עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: התחשבנות מחדש בהחלטה 1523
מידע משפטי בנושאים: החלטה 1523 - התחשבנות מחדש - מיסים מגזר חקלאי
 
 עורך דין אביגדור ליבוביץ

  מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
התחשבנות מחדש בהחלטה 1523
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ

החלטה 1523 קובעת אפשרות ליישום בשישה מסלולים כלהלן:
  1. 1.דמי כניסה 3.75% + מע"מ.
  1. 2.דמי כניסה + השלמה לדמי פיצול מגרש מנחלה בתשלום 3.75% +השלמה
    ל- 29.25% משווי המגרש המפוצל.
  1. 3."דמי רכישה" בתשלום 33% + מע"מ.
  1. 4."התחשבנות מחדש" עבור עסקאות שבוצעו לאחר 9.6.11.
  1. 5.מסלול "הנחה" 20% עבור עסקאות שבוצעות אחרי 1.1.93.
  1. 6.מסלול "הנחה" עבור עסקאות שבוצעו לפני 1.1.93 - קיזוז 80% מדמי ההסכמה בתוספת הפרשי הצמדה ולא פחות מ- 20% (הנחה של 13% מקסימאלי).
  2. "התחשבנות מחדש":מהי התחשבנות מחדש?בהתאם להחלטת הנהלה מיום 17.1.12 שמספרה 3139, ניתנה לבעל הנחלה אפשרות לבקש קיזוז מלא של התשלומים ששולמו על ידו לאחר מועד בג"ץ פורום הערים העצמאיות שניתן ביום 9.6.11 בתהליכים שבוצעו על ידו בנחלה במסגרת שלושה תהליכים: מכירת זכויות, תוספות בניה, פיצול מגרש מנחלה.כלומר - ככל והחוכר שילם תשלומים לפי ההחלטות שהיו קיימות באותה עת לאחר 9.6.11 ובהחלטה 1523  התשלומים שהיו חלים עליו הם נמוכים יותר, בעל הנחלה זכאי לבקש מהרשות "התחשבנות מחדש" ובהתאם לכך הוא זכאי להשבה של כספים ששולמו על ידו ביתר.

מתי נגיש את הבקשה להתחשבנות מחדש?
את הבקשה להתחשבנות מחדש יגיש בעל הנחלה בתוך שנה מהמועד שבו הרשות תודיע על הפעלתה המלאה של ההחלטה.
נכון למועד זה הרשות החלה ביישום ההחלטה בכל המרחבים וניתן להגיש בקשות להתחשבנות מחדש, למרות שעדיין לא פורסמה  הודעה על הפעלתה המלאה של ההחלטה, לאור חשש מעומס כבד על המחלקות בהגשת בקשות להתחשבנות מחדש, בגין פעולות שבוצעו בנחלות בכל הארץ החל מיום 9.6.11.

מה יעלה בגורלו של בעל נחלה שלא יגיש בקשה להתחשבנות מחדש בתוך שנה מהודעת הרשות על הפעלה מלאה של ההחלטה?

במועד שבו הרשות תפרסם את יישום ההחלטה בעלי הנחלות יידרשו להגיש את הבקשה להתחשבנות מחדש. הבקשה תוגש בטופס ייעודי שנמצא באתר הרשות והיא תוגש על ידי מוכר הנחלה אלא אם הנחלה כבר נרשמה ע"ש הקונה. נזכיר כי היישום של ההחלטה כרוך בעמידה במספר תנאי סף כאשר העיקרי הוא הסדרה של שימושים חורגים וחריגות בניה בנחלה.

עוד נזכיר –כי על הטופס ששמו "התחשבנות מחדש" יחתמו המוכרים והקונים ויש ליתן לכך ביטוי בהסכמי המכר לרבות בכל הקשור לעמידה של הקונה בתנאי הסף בעת שבו תוגש הבקשה ליישום ההחלטה.


הסדרת שימושים חורגים לצורך יישום החלטה 1523:
בכדי לקדם את יישום החלטה 1523 נקבע בהחלטת הנהלה 3967 כי חוכר שיגיש בקשה להסדיר שימושים בנחלה עד ליום 31.12.17 ישלם דמי שימוש עבור 7 שנים בלבד. לאחרונה ההחלטה הוארכה לאור כך שיש כוונה לאפשר את יישום החלטה 1523 ולתת תמריץ לבעלי הנחלות להסדיר את השימושים ולעמוד בתנאי הסף ליישום ההחלטה.

נמליץ לבחון את ההסדרה של השימושים בנחלה בכדי להימנע מתשלום דמי שימוש, שהם כאמור קנס המשולם עבור 7 שנים אחורה ולא מסדיר שימושים בנחלה בגינם יידרש בעל הנחלה לשלם תשלומים נוספים מעבר לדמי השימוש.

האם בעל נחלה שלא יגיש בקשה ליישום ההחלטה בתוך שנה ממועד פרסום ההודעה יאחר את הרכבת ולא יוכל לקבל את הזיכוי בגין התשלומים ששולמו על ידו במסגרת "התחשבנות מחדש"?
התשובה לשאלה זו לא נמצאת בהחלטה 1523 אך אין מנוס מלקבוע כי התשובה לעניות דעתנו היא שלילית!

כלומר - הרשות לא תוכל לטעון כי בעל נחלה שלא הגיש את הבקשה להתחשבנות מחדש בתוך שנה לא יוכל ליהנות מההטבות שמקנה האפשרות ל"התחשבנות מחדש", שכן הדבר יגרור פגיעה בלתי הפיכה בזכות הקניין ובאינטרס ההסתמכות והשוויון שעל הרשות לנהוג כלפי בעלי הנחלות. אי יישום ההחלטה במועד כאמור, עשויה לנבוע מנסיבות רבות ומגוונות ולא כולן תלויות בבעל הנחלה.


בג"ץ עופר פירט ואח' נ' רשות מקרקעי ישראל ואח':
ביום 15.1.18 ניתן על ידי בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ פסק דין במספר עתירות שהוגשו לעניין מועד "ההתחשבנות מחדש" בהחלטה 1523 וכן בערעור שהוגש על ידי רמ"י על פסק דין של בית המשפט המחוזי שקבע כי המועד להתחשבנות מחדש יחול במועד שבו נחתמה על ידי שר האוצר החלטה 1155 כלומר ביום 4.9.08.

הטענה בעתירות היתה כי יש לבצע את ההתחשבנות מחדש החל ממועד אישור החלטה 979 המעודכנת כלומר מיום 27.3.07. טענת הרשות היתה כי יש לבצע את ההתחשבנות מחדש בהתאם למועד שנקבע בהחלטת מועצה 1464 שיישמה את החלטת הנהלה 3139 נכון ליום 9.6.11.    
התוצאה היא שבג"ץ דחה את העתירות וקיבל את הערעור של רמ"י על פסק הדין שניתן בבית המשפט המחוזי וקבע - כי מועד ההתחשבנות מחדש הוא נכון ליום 9.6.11.

כלומר - בגין הפעולות שבוצעו בנחלה לאחר יום 9.6.11 יינתן זיכוי מלא בתוספת הצמדה בגין תשלומים ששולמו על ידי בעלי הזכויות בהתייחס לשומות שיוצאו כיום בגין:" דמי רכישה", "דמי פיצול מגרש מנחלה", "תוספות בניה".

המלצות לביצוע:
לסיום נבהיר כי לאור כך שהרשות מיישמת את ההחלטה בפועל ניתן להגיש בקשות להתחשבנות מחדש כבר כיום בכל המרחבים וכדאי להקדים ולהגיש את הבקשה במסגרת יישום ההחלטה ולא לחכות לפרסום ההודעה על ידי הרשות שעשויה להגיע בחודשיים הקרובים.

נמליץ לבעלי נחלות שביצעו מכירה של נחלות ושילמו דמי הסכמה או שילמו עבור פיצול מגרש מנחלה או עבור תוספות בניה, החל מיום 9.6.11, לבחון את הזכאות להשבה של כספים במסגרת יישום החלטה 1523 וביצוע של "התחשבנות מחדש".

בנוסף נמליץ לבחון את מצב השימושים החורגים וחריגות הבניה בנחלה ולהתחיל בביצוע הסדרה בכדי להימנע מתשלום דמי שימוש. נעדכן, כי לאור תהליכים רבים שמתקיימים במושבים בכל הקשור לאישור תב"ע למושב לתוספת בית שלישי, פיצול מגרשים, תוספת זכויות בניה, האכיפה מתגברת ועומדת ממש על הפתח של כל אחד מבעלי הנחלות.

הניסיון מלמד שעדיף להשקיע את הכספים בהסדרה מאשר לשלם קנסות שלא מסדירים זכויות אלא רק גורמים לעגמת נפש לבעלי הנחלות.הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
טיפים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark