עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: איזון משאבים - הלכת השיתוף הספציפית - הוכחת שיתוף בנכס ספציפי
מידע משפטי בנושאים: דיני משפחה - גירושין - נישואין - חוק יחסי ממון - בני זוג - איזון משאבים - הלכת השיתוף - פירוק שיתוף - נכס ספציפי - עסק משותף - שימוש שוטף - בעל - אשה
 
עורכת דין ליאן קהת

  מאת: עו"ד ליאן קהת
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:
דיני משפחה
גירושין
הסכם ממון
ירושה
מזונות

איזון משאבים  - הלכת השיתוף הספציפית - הוכחת שיתוף בנכס ספציפי
מאת: עו"ד ונוטריון ליאן קהת


 1. 1.מאז חוקק חוק יחסי ממון בין בני זוג (להלן "החוק") נכנס לתוקפו המשטר הרכושי החדש "משטר איזון המשאבים" (1.1.74) שהחליף את "הלכת  השיתוף" שהוותה את המשטר הרכושי ששרר עובר לחקיקת החוק.
מהי הלכת השיתוף: הלכה שנוצרה על-ידי פסיקת בתי המשפט שחלה על בני זוג שנשאו  לפני ה-1.1.74. לפי "הלכת השיתוף" כל הנכסים שנרכשו במהלך חיי הנישואים שייכים לשני בני הזוג גם יחד ובחלקים שווים וזאת עקב המאמץ המשותף של בני הזוג וללא קשר על שם מי מבין בני הזוג נרשמו הנכסים. כמו כן יכול כל אחד מבני הזוג לדרוש את חלקו בשותפות בכל עת ובלא כל קשר לפקיעת הנישואיןמועד הגירושין.

משמעו של משטר איזון המשאבים: הפרדה מוחלטת של נכסי בני-הזוג במהלך הנישואין, כאשר עם פקיעת הנישואין הרכוש מתחלק בין בני-הזוג על-פי שוויים של כלל נכסי בני-הזוג, למעט נכסים מסוימים המפורטים בחוק. האיזון נעשה על דרך חישוב שווי נכסיו של כל אחד מבני-הזוג ותשלום ההפרש מהצד שברשותו רכוש/זכויות רבים יותר לבן הזוג שברשותו פחות רכוש/זכויות.

עוד נקבע בחוק כי הסדר השיתוף יחול על בני-הזוג כל עוד לא קבעו אחרת בהסכם ממון. בהיעדר הסכם ממון יראו את בני-הזוג כאילו הסכימו להסדר איזון המשאבים.

אחד ההבדלים הבולטים שבין שני המשטרים הינו כי יישומו בפועל של הסדר איזון המשאבים מותנה בפקיעת הנישואין היינו – מועד הגירושין בפועל, בעוד הלכת השיתוף מאפשרת את חלוקת הרכוש בלא כל קשר לגירושי בני הזוג.

 1. 2.השאלה האם חזקת השיתוף ומשטר איזון המשאבים יכולים לחול סימולטאנית טרם הוכרעה סופית בפסיקה וישנן דעות לכאן ולכאן, אם כי טרם שונתה ההלכה שנקבעה בבית המשפט העליון בפסק הדין המנחה בעניין יעקובי - קנובלר כאשר לפי דעת הרוב שם אין תחולה סימולטנית לשני המשטרים יחדיו.
 1. 3.דא עקא שגם בפסק הדין יעקובי - קנובלר נפתח הפתח ל"הלכת השיתוף הספציפי" כפי שתובהר להלן. בשורה של פסקי דין שנתנו מאז חקיקת החוק הוכרה זכותו של בן/בת הזוג לטעון לשיתוף בנכס ו/או בנכסים ספציפיים באופן שאין מדובר עוד על חזקת שיתוף כללית אלא על הוכחת כוונת שיתוף בנכס ספציפי המוכח על ידי הצד הטוען לקיומו של השיתוף.
 2. 4.היטיבה להסביר זאת כבוד השופטת נילי מימון בפסק הדין תמ"ש (ים) 5704/01 ר.א. נגד א.א. מיום 4.1.03 (פורסם באתר נבו).
"עם זאת אין חוק יחסי ממון בין בני זוג מונע מבני זוג להיות שותפים בנכס או אף בכלל נכסיהם ואולם השותפות אין יסודה בחזקה בדבר קיומה כי אם בסיסה מושתת על ראיות בדבר הסכמת הצדדים להיות שותפים בנכס או שהיא קמה מכח הדין הכללי כמו דיני נאמנות, שליחות, עקרון תום לב עשיית עושר ולא במשפט".ובהמשך: "מכאן שבני זוג רשאים לעשות פעולות משפטיות כל אחד לבדו עם גורם שלישי ואולם גם בינם לבין עצמם, כך שיכולים לפעול משפטית ליצירת שותפות".

כחיזוק לכך מפנה כבוד השופטת מימון להוראת סעיף  4 לחוק יחסי ממון בין בני זוג אשר זו לשונו:"העדר תוצאות במשך הנישואין.ואין בכריתת הנישואין או בקיומם כשלעצמם כדי לפגוע בקנינם של בני הזוג, להקנות לאחד מהם זכויות בנכסי השני או להטיל עליו אחריות לחובות השני".נ

אמור מעתה, שלהבדיל מבני זוג שנשאו לפני ה-1.1.74- לגביהם קמה חזקת שיתוף לגבי נכסים שנצברו במהלך נישואיהם הרי שלגבי בני זוג שנשאו לאחר ה- 1.1.74 לא קיימת עוד חזקת שיתוף אבל בני זוג כאלה יכולים להפוך לשותפים בנכס/ים אם מכוח כוונת הצדדים או מכוח הדין הכללי.

בית המשפט העליון אישר פרשנות זאת בשורה של פסקי דין ועל פיה: " אין בהוראותיו של סעיף 5 לחוק יחסי ממון כדי למנוע יצירת שיתוף בנכס ספציפי לפי הדין הכללי החל על העניין, לרבות בנכס שנרכש על-ידי אחד מבני-הזוג טרם הנישואין (ראו גם: רע"א 8672/00 אבו-רומי נ' אבו-רומי, פ"ד נו(6) 175, בפיסקאות 9-10 לפסק-דינה של השופטת שטרסברג-כהן; רע"א 4358/01 בר-אל נ' בר-אל, פ"ד נה(5) 856, בפיסקה 4 לפסק-דינו של הנשיא ברק)" ע"א 7687/04 ששון נ' ששון, פ"ד נט(5) 596, 615 - השופטת, כתארה אז, ביניש).


 1. 5.כיצד אם כך לתבוע זכויות בנכס ספציפי ב"נישואין" שלאחר חוק יחסי ממון.
כך למשל על-מנת שתוקנינה זכויות בדירת מגורים הרשומה על שם בן-הזוג האחד לבן הזוג האחר, על האחרון להראות נסיבות עובדתיות, נוסף על עצם קיום הנישואין, שמהן ניתן להסיק – מכוח הדין הכללי – הקניית זכויות בדירת המגורים. השופטת שטרסברג כהן בפסק הדין ברע"א 8672/00 אבו רומי נ' אבו-רומי סעיף 10 לפסק הדין.
בתמ"ש 13811/03 הגישה אישה, שנישאה לבעלה בשנת 1981, תביעה לפסק דין הצהרתי לאיזון משאבים ולפירוק שיתוף בנכסים. במקרה זה רכש הבעל נכסים במהלך הנישואים ורשמם על שמו בלבד. הבעל מצידו טען כי הרכוש שנרכש מהווה תחלוף של נכסים שהיו לו קודם לנישואים.

במקרה זה פסק בית המשפט כי
ניתן לבחון את תביעת התובעת למתן פסק דין הצהרתי בדרך של הוכחת כוונת שיתוף ספציפית בנכס מסויים מכוח הדין הכללי, כאשר לגבי נכס כזה ניתן ליתן פסק דין הצהרתי.(ראה שם בסעיף 40 לפסק הדין-פורסם באתר נבו).

לאחר מתן הסעד ההצהרתי מורה בית המשפט לפרק את השיתוף בנכס ואין צורך עוד להמתין לפקיעת הנישואין. "לפיכך אם תוכיח התובעת כוונת שיתוף ספציפית,לגבי נכס פלוני, לא תהיה כל מניעה להצהיר על זכויות  הצדדים באותו נכס, והכול בהתאם לכוונה שהוכחה ובמקרה זה ניתן יהיה לפרק את השיתוף בו לאלתר ולא יהיה צורך להמתין לפקיעת הנישואין (ת"א (ים) 1595/96 מונטיליו נגד מונטיליו דינים מחוזי לב (2) עמ' 680.

 1. 6.כפועל יוצא מן האמור מובן הצד הטוען לקיום שותפות בנכס הספציפי הוא זה שצריך להוכיח את התנאים לקיומה של השותפות להבדיל מתחולתה של חזקת השיתוף אשר הניחה את קיומו של השיתוף מעצם הנישואין וניהול משק בית משותף.
 1. 7.הקריטריונים שקבעה הפסיקה בנוגע לתחולתה של חזקת השיתוף הכללית מהווים כיום כלי עזר ראייתי להוכחת  כוונת השיתוף בנכס הספציפי. בין הכלים שנתן לעשות בהם שימוש מובאים הקריטריונים הבאים:
 1. 7.1.האם מדובר בנישואין ראשונים של בני הזוג. כאשר ידוע כי על פי הפסיקה הדנה בחזקת השיתוף יש מקום ברור ומובן יותר להחלתה של חזקת השיתוף הכללית מקום בו הנישואין הם נישואים ראשונים להבדיל מן המצב בו חוו הצדדים יחסי נישואין קודמים בעבר, אשר במסגרתם צברו נכסים.
 1. 7.2.אורח החיים של בני הזוג. כאשר לצורך הוכחת כוונת שיתוף  נדרש מינימום של חיים הרמוניים. גם קיומם של ילדים משותפים יכול לסייע לביסוס כוונת השיתוף, שכן קיומם של ילדים משותפים מצריך משק בית משותף והשקעה של כל אחד מבני הזוג בדרכו הוא למשק הבית המשותף.
 1. 7.3.משך הנישואים. "ככל שמשך הנישואין מתארך, הופכת טענה מאוחרת בדבר המשך קיומה של הפרדה למלאכותית יותר ובלתי אמינה יותר.( ע"א 806/93 הדרי נ' הדרי פד (מח) 3 685).
 1. 7.4.נטילת חלק במאמץ המשותף.
 1. 7.5.קיום חשבונות בנק ונכסים אחרים משותפים. כך למשל ניתן ללמוד על כוונת שיתוף בנכס מסויים על פי התנהגות הצדדים ביחס לנכסים נוספים שהיו בידי בני הזוג במהלך הנישואין.
 2. 7.6.טיב הנכסים שבמחלוקת. לדוגמא: דירת מגורים מסווגת כאחד מנכסי המשפחה והיא הבולטת שביניהם להבדיל מנכסים עסקיים.
 1. 7.7.האם הושבח הנכס במהלך הקשר הזוגי, כגון שופץ או הושקעו בו כספים בדרך אחרת.
בבע"מ 10734/06 פלוני נגד פלונית, מיום 14.3.07, אישר בית המשפט העליון פסק דין שבו  בית משפט קמא הסיק מחומר הראיות שהובא בפניו על הוכחת כוונת שיתוף בדירת מגורי בני הזוג בקבעו כי עובדת רישומה של הדירה על שם הבעל בלבד לא היה  בה כדי לחבל בזכויותיה של האישה. בית משפט קמא בחן את נסיבות המקרה וקבע כי מחומר הראיות עלה כי הזוג התגורר בדירה שנים רבות, הוליד שם ילדים וגידלם, האישה עבדה אף מחוץ למשק ביתה ואף השקיעה מכספה לשיפוץ הדירה.

 1. 8.דוגמאות למקרים בהן נתן לטעון לכוונת שיתוף בנכס ספציפי:
1.האישה מכניסה לחשבון המשותף של בני הזוג כספים אשר הגיעו לה מירושה  ובני הזוג עושים שימוש בכספים אלו לצורך נסיעות לחו"ל.

2. הבעל מממש אופציות שקיבל לפני הנישואין לחשבון משותף ויחיד של שני בני הזוג והצדדים עושים בכספים שימוש שוטף.

 1. 9.דוגמאות למקרים בהן נתן לטעון לכוונת שיתוף בנכס מכוח הדין הכללי
1. בני זוג מנהלים עסק משותף יחדיו, כשני שותפים אך בפועל העסק רשום רק על שם הבעל.

2. בני זוג רוכשים דירה מכספים משותפים אך זו נרשמת על שם הבעל  לאור היותה  של האישה עסוקה בעת הרכישה בדירה בטיפול באימה החולה ושוהה בחו"ל.

לסיכום: בני זוג שנשאו לאחר ה- 1.1.74 יכולים לתבוע זכויות ברכוש הן מכוח הלכת איזון המשאבים והן מכוח טענתם לשותפות בנכס או בנכסים ספציפיים כאשר שתי התביעות יכולות לדור בכפיפה אחת.
לפיכך מוצע לבני זוג שנשאו לאחר חוק יחסי ממון לבדוק היטב את הנכסים העומדים לחלוקה ובמקרים המתאימים לטעון לשותפות בנכס/ים מכוח השיתוף בין בני הזוג כך שפירוק השיתוף בנכס כזה לא יותנה בפקיעת הנישואין.  
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד ליאן קהת
טיפים ממשרד:  עו"ד ליאן קהת
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד ליאן קהת
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark