ובניה ומצד רשות מקרקעי ישראל בנושא של שימושים חורגים וחריגות בניה בנחלות, כאשר הפעילות של האכיפה מקבלת ביטוי במספר מישורים עליהם אעמוד ברשימה זו.

המטרה היא להביא למודעות של בעלי הנחלות את הסיכון המהותי והמיידישקיים בהפעלת שימושים לא מוסדרים בנחלות, על מנת שבעלי הנחלות יקדימו את הרשויות ויסדירו את המבנים בנחלות.

ככל ש"עידן הנחלה המהוונת" מתקדם ולאחר שאושר בחודש יוני 2016 המתווה של שלוש יחידות בשלושה מבנים בתמ"א 35 (תיקון 1ב), מתגברת האכיפה מצד הועדות המקומית והמחוזיות וכן מצד רמ"י.

הסדרת שימושים בתהליך אישור תב"ע למושב:
מושבים רבים עמלים כיום על אישור תב"ע חדשה למושב לצורך כניסה ל"עידן הנחלה המהוונת".לצורך כך, יש לשים לב היטב, כי הדרישה להסדרת שימושים חורגים וחריגות בניה בנחלות עולה גם בתהליך אישור תב"ע חדשה למושב.

במסגרת הישיבות עם הועדות המקומיות לתכנון והועדה המחוזית, בתהליך אישור תב"ע חדשה למושבים שתאפשר בנייה של שלוש יחידות בשלושה מבנים, הגדלת זכויות בנייה בנחלות, פיצול מגרשים מנחלות, שימושים לפל"ח, שימושים ליזמויות על קרקע האגודה, הסדרת מבנים בנחלות ובמשבצתוכו', קיבלנו רשימת דרישות מטעם הועדה המחוזית, כלהלן:

"במסגרת התכנית יש להסדיר את המבנים החקלאיים, מבנים לעובדים זרים ושטחים חקלאיים"

"יש להעביר דו"ח פיקוח לבניה הבלתי חוקית במושב"

"הועדה המקומית נדרשת להעביר את עמדתה ביחס ליחידות הבנויות ללא היתר בתחום המושב"

"יש לסמן בתכנית את המבנים הבלתי חוקיים להריסה"

עולה מהדברים שלעיל, כי התנאי הראשוני לכך שמושב יוכל לבקש לאשר תב"ע חדשה הוא -הסדרת שימושים חורגים וחריגות בניה בתחום המשבצת של המושב וכן בתחום הנחלות וסימון להריסה של המבנים הבלתי חוקיים.

הועדות מצאו "שעת כושר" והבינו כי יומצאו להן תכניות רבות לאישור, שהן המפתח ליישום הבית השלישיוההטבות בהחלטה 1464 ועל כן הכניסו את התנאי של הסדרת שימושים בנחלות ובמשבצת האגודה ובנוסף את הבקשה לסמן מבנים להריסה - תנאי שלא מתקבל על הדעת בתהליך מושבי!

שימושים לא מוסדרים במשבצת האגודה ובנחלות הן הסיפור שבכותרת בתהליך יישום "עידן הנחלה המהוונת". האגודות ובעלי הנחלות שהשכילו להבין כי האכיפה מתגברת והפקח על מפתן הדלת, מצד הועדה וגם מצד רמ"י, החלו בתהליך הסדרה של המבנים.

בימים אלה ועדות שולחות פקחים למושבים בכדי לבצע בדיקה בנחלות ביחס למצב המבנים הבנוי בפועל מול היתרי הבניה. לאחר שהועדה מקבלת תצלומי אויר שמצביעים על שימושים חורגים בנחלות, נשלחים פקחים ולאחר מכן מכתבי דרישה מלווים בתמונות של הנחלה הכוללת את המבנים עם דרישה לתשלום קנסות, דמי שימוש, ואיום בהגשת תביעות וכתבי אישום.

הסיפורים הם רבים. על שולחננו נערמות עשרות תביעות וכתבי אישום שמספרן גדל ככל שהליכי התכנון במושב מתקדמים. התביעות לדמי שימוש כלפי בעלי נחלות ואגודות מגיעות למאות אלפי ואף למיליוני .לאור הגברת האכיפה, אנו מנסים להנחיל לבעלי הנחלות את התובנה לפיה –

יש להקדים את הטיפול בשימושים הלא מוסדרים בטרם הרשות תגיע אליכם!

מי שיבין כי המסך ירד בקרוב יוכל להינצל מתשלום של קנסות כבדים מאוד שהביאו במספר מקרים בעלי נחלות להחלטה למכירת הנחלה והתוצאה היא עגמת נפש וצער רב לבעלי הנחלה וליורשים, אותם ניתן היה לחסוך אם היו מתבצעות פעולות נכונות.

הדרישות המתוארות לעיל, מכניסות את האגודות לחיכוך בלתי אפשרי ולא סביר מול החברים והשאלות שעולות הן:

כיצד תפעל אגודה לאישור תב"ע במקרים בהם קיימים שימושים חורגים וחריגות בניה בנחלות ובמשבצת?
כיצד תפעל האגודה במקרים בהם אין שיתוף פעולה מצד בעלי הנחלות לצורך הסדרת השימושים וסימון המבנים להריסה?

סיפור מהחיים:
בטרם נענה על השאלות ולצורך הבנת התהליך והסבך אליו ייכנסו אגודות, בלית ברירה, בתהליך אישור תב"ע חדשה למושב, נביא בפניכם סיפור מהחיים:

במושב אושרו בלוח 2 בתמ"א 35 סך של 300 יח"ד. תקן המושב  הוא ל - 80 נחלות. במושב קיימים 80 מגרשים בהרחבה ו- 10 משקי עזר. כלומר המושב ניצל סך של 250 יח"ד, יש לו יתרה של 50 יח"ד לפי תמ"א 35 וחסרות לו 30 יח"ד בכדי לאפשר בנייה של שלוש יחידות בשלושה מבנים בכל נחלה מתוך 80 נחלות.    


(שאלה שנידרש לה בהמשך היא - מהן הזכויות של משקי העזר אשר ברובם המכריע ניתן לבצע בנייה של בית מגורים אחד, אך יש להם אפשרות לבצע היוון וכן פיצול של מגרש לצורך בנייה של בית שני בהתאם להחלטה 1301 שבימים אלה עומדת על שולחן הדיונים של רמ"י לצורך תיקונה).


בתיקון 1ב לתמ"א 35 נקבע, כי בנחלות במרכז הארץ תינתן תוספת לקיבולת הקבועה בתמ"א 35 לפי תקן הנחלות, כך שניתן יהיה לבנות שלוש יחידות בשלושה מבנים בחלקת המגורים בנחלות. כלומר, במקרה שלעיל המושב יקבל 30 יח"ד תוספת עד לגובה תקן הנחלות בכדי שניתן יהיה לבנות שלוש יחידות בכל נחלה.

במושב בנויות בפועל 450 יח"ד - כלומר קיימת חריגה של 150 יח"ד מעבר לקיבולת הקבועה
בתמ"א 35. בנוסף במושב קיימים מבנים רבים בנחלות שהוסבו לשימושים שונים ללא היתבר, לרבות השכרות לעסקים שונים. בשטח המשבצת קיימים מבנים שמושכרים לצרכים של משרדים ואחסנה ללא היתר וכן קיים עודף במשבצת (המושב מחזיק שטחים מעבר לתקן המשבצת).

המושב מבקש לאשר תב"ע חדשה. בישיבה עם הועדה ורמ"יעל הוראות התב"ע החדשה, התבקש המושב לסמן את המבנים בשימוש חורג בשטח המשבצת וכן בנחלות וכן להעביר רשימה של כל השימושים וחריגות הבניה וכן להגיע להסדר לגבי עודף המשבצת מול רמ"י.

באסיפה הכללית של המושב עמד על סדר היום - עדכון ביחס לתהליך אישור התב"ע למושב, והועלתה הדרישה של הועדה להסדרת שימושים. הציבור התבקש להשמיע את דברו כאשר על סדר היום עמד הצורך לאשר את דרישת הועדה לסימון מבנים להריסה בכדי להתקדם עם תהליך התב"ע.

האסיפה התנהלה בטונים גבוהים, חברים רבים מפעילים בנחלות שימושים חורגים והם קיבלו בבהלה את דרישות הועדה. דרישות הועדה הן הלכה למעשה בקשה להסדרה מלאה של כל משבצת האגודה והנחלות כאשר תנאי הסף לאישור התב"ע הוא הסדרה מלאה של השימושיםלרבות השטחים העודפים.

האסיפה הכללית הסתיימה ללא החלטה ועד ליום זה חלפו מספר חודשים ללא פתרון.האגודה אובדת עצות כיצד להתקדם עם הליך התב"ע לאור המצב של המבנים בנחלות ובמשבצת האגודה.

בימים אלה מתקיימים דיונים רחבים במושב בכדי להביא הצעה מתאימה להסדרה של המשבצת והנחלות ולצורך כך מתקיימות פגישות פרטניות עם בעלי הנחלות בכדי להכיר את המצב של הנחלות ועל מנת לתת פתרונות מתאימים להסדרה. צריך יהיה לקבל שיתוף פעולה מכלבעלי הנחלות בכדי להתקדם בתהליך, וההתמודדות היא עם בעלי נחלות מבוגרים, יורשים, צדדים שנמצאים בהליכים משפטיים, בעלי נחלות גובלים עם בעיות גבולות ופלישות, ילדים שבנו בתים בנחלות, בעלי נחלות וילדיהם שמפעילים עסקים בנחלות והמשפחות תלויות בהכנסות, ועוד ועוד מקרים שהיריעה קצרה מלתאר.

התנאי לפיו יש להסדיר את כל המבנים בנחלות ולסמנם להריסה מעמיד את אישור התב"ע בספק רבובתוך כך את הבנייה של הבית השלישי בנחלה.     


אחת הבעיות המרכזיות שנוצרה היא, שיישום החלטה 1464 יאפשר ביטול רצף בין דורי לאחר תשלום "דמי כניסה" (3.75% + מע"מ ), אך ככל ולא תהיה תב"ע חדשה למושב שתאפשר בנייה של שלוש יחידות בשלושה מבנים - בעלי הנחלות לא יוכלו לבנות את הבית השלישי הנפרד!

לאור המצב שנוצר, אנו מנסים בימים אלה להבהיר לגורמים, כי דרישה מסוג זה תעכב את הליכי התכנון במושבים ותגרום נזקים כבדים.


הצעות לפתרון:
מושבים רבים ייתקלו בעתיד הקרוב בדרישות המתוארות לעיל - מושב שמבקש להסדיר תב"ע חדשה בכדי ליישם את "עידן הנחלה המהוונת" צריך לבחון היטב את מצב המבנים במשבצת ובנחלות וכן את השטחים העודפים במשבצת, בטרם יחל בהליך אישור התב"ע, בכדי לעמוד על ההיתכנות להשלים את התהליך.

הדרך היא לבחון כל נחלה באופן פרטני, כך שכל בעל נחלה יידרש להביא את תיק הנחלה עם היתרי הבניה של המבנים בנחלה ובמסגרת בחינת הנחלה תיערך בדיקה של מצב המבנים בפועל למול היתרי הבניה. בהתאם לתוצאות הבדיקה יינתנו פתרונות מתאימים להסדיר את המבנים בנחלה בדרך של השבה של המבנה למצב ההיתר, הוצאת היתר בניה לפי השימוש המבוצע בפועל ככל שניתן או לפי השימוש שניתן לקבל בגינו היתר לפי אופי המבנה, הגודל, המיקום (בחלקת המגורים או בחקלאי), הצרכים של בעל הנחלה ומשפחתו, מספר המבנים בנחלה וכו' או הריסה.

במסגרת התהליך, המושב יבחן את האפשרות לבצע תהליך קולקטיבי של יישום החלטה 1464 בשלב של תשלום "דמי כניסה", דבר שיאפשר הסדרה של מבנה נוסף בנחלה (כיום עם קיר משותף ובעתיד בית שלישי נפרד), וכן פיצול מגרש מנחלה בתשלום 33% + מע"מ משווי המגרש המפוצל (תוספת ל- 33% לאחר תשלום דמי הכניסה +היטל השבחה ומס רכישה). לאחר שתיושם החלטה 1464 ובעלי הנחלות יעברו מזכויות "בר רשות" לזכויות "חכירה לדורות" וישלמו את דמי הכניסה ויחתמו על נספח להחלטה 1464 שיצורף להסכם החכירה לפי החלטה 1311, כל בעל נחלה יוכל לבחור את המשך הדרך – פיצול מגרש מנחלה, השלמה ל- 33% + מע"מ לצורך היוון כל חלקת המגורים.

שימו לב - במושבים בהם בעלי הנחלות חתומים על הסכמי חכירה ישירים מול רמ"י ("חכירה לדורות"), הדרישה בהחלטה 1464 היא לחתום על הסכם חכירה חדש בנוסח של החלטה 1311 גם אם לבעל הנחלה קיים הסכם חכירה בתוקף - ללא חתימה על ההסכם בנוסח של החלטה 1311 לא ניתן יהיה ליישם את החלטה 1464.    


הערה חשובה -  יש לשים לב לדרישה זו בעת מכירת הנחלה לאור כך שכיום יש דרישה לתשלום דמי רכישה במכירה במקום דמי הסכמה ובמסגרת זו תועלה דרישה כלפי הקונה לחתום על הסכם חכירה בנוסח החדש גם אם הסכם החכירה בתוקף ונושאים אלה יש להסדיר מראש!!!

בנוסף תיבחן האפשרות ליישם את החלטה 1458 במסגרת אישור מבנים לפל"ח לרבות שימושים אותם ניתן להשכיר, כאשר שימושים אלה ניתנים לביצוע רק בחלקת המגורים בתחום ה- 2.5 דונם. כמו כן, תיבחן האפשרות ליישום החלטה 1316 שמאפשרת הסדרת מבנים לשימושים נלווים לחקלאות בחלקה א' של הנחלה ולא רק בחלקת המגורים, הסדרת מבנים חקלאיים וכו'.

לאחר שיתקבלו התוצאות עבור כל בעלי הנחלות ובהתאם לשיתוף הפעולה ניתן יהיה להסדיר תצ"ר למושב וכן תב"ע שתאפשר לנצל את הזכויות המוקנות בהחלטות רמ"י המתוארות לעיל, כך שבסופו של תהליך המושב יוכל לצעוד בבטחה לעבר עידן הנחלה המהוונת.

במקרים בהם קיימות מחלוקות ואי הסכמות יתקיימו הליכי גישור בין בעלי הנחלות ובין בעלי הנחלות והאגודה, בכדי למצוא את הפתרונות המתאימים בהבנה. במקרים בהם לא ניתן להגיע להבנה צריך יהיה לקבל החלטות שישקפו את האינטרסים של כלל המושב וזאת במסגרת שקיפות מלאה באסיפה הכללית של המושב לאחר שיוצגו לציבור כל הבעיות והאפשרויות לפתרונן ולאחר שכל הפתרונות נבחנו והתקבלה החלטה על הדרך שתשקף את רצון הכלל.

המסקנה היא, כי תהליך הכניסה לעידן הנחלה המהוונת ואישור תב"ע חדשה למושב, יחייב את הועדים ובעלי הנחלות לחשיבה מחדש על עתיד המושב בדור הבא ואת הפתרונות צריך יהיה לתת היום בכדי לאפשר למושב לעבור את שער הכניסה לעתיד.

לכן אנו חוזרים ומבקשים - ועדים המבקשים לקדם תב"ע למושב, חייבים לקיים אספות כלליות ולהסביר את הדרישות המתוארות לעיל שעולות מצד הועדות בכדי להכין את הציבור בטרם עת. בעלי נחלות מתבקשים להקדים ולבצע בחינה של המבנים בנחלות בהתייחס להיתרי הבניה הקיימים ולקבל החלטות מתאימות להסדרה של המבנים ולעשות שימוש לצורך כך בהחלטות רמ"י שמאפשרות הסדרה של מבנים קיימים וחדשים לשימושים של פל"ח, שימושים נלווים לחקלאות, מבני קייט, מבנים חקלאיים ובתי מגורים בהתאם להרכב המבנים המתואר לעיל - כיום שלוש יחידות בשני מבנים ובעתיד שלוש יחידות בשלושה מבנים.

הכותבים עוסקים באגודות שיתופיות, במינהל ובמיסוי  www.lieblaw.co.il
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
טיפים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark