עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: השלכות מע"מ על חילוט ערבויות
מידע משפטי בנושאים: דיני מיסים - מס ערך מוסף - משפט מסחרי - דיני חברות - דיני חוזים - ערבויות - חשבונית מס - חילוט ערבות ביצוע - קיזוז מע"מ - מפרק חברה - מיסים עקיפים
 
עורך דין מוטי איילון

  מאת: עו"ד מוטי איילון
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:
דיני חברות
משפט פלילי
עבירות מס
משפט מסחרי
מס הכנסה
דיני מיסים


השלכות מע"מ על חילוט ערבויות *
מאת: עו"ד מוטי איילון

* על רקע פס"ד בש"א 4076/06 (פש"ר 745/03)


אינני מכיר חוזה לביצוע של עבודות קבלניות בו לא קיים סעיף "ערבויות ביצוע". כל התקשרות חוזית כאמור מחייבת את מבצע העבודה להפקיד ערבויות ביצוע שמטרתן להבטיח את קיום התחייבויות המבצע ואת תשלומי המקדמות. בד"כ עסקינן בערבויות בנקאיות אוטונומיות הניתנות לחילוט ללא צורך בנימוק הדרישה לחילוטן.

כך היה גם בהתקשרות של חברת ג.ג. פרץ מהנדסים חברה לבניה ולניהול בע"מ (להלן: "הקבלן") עם ג.ט.י. הגן הטכנולוגי ירושלים בע"מ (להלן: "גטי") – התקשרות בה התחייב הקבלן לבנות עבור גטי בניין רב קומות. הקבלן הפקיד ערבות ביצוע בנקאית כמתחייב מההסכם ובשלבי הסיום של הבניה מונה לו מפרק והעבודות הופסקו.

חשוב לציין כי גם הקבלן וגם גטי הם "עוסקים" לצורכי מע"מ. משהופסקו עבודות הבניה חילטה גטי את הערבויות. נוכח החילוט כאמור דרש המפרק מגטי להנפיק לה חשבונית מס על סכום החילוט וכך ביקש הוא למעשה להשיב לקופת הפירוק את המע"מ הכלול בסכום החילוט. גטי סירבה להנפיק את חשבונית המס בטענה כי לא חל מע"מ בחילוט הערבות ואף גייסה לטובתה את רשויות מע"מ אשר תמכו בעמדה זו. בשל סירוב זה הגיש המפרק בקשה לביהמ"ש וביקש להורות לגטי להמציא לו את חשבונית המס כאמור. כיוון שרשויות מע"מ הביעו את עמדתן על פי פנייה של גטי צורפו הן כמשיבות בבקשה.     

רשויות מע"מ הדגישו כי הן אינן צד למחלוקת וכי על ביהמ"ש להכריע מבחינה עובדתית האם מדובר על חילוט בגין תשלום ביתר (השבה בגין הפרת הסכם) או שמא מדובר בפיצוי צופה פני עתיד בגין שירותים שלא ניתנו ע"י הקבלן לגטי, לרבות ערבויות בדק וטיב. כן הביעו רשויות מע"מ את דעתן כי, אם יגיע כבוד ביהמ"ש למסקנה כי החילוט הוא בגין העבר היה על הקבלן (המפרק) להוציא הודעת זיכוי ולהשיב בדרך זו את כספי המע"מ ששולמו בעבר, ואם יגיע כבוד ביהמ"ש למסקנה כי החילוט מהווה פיצוי הצופה פני עתיד הרי שלא מדובר ב"עסקה" לעניין מע"מ ולא חל מע"מ.

אני סבור כי עמדת רשויות מע"מ נכונה היא. סעיף 7 לחוק מע"מ, הדן באילו מרכיבי תמורה יראו חלק ממחיר העסקה החייבת במע"מ, קובע כי "פיצויים בשל הפרת ההסכם כשאין עמה ביטול עסקה" יהיו חלק ממחיר העסקה לעניין החיוב במע"מ. משמע, פיצויים בשל הפרת הסכם המלווים בביטול עסקה אינם חייבים במע"מ. פרשנות מילולית, המתעלמת מהתכלית, של הוראות סעיף זה תגלה במקרה זה, כי כיוון שהעסקה לא בוטלה (הבניה בוצעה בפועל אך לא הושלמה) כל פיצוי הכלול בחילוט הערבויות יהא חייב במע"מ ועל כן זכאי היה המפרק כביכול להנפיק הודעת זיכוי במס על כל סכום החילוט. ודוק: הן על פי הפסיקה והן על הפרקטיקה הנוהגת, התואמת את עמדת רשויות מע"מ כמפורט לעיל, המבחן לחיוב במע"מ במקרים אלו הוא מבחן פרקטי כלכלי הבוחן האם סכום החילוט מהווה שינוי במחיר העסקה לאור אי ביצוע של חלק מהעבודות, או שמא פיצוי הצופה פני עתיד ומנותק ממחיר העסקה. במצב בו מתבצע חילוט ערבויות צריך מי שחלטו את ערבויותיו לבחון כאמור ובמידה שמסקנתו היא שמדובר בשינוי מחירה של עסקה עליו להנפיק הודעת זיכוי במס כאמור בהוראות סעיף 49 לחוק מע"מ ובסעיף 23א להוראות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות) התשל"ו-1976.   

כך נראה לי כי שגה המפרק בעת בה ביקש מגטי חשבונית מס ולא הנפיק לגטי הודעת זיכוי במס חד-צדדית, שהרי עולה מהחלטת ביהמ"ש כי טענתו של המפרק היא, שהחילוט מהווה למעשה שינוי תנאי העסקה והפחתת מחירה בפועל.

כמו כן, נראה לי גם כבוד ביהמ"ש שגה שעה שהגיע למסקנה עובדתית כי כל סכום החילוט מהווה פיצוי צופה פני עתיד. את דעתי זו שואב אני אך ורק מהאמור בהחלטה ולא מתוך היכרות של פרטי המקרה ועובדותיו, ואנמק זאת להלן.


בסעיף 3 להחלטה מציין כבוד השופט כלהלן: "המשיבה בתגובתה לבקשה זו טענה בין היתר, כי המבקשת לא השלימה את הבנייה, לא תיקנה ליקויים, לא נתנה שירותי בדק ולא נתנה ערבויות בדק, וכי עדיין נותרו עבודות רבות שהיה על המבקשת לבצע לפי ההסכם, ואשר לא בוצעו על ידה, כגון עבודות אלומיניום. כן טענה החברה כי שילמה תשלומי יתר לחברה (להלן: "תגובת המשיבה")."

עולה אם כן, כי גטי לא טענה לפיצוי מוסכם הצופה פני עתיד, אלא לחילוט המבוסס על המרכיבים הבאים: (1). אי השלמת הבנייה; (2). אי תיקון ליקויים; (3). אי נתינת שירותי וערבויות בדק; (4). אי ביצוע כל העבודות שהתחייב הקבלן לבצע, כגון עבודות אלומיניום; (5). ביצוע של תשלום ביתר ביחס לעבודות שבוצעו ע"י הקבלן. לכן, יש לשאול האם אכן כל המרכיבים שלעיל מהווים "פיצוי צופה פני עתיד"? לטעמי לא כך הוא, והייתי מחלק את המרכיבים הנ"ל לשלוש קבוצות כלהלן:

  1. 1.אי השלמת בנייה, אי ביצוע כל העבודות כמתחייב מההסכם ותשלומי יתר ביחס לעבודות שבוצעו מהווים לטעמי "שינוי במחיר העסקה" כמשמעותם בסעיפים 43 ו-49 לחוק מע"מ ואין הם צופים פני עתיד. לדעתי יש לראות בהם השבת כספים ששולמו בגין עבודות שכלל לא בוצעו ולכן היה זכאי המפרק להנפיק בגינם הודעת זיכוי במס ולהשיב בכך את המע"מ העודף לקופת הפירוק.
  1. 2.אי תיקון ליקויים מתייחס לדעתי למצב בו בוצעו עבודות ע"י הקבלן, אלא שהביצוע לוקה בחסר מבחינת הטיב והאיכות. היינו, מבחינת חוק מע"מ ניתן שירות והשתלמה תמורה בגינו ולכן חייב הוא במע"מ. אילו הייתה בידי הקבלן היכולת לתקן את הליקויים היה הוא עושה זאת על חשבונות ולא היה משתנה מחיר העסקה. ברם, כאשר הפסיק הקבלן את פעילותו ולא ביצע את תיקון הליקויים, אין כל ספק שעל גטי היה להיזקק לשירותיו של קבלן אחר לביצוע התיקונים ומכאן שניתן לראות בסכום המתייחס לסעיף זה כפיצוי הצופה פני עתיד שאינו חייב במע"מ.
  1. 3.את סעיף "אי נתינת שירותי וערבויות בדק" ניתן לדעתי לייחס מבחינה כלכלית גם ל"שינוי במחיר עסקת היסוד" וגם ל"פיצוי הצופה פני עתיד". מחד, ניתן להניח כי בתמחיר של הקבלן הוא לקח בחשבון את ההוצאות הצפויות לתיקוני בדק עתידיים ולכן אם לא הוא יבצע את התיקונים ניתן לראות בחלק החילוט המתייחס לסעיף זה כ"הפחתת מחיר עסקה" שמחייב את השבת המע"מ. מאידך, ניתן לצפות כי בשעה שתידרש גטי לביצוע תיקוני הבדק באמצעות קבלן אחר יהיה עליה לשלם יותר מהערך המתייחס לסעיף זה ועל כן יש בחלק זה מרכיב של פיצוי שנועד לשפות את גטי על תשלומי היתר העתידיים שאין הם חייבים במע"מ. יוצא אפוא, כי בסעיף זה גלומים מרכיבים שהיה ראוי לזכותם במע"מ, כמו גם מרכיבים שאינם זכאים למע"מ. כל יחס שבין השניים שהיה מוצא ביהמ"ש לנכון היה בבחינת חלוקה צודקת והוגנת בדומה לחלוקה דומה שביצע כבוד השופט פרופ' דן ביין בפרשת מבי פלס, ע"ש 143/89 +59/60.
בסעיף 11 להחלטה כותב כבוד השופט כלהלן: "למעשה למבקש אין מענה לטענות המשיבה בדבר אי השלמת הבניה או ביצוע תיקון הליקויים, אי מתן שירותי בדק וערבויות בדק, .... . החברה בשל מצבה עזבה את הבניין שכחלק מן העובדות (צ.ל. העבודות – מ.א.) הנ"ל לא בוצעו, והמשיבה בעצמה פעלה לקבלת טופס 4, תוך השלמת עבודות שונות כפי שפירטה בתגובתה לבקשה לצו מניעה, והחברה לא סתרה זאת, על אף שנטל ההוכחה מוטל על כתפיה. לפיכך אני קובע בזאת שמדובר בפיצוי צופה פני עתיד"

יוצא אפוא, כי ברקע לקביעתו של השופט, שמדובר בפיצוי צופה פני עתיד, ניצבים דברים הסותרים את הקביעה, שהרי בדברי הרקע מציין כבוד השופט כי חלק מהעבודות לא בוצעו ע"י הקבלן וכי גטי השלימה בעצמה את העבודות. האם אין בכך כדי ללמד שהתמורה ששולמה היא מעבר לערך העבודות שנמסרו? איני סבור התשובה לשאלה שהצבתי חייבת להיות חיובית וכפי שפרטתי לעיל, לפחות חלק מכספי החילוט מתייחסים לשינוי במחיר העסקה שבגינו זכאי היה המפרק לקבל את המע"מ.  

סוף דבר: סוגיית החבות במע"מ במקרים של הפרת הסכם, לרבות השאלה האם מדובר בשינוי במחיר עסקה או בפיצוי הצופה פני עתיד, היא מהסוגיות שאין עליהן מענה חד משמעי והכל נתון לפרשנות הכרוכה בשאלות של עובדה ומשפט. נראה לי כי קבלת ייעוץ מקדים ע"י מומחה בתחום היה יכול לשנות את תוצאות החלטת ביהמ"ש במקרה זה.


                                    
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד מוטי איילון
טיפים ממשרד:  עו"ד מוטי איילון
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד מוטי איילון
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark