עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: איסור פרסום שם של חשוד או נאשם בפלילים – אימתי ?
מידע משפטי בנושאים: פלילי - משפט פלילי - איסור פרסום - פומביות הדיון - כתב אישום - נאשם -
 
עורכת דין שולמית קהלת

  מאת: עו"ד שולמית קהלת אורן
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:
פלילי
עבירות נוער
חקירה
משטרה
אי הרשעה
כתב אישום
איסור פרסום שם של חשוד או נאשם בפליליםאימתי ?
מאת: עו"ד שולמית קהלת אורן

אדם אשר נחשד או נאשם בפלילים חשוף לפגיעה בתחומי חייו  שונים ואך טבעי הוא, שהפגיעה בכבודו, בשמו הטוב ופרטיותו - יגרמו לו לחשש כי יוטבע בו "אות קין" אשר לא ניתן יהיה למחותו.

פרסום שמו של חשוד או נאשם בהקשר
הפלילי מעצים את תחושת הבושה שהינה נחלתם של אנשים רבים, אשר על אף הסתבכותם בפלילים, הם רחוקים מרחק רב מעולם זה, שהינו עולם זר ומפחיד עבורם.

הנזק שעלול להיגרם מפרסום שמו של חשוד או נאשם בפלילים חולש על תחומים רבים. כך למשל, הפרסום עלול לגרום לנידוי חברתי של
האדם ובני משפחתו, פגיעה בעיסוק ולעיתים אף פגיעה ביחסים בין בני המשפחה.

רבים מבקשים כי שמם לא יאוזכר בעל פה או בכתב בהקשר הפלילי וכי הדיונים בעניינם יתקיימו בדלתיים סגורות –
הן על מנת שפרטיותם תוגן והן נוכח הבושה והצער שהם חשים בעקבות הסתבכותם בפלילים.

ב
הקשר זה חשוב לזכור, כי בקשה לאיסור פרסום ולקיום דיון בדלתיים סגורות הינה בבחינת חריג לכלל, אשר סטייה ממנו לא תתאפשר בנקל.

פומביות הדיון

הכלל בדבר פומביות הדיון מעוגן בסעיף 68 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984.

סעיף 68(א) לחוק בתי המשפט קובע את הכ
לל לפיו "בית משפט ידון בפומבי", קרי: הדיונים בבית המשפט יערכו, ככלל, בדלתיים פתוחות, לרבות פרסום זהויות בעלי הדין.

כלל פומביות הדיון מהווה סימן היכר לשיטת משפט בחברה דמוקרטית, המתנהלת בשקיפות ומאפשרת לכל אזרחיה, לבקר, ללמוד ולחקור את ההליך השיפוטי.

בית ה
משפט העליון קבע, כי את כלל הפומביות יש לאזן עם זכותו של האדם לשמו הטוב ולשמירה על כבודו ואיזון זה בא לידי ביטוי בחריגים הקבועים בסעיף 68(ב) לחוק האמור, אשר בהתקיימות אחד מהם, רשאי בית המשפט להחליט על סגירת דלתות.

כך למשל, נקבע, כי  הגנה על קטין או מתלונן
או נאשם בעבירת מין יכולים להוות חריג לכלל פומביות הדיון, כמו גם הצורך בהגנה על המוסר או על מנת לאפשר עדות חופשית.

איסור פרסום

הכללים בדבר איסור פרסומים קבועים בסעיף 70 לחוק בתי המשפט ומבחינים, כאמור לעיל, בין חשוד לנאשם.

סעיף 70(ד) לחוק קובע כי בית המשפ
ט ראשי לאסור כל פרסום בקשר לדיוני בית משפט, אם, למשל, הוא רואה בכך צורך לשם הגנה על בטחונו של בעל דין או עד או אדם אחר שהוזכר בדיון.

סעיף 70 (ה1)(ה) קובע כי בית המשפט רשאי לאסור פרסום שמו של חשוד שטרם הוגש נגדו כתב אישום או פרט אחר מהחקירה, אם ראה שהדבר ע
לול לגרום לחשוד נזק חמור.
לפי האמור בסעיף זה, בית המשפט יאסור פרסום שמו של חשוד בהתקיימותם של שני תנאים מצטברים: 1. פרסום השם עלול לגרום ל"נזק חמור". 2. בית המשפט סבור שיש להעדיף את מניעת הנזק החמור על פני האינטרס הציבורי שבפרסום.

בית המשפט העליון בבש"פ
5759/04, קבע קריטריונים לבחינת בקשה לאיסור שמו של חשוד ובין היתר נאמר כי יש לשקול את נסיבותיו האישיות של המבקש לאסור פרסום שמו, לרבות השפעת הפרסום על בני משפחתו, סביבתו ועיסוקו וזאת, לצד בחינת אופי העבירות בהן הוא נחשד המבקש ועברו הפלילי.

כמו כן, במסגרת
בחינת בקשת צו לאיסור פרסום שמו של חשוד, יבחן בית המשפט את טיבן של הראיות הלכאוריות הקיימות בתיק המשטרה וככל שראיות אלא מוצקות ומבוססות יותר ומועד הגשתו של כתב האישום קרב – כך יגדל האינטרס הציבורי בפרסום זהותו של החשוד; ולהיפך.

פומביות הדיון ופרסום זהות מול כבוד האדם ופרטיותו

כאמור לעיל, כלל פומביות הדיון אשר טומן בחובו את פרסום בעלי הדין, מהווה אבן מאבני היסוד של ההליך המשפטי.
    
מאידך, חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו מעגן את הזכות לפרטיות כזכות חוקתית בעלת מעמד נורמטיבי עליון.

כך יוצא, ששני עקרונות רמים ויס
ודיים – כלל הפומביות והזכות לפרטיות – אינם מתיישבים האחד עם השני ותפקידו של בית המשפט לאזן בניהם, שכן מעמדם אינו מוחלט.

כך למשל, בב"ש 91150/03 קבע בית המשפט השלום בתל אביב כי יש לאסור את פרסום שמותיהם או כל פרט מזהה אחר של חשודים אשר נעצרו בפרשת עבירות מרמה.

לאחר ששקל בית המשפט את השיקולים השונים, הוא העדיף למנוע נזק בלתי הפיך אשר עלול להיגרם לחשודים אם תפורסם זהותם –
וזאת על פני העניין הציבורי שבפרסום.

בית המשפט המחוזי דח
ה את הערר שהגישה המשטרה על החלטת איסור הפרסום וקבע כי לא נפל פגם במערכת השיקולים אשר הנחתה את בית המפשט בשאלת הפרסום ולתוצאה אליה הגיע לאחר שאיזן בין עקרון הפומביות לבין הזכות לפרטיות.

במקרה אחר, הותיר בית המשפט העליון (בש"פ 10927/07) את צו איסור פרסום שמותיהם של נאשמים, אשר על פי מידע מודיעיני מתקיים חשש מבוסס שלהם ולבני משפחותיהם נשקפת סכנה.

פרסום שם של נאשם שהורשע

נאשם אשר מורשע בעבירות פליליות אינו נהנה עוד מחזקת החפות ובהתאם לכך, המשקל של עקרון הפומביות וזכות הציבור לדעת גוברים, בדרך כלל, על פני אינטרסים אחרים, כגון הזכות לפרטיות והחשש כי הפרסום יגרום לנאשם נזק.

כך למשל, לבית המשפט השלום ברחובות (ת.פ. 1183/07) הוגש כתב אישום ובו שורה של עבירות מין נגד קטינות שיוחסו לנאשם, אשר, מצידו, הודה במרביתן.

בתחילת ההליך נעתר בית המשפט לבקשת הנאשם ואסר על פרס
ום שמו עד להכרעת הדין.

בעקבות הרשעתו של הנאשם ביקשה התביעה להסיר את צו איסור פרסום שמו של הנאשם ולהותיר את הצו האוסר את פרסום שמות הקטינות המתלוננות, קרי: קורבנותיו.

הנאשם התנגד לפרסום שמו בטענה כי התרת פרסום שמו תפגע בפרטיותו ותגרום לו ולבני משפחתו נזק
חמור. לטענת הנאשם שהינו אדם דתי, אב וסב לנכדים – הפרסום יגרום לו ולמשפחתו לנידוי ואות קין. עוד טען הנאשם כי הוא פוטר מעבודתו וכי הוא ספון בביתו.

בית המשפט מחליט להתיר את פרסום שמו וקובע כי כיום, לאחר הרשעת הנאשם, על יסוד הודאתו, חזקת החפות אינה עומדת לנאש
ם עוד.

בית המשפט מצטט את דברי בית המשפט העליון בבש"פ 8698/05,  לפיהם: "משהורשע הנאשם בדינו גובר האינטרס הציבורי הקיים בפרסום פרטי המקרה ובפרסום פרטיו המזהים של הנאשם שהורשע בביצוען של עבירות אלה."

עוד מציין בית המשפט כי דווקא לאור טיבן של העבירות בהן הור
שע הנאשם (עבירות מין נגד קטינות), זכאי הציבור להיזהר מפניו וזאת יוכל לעשות – רק אם יפורסם שמו.

האם ניתן לערער על החלטה שלא לאסור על פרסום?

סדרי הדין של המשפט הפלילי קובעים כלל לפיו לא ניתן לערער על החלטות ביניים, אלא בערעור על פסק הדין כולו, וזאת למעט מספר חריגים שנקבעו בחוק כדוגמת בקשה לפסילת שופט.

לעניין זכות הערעור בסוגיית איסור פרסומים, קבע בית המשפט העליון שאין מניעה לערער על החלטות הנוגעות להתרת או איסור פרסום.

תפקידה של ערכאת הערעור בהקשר של איסור פרסומים, הינה לבחון את התשתית הראייתית שעל בסיסה
התבקש צו לאיסור פרסום וכן לבחון את נוסחת האיזון שנקבעה על ידי בית המשפט שדן בסוגיה.

לסיכוםפרסום זהותו של אדם בהקשר הפלילי עלול לגרום לו ולקרובים הסובבים אותו לנזק בלתי הפיך ולעיתים, לפגיעה שאינה מידתית ביחס לנסיבות העניין.

שמו הטוב של אדם והשמירה כל כבודו ופרטיותו הינם ערכים עליונים ולא לחינם המושג "דיני נפשות" מיוחס למשפט הפלילי.

בקשה להוצאת צו בדבר איסור פרסומים רצוי שתעשה על ידי עור דין המתמחה בתחום הפלילי.

בהקשר זה, יש לזכור, כי לעיתים דווקא בקשה לאיסור פרסום עלולה להביא לפרסום במקום בו אלמלא התב
קש הצו – לא היה מתקיים פרסום.

על כן, כאמור, מומלץ לפנות מבעוד מועד לעורך דין המתמחה בתחום הפלילי.

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד שולמית קהלת אורן
טיפים ממשרד:  עו"ד שולמית קהלת אורן
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד שולמית קהלת אורן
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark