עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: עיקול זמני : מהותו, התנאים לבקשתו וזמן תחולתו
מידע משפטי בנושאים: משפט מסחרי - משפט אזרחי - סדר דין אזרחי - עיקול זמני - צו עיקול - בקשה במעמד צד אחד - עיקול אצל צד ג - הליכי הוצאה לפועל - הוצל"פ
 
 עורך דין אבי זילברפלד - נוטריון

  מאת: עו"ד אבי זילברפלד
עיקול זמני : מהותו, התנאים לבקשתו וזמן תחולתו

מאת עו"ד אבי זילברפלד

כללי:

בניגוד לעיקול לפי חוק ההוצאה לפועל, שמטרתו תפיסת רכוש לשם גביית החוב, מאפשרות תקנות סדר הדין האזרחי להטיל עיקול זמני , עוד בשלבי התביעה וטרם מתן פסק דין, כאשר מטרתו הנה - ייחוד הנכסים המעוקלים לשם הקלת מימוש פסק הדין (ולא לשם מימושם בסמוך לאחר עיקולם).

לפיכך, בהתאם לחוק ההוצל"פ , השלב הבא לאחר עיקול נכסים הוא צו למכירתם, ואילו בעיקול זמני – העיקול נעשה ע"י רישום בלבד, ולאחר מכן תוקפו כפוף למתן פסק דין לטובת התובע – המעקל: היה ולא יינתן פס"ד לטובת התובע –העיקול יבוטל. זכה התובע בתביעתו - ימשיך העיקול הזמני לעמוד בתוקפו עד שפסק הדין יבוצע.

המועד והתנאים לבקשת צו עיקול:

1. בקשה לעיקול זמני מוגשת כבקשה מיוחדת במסגרת התביעה האזרחית. בדרך כלל היא מוגשת "במעמד צד אחד בלבד", באשר מטרתה הינה הפתעת הנתבע טרם שהבריח רכושו. בית המשפט ייעתר לבקשה לדון בבקשת העיקול במעמד צד אחד בלבד, ככל שישוכנע שהשהייה הכרוכה בדיון בדרך הרגילה (במעמד שני הצדדים) - עלולה לגרום למבקש נזק שאין לו תקנה או נזק חמור (כגון: חשש להברחת הרכוש שעיקולו מבוקש).

2. בניגוד לעיקול לפי חוק ההוצל"פ – שמטרתו כאמור גביית חוב פסוק, וממילא אין צורך לנמק את בקשת העיקול, הרי שבעיקול זמני, בשלב בו טרם ניתן עדיין פס"ד לטובת התובע – מבקש העיקול, קיים חשש טבעי שבקשת העיקול מיועדת ליצירת לחץ, וכי אין לה סיבה משפטית אמיתית.

3. מחשש מובנה זה נגזרות שתי התוצאות הבאות:-

א. המבקש צו עיקול זמני יחויב, ככלל, להפקיד בבית המשפט, כתנאי לקבלת הצו, התחייבות עצמית וכן ערבות מספקת, להנחת דעת ביהמ"ש, לשם פיצוי בגין כל נזק שייגרם למי שאליו מופנה הצו כתוצאה ממתן הצו. אם הצו הזמני יפקע (למשל, מחמת דחיית התביעה), רשאי בית המשפט להורות על חילוט העירבון, אם ראה כי נגרמו למשיב נזק או הוצאות עקב מתן הצו, וכי הבקשה לא הייתה סבירה בנסיבות העניין.

ב. מבקש צו העיקול חייב לנמק בקשתו, ולצרף לה תצהיר, מהם ישוכנע בית המשפט כי קיים חשש סביר שאי מתן הצו יכביד על ביצוע פסק הדין. יצוין, כי בניגוד לזמנים עברו, בהם ה"חשש הסביר" האמור היה בבחינת מטבע לשון שבלוני בבקשות לעיקול זמני, הרי שעם חקיקת חוק יסוד: כבוד האדם, קיימת דרישה להנמקה והוכחה ממשית של "חשש סביר" זה.

4. ככלל, אם ניתן צו עיקול במעמד צד אחד בלבד – חובה על התובע/המבקש להמציא למשיב את העתק הצו, העתק הבקשה והמסמכים המצורפים אליה, וכן את העתק כתב הערבות בתוך 3 ימים ממתן הצו. לתשומת לבכם: אי עמידה בלו"ז זה – עשוי להביא לפקיעת צו העיקול !

5. אם ניתן צו עיקול במעמד צד אחד, רשאי הנתבע לבקש ביטול צו העיקול בתוך 30 יום ממועד שקיבל את צו העיקול. במקרה כזה, ככלל, יקיים בית המשפט דיון במעמד שני הצדדים, בהקדם האפשרי ולא יאוחר משבעה ימים ממועד הגשת הבקשה לביטול צו העיקול.

6. מה ניתן לעקל ואצל מי:

א. ניתן לעקל כל נכס ו/או זכויות עתידיות (תמלוגים העומדים להתקבל בעתיד) ובלבד שהנכס אינו פטור מעיקול אותה שעה (כגון: שכר עובד עד לתקרה הקבועה בחוק).
הנכסים המעוקלים על פי רוב הנם: נכסי מקרקעין , מיטלטלין - לרבות כלי רכב, וכן כספים הנמצאים אצל צד ג'.
לתשומת הלב: לא בנקל יינתן עיקול חשבון עו"ש, להבדיל מכספים פסיביים כגון: חסכונות, ני"ע וכדו'.

בתי המשפט דנו ארוכות בשאלה: האם העיקול הזמני הנעשה בחשבון הנתבע בבנק, תופס רק את הכספים המצויים בחשבון במועד קבלת הצו, או גם את הכספים שייכנסו לחשבון לאחר מועד זה.
לאחרונה ( ע"א 2724/03, בנק הדואר נ' אדר גלוב בע"מ, טרם פורסם) הכריע בית המשפט בסוגיה, בקבעו כי המעקל נכנס לנעלי הלקוח ביחסיו עם הבנק, ולפיכך צו העיקול תופס רק את זכויותיו כפי שהיו בבנק במועד קבלת צו העיקול, ולא תופס לגבי זכויות כספיות עתידיות, ככל שתגענה לחשבון הבנק.

ב. ניתן לעקל אצל הנתבע, אצל כל צד ג' שלדעת מבקש העיקול הוא מחזיק בנכסים המגיעים לנתבע, וכן ניתן לבצע עיקול אף על נכסים המגיעים לנתבע והמצויים אצל התובע עצמו.
יצוין, כי אם העיקול הזמני בוצע אצל צד ג' (יקרא להלן: "המחזיק")– עליו להשיב בכתב, בתוך המועד שנקבע בהודעה, אם אכן מחזיק הוא בנכסי המשיב, או אם בדעתו להגיש בקשה לביטול צו העיקול. היה והמחזיק שתק ולא הודה כי נכסי המשיב מצויים בידו, רשאי מבקש צו העיקול להגיש בקשה לביהמ"ש רשאי בתוך לאשר את העיקול. בקשה זו – כמוה ככתב תביעה כנגד המחזיק, ותוצאתה (ככל שתתקבל) – יצירת חיוב אישי של המחזיק לשלם למבקש העיקול את שווי המעוקל שנטען כי הוא בידו.
לתשומת לבכם: אם מבקש צו העיקול לא ביקש מביהמ"ש לאשר את העיקול אצל המחזיק - הרי שהעיקול יתבטל לגבי כל נכס שהמחזיק לא הודה שהוא מצוי בידו.

7. הערות:

א. זכות עיון מחדש: בכל שלב רשאי המשיב/מחזיק לבקש מבית המשפט לעיין מחדש בצו העיקול הזמני שניתן, אם לדעתו הדבר מוצדק בשל נסיבות שהשתנו או עובדות חדשות שנתגלו מאז מתן הצו.

ב. המרת נכס מעוקל: המשיב רשאי לבקש המרת הנכס המעוקל בנכס אחר, כל אימת שהותרת העיקול על הנכס אותו מבקש הוא לשחרר מעיקול, מהווה הכבדה בלתי ראויה. ביהמ"ש ישקול בקשה תוך איזון בין הכבדה נטענת זו, לבין זכות מבקש העיקול לייחד נכסים להבטחת גביית פסה"ד.

הערה נוספת:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אבי זילברפלד
טיפים ממשרד:  עו"ד אבי זילברפלד
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אבי זילברפלד
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark