עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: מוקשים בעריכת צוואות במגזר החקלאי - מאמר שני בסדרה
מידע משפטי בנושאים: צוואות במגזר החקלאי - דיני משפחה - נחלה - מושבים - מיסים מגזר חקלאי - הסכם דו צדדי - מינהל מקרקעי ישראל - צוואה -
 
 עורך דין אביגדור ליבוביץ

  מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:
מגזר חקלאי
דיני קיבוצים
מקרקעין
מיסוי מקרקעין
בן ממשיך
מוקשים בעריכת צוואות במגזר החקלאי - מאמר שני בסדרה
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד (רו"ח) שניר שער*

מאמר זה הינו מאמר שני בסדרת המאמרים "מוקשים בעריכת צוואות במגזר החקלאי". נציין, כי ההחלטה להגות את סדרת המאמרים הכוללת את עשרת המקרים המצערים ביותר, אשר הובאו לשולחננו בשנים האחרונות, נולדה בעקבות ריבוי מקרים בהם נתקלנו בשנה האחרונה, בדבר רשלנות בעריכת הצוואות מצד העורך וכן מצד המצווה, ביחס להורשת הנחלה החקלאית, דבר אשר לחבויות מס לא מתוכננות וכן למחלוקות רבות בין  היורשים, בלשון המעטה!!!

ראשית יודגש, כי את הזכויות בנחלה חקלאית לא ניתן לרשום ע"ש מספר יורשים בספרי מינהל מקרקעי ישראל, כאשר עובדה זו, צריכה להיות נר לרגליו של כל מי שמבקש לערוך צוואה במסגרתה מוריש אדם נחלה חקלאית.

בהתייחס להוראות סעיף 114 לחוק הירושה (במקרה בו אדם לא הותיר אחריו צוואה), נקבע, כי רק יורש אחד יירשם כבעל הזכויות בנחלה ובמסגרת זו, עליו לפצות את יתר היורשים ב"תשלומי איזון", דבר אשר  גורר אחריו חבות במס, כפי שהובא גם במאמרים אחרונים.

נקבע במפורש בפסיקה, כי בכל מקרה, הוראות ההסכם בין המוריש לבין מינהל מקרקעי ישראל, גוברות על הוראות חוק הירושה, כאשר בפועל, מינהל מקרקעי ישראל נוהג להעביר את הזכויות לבן הזוג הנותר בחיים וככל שלא נותר בן זוג בחיים, הזכויות יועברו בהסכמה ליורש אחד.
לפיכך, כאשר מגיע אדם המבקש לערוך צוואה ביחס לנחלה חקלאית, יש לבדוק ראשית את הוראות ההסכם החלות על הנחלה (הסכם דו - צדדי בין האגודה למינהל), לבחון האם מדובר בזכויות "בר רשות" או בזכויות "חכירה", לבחון את הוראות ההסכם המשולש (ככל וקיים) בין האגודה, הסוכנות היהודית והמינהל וכן לבחון את הזכויות המשפטיות, הפיזיות והתכנוניות של הנחלה, במינהל, באגודה, בוועדה המקומית לתכנון ובניה, בסוכנות היהודית, בהתאם לבדיקות שמתבצעות במסגרת עסקת מכר נחלה.

לאחר שנערכו הבדיקות ביחס למצב המשפטי של הנחלה, יש לתת מענה לבעיות תכנון ובניה (מבנים ללא היתר) ו/או שימושים חורגים בנחלה, ככל שקיימים. הורשה של נחלה הכוללת חריגות בניה או שימושים חורגים, עשויה להביא לכך, כי היורש של הנחלה, ייאלץ להתמודד עם קשיים רבים, מול מינהל מקרקעי ישראל והוועדה המקומית לתכנון ובניה, כאשר הוא יבקש להעביר את הזכויות בנחלה על שמו ו/או להעביר את הזכויות לצד ג'.    
יודגש בעניין זה, כי בשעה שקיימות חריגות בניה ו/או שימושים חורגים בנחלה, המינהל לא יבצע כל פעולה הקשורה להעברת הזכויות בנחלה, אלא רק לאחר שהוסדרו כל השימושים או החריגות, דבר אשר עשוי לארוך זמן רב וכן להביא להוצאות גבוהות. יש לזכור, כי בגין שימושים חורגים, המינהל זכאי לבקש דמי שימוש בהתאם לשומה עדכנית, אותה ימציא המינהל לחוכר (יורש), כאשר עד שלא ישולמו החובות בגין שימושים חורגים, לא ניתן יהיה לבצע כל פעולה של העברת זכויות בנחלה!  

בדיקה נוספת אותה יש לבצע (ואשר לא מתבצעת במקרים רבים), הינה השלכות המס כתוצאה מהוראות הצוואה ביחס לנחלה. כפי שהובא במאמרים קודמים, "תשלומי האיזון" בהתאם להוראות סעיף 114 לחוק הירושה, מחויבים במיסי מקרקעין, וזאת יש לבחון היטב, שכן הוראות הצוואה עשויות להשית על היורשים חיובים גבוהים במס אשר לא נלקחו בחשבון. לדוגמא: אדם נפטר לבית עולמו והותיר בעיזבונו משק חקלאי, אשר נרשם רק על שם אחד היורשים, כאשר יתר היורשים מוותרים על זכותם במשק תמורת פיצוי שישולם להם. כעת, הבן היורש במקרה זה מבקש לשלם תשלומי איזון כפיצויים ליתר היורשים.    
תשלום הפיצוי, אם הוא נעשה מכספים, שאינם חלק מנכסי  העיזבון, ייחשב כרכישת זכות במקרקעין אצל היורש, המקבל את הזכויות בנחלה והוא יחויב במס רכישה, ואילו שאר היורשים, המקבלים את תשלומי האיזון, יחויבו במס שבח, בגין מכירת המשק. ואולם קיימות דרכים יצירתיות עימן ניתן להתמודד בכדי להפחית את חבויות מס השבח ומס הרכישה ואף לבטלן כליל.

כמו כן, ככל שהצוואה קבעה כי יש למכור את הנחלה ולחלק את התמורה בין היורשים, יש לזכור, כי בגין הוראה זו קיימות השלכות מס משמעותיות (מס שבח, היטל השבחה) ובייחוד דמי הסכמה, המשולמים למינהל מקרקעי ישראל, בגין עליית ערך הקרקע בסך של 33% מעליית הערך בצירוף מע"מ, כאשר סך זה נושא הצמדה מיום ההסכם ועד למועד בו ימציא המינהל הודעה על דמי הסכמה. הפרקטיקה הנוהגת כיום במינהל מצביעה על כך, כי עוברים חודשים ארוכים עד להמצאת ההודעה על דמי הסכמה, דבר המשית על היורשים (המוכרים) הוצאות ניכרות ובייחוד כאשר ישנן בעיות של חריגות או שימושים חורגים בנחלה!

נושא נוסף אשר לא מקבל שימת לב ויכול להשפיע רבות על חבויות המס, הינו מס ערך מוסף!
יש לבצע בדיקות היתכנות לחבויות בגין מע"מ במכירת הנחלה על ידי היורשים או להקדים תכנון על ידי המצווה, ככל שמדובר בנחלה בה מבוצעת פעילות חקלאית העולה כדי עסק.

לדוגמא: במקרה בו לחקלאי היה משק שבחלקו שימש לגידולים חקלאיים (פרדס). החקלאי היה רשום כעוסק מורשה לצורכי חוק מע"מ והיה מדווח לאורך השנים על הכנסותיו ממכירת הפירות והירקות שגידל. לימים, הפסיק החקלאי את הפעילות החקלאית והקרקע לא עובדה במשך שנים רבות. לאחר שנפטר החקלאי ביקשו יורשיו למכור את כל הנחלה. שימת הלב מופנית לחשיפה לחבות במע"מ במקרה דנן. הטעם לכך הינו שהפרדס שימש "כציוד" בעסקו של פלוני. כלומר, באמצעות הפרדס הפיק פלוני הכנסות החייבות במע"מ, ולכן מכירת הנחלה (החלק המיוחס לפעילות החקלאית) חשופה אף היא לחבות במע"מ, זאת אף אם היורשים הינם "אנשים פרטיים" ואינם רשומים "כעוסקים" במשרדי מע"מ. יוער, כי העובדה שהפרדס שימש להפקת הכנסות החייבות במע"מ בשיעור אפס (כידוע, במכירת פירות וירקות אין חבות אפקטיבית במע"מ) אינה מעלה או מורידה, הואיל והחבות במע"מ מתייחסת לקרקע הנמכרת ובגינה אין הקלה במע"מ. ועוד, מצב הדברים עשוי להיות מורכב יותר אם פלוני נפטר לפני שנים רבות והיורשים אינם יודעים האם אביהם היה רשום כעוסק מורשה במע"מ? לכמה שנים היה עוסק? האם דווח למע"מ בעבר (בעת הפטירה) על "מכירה רעיונית" של המשק החקלאי ועוד.

לסיכום, קיימת קשת רחבה של נושאים אותם יש לבחון בטרם עריכת צוואה ביחס לנחלה חקלאית, על מנת שלאחר יום פקודתו של אדם, יורשיו ייצאו נשכרים ולא נפגעים.

במאמר הבא בסדרה, נתאר מקרה מצער בו התפרקה משפחה, מאחר והוראות הצוואה שנותרה אחרי האב, קבעה הוראות בדבר חלוקת הנחלה לארבעה יורשים. המצווה קבע, כי הנחלה לא תימכר לעולם וכי ארבעת ילדיו יתחלקו בארבעה מבנים בנחלה, כאשר נקבע, כי היורשים יוכלו להשכיר את המבנים בלבד. במאמר נערוך סקירה בדבר אי חוקיות הוראות הצוואה וההתנגשות מול החלטות מינהל מקרקעי ישראל.

* הכותבים עו"ד אביגדור ליבוביץ, מתמחה במינהל מקרקעי ישראל, ובעסקאות וסוגיות במגזר החקלאי
ועו"ד שניר שער (רו"ח), אשר שימש בעבר כיועץ משפטי של רשות המיסים ומתמחה במיסים במגזר החקלאי.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
טיפים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark