עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
המדינה חייבת לנמק את החלטותיה חובת ההנמקה ביחסי הרשות והאזרח
מאת: עו"ד עפרה גרין

כמה פעמים נדרשת לנמק בקשות שמוגשות לרשויות השונות? כך לדוגמא אם הגשת בקשה להנחה בארנונה נדרשת לנמק מדוע ובאיזו עילה הנך זכאי להנחה... או אם קיבלת דו"ח ואיחרת את מועד התשלום וקיבלת כפל קנס, מוטל עליך לנמק מדוע תהיה זכאי לשלם את הדו"ח בסכומו המקורי... כמה פעמים חשבת - האם גם הרשות המנהלית נדרשת לנמק את החלטותיה?

אז כדאי לדעת ש...
 • הרשות המנהלית חייבת לנמק את החלטותיה !!! חובה זו נקראת "חובת ההנמקה" והיא בעלת חשיבות רבה ביחסים שבין הרשות לאזרח.
 • חובת ההנמקה נחלקת למעשה לשתי חובות משנה :
 • האחת- החובה של הרשות לנמק את החלטתה המנהלית השנייה- החובה למסור את הנימוקים לידי האזרח.

חובת ההנמקה- המקורות

מקור חובת ההנמקה מצוי כבר במשפט העברי, כך כבוד השופט י' קיסטר, בבג"צ 142/70 שפירא נ' הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין:

"חובת הנמקה ותנאיה נקבעו בהלכה ברמב"ם, הלכות סנהדרין, פרק ו', הלכה ו', ובטור ובשולחן ערוך, חושן משפט, סימן י"ד, סעיף ד' בהגה".

בשנת 1985 חוקק חוק לתיקון סדרי המנהל (החלטות והנמקות), התשי"ט- 1985, וזו לשונו:

" 2.   חובת מתן תשובה במועד
(א)  נתבקש עובד הציבור, בכתב, להשתמש בסמכות שניתנה לו על פי דין, יחליט בבקשה וישיב למבקש בכתב בהקדם, אך לא יאוחר מארבעים וחמישה ימים מיום קבלת הבקשה.
            .........
 
          2 א. הנמקת סירוב
    עובד הציבור שנתבקש כאמור בסעיף 2(א) וסירב לבקשה, יודיע למבקש בכתב    
את נימוקי סירובו".

מהם התנאים לקיומה של חובת ההנמקה?

 1. 1.תנאי ראשון הינו הפנייה של בקשה לעובד ציבור- כלומר חייבת להיות פנייה לעובד מדינה/ עובד רשות מקומית/ עובד רשות שהוקנתה לה סמכות עפ"י דין.
 2. 2.תנאי שני הוא שהוגשה לעובד ציבור בקשה בכתב להפעלת סמכות שניתנה לו על פי דין- כלומר חובת ההנמקה חלה כאשר האזרח פונה לרשות ומבקש את החלטתה בעניין פלוני.
 3. 3.תנאי שלישי הינו כי מדובר בפעילות של עובד הציבור המוסמך עפ"י דין- על כן, באם עולה הסוגיה האם מעשה של רשות נעשה בסמכות על פי דין יש לבדוק הן את מהות הפעולה והן את מקור הסמכות.
 4. 4.תנאי רביעי ואחרון הוא סירוב עובד הציבור לבקשה – לעניין זה יאמר מייד כי גם סירוב חלקי עלול להיחשב לסירוב.
האם חובת ההנמקה חלה תמיד?

מלבד חוק ההנמקות, קיימות לעיתים הוראות חוק ספציפיות המחייבות הנמקה, אולם לעיתים ישנן הוראות חוק ספציפיות הפוטרות את הרשות המנהלית מחובה זו, כך גם בחוק ההנמקות לדוגמא בענייני בטחון המדינה. (הפטורים מחובת ההנמקה מפורטים בהרחבה בין היתר בסעיף 3 וסעיף 9 לחוק והן בחוקים ספציפיים הפוטרים מחובה זו).

ויודגש- חובת ההנמקה אומנם חלה כאשר האזרח פונה לרשות אולם היא לא חלה כאשר הרשות יוזמת בעצמה הליך אשר פוגע באזרח.


אז עכשיו, מעניין לדעת, למה בכלל קיימת חובת ההנמקה? - חובת ההנמקה- התכלית

 1. 1.תהליך קבלת ההחלטות המנהליות- רשות מנהלית אשר בוחנת בקשה עושה למעשה הליך כולל ומסודר של איסוף מידע, איסוף ראיות, הפעלת שיקול דעת, ולבסוף ניתנת החלטת הרשות. חובת ההנמקה מחייבת הליך מסודר והגיוני ותורמת לאיכות ההחלטה במישור התהליכי.
 2. 2.עקרון השקיפות והנאמנות של המנהל לאזרח- רשות אשר אינה נוהגת בשקיפות כלפי האזרח מפתחת למעשה חוסר אמון של האזרח כלפי הרשות, שכן מתן נימוק הולם לנסיבות הספציפיות של מקרה פלוני, מונע שרירות במתן החלטה.  
 3. 3.עידוד ההליך הדמוקרטי- עצם הדיאלוג שבין האזרח לרשות תורם לבניית האמון במערכת היחסים שבין הרשות לאזרח במדינה דמוקרטית.
 4. 4.טעמי ביקורת- החלטה בלתי מנומקת אינה מאפשרת הפעלת ביקורת על הרשות על ידי הגופים הממונים על ביקורת זו, כך בין היתר מבקר המדינה, הרשות השופטת ואפילו האזרח.
היקף חובת ההנמקה

עכשיו, כשראינו שהרשות חייבת לנמק את החלטותיה עפ"י חוק, התנאים והסיבות לקיומה של חובת ההנמקה, עולה שאלה חשובה לא פחות, והיא, מהו היקף ההנמקה הנדרש?.... כאן התשובה פחות טובה, אמנם קיימת חובת הנמקה, אולם היקף החובה תלוי בנסיבות והקשר, כלומר, אפשר שההנמקה תהיה קצרה ומינימאלית ואפשר שתהיה ארוכה, ושני האופנים הינם טובים ועונים לדרישת ההנמקה המחויבת עפ"י החוק.
אולם גם הנמקה קצרה חייבת לענות על ארבעת התכליות לשמן מחויבת ההנמקה (דהיינו, תהליך קבלת החלטות, עקרון השקיפות והנאמנות כלפי האזרח, עידוד ההליך הדמוקרטי והפעלת ביקורת), הנמקה אשר לא כוללת בחובה את התכליות כאמור הינה פגומה במעשה המנהלי.


ומה קורה במקרה בו הרשות הפרה את חובת ההנמקה?

במקרה בו הרשות הפרה את חובת ההנמקה, נטל ההוכחה מתהפך, כלומר, על עובד הציבור יהיה מוטל הנטל להראות שהפעולה/ ההחלטה לגביה לא ניתנה תשובה או לא ניתן נימוק, נעשו כדין.
זו אומנם סנקציה במישור של ראיות אולם חשוב לדעת ולזכור כי אי נימוקה של החלטה כשלעצמה לא פוסל את אותה החלטה לא מנומקת, אולם יכולה להוות עילה לתקיפת התנהלותה של הרשות.

ולסיום, יפים דבריו של בית המשפט המכובד בעניין חשיבות ההנמקה, בבג"צ 164/97 קונטרם בע"מ נ' משרד האוצר, אגף המכס והמע"מ, פד"י ב(1), 289:

"חובת ההגינות מתייחסת להליך המנהלי, כלומר, לדרך שבה הרשות המנהלית מפעילה את הסמכות כלפי האזרח. היא מתבטאת בחובות שונות, כגון, חובה לערוך בדיקה סבירה של נסיבות המקרה, להטות אוזן לטענות האזרח, לאפשר לו לעיין במסמכים הנוגעים לעניין, לנמק את החלטתה. יש מכנה משותף לחובות אלה: החובה לנהוג באזרח באופן ראוי".

אז אם חשבתם פעם בליבכם, האם הרשות מחויבת לתת לכם תשובות מנומקות, תדעו שלרוב היא מחויבת לעשות זאת, ובמידה ואיננה ממלאת אחר חובת ההנמקה, ניתן לתקוף זאת בערכאה המתאימה בבית המשפט.
 

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
אינטרנט - משפט ואינטרנט | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark