עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: החלטה 1445 - איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים
מידע משפטי בנושאים: מיסים מגזר חקלאי - החלטה 1445 - איוש נחלות פנויות - מושב עובדים - כפר שיתופי
 
 עורך דין אביגדור ליבוביץ

  מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ

החלטה 1445 - איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ    

החלטה 1445 של מועצת מקרקעי ישראל אושרה ביום 22.11.15. ההחלטה מסדירה את ההוראות כיצד לבצע תהליך של איוש נחלות פנויות במושבים בנגב ובגליל וכיצד לבצע המרה של נחלות למגרשי מגורים במושבים במרכז הארץ ובנגב וגליל.

המרת נחלות פנויות למגרשי מגורים:
סעיף 2.1 להחלטה קובע, כי אגודה רשאית להמיר את הזכות לשווק נחלות פנויות בזכות לשווק מגרשים בפטור ממכרז חלף הנחלות המבוטלות.
בסעיף 2.1.2 להחלטה נקבע, כי לצורך המרת נחלות פנויות למגרשים יש לקבל את המלצת שר החקלאות ופיתוח הכפר לביטול הנחלת הפנויות וקביעת תקן מספר נחלות חדש ותקן גודל נחלה חדש.
המגרשים ישווקו למומלצי האגודה, כאשר המומלץ ישלם דמי חכירה מהוונים לרמ"י בכפוף להנחות אזורי עדיפות לאומית.

בסעיף 2.1.3 נקבע איסור לגבות כספים מהמומלצים כתנאי לקבלת את הזכויות במגרשים. המומלץ יידרש לשלם דמי פיתוח תשתיות ציבוריות בהתאם לאישור שיינתן על ידי רמ"י ודמי היוון לרמ"י בגין המגרש בלבד - מעבר לסכומים אלה קיים איסור מוחלט לגבות כספים נוספים.

גבייה של כספים מעבר להוצאות הפיתוח המאושרות ודמי ההיוון נקראים "כספים אסורים". הנושא של "הכספים האסורים" הוסדר בבג"ץ הקשת המזרחית משנת 2002 ולאחר מכן קיבל ביטוי בהחלטות רמ"י שקבעו, כי השיווק יתבצע במכרז פומבי במושבים במרכז הארץ.

האגודה זכאית לתמריץ בגין שיווק המגרשים בסך של 25% מדמי ההיוון שיתקבלו אצל הרשות ולא יותר מ- 150,000 לכל יחידת דיור במקרה של תכנון שני מגרשים בגין כל נחלה פנויה. במקרה של תכנון שלושה מגרשים בגין כל נחלה פנויה, האגודה זכאית לסך של 150,000 בגין שתי היחידות הראשונות ולסך של 200,000 בגין היחידה השלישית.

הכספים יועברו לאגודה במסגרת הסכם שייחתם בין האגודה לרמ"י והם יופנו לטובת השקעות בפיתוח ותשתיות בלבד בהתאם לתכניות שיאושרו על ידי רמ"י.

התמריץ ישולם לאגודה לאחר שיתקיימו שלושה תנאים:
 • א.הסתיים שיווק כלל המגרשים.
 • ב.הוסדרו כל השימושים החורגים במשבצת האגודה.
 • ג.נחתם הסכם משבצת מעודכן עם האגודה התואם לתקן הנחלות החדש ולאחר הפרדת שטחים עודפים.
בסעיף 2.3 להחלטה נקבע, כי עם מתן תוקף לתכנית למגרשי המגורים חלף הנחלות המבוטלות, תפעל הרשות מול משרד החקלאות לבטל את התקן הקיים ולקבל המלצה לקביעת תקן חדש (מספר נחלות ושטח נחלה).

שטח המשבצת המעודכן יהיה מכפלת הנחלות המעודכן בתקן הנחלה שאושר בעבר ובתוספת של 20% מכלל שטח המשבצת המקורי.

נוהל עבודה B37.06 - המרת נחלות פנויות למגרשי מגורים:
 1. 1.נוהל העבודה לביצוע החלטה 1445 פורסם ביום 31.5.16 (להלן: "נוהל העבודה").
 1. 2.נוהל העבודה קובע, כי תהליך העבודה להמרת נחלות פנויות למגרשים כולל שני תהליכים משולבים התלויים זה בזה:
 1. 2.1תהליך מול האגודה - פנייה של האגודה לרמ"י לבצע תהליך של המרת נחלות למגרשי מגורים. בתהליך זה האגודה תחתום על הסכם משבצת לפי התקן החדש ועל הסכם להשכרת קרקע חקלאית לזמן קצר ביחס להפרש השטחים בין שטח המשבצת הישן לשטח המשבצת החדש.
 1. 2.2תהליך מול מומלצי האגודה - שיווק המגרשים, תשלום דמי היוון לרמ"י עבור המגרשים וחתימה על הסכמי חכירה מהוונים ביחס למגרשים בין המומלצים לרמ"י.
 1. 3.תהליך העבודה לשיווק המגרשים מתבצע בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל המעודכנת שמספרה 1504 ואושרה ביום 5.2.17 ובהתאם להוראות אגף חקלאי 101.
 1. 4.נגב וגליל - תהליך המרת הנחלות למגרשי מגורים ושיווק המגרשים אינו מוגבל בזמן בנגב וגליל.
 1. 5.מרכז הארץ - תהליך המרת הנחלות למגרשי מגורים ושיווק המגרשיםמוגבל בזמן במרכז הארץ, לתקופה של חמש שנים מיום 1.1.2016.מעבר למועד זה יתרת המגרשים שלא שווקו ישווקו על ידי רמ"י במכרז פומבי.
 1. 6.נגב וגליל - ניתן להמיר חלק מהנחלות למגרשים ואת היתרה לשווק בדרך של "איוש נחלה פנויה" בהתאם לנוהל עבודה B37.03.
 1. 7.מרכז הארץ - המגרשים ישווקו בפטור ממכרז בהיקף שלא יעלה על 3 יח"ד כפול מספר הנחלות המבוטלות.
 2. מרכז הארץ - מגרשים מתוכננים מעבר ל- 3 יח"ד כפוך מספר הנחלות המבוטלות ישווקו במכרז פומבי - אגודות נדרשות לשים לב לתנאי זה בייחוד כאשר קיימת יתרה בלוח 2 בתמ"א 35 תיקון 1ב.
 3. 8.שטח המשבצת החדש = מספר הנחלות המאוישות X שטח תקן הנחלה שאושר בעבר + שטח המשבצת הישן X 20%.
 1. 9.בתהליך של ביטול חמש נחלות ופחות לא יקטן שטח המשבצת.
 1. 10.לפני הפניית המומלצים לרמ"י לקבל זכויות במגרשים יש להמציא לרמ"י את המלצת שר החקלאות לתקן החדש.
 1. 11.ההפרש בין שטח המשבצת לפני ההמרה לבין שטח המשבצת החדש, ייגרע ממשבצת היישוב ובגינו ייחתם הסכם להשכרת קרקע זמנית בתנאי שהאגודה תעבד את הקרקע.
 1. 12.לא ניתן להמיר נחלות למגרשים הנכללים בתכנית בתוקף המיועדת למגרשי הרחבה.
 1. 13.האגודה צריכה לפעול לביצוע התכנית המפורטת לחלוקה למגרשים.
 1. 14.המגרשים יתוכננו בתחום חלקות המגורים של הנחלות, במקרה שבו קיימת תכנית המגדירה את חלקות א' של הנחלות הפנויות. במקרה שבו אין תכנית המגדירה את חלקות א' של הנחלות הפנויות, התכנון יתבצע בשטח המשבצת המיועד למגורים או לשימושים ציבוריים שאינם מנוצלים. במידה ולא ניתן לתכנן באחת מהאופציות הנ"ל יתבצע תכנון "צמוד דופן" ליישוב.
 1. 15.בהתאם לאמור בהחלטה 1445 התמריץ שיינתן לאגודה הינו 25% מתקבולי הרשות ולא יותר
  מ- 150,000 עבור שני המגרשים הראשונים ו- 200,000 עבור המגרש השלישי.
 1. 16.העברת התמריץ לאגודה מותנה בשני תנאים עיקריים (התנאי השלישי הוא חתימה על הסכם בין האגודה לרמ"י):
  א. שיווק כל המגרשים.
  ב. הסדרת שימושים חורגים בשטח המשבצת.
 1. 17.אגודה שמבקשת לבצע תהליך של המרת נחלות פנויות למגרשים, נדרשת לבחון את השימושים החורגים בשטח משבצת האגודה ולבצע הסדרה של השימושים בדרך של השבה למצב קודם בהתאם להיתרים או בדרך של הוצאת היתרים ככל והדבר ניתן בהתאם לתב"ע או אישור תב"ע חדשה.  
 1. 18.רק לאחר הסדרת השימושים החורגים, תוכל האגודה לפנות ולבצע את התכנון של המגרשים, בכדי שהאגודה תהיה זכאית לקבל את התמריץ בהתאם להחלטה 1445.
 1. 19.ככל ולא תתבצע הסדרה של השימושים החורגים, האגודה לא רק שלא תהיה זכאית לתמריץ, אלא שהיא עומדת בסיכון מול רמ"י לתשלום "דמי שימוש" עד 7 שנים אחורה (המבצע עומד בתוקף עד ליום 31.12.19), בגין סך כל השטח בו האגודה מקיימת שימושים חורגים ובהתאם לאופי השימוש.
איוש נחלות פנויות בנגב וגליל:
נוהל עבודה B37.03-איוש נחלה פנויה במשבצת:

 1. 1.איוש נחלות פנויות יתבצע רק ביישובי נגב וגליל ולא ניתן לביצוע במרכז הארץ.
 1. 2.הנחלות הפנויות ישווקו למומלצי האגודה בתוך חמש שנים מיום 1.1.2016 כולל ביישובי קו עימות ועד ליום 31.12.2020.
 1. 3.כספים אסורים - אסור לאגודה לגבות תשלומים בגין זכות ההמלצה, למעט הוצאות פיתוח שיאושרו על ידי רמ"י, ולמעט תשלום בשיעור יחסי בעד ההשקעות של האגודה בפועל ברכוש האגודה וכן השתתפות בהון אגודה, בהתאם לאישור רו"ח של האגודה ובאישור רמ"י.
 1. 4.מקבל הזכויות יידרש לחתום על תצהירי רמ"י לפיהם יצהיר כי אין לו זכויות בנחלה ו/או במשק עזר ו/או במגרש שהתקבל בפטור ממכרז ו/או אינו חברי קיבוץ וזכאי לקבל זכויות במסגרת הליך שיוך דירות.
 1. 5.הזכויות המוקצות בנחלה החדשה - חלקת מגורים בשטח 2.5 דונם עם זכויות בנייה בסך של 375 מ"ר וביטול של רצף בין דורי, בהתאם למסלול של "דמי כניסה" בסך של 3.75% בהחלטה 1523.
 1. 6.תוספת בניה מעבר ל- 375 מ"ר - חוכר המבקש להוסיף זכויות בניה מעבר לסך של 375 מ"ר ישלם עבור כל מ"ר בהתאם לשומה בכפוף להנחות אזורי עדיפות לאומית.
 1. 7.פיצול מגרש מנחלה - חוכר המבקש לבצע פיצול של מגרש מנחלה לאחר רישום הזכויות על שמו ולאחר ששולמו דמי הכניסה, ישלים לסך של 33% + מע"מ (בכפוף להנחות אזור), בגין שווי המגרש המפוצל ובניכוי של דמי הכניסה.
 1. 8.דמי רכישה לפי החלטה 1523- חוכר המבקש להוון את חלקת המגורים ולשלם עבור מלוא זכויות הבנייה הקיימות והעתידיות, ישלים לסך של 33% +מע"מ משווי חלקת המגורים כולל הפוטנציאל, בכפוף להנחת אזור.
 1. 9.על מקבל הזכויות תחול חובת התגוררות ועיבוד ברצף של הנחלה.
 1. 10.ישולמו דמי היוון בהתאם למסלול דמי כניסה או דמי רכישה בגין חלקת המגורים ובגין החלקות החקלאיות ישולמו דמי חכירה שנתיים.
 1. 11.הנחות אזורי עדיפות (קו עימות, א' 31%, ב' 51%) יחולו בהתאם להחלטה 1505 של מועצת מקרקעי ישראל. תקרה ההנחה עומדת כיום על סך של 450,000 עבור יח"ד. ההנחה תחושב בגין שתי יחידות דיור בסך של 900,000 . יתרת השווי של חלקת המגורים מעבר לתקרת ההנחה, תחויב בתשלום בהתאם להחלטה 1523.
 1. 12.חוזה חכירה לחלקה א' + נספח לפי החלטה 1523 - מקבל הזכויות יחתום על חוזה חכירה ביחס לחלקה א' של הנחלה וכן על נספח בהתאם להחלטה 1523 לפי המסלול שנבחר על ידו: דמי כניסה או דמי רכישה. ככל ותהליך תצ"ר (רישום חלקות א' בשלמות) לא הושלם, לא ייחתם הסכם עד להשלמת רישום התצ"ר ובעל הזכויות בנחלה יהא זכאי להטבות בהתאם למסלול שנבחר על ידו.
 1. 13.אגודות מתבקשות לשים לב לתיקון בלוח 2 לתמ"א 351ב ולבצע את התהליך של איוש הנחלות הפנויות או המרת נחלות פנויות למגרשי מגורים, בהתחשב בכך שבנגב וגליל ניתנה תוספת למכסת יח"ד ללא קשר למכסה שנותרה ובהתאם לתקן הנחלות שנקבע על ידי משרד החקלאות ובמרכז הארץ ניתנה תוספת להשלמה של היחידות החסרות עד לתקן הנחלה ובהתאם לכך לנצל את יחידות הדיור לצורך ביצוע תכנית למגרשים או לאיוש נחלות.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
טיפים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark